LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie

De subsidieregeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie is bedoeld voor publiek-private samenwerkingsverbanden met een klein of groot project gericht op het ontwikkelen van een LLO-oplossing voor competentieknelpunten in het kader van de energie- en grondstoffentransitie.

Aanvrager

Een publieke opleider vraagt als penvoerder subsidie aan met minimaal één andere soort publieke opleider en één arbeidsorganisatie. Deze samenwerking mag worden uitgebreid met andere partijen, zoals private opleiders, branche- en sectororganisaties, O&O-fondsen, gemeente of provincie.

Klein project

Bij een klein project (tussen €50.000 en €125.000) kunt u voor de volgende activiteiten subsidie aanvragen:

 • Het doorlopen van het proces van vraagarticulatie met het doel de gewenste LLO-oplossing concreet te maken; of
 • Het ontwerpen van een gewenste LLO-oplossing in samenwerking met de partners van het samenwerkingsverband; of
 • Het gezamenlijk op kleine schaal ontwikkelen van een conceptversie van een LLO-oplossing.

Beoordelingskader voor kleine projecten

In de regeling staat een beoordelingskader met 3 criteria die hieronder kort zijn uitgewerkt. Uw aanvraag wordt aan de hand van deze criteria beoordeeld. In de regeling vindt u de minimumvereisten.

Criterium 1: Impact (weging 30%)

Er is duidelijk onderbouwd:

 • op welke regio of sector het samenwerkingsverband zich richt;
 • wat hierbinnen de competentieknelpunten op de arbeidsmarkt zijn in het kader van de energie- en grondstoffentransitie;
 • wat de ambities zijn van het samenwerkingsverband met het project qua bereik voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers en andere betrokken partijen;
 • wat de beoogde bijdrage van het samenwerkingsverband is aan de energie- en grondstoffentransitie.

Criterium 2: Kwaliteit (weging 60%)

De volgende onderdelen zijn duidelijk onderbouwd:

 • Samenwerking: Er is sprake van co-makerschap en een gedragen samenwerking met relevante partners;
 • Inhoud: Er wordt beschreven hoe de gezamenlijke vraagarticulatie, het ontwerpen of het testen van een LLO-oplossing tot stand komt, uitgewerkt in een activiteitenplan;
 • Projectorganisatie: Er is inzichtelijk gemaakt hoe het project georganiseerd gaat worden, waardoor een succesvolle uitvoering mogelijk is;
 • Begroting: De begroting bevat een overzicht van de kosten van de activiteiten, voorzien van een toelichting.

Criterium 3: Verankering (weging 10%)

Er is duidelijk onderbouwd:

 • hoe het samenwerkingsverband wil bijdragen aan het oplossen van de competentieknelpunten in het kader van de energie- en grondstoffentransitie;
 • hoe het LLO-ecosysteem versterkt wordt door dit project;
 • hoe de activiteiten en resultaten verduurzaamd worden na afloop van het project.

Groot project

Bij een groot project (tussen €125.000 en €2.000.000) kunt u voor de volgende activiteiten subsidie aanvragen:

 • Het doorlopen van het proces van vraagarticulatie, het ontwerpen, het ontwikkelen en testen van een LLO-oplossing; of
 • Het ontwerpen, het ontwikkelen en het testen van een LLO-oplossing op basis van een reeds gearticuleerde vraag; of
 • Het ontwikkelen en testen van een LLO-oplossing op basis van de projectuitkomsten van een eerder uitgevoerd klein project.

Cofinanciering

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de begrote kosten voor de subsidiabele activiteiten. Minimaal 25% van de subsidiabele activiteiten wordt betaald door cofinanciering. De cofinanciering kan worden ingebracht door iedere partij die deelneemt aan het samenwerkingsverband, behalve de deelnemende publieke opleiders.

Beoordelingskader voor grote projecten

In de regeling staat een beoordelingskader met 3 criteria die hieronder kort zijn uitgewerkt. Uw aanvraag wordt aan de hand van deze criteria beoordeeld. In de regeling kunt u de minimumvereisten vinden.

Criterium 1: Impact (weging 30%)

Er is duidelijk onderbouwd:

 • op welke regio of sector het samenwerkingsverband zich richt met een overzicht van de relevante partijen die daarbinnen actief zijn;
 • wat hierbinnen de competentieknelpunten op de arbeidsmarkt zijn in het kader van de energie- en grondstoffentransitie;
 • dat de beoogde LLO-oplossing nog niet beschikbaar is blijkend uit de analyse van het relevante LLO aanbod;
 • wat de ambities zijn van het samenwerkingsverband met het project qua bereik voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers en andere betrokken partijen;
 • wat de beoogde bijdrage van het samenwerkingsverband is aan de energie- en grondstoffentransitie.

Criterium 2: Kwaliteit (weging 60%)

De volgende onderdelen zijn duidelijk onderbouwd:

 • Samenwerking: Er is sprake van co-makerschap en een gedragen samenwerking met relevante partners;
 • Inhoud: Er is inzichtelijk gemaakt hoe de concrete uitwerking van het project eruit gaat zien, welke stappen in het ontwikkelproces doorlopen worden en hoe de beoogde LLO-oplossing aansluit bij het oplossen van competentieknelpunten in het kader van de energie- en grondstoffentransitie;
 • Projectorganisatie: Er is inzichtelijk gemaakt hoe het project georganiseerd gaat worden, waardoor een succesvolle uitvoering mogelijk is;
 • Begroting: De begroting bevat een overzicht van de kosten van de activiteiten, de gerealiseerde cofinanciering en is voorzien van een toelichting.

Criterium 3: Verankering (weging 10%)

Er is duidelijk onderbouwd:

 • hoe het samenwerkingsverband wil bijdragen aan het oplossen van de competentieknelpunten in het kader van de energie- en grondstoffentransitie;
 • hoe het LLO-ecosysteem versterkt wordt door dit project;
 • hoe de activiteiten en resultaten verduurzaamd worden na afloop van het project;
 • hoe de ambities qua bereik van werkenden, werkzoekenden en werkgevers behaald gaan worden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.