Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidings­niveau van zijn ouders of hun financiële middelen – Gelijke kansen alliantie

Over de subsidie

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Ook de OESO signaleerde in 2016 dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs onder druk staan.

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren.

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden.

Zo krijgen deze leerlingen een extra duwtje in de rug zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen. Door ook samenwerkingsverbanden tussen basisscholen en middelbare scholen te stimuleren, wordt gestreefd naar juiste en passende adviezen voor het vervolgonderwijs.

Hoogte subsidie

Het subsidieplafond voor 2018 is € 9 miljoen en per aanvraag wordt maximaal € 124.000 toegekend.

Als het aantal aanvragen hoger is dan het subsidieplafond wordt de toewijzing bij loting bepaald. Om regionale spreiding te bevorderen, worden de aanvragen ingedeeld in de drie vakantieregio’s. Per regio zijn de volgende percentages beschikbaar:

  • Noord: 36,5%
  • Midden: 36,5%
  • Zuid: 27 %

Caribisch Nederland wordt jaarlijks ingedeeld bij de regio waar de zomervakantie het eerst begint.

Aanvragen

De subsidie kon tussen 1 maart en 31 mei 2018 worden aangevraagd. Aanvragers krijgen uiterlijk 13 weken na de aanvraagperiode een beslissing op de aanvraag.

Er zijn meer aanvragen binnen dan er subsidie beschikbaar is. Mogelijk worden niet alle aanvragen toegekend.

Meer informatie

De volledige regeling is te vinden op officielebekendmakingen.nl.

Heeft u nog vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.