Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s

Deze regeling heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om in 2025 te zorgen voor voldoende goed opgeleid onderwijspersoneel binnen onderwijsregio’s.

Deze regeling is een vervolg van de regeling Onderwijsregio’s uit 2024.

Voor wie

Een penvoerder kan subsidie aanvragen namens de deelnemende partijen van de onderwijsregio.

Activiteiten waar u subsidie voor kunt aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die zich richten op het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel in een onderwijsregio. U moet deze activiteiten beschrijven in een plan van aanpak.

Eisen onderwijsregio’s

 1. Een onderwijsregio bestaat uit de besturen van de deelnemende vestigingen, één of meer lerarenopleidingen, en één of meerdere vertegenwoordigers van de beroepsgroep.
 2. Ook andere partijen kunnen deelnemen aan een onderwijsregio, zoals educatieve associate degree-opleidingen, opleidingen voor schoolleiders, een beroepsopleiding van een mbo-instelling als opleider voor onderwijsondersteunend personeel, en een gemeente.
 3. Een onderwijsregio bestaat uit een aaneengesloten geografisch gebied, uitgaande van bestaande gemeentegrenzen. Dit geldt niet voor de landelijke onderwijsregio’s (Landelijk groen onderwijs, Landelijk christelijk-reformatorisch onderwijs, Scope en PLG+).
 4. Een onderwijsregio heeft in minimaal 1 sector minstens het volgende aantal leerlingen of mbo-studenten:
  1. Primair onderwijs: 15.000 leerlingen
  2. Voortgezet onderwijs: 15.000 leerlingen
  3. Middelbaar beroepsonderwijs: 9.000 mbo-studenten
 5. De vestigingen van (aspirant-)opleidingsscholen binnen een onderwijsregio leiden in het schooljaar 2023/2024 gezamenlijk minimaal 150 studenten en zij-instromers op.
 6. Een vestiging kan aan maximaal 1 onderwijsregio deelnemen, met uitzondering van de onderwijsregio Landelijk groen onderwijs.
 7. Een onderwijslocatie van een mbo-instelling kan als beroepsopleiding deelnemen aan meerdere onderwijsregio’s als deze deelneemt als beroepsopleider van onderwijsondersteunend personeel. Als werkgever kan een onderwijslocatie van een mbo-instelling deelnemen aan maximaal 1 onderwijsregio.

Hoogte subsidie

Het maximale subsidiebedrag dat u kunt aanvragen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • U ontvangt een bedrag per leerling in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs en per mbo-student in de onderwijsregio. U ziet het bedrag per leerling en mbo-student hieronder.
  • Voor de onderwijsregio Landelijk groen onderwijs gelden andere regels. Deze onderwijsregio kan voor dit onderdeel maximaal €450.000 subsidie aanvragen.
Subsidiebedrag per leerling/student
Po-leerling Vo-leerling

Mbo-student BOL

Mbo-student BBL entree-opleiding

Mbo-student BBL overig

Bedrag per leerling / student €65 €65 €15 €7,50 €6
 • Bestaat uw onderwijsregio uit 2 of 3 sectoren en voldoet deze aan het minimale aantal leerlingen en/of studenten? Dan ontvangt u een aanvullend bedrag van €75.000 bij 2 sectoren, en €150.000 bij 3 sectoren.
  • Het minimale aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs is 15.000 per sector.
  • Het minimale aantal mbo-studenten is 9.000.
 • U ontvangt €1.250 voor elke student en zij-instromer die in schooljaar 2023/2024 de opleiding op de werkplek volgt op een vestiging van een (aspirant-)opleidingsschool binnen de onderwijsregio.

Rekenvoorbeelden

Budget

Voor deze regeling is in totaal een budget van €152.042.000 beschikbaar.

Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan stellen wij de bedragen per leerling en mbo-student en per student/zij-instromer binnen een (aspirant)opleidingsschool evenredig naar beneden bij.

Verplichtingen

 1. De penvoerder is ervoor verantwoordelijk dat alle partijen zich houden aan de verplichtingen van de regeling.
 2. Over de geboekte resultaten en opvolging van de aanbevelingen van de Realisatie-Eenheid dient de penvoerder uiterlijk op 14 februari 2026 bij ons een rapportage in. In de rapportage staan een terugblik op de activiteiten in 2025 door de penvoerder en aandachtspunten voor 2026 door de Realisatie-Eenheid.
 3. De penvoerder houdt een administratie bij waarin inzichtelijk en controleerbaar het aantal studenten en zij-instromers wordt geregistreerd dat in schooljaar 2023/2024 op de vestigingen van opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen binnen een onderwijsregio is opgeleid.
 4. De penvoerder is ervoor verantwoordelijk dat een afvaardiging van de deelnemende partijen in 2025 2 keer een gesprek voert met de Realisatie-Eenheid.
 5. De deelnemende partijen uit de aanvraag zijn verplicht om op verzoek van het ministerie van OCW of de Realisatie-Eenheid actief mee te werken aan kennisdelingsactiviteiten.
 6. De activiteiten worden uitgevoerd in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2025.

Voorbereiding aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende documenten en informatie mee:

 1. Een plan van aanpak.
 2. De aanbevelingen van de Realisatie-Eenheid op de vorming of verdere ontwikkeling van de onderwijsregio en de gestelde ambities. Heeft u nog geen contact met de Realisatie-Eenheid en geen aanbevelingen? Neem dan contact  op met de Realisatie-Eenheid via realisatieeenheid@minocw.nl.
 3. Een lijst met deelnemende partijen. Gebruik voor de vestigingen het format deelnemende vestigingen. In de regiotool kunt u de leerlingen- en mbo-studentenaantallen van de deelnemende vestigingen inzien. In de handleiding staat hoe u de regiotool gebruikt om het format voor de deelnemende vestigingen in te vullen.
 4. Een lijst van de gemeenten die de onderwijsregio vormen.
 5. Een lijst van de deelnemende opleidingsscholen of aspirant-opleidingsscholen met projectnummers.
 6. Het aantal studenten en zij-instromers dat in schooljaar 2023/2024 is opgeleid op de vestigingen van de (aspirant-)opleidingsscholen.
 7. De samenwerkingsovereenkomsten van de deelnemende (aspirant-)opleidingsscholen. Zijn er nieuwe partijen aangesloten bij een (aspirant-)opleidingsschool? Stuur dan een bijgewerkte samenwerkingsovereenkomst.
 8. Heeft in schooljaar 2023/2024 een ontwikkelingsgerichte peer review van één of meerdere opleidingsscholen plaatsgevonden in de onderwijsregio? Stuur dan ook de rapporten van de ontwikkelingsgerichte peer review mee.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 17 juni 2024 om 9.00 uur tot en met 15 oktober 2024 om 16.00 uur.

Let op! Alle bevoegde gezagen die deelnemen aan het plan van aanpak moeten de aanvraag medeondertekenen. Dit zijn de deelnemende schoolbesturen, besturen van mbo-instellingen en de instellingsbesturen van de lerarenopleidingen. De vertegenwoordiger van de beroepsgroep hoeft de aanvraag niet te ondertekenen.

Na de aanvraag ontvangt de penvoerder een ontvangstbevestiging met een link naar het online ondertekenformulier. Stuur deze link door naar alle tekenbevoegde personen, die de aanvraag vervolgens digitaal kunnen ondertekenen. Uiterlijk 15 oktober 2024 om 16.00 uur moeten alle handtekeningen ontvangen zijn. Wacht dus niet tot het laatste moment met aanvragen.

Heeft u subsidie aangevraagd, maar is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u maximaal 2 weken de tijd om uw aanvraag alsnog compleet te maken. Is uw aanvraag dan nog steeds niet compleet? Dan wordt uw aanvraag afgewezen.

Na uw complete aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beslissing.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten uit het plan van aanpak die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan de situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden en vaststellen

Heeft u subsidie als voorschot ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. De subsidie verantwoordt u in de jaarverslaggeving met model G1 en met de rapportage die u uiterlijk 14 februari 2026 bij ons moet indienen.

Zijn de activiteiten uitgevoerd en is aan de verplichtingen voldaan? Dan stellen wij het subsidiebedrag vast op het verleende bedrag. U kunt het niet-gebruikte deel van de subsidie dan gebruiken voor andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Bekijk ook de webinar en de presentatie.

Heeft u behoefte aan advies over de vorming van een onderwijsregio of het aansluiten bij een onderwijsregio? Neem dan contact op met de Realisatie-Eenheid via realisatieeenheid@minocw.nl.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.