Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis

De subsidieregeling Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis richt zich op de inzet van vrijwilligers, netwerken voor palliatieve zorg en integrale kindzorg én geestelijke verzorging thuis.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor:

 • Vrijwilligers
 • Netwerken
 • Geestelijke verzorgers aan huis

Activiteiten en hoogte subsidie

Vrijwilligers

De subsidie kan gebruikt worden voor de inzet, de opleiding en de coördinatie van vrijwilligers. Dit geldt voor vrijwilligers bij de mensen thuis en in de hospices.

Netwerken 

Daarnaast worden netwerken voor palliatieve zorg ondersteund. Dit zorgt voor een samenhangend aanbod van palliatieve zorg in een regio.

De subsidiebedragen voor netwerken staan in bijlage 1 van de regeling.

Geestelijke verzorgers aan huis

Sinds 2019 is subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en ouder. Deze subsidie is er ook voor geestelijke verzorging van kinderen en volwassenen in de laatste levensfase.

De subsidiebedragen voor geestelijke verzorgers aan huis staan in bijlage 2 van de regeling.

Subsidie aanvragen

Vrijwilligers

Voor de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg kunt u subsidie aanvragen van 22 mei tot en met 15 juli 2024. De bij ons bekende contactpersonen hebben een uitnodiging ontvangen om de subsidie aan te vragen. Gaat u voor het eerst subsidie aanvragen en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Referentieperiode

De referentieperiode beslaat altijd een geheel aantal jaren: 3, 2 of 1 jaar. Om het geheel aantal jaren te bepalen rekent u terug vanaf 31 december van het vorige kalenderjaar. Wij bekijken hoe lang de instelling tot dat moment aaneengesloten palliatieve terminale zorg heeft verleend.

 • Als de verleende zorg meer dan 3 jaar is, bedraagt de referentieperiode 3 jaar.
 • Als de verleende zorg tussen 2 en 3 jaar is, bedraagt de referentieperiode 2 jaar.
 • Als de verleende zorg tussen 1 en 2 jaar is, bedraagt de referentieperiode 1 jaar.
 • Als de verleende zorg minder dan 1 jaar is, bedraagt de referentieperiode ook 1 jaar.

Vraagt u voor een tweede of een derde keer de subsidie aan? Vul dan alleen cliënten in bij het eerste referentiejaar als gedurende het gehele jaar vrijwillige palliatieve terminale zorg is verleend. De referentieperiodes voor uw subsidieaanvraag voor 2025 betreffen de kalenderjaren 2023, 2022 en 2021 (1 januari tot en met 31 december).

Afwijken van het bevoorschottingsschema

Subsidiebedragen vanaf €25.000 betalen wij in delen: 8% in januari, 8% in februari, 8% in maart, 7% in april, 16% in mei, 7% in juni, 8% in juli, 8% in augustus, 7% in september, 8% in oktober, 8% in november en 7% in december.

Wilt u in een maand een hoger bedrag ontvangen en daarmee afwijken van het standaard bevoorschottingsschema, bijvoorbeeld vanwege opstartkosten? Vul dan het formulier liquiditeitsprognose in en voeg deze toe aan uw subsidieaanvraag. Subsidiebedragen tot €25.000 betalen wij in één keer.

Jaarverslag

U stuurt het meest recente jaarverslag van uw organisatie  mee met uw aanvraag.

Netwerken en Geestelijke verzorgers aan huis

Voor netwerken en geestelijke verzorgers aan huis kon u voor 2024 tot 1 december 2023 subsidie aanvragen via het Subsidieplatform.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie voor netwerken en/of geestelijke verzorgers aan huis ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Subsidie voor vrijwilligers hoeft u niet te verantwoorden.

Netwerken en Geestelijke verzorgers aan huis

Is de subsidie voor 2023 aangevraagd via het Subsidieplatform? Dan kunt u de verantwoording ook via het Subsidieplatform indienen. Om uw verantwoording in te dienen ontving u rond 19 maart 2024 een uitnodiging via het Subsidieplatform. In het Subsidieplatform staat de taak "Verantwoorden subsidie" voor u klaar.

Is de verlening over 2023 niet aangevraagd via het Subsidieplatform? Dan kunt u de verantwoording alleen per e-mail via ptz@minvws.nl indienen. Gebruik hiervoor het Formulier subsidievaststelling.

Verleende subsidie is minder dan €125.000

Is de verleende subsidie minder dan €125.000? Dan kunt u de inhoudelijke en financiële verantwoording in het Subsidieplatform invullen onder het tabblad “Verantwoording”.

 • Het inhoudelijk verslag bestaat uit:
  • Een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten
  • De behaalde doelen en resultaten
 • De financiële verantwoording bestaat uit:
  • Opgave van de totaal gerealiseerde kosten en opbrengsten

Verleende subsidie is €125.000 of meer

Is de verleende subsidie €125.000 of meer? Het is (nog) niet mogelijk om deze volledig in het Subsidieplatform te verantwoorden. Daarom wordt u in het Subsidieplatform alleen gevraagd naar de totale kosten en opbrengsten. En u stuurt het ingevulde Formulier subsidievaststelling mee. In dit formulier vult u "Model A Activiteitenverslag" en "Model B Financieel verslag" in. Laat het formulier waarmerken door de account. Gebruik voor de controleverklaring het accountantsprotocol.

Het gewaarmerkte formulier en de controleverklaring kunt u in het Subsidieplatform toevoegen in Stap 4: Vragen.

Extra verantwoordingsdocument Geestelijke verzorgers aan huis

Bij uw verantwoording voor Geestelijke verzorgers aan huis moet u ook het ingevulde formulier Inzet geestelijke verzorgers meesturen. U kunt het formulier in het Subsidieplatform toevoegen in Stap 4: Vragen.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. U moet het meteen melden als:

 • Aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan.
 • Zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Herziene of gewijzigde aanvragen kunt u indienen in het Subsidieplatform onder "Mijn subsidies". Ziet u de subsidie niet staan of kunt u geen herziening of wijziging indienen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling en de meest recente wijziging.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.