Emancipatie van vrouwen en LHBTI

Via deze regeling kan subsidie worden verleend aan een maatschappelijke organisatie of een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties. Het gaat om instellings- en projectsubsidie voor activiteiten die bijdragen aan gendergelijkheid of LHBTI-gelijkheid.

Instellingssubsidie

Vanaf 2022 is het mogelijk voor samenwerkingsverbanden om een meerjarige instellingssubsidie aan te vragen. Deze subsidie loopt van 2023 tot 2027. Aanvragen van een instellingssubsidie verloopt in twee selectierondes. In de eerste ronde doet u een aanvraag door met het formulier Strategisch partnerschap 1 een track record in te dienen. Dit kon tot en met 1 maart 2022.

Uit de ingediende aanvragen zijn na een toets op de drempelcriteria twaalf samenwerkingsverbanden geselecteerd. Zij kregen tot en met 15 juli 2022 de gelegenheid hun aanvraag aan te vullen met een theory of change en een activiteitenplan met het formulier Strategisch partnerschap 2. Een beoordelingscommissie selecteert de acht samenwerkingsverbanden waaraan een instellingssubsidie wordt verleend.

Instellingssubsidie aan archieven

Het is vanaf 2022 ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor meerjarige instellingssubsidie voor het beheren en toegankelijk maken van archief op het gebied van gendergelijkheid en LHBTI+-gelijkheid. U kon hiervoor tot en met 30 september 2022 een aanvraag indienen.

Projectsubsidie

Het aanvragen van een projectsubsidie is mogelijk voor projecten die bijdragen aan het realiseren van gendergelijkheid en/of LHBTI-gelijkheid in Nederland. Dat kan met het aanvraagformulier OCW-subsidie dat u kunt sturen naar emancipatie.dus-i@minvws.nl.

Tussentijdse rapportage en verantwoording instellingsubsidie

Voor de instellingssubsidie is er elk jaar een tussenrapportage vereist. Uiterlijk 1 april van ieder jaar moet de rapportage zijn ingediend bij DUS-I. U stuurt dit naar emancipatie.dus-i@minvws.nl. De tussenrapportages moeten zijn voorzien van een accountantsprotocol. Voor de vaststelling wordt gebruik gemaakt van de verschillende tussenrapportages en het formulier. Deze moeten in 2028 aangeleverd worden.

Verantwoorden projectsubsidie

Voor het verantwoorden van de projectsubsidie gebruikt u het accountantsprotocol en het formulier vaststelling OCW-subsidie. U stuurt dat uiterlijk 22 weken na afloop van de projectperiode naar emancipatie.dus-i@minvws.nl.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.