Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp

De subsidieregeling is bedoeld om bij te dragen aan goed onderwijs en goede ondersteuning van jeugdigen die buiten hun eigen gezin verblijven in residentiële jeugdhulpinstellingen, inclusief kleinschalige woonvoorzieningen. 

Deze subsidieregeling heeft twee doelen. Ten eerste is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren.

Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp. Met de subsidie wordt gestreefd naar het vergroten van expertise en kennis bij scholen en samenwerkingsverbanden. Ook wordt de samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen uit het onderwijs en de jeugdhulp gestimuleerd om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden aan deze kleine, maar zeer kwetsbare groep jongeren.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs kunnen namens een coalitie subsidie aanvragen om scholen te ondersteunen bij het bieden en organiseren van goed onderwijs en ondersteuning tijdens de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.

Penvoerder en coalitie

Eén samenwerkingsverband vraagt subsidie aan namens een coalitie. Deze coalitie bestaat uit minimaal 2 samenwerkingsverbanden, samen met andere partijen in het veld. Denk aan scholen op het terrein van gesloten jeugdhulp, gemeenten en mbo-instellingen. Het samenwerkingsverband dat subsidie aanvraagt is de penvoerder namens de coalitie.

Belangrijke voorwaarden

Een coalitie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een coalitie bestaat uit minimaal 2 samenwerkingsverbanden.
 • Een samenwerkingsverband in de coalitie neemt niet deel aan meerdere coalities tegelijk.
 • De coalitie vormt een logisch geografisch afgebakend geheel, door bestaande samenwerkingsrelaties of geografische grenzen, waar mogelijk aansluitend op het bovenregionaal gebied.
 • Een coalitie weigert geen scholen op het terrein van accommodaties gesloten jeugdhulp die zich bij die coalitie willen aansluiten.
 • De penvoerder is ervoor verantwoordelijk dat alle partijen zich houden aan de verplichtingen van de regeling.
   

Hoogte subsidie en budget

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van het aantal vo-leerlingen dat op 1 oktober 2022 voorlopig als werkelijk schoolgaand staat ingeschreven bij de samenwerkingsverbanden binnen de coalitie.

Het bedrag per vo-leerling is maximaal €25,55. In het aanvraagformulier wordt het subsidiebedrag berekend op basis van het aantal leerlingen in de coalitie. Zie ook de lijst met het aantal leerlingen per samenwerkingverband.

Voorbeeld:

Een coalitie bestaat uit 3 samenwerkingsbanden.

 • Samenwerkingsverband X telt 5.000 leerlingen
 • Samenwerkingsverband Y telt 6.000 leerlingen
 • Samenwerkingsverband Z telt 10.000 leerlingen

De penvoerder vraagt namens de coalitie subsidie aan voor 21.000 leerlingen. 21.000 x €25,55 = €536.550.

Voor deze regeling is in 2023 en 2024 in totaal €12 miljoen beschikbaar. Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan wordt het bedrag per vo-leerling evenredig verlaagd naar het aantal vo-leerlingen waarvoor de subsidie wordt toegekend. Het minimale bedrag per leerling is €12,78.

Subsidie aanvragen

U kunt van 15 augustus om 9.00 uur tot en met 2 oktober 2023 subsidie aanvragen.

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

U kunt daarnaast ook een coalitieconvenant opstellen en bijvoegen. U kunt hiervoor het format 'Coalitieconvenant – onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp' gebruiken. Het coalitieconvenant vervangt de samenwerkingsovereenkomst niet.

Samenwerkingsovereenkomst

Uit de samenwerkingsovereenkomst wordt duidelijk dat de samenwerkende partijen onderling afspraken hebben gemaakt over welke partij waarvoor verantwoordelijk is en wat de financiële afspraken en verplichtingen zijn. Te denken valt aan afspraken over voor welke activiteiten er inzet van welke coalitiepartner wordt verwacht en hoeveel subsidiegeld zij hiervoor kunnen inzetten. En hoe de verantwoordelijkheid over de procesorganisatie van het plan geregeld wordt. Alle betrokken bevoegde gezagen van de deelnemende samenwerkingsverbanden ondertekenen de overeenkomst, zodat blijkt dat zij allen hebben ingestemd met de aanvraag.

Plan van aanpak en begroting

Het plan van aanpak en de begroting worden beoordeeld aan de hand van de onderstaande aspecten. Zie ook het beoordelingskader.

 • Een regiovisie met voorgenomen veranderingen op de lange en korte termijn en de gevolgen voor het onderwijs. 
 • Concrete doelstellingen van de coalitie die aansluiten op de regiovisie en het doel van de subsidieregeling.
 • Een activiteitenplan met de beoogde activiteiten, die onder één van de subsidiabele activiteiten vallen (artikel 4, lid 3)
 • Een omschrijving van de beoogde samenwerking in de coalitie en de inspanning die is geleverd om partijen te betrekken.
 • Omschrijving van monitoring en evaluatie.
 • Een begroting op hoofdlijnen.

Verantwoording en vaststelling subsidie

De verantwoording gebeurt in de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1, zoals is vastgesteld in de regeling Jaarverslaggeving onderwijs.

Ook moet de subsidieontvanger actief deelnemen aan het monitor- en effectonderzoek dat wordt uitgevoerd gedurende het subsidietraject. Meer informatie daarover volgt in 2024.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Gaat u een plan van aanpak schrijven en kunt u daarbij ondersteuning gebruiken? Er zijn 4 regionale regioregisseurs van de VO-raad beschikbaar die helpen bij de transformatie van onderwijs in jeugdzorginstellingen. Deze regioregisseurs kunnen tot en met oktober 2023 meedenken over het plan van aanpak en ze kunnen helpen om contact te leggen met relevante partijen. Voor meer informatie kunt u mailen naar residentieelonderwijs@vo-raad.nl. Bekijk ook de handreiking van het ministerie van OCW.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.