Maatschappelijke diensttijd – 2024

De subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ondersteunt maatschappelijke organisaties en bekostigde onderwijsinstellingen om projecten te realiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Zij kunnen trajecten van maximaal 6 maanden volgen waarbij ze hun talenten ontwikkelen, anderen ontmoeten buiten hun eigen leefwereld en iets doen voor een ander en de samenleving.

Voor wie

De subsidieronde in 2024 is bedoeld voor nieuwe en bestaande MDT-organisaties, die als penvoerder namens een partnerschap subsidie aan willen vragen voor een nieuw MDT-project. Rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid (zoals stichtingen) kunnen subsidie aanvragen.

Een penvoerder mag slechts één aanvraag voor MDT 2024 indienen.

Projectperiode en startdatum

U bepaalt zelf of u subsidie aanvraagt voor een project van 2 of 3 jaar. Uw activiteiten en de begroting moeten aansluiten op deze projectperiode. Houd hierbij de hoogte van het aan te vragen subsidiebedrag in de gaten vanwege verschillende minimum- en maximumbedragen.

U mag uw MDT 2024-project starten vanaf de datum waarop u subsidie aanvraagt. U mag vanaf deze datum kosten maken voor het project. U maakt deze kosten wel op eigen risico. Het kan namelijk gebeuren dat uw aanvraag niet volledig wordt verleend of wordt afgewezen.

Het MDT-project moet binnen 6 maanden zijn gestart nadat u van DUS-I de verleningsbeschikking heeft ontvangen. De projectperiode van 2 of 3 jaar begint op de door u aangegeven startdatum. U krijgt geen subsidie voor kosten die vóór of na de projectperiode worden gemaakt.

De subsidie wordt vastgesteld op basis van afgeronde MDT-trajecten. De MDT-trajecten moeten dus zijn afgerond binnen de projectperiode. Lopen er nog MDT-trajecten door na de subsidieperiode? Dan beschouwen we deze als niet afgerond.

Hoogte subsidie en budget

De aangevraagde subsidie voor een tweejarig project mag niet lager zijn dan €240.000 en niet hoger dan €3 miljoen. Voor een driejarig project mag de aangevraagde subsidie niet lager zijn dan €360.000 en niet hoger dan €4,5 miljoen. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale projectkosten. De overige 25% moet worden betaald via cofinanciering. De penvoerder mag bij de aanvraag voor 1/5e deel garant staan voor de cofinanciering.

Als u subsidie aanvraagt, ontvangt u van ons een beschiking. Als uw aanvraag is verleend, staat in de beschikking hoeveel subsidie u maximaal krijgt. U krijgt niet meer subsidie dan het bedrag in de beschikking.

De subsidie wordt in 3 delen uitbetaald. U ontvangt een eerste voorschot van 60% bij verlening. Bij goedkeuring van de eerste voortgangsrapportage ontvangt u een tweede voorschot van 30%. De laatste 10% ontvangt u nadat de subsidie is vastgesteld.

Voor deze ronde is een budget beschikbaar van €150 miljoen.

Activiteiten waar u subsidie voor kunt aanvragen

Het doel van een MDT-traject is dat een jongere maatschappelijke impact heeft volgens de principes ‘iets doen voor een ander’, ‘talentontwikkeling’ en ‘ontmoetingen’. De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die hieraan bijdragen:

 • Werving
 • Intake en matching
 • Begeleiding van jongeren
 • Uitvoering activiteiten van het MDT-traject
 • Coördinerende en ondersteunende werkzaamheden

In het aanvraagformulier beschrijft u deze activiteiten. In het beoordelingskader van de regeling staat aan welke criteria een aanvraag moet voldoen.

Waar kunt u geen subsidie voor krijgen?

 1. U kunt geen subsidie krijgen voor activiteiten die voldoen aan de omschrijvingen in de regeling, maar die niet doelmatig worden gefinancierd. Dit betekent dat u activiteiten reëel moet begroten en dat u zuinig en effectief moet omgaan met de subsidie die aan u wordt verstrekt bij een toekenning. Als u bijvoorbeeld voor personele inzet, overhead (en eventueel inclusief btw) meer dan (gemiddeld) €130 per uur rekent, kunt u voor de meerkosten geen subsidie krijgen.
 2. U kunt geen subsidie krijgen voor activiteiten die al betaald worden uit andere MDT-subsidies die zijn verstrekt door ZonMw of door DUS-I. Kosten mogen niet dubbel gefinancierd worden.
 3. U mag uw reguliere overheadkosten niet apart opvoeren ten laste van de subsidie. Deze kosten moeten worden verrekend in het maximale tarief van €130 per uur. Alleen in bijzondere omstandigheden mag u hiervan afwijken. Bijvoorbeeld voor specifieke MDT-activiteiten, zoals de huur van een bijzondere locatie of inhuur van een spreker op een evenement.

Trajectvarianten

In deze aanvraagronde bestaan 4 trajectvarianten waar u subsidie voor kunt aanvragen. U bepaalt zelf voor welke trajectvariant(en) u subsidie aanvraagt. De aan te vragen variant(en) hangt/hangen samen met de doelgroep, het aantal uren van een traject en de intensiteit van begeleiding.

 • MDT-basis-traject: MDT-traject van minimaal 80 uur gedurende een periode van maximaal 6 maanden. Maximaal €1.385 subsidie per MDT-basis-traject.
 • MDT-extra-traject: MDT-traject van minimaal 80 uur gedurende een periode van maximaal 6 maanden, waarbij het MDT-traject de intensieve begeleiding van een jongere vergt. Maximaal subsidie €1.980 per MDT-extra-traject.
 • MDT-plus-traject: MDT-traject van minimaal 200 uur gedurende een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden. Maximaal €2.217 subsidie per MDT-plus-traject.
 • MDT-intensief-traject: MDT-traject van minimaal 320 uur gedurende een periode van maximaal 6 maanden. Maximaal €3.722 subsidie per MDT-intensief-traject.

Subsidie aanvragen

U kunt online subsidie aanvragen van 1 februari om 10.00 uur tot en met 1 mei 2024 om 15.00 uur. 

De volgende documenten stuurt u mee bij uw aanvraag:

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan kunt u uw aanvraag niet zelf wijzigen. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, toetst DUS-I of uw aanvraag volledig is. Als blijkt dat er verplichte onderdelen of documenten ontbreken, dan krijgt u een verzoek om uw aanvraag op korte termijn aan te vullen. Als u de aanvullingen niet op tijd of maar voor een deel indient, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Tussentijdse rapportage

De penvoerder moet per jaar een tussentijdse rapportage indienen. Heeft u een project van 2 jaar? Dan moet u 1 keer een tussentijdse rapportage indienen. Bij een project van 3 jaar moet u 2 keer een tussentijdse rapportage indienen.

In de tussenrapportage beantwoordt u onder andere vragen over:

 • Realisatie van de MDT-trajecten
 • Projectuitvoering
 • Samenwerking in het partnerschap
 • Besteding van de subsidie

Ook levert u dan de data sharing agreements (DSA) aan. Deze overeenkomst sluit u als penvoerder af met  alle partners van een partnerschap met wie u gegevens uitgewisseld.

De penvoerder krijgt automatisch een e-mail van DUS-I met een link naar een formulier waarmee u de voortgangsrapportage kunt invullen.

Verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze verantwoorden. Dat betekent dat u laat zien dat u aan alle voorwaarden van de subsidieregeling hebt voldaan. Hierna stellen we vast of u wel of geen recht had op het gekregen bedrag. Ook rekenen we uit op hoeveel geld u recht had. Dit noemen we vaststelling.

 • De subsidie wordt in eerste instantie vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gemaakte projectkosten.
 • Daarnaast wordt gekeken naar de realisatie van de MDT-trajecten:
  • Zijn minder dan 85% van de voorgenomen trajecten afgerond? Dan wordt de subsidie lager vastgesteld. Dat betekent dat u minder subsidie krijgt voor het aantal trajecten dat niet is afgerond. U moet dan het verleende bedrag per MDT-traject terugbetalen.
  • Zijn 85% of meer van de voorgenomen trajecten afgerond? Dan krijgt u ook subsidie voor de niet-afgeronde trajecten.

Let op: Omdat u 25% cofinanciering bijdraagt, krijgt u minder dan 75% van de gemaakte kosten vergoed als uw subsidie lager wordt vastgesteld.

Overige verplichtingen

De penvoerder:

 • Zorgt ervoor dat deelname aan een MDT-traject vrijwillig is.
 • Heeft een inspanningsverplichting om bij te dragen aan de naamsbekendheid van MDT door in ieder geval het MDT-logo te gebruiken in alle communicatie-activiteiten en -uitingen van het partnerschap.
 • Is verplicht het MDT-proof label aan te vragen binnen 12 maanden na de startdatum van het project door te mailen naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl.
 • Geeft alle deelnemende jongeren het MDT-certificaat na afronding van het MDT-traject.
 • Houdt een deelnemersregistratie bij voor de verantwoording.
 • Is verplicht deel te nemen aan centraal beleidsonderzoek voor de doorontwikkeling van het MDT-programma. Het gaat onder meer om:
  • Een onafhankelijk onderzoeksbureau vraagt ieder kwartaal naar de kenmerken van de jongeren en hun MDT-traject (persoonsgegevens van individuele deelnemers komen niet bij de overheid terecht)
  • Jongerenvragenlijsten (met een minimale respons van 70%)
  • Projectleidersvragenlijsten
  • Impactonderzoek
  • Beleidsevaluaties

Meer informatie

Meer informatie vindt u op doemeemetmdt.nl en in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Wilt u op de hoogte blijven over MDT in 2024? Meld u dan aan voor de MDT Alert.

Het subsidieproces voor MDT aanvraagronde 2024

Alle stappen in een overzicht