Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoetsscore gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren. Met de subsidie Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen kunnen scholen de overgang van de basisschool naar de middelbare school voor deze leerlingen verbeteren.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren, maar minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. Door deelname aan een doorstroomprogramma vergroten zij hun kennis en vaardigheden, zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen.

In het kort

 • Met de subsidie Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen kunnen scholen de overgang van de basisschool naar de middelbare school verbeteren voor leerlingen van laagopgeleide ouders.
 • U kon deze subsidie aanvragen als bevoegd gezag van een van de scholen die deelneemt aan een samenwerkingsverband. Dit moet een school zijn uit het primair of voortgezet onderwijs.
 • Per deelnemende leerling ontvangt u €1.000. Er geldt een maximum van €124.000 per aanvraag.
 • Meer informatie vindt u op deze pagina, in de regeling, de eerste wijzigingsregeling en de tweede wijzigingsregeling.
 • Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op.

Voor wie

U kon deze subsidie aanvragen als bevoegd gezag van een van de scholen die deelneemt aan een samenwerkingsverband. Dit moet een school zijn uit het primair of voortgezet onderwijs. 

Hoogte subsidie en budget

Per deelnemende leerling ontvangt u €1.000. Er geldt een maximum van €124.000 per aanvraag.

In totaal is er €18.206.000 beschikbaar voor deze regeling.

Belangrijke voorwaarden

 1. Er geldt een maximaal aantal doorstroomprogramma’s per school:
  1. Scholen in het vo mogen aan twee doorstroomprogramma’s deelnemen. 
  2. Scholen uit het po mogen meedoen aan maximaal één doorstroomprogramma. 
  3. Deze aantallen gelden ook voor nevenvestigingen van scholen.
 2. Tijdens een doorstroomprogramma is er in ieder geval aandacht voor twee van de drie inhoudelijke leerlijnen:
  1. Het versterken van cognitieve vaardigheden, zoals taal- en leesvaardigheden en rekenen.
  2. Het versterken van metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren, effectieve werkhouding en plannen ten behoeve van de overgang naar het vo.
  3. Het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, bijvoorbeeld:
   1. het vergroten van ouderbetrokkenheid;
   2. het vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving;
   3. het versterken van sociale vaardigheden;
   4. het begeleiden bij de schoolkeuze;
   5. brede loopbaanoriëntatie.
 3. Een programma bestaat uit minstens 100 klokuren per leerling.
 4. Activiteiten zijn subsidiabel vanaf het moment dat u een subsidieaanvraag heeft ingediend. We verstrekken geen subsidie voor doorstroomprogramma’s die al zijn afgerond.
 5. Een doorstroomprogramma moet uiterlijk in januari van het laatste jaar van de basisschool gestart zijn en loopt minimaal door tot eind januari van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.
 6. Alle activiteiten die na augustus van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs plaatsvinden zijn niet meer subsidiabel. 
 7. U kunt alleen subsidie aanvragen voor de groep leerlingen die het doorstroomprogramma zowel in groep 8 als in eerste leerjaar van het vo volgen.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Heeft minder dan 85% van het opgegeven aantal leerlingen meegedaan aan het doorstroomprogramma? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons melden.

Als een deelnemer voortijdig het programma afbreekt of naar een andere middelbare school gaat dan de samenwerkende scholen in het programma, dan mag de school een andere leerling voordragen. Het is ook mogelijk deze middelbare school toe te voegen aan het doorstroomprogramma. Neem hierover contact met ons op.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat er aan alle verplichtingen is voldaan.

De penvoerder toont op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen zijn uitgevoerd, en dat is voldaan aan de verplichtingen die bij de subsidie horen.

Het bevoegd gezag stuurt verplicht een activiteitenverslag naar DUS-I.

 • Heeft u een subsidie tot € 25.000 ontvangen? Dan vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.
 • Heeft u een subsidie van €25.000 of hoger ontvangen? Dan vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Als de activiteiten van het doorstroomprogramma zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten die passen bij het doel van de regeling.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie vindt u in de regeling, de eerste wijzigingsregeling (juni 2022) en de tweede wijzigingsregeling (februari 2023).

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.