Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidings­niveau van zijn ouders of hun financiële middelen – Gelijke kansen alliantie

Over de subsidie

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Ook de OESO signaleerde in 2016 dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs onder druk staan.

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren.

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden.

Zo krijgen deze leerlingen een extra duwtje in de rug zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen. Door ook samenwerkingsverbanden tussen basisscholen en middelbare scholen te stimuleren, wordt gestreefd naar juiste en passende adviezen voor het vervolgonderwijs.

Hoogte subsidie

Het subsidieplafond voor 2018 is € 9 miljoen en per aanvraag wordt maximaal € 124.000 toegekend.

Als het aantal aanvragen hoger is dan het subsidieplafond wordt de toewijzing bij loting bepaald. Om regionale spreiding te bevorderen, worden de aanvragen ingedeeld in de drie vakantieregio’s. Per regio zijn de volgende percentages beschikbaar:

 • Noord: 36,5%
 • Midden: 36,5%
 • Zuid: 27 %

Caribisch Nederland wordt jaarlijks ingedeeld bij de regio waar de zomervakantie het eerst begint.

Aanvragen

U kunt tussen 1 maart en 31 mei 2018 een aanvraag doen. Gebruik het online formulier. Uiterlijk 13 weken na de aanvraagperiode krijgt u een beslissing op uw aanvraag.

Uw aanvraag moet aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Bij de aanvraag treedt het bevoegd gezag van een van de betrokken scholen op als penvoerder.
 • De betrokken partnerscholen machtigen de penvoerder om hen te vertegenwoordigen.
 • Het programma wordt door ten minste één basisschool en één middelbare school gezamenlijk vormgegeven.
 • Een vestiging van een school kan per aanvraagronde aan één doorstroomprogramma tegelijkertijd deelnemen.
 • Er is sprake van ten minste 100 klokuren die zijn verdeeld over het laatste halfjaar van groep 8 en de eerste helft van leerjaar 1 van het vo.
 • De aanvraag bevat een onderbouwde prognose van het aantal deelnemers en omschrijft hoe de deelnemers zijn geselecteerd.
 • Het programma zet in op ouderbetrokkenheid.
 • Het doorstroomprogramma bevat ten minste twee van de drie inhoudelijke lijnen:
  • Het versterken van cognitieve vaardigheden.
  • Het versterken van metacognitieve vaardigheden.
  • Het inzetten op omgevingsfactoren en de thuissituatie.

Let op: De aanvraag moet worden ondertekend door de persoon waarvan de tekenbevoegdheid blijkt uit het KvK-uittreksel.

Regelgeving

De volledige regeling is te vinden op offcielebekendmakingen.nl

Meer informatie

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.