EVC Jeugd- en gezinsprofessional

Deze regeling stimuleert jeugd- en gezinsprofessionals die niet zijn geschoold op minimaal hbo-niveau, maar wél werken op dat niveau, zich te herregisteren. Dit kan in het kwaliteitsregister jeugd (SKJ) met behulp van een vakbekwaamheidsbewijs.

U kunt voor deze regeling geen subsidie meer aanvragen.

Na het succesvol afronden van een EVC-procedure Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional krijgt een jeugdprofessional een vakbekwaamheidsbewijs.

De subsidie bedraagt €450 per EVC-procedure. Per jeugdprofessional wordt één keer subsidie verstrekt. Er wordt geen subsidie vertrekt als voor deelname van de jeugdprofessional aan de EVC-procedure vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional eerder subsidie is ontvangen in het kader van SectorplanPlus of de tegemoetkomingsregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional 2018.

Belangrijke voorwaarden

  1. Jeugdprofessionals, zzp’ers en instellingen in het jeugddomein die de EVC-procedure hebben bekostigd, konden subsidie aanvragen voor deelname aan een EVC-procedure door een jeugdprofessional. Het gaat hier om de EVC-procedure Vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional.
  2. De deelnemende jeugdprofessional moest zich tussen 1 januari en 31 maart 2018 hebben aangemeld voor de kamer jeugd- en gezinsprofessionals van het kwaliteitsregister jeugd. De professional kon zich tot 1 april 2023 herregistreren met een passend diploma op hbo-niveau of het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional.
  3. De jeugdprofessional moest uiterlijk 1 maart 2023 zijn gestart met de EVC-procedure.
  4. De EVC-procedure moet door de jeugdprofessional worden gevolgd bij één van de erkende EVC-aanbieders.

Staatssteunregels

Als u een aanvraag deed als instelling of als zzp’er moest u voldoen aan staatssteunregels. Dit geldt niet voor een aanvraag door een jeugdprofessional.

Er waren 2 mogelijkheden:

  1. Bij subsidieaanvragen voor EVC-procedures die hebben plaatsgevonden, moest u verklaren over de afgelopen 2 belastingjaren en het huidige belastingjaar samen minder dan €200.000 aan de-minimissteun te hebben ontvangen. Dit is inclusief deze subsidieaanvraag.
  2. Voor nog te starten EVC-procedures kon u kiezen uit 2 verklaringen:

    • U verklaarde dat uw onderneming niet in financiële problemen verkeert zoals bedoeld in de Algemene Groepsvrijstellingverorderning (AGVV). Zie ook de toelichting.
    • U verklaarde over de afgelopen 2 belastingjaren en het huidige belastingjaar samen minder dan €200.000 aan de-minimissteun te hebben ontvangen. Dit is inclusief deze subsidieaanvraag.

Hoelang duurt het?

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u binnen 22 weken van ons een vaststellingsbesluit van DUS-I.

Bedraagt de totale subsidie minder dan €25.000? Dan is in het verleningsbesluit opgenomen wanneer u welke gegevens ter verantwoording moet aanleveren. Bij een subsidiebedrag hoger dan €25.000 moest u voor 1 augustus 2023 een aanvraag tot vaststelling indienen. U ontvangt vervolgens binnen 22 weken van ons een vaststellingsbesluit.

Bekijk het processchema voor een overzicht van de termijnen van de subsidieaanvraag, het verlenings- en het vaststellingsbesluit.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Zie voor meer informatie over AGVV of de-minimis europadecentraal.nl.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

DUS-I gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer informatie vindt u op de privacypagina.