Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

"Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidings­niveau van zijn ouders of hun financiële middelen."
Gelijke kansen alliantie

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Ook de OESO signaleerde in 2016 dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs onder druk staan.

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren.

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden.

Zo krijgen deze leerlingen een extra duwtje in de rug zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen. Door ook samenwerkingsverbanden tussen basisscholen en middelbare scholen te stimuleren, wordt gestreefd naar juiste en passende adviezen voor het vervolgonderwijs.

Nieuws: subsidieplafond 2020 verhoogd

Er is een recordaantal aanvragen voor een doorstroomprogramma gedaan. Hierdoor is er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. Om toch alle aanvragers in de gelegenheid te stellen om een doorstroomprogramma po-vo uit te voeren, is besloten om het totale budget op te hogen. Alle aanvragen die aan de subsidievoorwaarden voldoen zijn gehonoreerd.

Wijzigingen vanwege coronacrisis

Door de uitbraak van het coronavirus zijn er knelpunten in deze subsidieregeling ontstaan.  Daarom is de regeling op de volgende punten aangepast:

  • De aanvraagperiode is verlengd. U kon tot en met 31 juli een subsidieaanvraag indienen, in plaats van tot en met 31 mei 2020.
  • Als de omvang van een doorstroomprogramma door de uitbraak van het coronavirus of de maatregelen ter bestrijding van het virus in het gedrang komt, kunt u om een verlenging van uw doorstroomprogramma vragen. Het doorstroomprogramma kan uiterlijk tot en met de maand januari van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs verlengd worden.
  • Als u door het sluiten van de scholen niet aan de eis van 100 klokuren kunt voldoen en een verlenging van het doorstroomprogramma redelijkerwijs onmogelijk is (waardoor de uren op een later tijdstip niet ingehaald kunnen worden) mag het doorstroomprogramma nu ook minder dan 100 klokuren beslaan.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie voor 2020 is vastgesteld op € 8.934.000.

Wijziging regeling

De regeling is in februari 2020 op kleine onderdelen aangepast. De belangrijkste wijziging is dat er expliciet aandacht wordt gevraagd voor taal- en leesvaardigheden. Hier is een inhoudelijke lijn voor toegevoegd. U kunt nu activiteiten verrichten met betrekking tot de volgende vier inhoudelijke leerlijnen:

  • het versterken van cognitieve vaardigheden;
  • het versterken van taal- en leesvaardigheden;
  • het versterken van metacognitieve vaardigheden;
  • het inzetten op omgevingsfactoren en de thuissituatie.

Een programma bevat in ieder geval twee van de leerlijnen. De laatste moet altijd aanwezig zijn.

Subsidie aanvragen

U kon tot en met 31 juli 2020 een subsidieaanvraag indienen. Heeft u op tijd een aanvraag indiend? Dan ontving u uiterlijk 30 oktober een beslissing.

Meldingsplicht

Als minder dan 85% van het opgegeven aantal leerlingen heeft meegedaan aan het doorstroomprogramma, dan moet u dit zo snel mogelijk melden: ocwsubsidies@minvws.nl.

Verantwoording

Als de activiteiten van het doorstroomprogramma zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten die passen bij het doel van de regeling.

Heeft u een subsidie tot € 25.000 ontvangen? Dan vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Heeft u een subsidie van €25.000 of hoger ontvangen? Dan vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

De penvoerder toont op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht, en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Meer informatie

De volledige regeling is te vinden op wetten.nl. Lees ook de veelgestelde vragen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.