Onderwijsregio’s

Het doel van de subsidieregeling Onderwijsregio’s is om regionale partijen te ondersteunen bij de aanpak van personeelstekorten in het onderwijs. Onderwijsregio’s richten zich op de samenwerking tussen schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep om te zorgen voor voldoende en (blijvend) goed opgeleid onderwijspersoneel. Ze zetten zich in op het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel. Deze regeling is de volgende stap om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

Bent u aangesteld als voorloper onderwijsregio? Dan kon u een aanvraag indienen voor een onderwijsregio. Maakt u als RAP-regio of SO&P-partnerschap nog niet de overstap naar een onderwijsregio? Dan kunt u via deze regeling gebruik blijven maken van een subsidie voor het uitvoeren van activiteiten op het gebied van RAP en SO&P voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2024. Voorwaarde is dat zij met de Realisatie-Eenheid verkennen hoe zij kunnen aansluiten bij onderwijsregio’s of zelf onderwijsregio’s vormen, zodat er op 1 januari 2025 een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s is.

Voorwaarden

Op de volgende pagina’s vindt u per categorie meer informatie over welke voorwaarden gelden:

Budget

In totaal is voor deze regeling een budget van €90.951.000 beschikbaar.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden en vaststellen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. De subsidie verantwoordt u in de jaarverslaggeving met model G1.

U toont op ons verzoek aan dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen. In dit kader zal een steekproefsgewijze controle plaatsvinden.

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kunt u het niet-gebruikte deel van de subsidie gebruiken voor andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.