LLO-Katalysator

De LLO-Katalysator is een meerjarig programma waarmee onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten samenwerken met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, om zo een stevige impuls te geven aan een leven lang ontwikkelen (LLO).

Het doel van de LLO-Katalysator is om maatschappelijke organisaties, onderwijsprofessionals en het bedrijfsleven voortdurend te laten inspelen op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Inzicht in de vaardigheden zijn nodig voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Twee subsidieregelingen

Binnen de LLO-Katalysator zijn er 2 subsidieregelingen:

  • De subsidieregeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie (bouwsteen 2) richt zich op regio’s die samen met relevante partners werken aan nieuwe vormen van leren en ontwikkelen. Door deze vraaggestuurde LLO-oplossingen blijven mensen duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Projecten moeten aantoonbaar een bijdrage leveren aan de energie- en grondstoffentransitie.
  • De subsidieregeling LLO-professionalisering opleiders (bouwsteen 3) heeft als doel publieke onderwijsinstellingen beter in staat te stellen vraaggericht en op maat LLO-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en uit te voeren. Door deze professionaliseringslag is de publieke onderwijsinstelling beter in staat om LLO-oplossingen aan te bieden, passend bij de vraag van de arbeidsmarkt.

Subsidieregelingen gewijzigd

De subsidieregelingen zijn gewijzigd. In aanvraagrondes 2 en 3 krijgen goede voorstellen meer ruimte. Bij bouwsteen 2 (LLO-oplossingen in de energie- en grondstoffentransitie) is er voor grote projectaanvragen die bijna voldoende zijn een nieuwe toekenningsvariant toegevoegd. Voor bouwsteen 3 (LLO-professionalisering opleiders) is het subsidieplafond verhoogd. Lees meer in het nieuwsbericht.

Voor wie

Alleen publieke onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo kunnen deze subsidies als penvoerder aanvragen.

Voor de subsidieregeling LLO-professionalisering opleiders kan het gaan om een individuele aanvraag of een samenwerking. Bij de subsidieregeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie gaat het altijd om publiek-private samenwerking met het bedrijfsleven. Naast een arbeidsorganisatie kunnen ook overige partners deelnemen aan een samenwerkingsverband, zoals private opleiders, branche- en sectororganisaties, O&O-fondsen, gemeente of provincie.

De onderwijsinstelling is altijd de penvoerder. Een publieke onderwijsinstelling mag per regeling slechts één keer per aanvraagronde penvoerder zijn. Wel is het mogelijk dat de publieke onderwijsinstelling meerdere keren als deelnemende partner bij aanvragen betrokken is.

Hoogte subsidie en projectduur

Voor beide regelingen kunt u voor een klein of een groot project subsidie aanvragen. U kunt starten met een klein project en het project vervolgens verder uitwerken naar een groot project.

  • De subsidie voor een klein project is voor beide regelingen minimaal €50.000 en minder dan €125.000.
  • De subsidie voor een groot project is voor beide regelingen minimaal €125.000 en maximaal €2 miljoen.

Voor de regeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie is de maximale projectduur voor een klein project 2 jaar en voor een groot project 4 jaar. Voor de regeling LLO-professionalisering opleiders is dit 1 jaar voor een klein project en 2 jaar voor een groot project.

Hulp bij uw aanvraag

Bent u van plan om subsidie aan te vragen voor een groot project? Dan kan het nuttig zijn om vooraf hulp te krijgen. Voor de derde aanvraagronde zullen wij nieuwe voorschouwgesprekken inplannen. Zodra meer bekend is, vindt u informatie hierover op deze pagina.

Subsidie aanvragen

Eerste aanvraagronde (gesloten)

In de eerste ronde kon u subsidie aanvragen van 2 tot en met 16 oktober 2023. In totaal heeft DUS-I 43 aanvragen ontvangen, waarvan 9 voor de regeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie en 34 voor de regeling LLO-professionalisering opleiders.

Tweede aanvraagronde

In de tweede ronde kunt u subsidie aanvragen van 1 april 2024 om 9.00 uur tot en met 15 april 2024.

Derde aanvraagronde

U kunt subsidie aanvragen tijdens de derde aanvraagronde van 30 september tot en met 14 oktober 2024.

Welke documenten stuurt u mee met uw aanvraag?

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

Voor een klein project hebben het visiedocument en activiteitenplan gezamenlijk maximaal 3.200 woorden. Dit komt neer op ongeveer 5 opgemaakte pagina's op A4-formaat. Bij een groot project hebben het visiedocument en activiteitenplan gezamenlijk maximaal 6.400 woorden. Dit komt neer op ongeveer 10 opgemaakte pagina's op A4-formaat.

Voor beide aanvraagcategorieën geldt dat de activiteitenplanning niet meetelt voor het aantal woorden. U kunt gebruikmaken van afbeeldingen, diagrammen en tabellen wanneer dit de inhoud ondersteunt en de leesbaarheid vergroot. Een eventueel titelblad of inhoudsopgave telt niet mee voor het aantal woorden. U mag geen extra documenten of bijlagen meesturen met uw aanvraag.

Beoordeling van uw projectvoorstel

In beide regelingen staat een beoordelingskader met 3 criteria:

  • Impact
  • Kwaliteit
  • Verankering

In het beoordelingskader staan de minimumvereisten waaraan uw projectvoorstel moet voldoen. Let op: voor een klein of groot project gelden andere vereisten. Meer informatie over de beoordelingskaders vindt u op de pagina's LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie en LLO-professionalisering opleiders.

Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw projectvoorstel aan de hand van de 3 criteria. Een aanvraag komt alleen voor subsidie in aanmerking als de score op alle criteria minimaal een voldoende is.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regelingen:

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.