Expertisedeling nieuwkomers

Door de oorlog in Oekraïne vangt Nederland momenteel een groot aantal ontheemden op. Een deel daarvan is onderwijs- en leer- of kwalificatieplichtig. Dit zorgt ervoor dat meer scholen dan voorheen in aanraking komen met onderwijs aan nieuwkomers. De subsidieregeling Expertisedeling nieuwkomers heeft als doel nieuwkomersleerlingen goede ondersteuning te bieden.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

Alleen besturen van scholen op deze lijst konden subsidie aanvragen. Deze lijst is samengesteld op basis van objectieve criteria en is gebaseerd op de bekostigingsgegevens van 2021.

Voorwaarden

  • Iedere school die op de lijst staat, kon deze subsidie aanvragen.
  • Wij maken de subsidie over naar het bevoegd gezag.
  • De subsidie aan een bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de WPO bedraagt €31.645 per school.
  • De subsidie aan een bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de WVO 2020 bedraagt €7.812 per school.
  • De ontvanger mag de subsidie besteden aan activiteiten die een bevoegd gezag uitvoert of laat uitvoeren ter ondersteuning van andere scholen bij het geven van onderwijs aan nieuwkomersleerlingen.
  • De ontvanger mag de subsidie niet gebruiken voor het daadwerkelijk geven van onderwijs aan nieuwkomersleerlingen.

Hoogte subsidie en budget

Het budget voor deze subsidieregeling is €3 miljoen.

Als er nog budget over is verdelen wij het resterende bedrag gelijkelijk over alle toekenningen. Hierbij hanteren we een maximumbedrag van €60.000 voor subsidieverstrekking aan een po-school en €40.000 aan een vo-school.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op! DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet-gebruikte deel van de subsidie worden opgeteld bij de lumpsum. Na afloop van de subsidieperiode verantwoordt u de subsidie uiterlijk 1 juli 2024 als onderdeel van de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1. Zie hiervoor de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd. En dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. In dit kader zal in ieder geval een steekproefcontrole plaatsvinden. Tevens zal het ministerie van OCW een vragenlijst uitzetten.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.