Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

"Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidings­niveau van zijn ouders of hun financiële middelen."
Gelijke kansen alliantie

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Ook de OESO signaleerde in 2016 dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs onder druk staan.

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het vo gemiddeld minder goed te presteren.

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden.

Zo krijgen deze leerlingen een extra duwtje in de rug zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen. Door ook samenwerkingsverbanden tussen basisscholen en middelbare scholen te stimuleren, wordt gestreefd naar juiste en passende adviezen voor het vervolgonderwijs.

Wijziging regeling

De regeling is in februari 2021 aangepast. De belangrijkste wijziging is dat scholen in het vo aan twee doorstroomprogramma’s mogen deelnemen. Scholen uit het po mogen meedoen aan maximaal één doorstroomprogramma. Dit geldt ook voor nevenvestigingen van scholen.

Daarnaast kunt u nu activiteiten verrichten met betrekking tot de volgende drie inhoudelijke leerlijnen:

 • Het versterken van cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van taal- en leesvaardigheden en rekenen.
 • Het versterken van metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren, effectieve werkhouding en plannen ten behoeve van de overgang naar het vo.
 • Het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, bijvoorbeeld:
  • Het vergroten van ouderbetrokkenheid
  • Het vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving
  • Het versterken van sociale vaardigheden
  • Het begeleiden bij de schoolkeuze
  • Brede loopbaanoriëntatie

Een programma bevat in ieder geval twee van de drie leerlijnen en bestaat uit minstens 100 klokuren per leerling.

Activiteitenperiode

Een doorstroomprogramma beslaat in ieder geval de helft van het laatste leerjaar van het po en de helft van het vo. Activiteiten kunnen worden verricht vanaf het moment van indiening van de aanvraag, tot aan het einde van het eerste leerjaar van het vo.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie voor 2021 is vastgesteld op € 15.130.000.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode liep tot en met 30 april 2021. Subsidie aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Meldingsplicht

Als minder dan 85% van het opgegeven aantal leerlingen heeft meegedaan aan het doorstroomprogramma, dan moet u dit zo snel mogelijk melden via ocwsubsidies@minvws.nl.

Als een deelnemer voortijdig het programma afbreekt of naar een andere middelbare school gaat dan de samenwerkende scholen in het programma, dan mag de school een andere leerling voordragen. Het is ook mogelijk deze middelbare school toe te voegen aan het doorstroomprogramma. Hiervoor moet een officieel aanvullingsverzoek worden gestuurd naar ocwsubsidies@minvws.nl.

Verantwoording

Als de activiteiten van het doorstroomprogramma zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten die passen bij het doel van de regeling.

Heeft u een subsidie tot € 25.000 ontvangen? Dan vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Heeft u een subsidie van €25.000 of hoger ontvangen? Dan vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

De penvoerder toont op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht, en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Meer informatie

De volledige regeling is te vinden op wetten.nl. Lees ook de veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.