Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs

De subsidieregeling Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs is bedoeld om besturen in het primair onderwijs (po) te stimuleren om schoolleiders van buiten het onderwijs te werven, op te leiden en te begeleiden. Dit geeft schoolbesturen de mogelijkheid om het tekort aan schoolleiders op hun eigen scholen terug te dringen.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met 15 oktober 2024. Wij kennen de tegemoetkoming toe op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Schoolleiders zijn belangrijk voor een goed schoolklimaat, voor ontwikkeling van de school, en voor goede docenten en leerlingen die kunnen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. Een school zonder schoolleider kan negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs.

Voor wie

Een schoolbestuur kan een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de opleiding, begeleiding en studieverlofkosten van een instromer buiten het onderwijs die schoolleider wil worden en daarvoor een van de gecertificeerde schoolleidersopleidingen volgt.

De subsidieregeling definieert schoolleiders van buiten het onderwijs als personen die de afgelopen 3 jaar niet in het onderwijs hebben gewerkt als intern begeleider, leraar, schoolleider of adjunct-schoolleider.

Ook schoolbesturen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen deze tegemoetkoming aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

 1. De instromer heeft een aanstelling bij het bestuur.
 2. Bij de aanvraag stuurt het bestuur een begroting mee.
 3. De instromer staat ingeschreven bij een van de gecertificeerde schoolleidersopleidingen, en de startdatum van de opleiding mag niet ouder zijn dan 6 maanden en mag niet in de toekomst liggen.
 4. Het bestuur en de instromer hebben afspraken gemaakt over onder meer de begeleiding van de instromer, het studieverlof en de verdeling van de kosten.

Per zij-instromer kunt u maximaal 1 tegemoetkoming aanvragen. Een schoolbestuur mag meerdere tegemoetkomingen aanvragen.

Alleen een directeur of bestuurder kan de tegemoetkoming aanvragen. Is dat niet mogelijk? Dan gebruikt u het machtigingsformulier

Hoogte tegemoetkoming en budget

De tegemoetkoming bedraagt maximaal €20.000 per instromer. Het uitgangspunt is dat een opleiding maximaal 1 jaar duurt. Wij stellen de tegemoetkoming direct vast en maken het bedrag in één keer over.

Voor kalenderjaar 2024 is €2 miljoen budget beschikbaar.

Tegemoetkoming aanvragen

Het bevoegd gezag kan een tegemoetkoming aanvragen van 16 oktober 2023 tot en met 15 oktober 2024. Wij kennen de tegemoetkoming toe op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Bij de aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • Een bewijs dat de instromer een aanstelling heeft bij het bevoegd gezag.
 • Een officieel inschrijfbewijs van de instromer bij de opleiding. De startdatum op het inschrijfbewijs is niet ouder dan 6 maanden en ligt niet in de toekomst.
 • Een begroting.
 • Een verklaring waaruit blijkt dat het bevoegd gezag en de instromer waarvoor subsidie wordt aangevraagd een overeenkomst hebben gesloten. De verklaring moet door beide partijen zijn ondertekend.

Let op! U kunt de tegemoetkoming pas aanvragen als de instromer is gestart met de opleiding.

Vraagt u een tegemoetkoming aan, maar is het subsidieplafond al bereikt in dat kalenderjaar? Dan nemen wij uw aanvraag (mits volledig) mee naar het volgende kalenderjaar. U hoeft dan dus niet opnieuw een tegemoetkoming aan te vragen.

Is uw aanvraag niet volledig? Dan nemen we contact met u op, zodat u uw gegevens kunt aanvullen. Is uw aanvraag daarna nog steeds niet volledig? Dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling en ontvangt u geen tegemoetkoming. Zorg er dus voor dat uw aanvraag compleet en juist is.

Hoelang duurt het?

U ontvangt het besluit binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag.

Verantwoorden

Als u een tegemoetkoming heeft ontvangen moet u laten zien dat u aan alle voorwaarden van deze regeling hebt voldaan. Dit noemen we verantwoorden. Voor de verantwoording is het volgende goed om te weten:

 • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
 • Het bevoegd gezag is verplicht het aan ons te melden wanneer de instromer het diploma heeft behaald.
 • Het bevoegd gezag werkt mee aan monitoring en evaluatie.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Stopt de instromer tussentijds met de opleiding of wisselt de instromer van bevoegd gezag? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden.

Let op: DUS-I kan de tegemoetkoming (gedeeltelijk) terugvorderen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.