Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidings­niveau van zijn ouders of hun financiële middelen.
Gelijke kansen alliantie

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Ook de OESO signaleerde in 2016 dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs onder druk staan.

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren.

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden.

Zo krijgen deze leerlingen een extra duwtje in de rug zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen. Door ook samenwerkingsverbanden tussen basisscholen en middelbare scholen te stimuleren, wordt gestreefd naar juiste en passende adviezen voor het vervolgonderwijs.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie voor 2019 is vastgesteld op € 16.342.750.

Subsidie aanvragen

De aanvraagtermijn is verstreken. De subsidie kon tussen 1 maart en 31 mei 2019 worden aangevraagd. U ontvangt voor 1 september een beslissing op uw aanvraag.

Wijziging regeling

De regeling is op kleine onderdelen aangepast. De belangrijkste wijziging is dat het doorstroomprogramma ten minste twee van de drie inhoudelijke lijnen bevat:

  • het versterken van cognitieve vaardigheden;
  • het versterken van metacognitieve vaardigheden;
  • het inzetten op omgevingsfactoren en de thuissituatie.

De laatste moet altijd aanwezig zijn.

Meer informatie

De volledige regeling is te vinden op wetten.nl. Lees ook de veelgestelde vragen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.