Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

De subsidieregeling Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis richt zich op de inzet van vrijwilligers, netwerken voor palliatieve zorg en integrale kindzorg én geestelijke verzorging thuis.

Het doel van de regeling is om: 

  • meer vrijwilligers aan de slag te laten gaan in de palliatieve terminale zorg in hospices, bijna-thuis-huizen en bij mensen thuis;
  • regionale netwerken palliatieve zorg en netwerken integrale kindzorg de activiteiten te laten coördineren van alle instellingen en personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verlenen van palliatieve zorg in de betreffende regio netwerkregio;
  • geestelijke verzorging thuis te stimuleren, door de regionale inzet van geestelijke verzorgers voor palliatieve patiënten en hun naasten en mensen van 50 jaar en ouder met een zingevingsvraag, of de inzet van rouw- en verliesbegeleiders voor ernstig zieke kinderen en hun naasten.

Vrijwilligers

De subsidie kan gebruikt worden voor de inzet, de opleiding en de coördinatie van vrijwilligers. Dit geldt voor vrijwilligers bij de mensen thuis en in de hospices.

Netwerken 

Daarnaast worden netwerken voor palliatieve zorg ondersteund. Dit zorgt voor een samenhangend aanbod van palliatieve zorg in een regio.

Geestelijke verzorgers aan huis

Sinds 2019 is subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en ouder. Deze subsidie is er ook voor geestelijke verzorging van kinderen en volwassenen in de laatste levensfase.

Wijziging regeling 2022

In het coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de palliatieve zorg en de geestelijke verzorging thuis.

De bedragen voor 2022 in de regeling worden aangepast voor de activiteiten:

  • vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg;
  • coördinatie van een Netwerk palliatieve terminale zorg of Netwerk integrale kindzorg.

De gewijzigde regeling is gepubliceerd in de Staatscourant 2022. Meer informatie kunt u lezen in de Verzamelbrief Wet langdurige zorg.

Herziene subsidie aanvragen 2022

Vrijwilligers

U hoeft geen herziene aanvraag in te dienen. U ontvangt in het laatste kwartaal van 2022 een herziene subsidiebeschikking.

Netwerken palliatieve terminale zorg

De netwerken palliatieve terminale zorg en de netwerken integrale kindzorg konden tot uiterlijk 1 oktober 2022 op het Subsidieplatform van DUS-I een herziening voor het jaar 2022 aanvragen.

Regio geestelijke verzorging thuis

De maximale bedragen voor de regionale instellingen geestelijke verzorging aan huis worden vanaf 2023 aangepast. U kunt daarom in het jaar 2022 geen hogere subsidie aanvragen.

Meldingsplicht

Wijzigt er iets in uw situatie? Dan moet u dit melden. Herziene of gewijzigde aanvragen kunt u indienen op het Subsidieplatform.

Ga naar Mijn subsidies als u bent ingelogd in het Subsidieplatform. Selecteer uw PTZ2022 Verzorging subsidie. Ziet u de subsidie niet staan of kunt u geen herziening of wijziging indienen? Neem dan contact met ons op. 

Subsidie aanvragen 2023

Vrijwilligers

Voor het subsidiejaar 2023 kon u tot 15 juli 2022 subsidie aanvragen voor de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

We hebben u uiterlijk 14 oktober 2022 een beslissing op uw subsidieaanvraag gestuurd.

Netwerken

Om subsidie aan te vragen voor het jaar 2023 ontving u in november 2022 een uitnodiging per e-mail van DUS-I. Daarna kon u de aanvraag via het Subsidieplatform indienen tot uiterlijk 1 december 2022.

Geestelijke verzorgers aan huis

Om subsidie aan te vragen voor het jaar 2023 ontving u in november 2022 een uitnodiging van DUS-I. Daarna kon u de aanvraag via het Subsidieplatform indienen tot uiterlijk 1 december 2022.

Vraagt u voor de eerste keer aan?

Van organisaties die voor het eerst een aanvraag indienen ontvangen wij ook graag:

  • een afschrift van de oprichtingsakte van de aanvrager, of van de statuten zoals deze het laatst zijn gewijzigd;
  • de laatst opgemaakte jaarrekening en, voor zover aanwezig, de daarbij behorende controleverklaring van een accountant. Of een balans en staat van baten en lasten inclusief de toelichting daarop.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. U moet het meteen melden als:

  • aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan;
  • zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Meld dit schriftelijk aan ons. Bij de melding kunt u naast uw toelichting ook de relevante stukken opsturen. Vermeld daarbij ook uw subsidienummer.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling en de meest recente wijziging.

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.