Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp

Deze subsidieregeling is bedoeld om bij te dragen aan goed onderwijs en goede ondersteuning van jeugdigen die buiten hun eigen gezin verblijven in residentiële jeugdhulpinstellingen, inclusief kleinschalige woonvoorzieningen. 

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Deze subsidieregeling heeft twee doelen:

  • Ten eerste is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.
  • Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp. Met de subsidie wordt gestreefd naar het vergroten van expertise en kennis bij scholen en samenwerkingsverbanden. Ook wordt de samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen uit het onderwijs en de jeugdhulp gestimuleerd om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden aan deze kleine, maar zeer kwetsbare groep jongeren.

Voor wie

Samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs konden namens een coalitie subsidie aanvragen om scholen te ondersteunen bij het bieden en organiseren van goed onderwijs en ondersteuning tijdens de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.

Penvoerder en coalitie

Eén samenwerkingsverband vroeg subsidie aan namens een coalitie. Deze coalitie bestaat uit minimaal 2 samenwerkingsverbanden, samen met andere partijen in het veld. Denk aan scholen op het terrein van gesloten jeugdhulp, gemeenten en mbo-instellingen. Het samenwerkingsverband dat subsidie aanvroeg is de penvoerder namens de coalitie.

Belangrijke voorwaarden

Een coalitie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een coalitie bestaat uit minimaal 2 samenwerkingsverbanden.
  • Een samenwerkingsverband in de coalitie neemt niet deel aan meerdere coalities tegelijk.
  • De coalitie vormt een logisch geografisch afgebakend geheel, door bestaande samenwerkingsrelaties of geografische grenzen, waar mogelijk aansluitend op het bovenregionaal gebied.
  • Een coalitie weigert geen scholen op het terrein van accommodaties gesloten jeugdhulp die zich bij die coalitie willen aansluiten.
  • De penvoerder is ervoor verantwoordelijk dat alle partijen zich houden aan de verplichtingen van de regeling.
     

Hoogte subsidie en budget

Het subsidiebedrag is berekend op basis van het aantal vo-leerlingen dat op 1 oktober 2022 voorlopig als werkelijk schoolgaand staat ingeschreven bij de samenwerkingsverbanden binnen de coalitie.

Voor deze regeling is in 2023 en 2024 in totaal €12 miljoen beschikbaar. Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan wordt het bedrag per vo-leerling evenredig verlaagd naar het aantal vo-leerlingen waarvoor de subsidie wordt toegekend. Het minimale bedrag per leerling is €12,78.

Verantwoording en vaststelling subsidie

De verantwoording gebeurt in de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1, zoals is vastgesteld in de regeling Jaarverslaggeving onderwijs.

Ook moet de subsidieontvanger actief deelnemen aan het monitor- en effectonderzoek dat wordt uitgevoerd gedurende het subsidietraject.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.