Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

De subsidie Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging is bedoeld om meer vrijwilligers aan de slag te laten gaan in de palliatieve zorg. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het verlenen van palliatieve terminale zorg en de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg. 

Vrijwilligers

De subsidie kan gebruikt worden voor de inzet, de opleiding en de coördinatie van vrijwilligers. Dit geldt voor vrijwilligers bij de mensen thuis en in de hospices.

Netwerken 

Daarnaast worden netwerken voor palliatieve zorg ondersteund. Dit zorgt voor een samenhangend aanbod van palliatieve zorg in een regio.

Geestelijke verzorgers aan huis

Sinds 2019 is subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en ouder. Deze subsidie is er ook voor geestelijke verzorging van kinderen en volwassenen in de laatste levensfase.

Subsidie aanvragen

Vrijwilligers

Voor het subsidiejaar 2023 kunt u tot 15 juli 2022 om 17.00 uur subsidie aanvragen voor de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Bent u bekend als aanvrager? Dan ontvangt u in mei een bericht van ons. Wilt u voor het eerst subsidie aanvragen of heeft u op 1 juni nog geen bericht ontvangen? Neem dan contact op via PTZ@minvws.nl.

Netwerken

Op 14 september 2021 ontvingen de bij ons bekende organisaties een e-mail over het indienen van de aanvraag voor het jaar 2022.

Geestelijke verzorgers aan huis

Op 20 september 2021 ontvingen de bij ons bekende organisaties een e-mail over het indienen van de aanvraag voor het jaar 2022.

Van organisaties die voor het eerst een aanvraag indienen ontvangen wij ook graag:

 • een afschrift van de oprichtingsakte van de aanvrager dan wel van de statuten zoals deze het laatst zijn gewijzigd;
 • de laatst opgemaakte jaarrekening, en voor zover aanwezig, de daarbij behorende controleverklaring van een accountant (of een balans en staat van baten en lasten inclusief de toelichting daarop).

Verantwoorden 2021

Geestelijke verzorgers aan huis

De bijlage 'inzet geestelijke verzorgers' is, vanaf het verantwoordingsjaar 2020, aangepast naar het format van de verleningsbrieven.

Verleende subsidies boven € 125.000

Verleende subsidies van € 25.000 tot € 125.000

Verleende subsidies tot € 25.000

Netwerken

Verleende subsidies boven € 125.000

 • Formulier vaststelling VWS subsidie: Model A: Activiteitenverslag en Model B: Financieel verslag inclusief eventuele bijlage(n) (gewaarmerkt door de accountant).
 • Controleverklaring conform voorgeschreven Model (zie accountantsprotocol regeling Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging)

Verleende subsidies van € 25.000 tot € 125.000

Verleende subsidies tot € 25.000

 • Rapportage conform de inrichting van het activiteitenplan, ondertekend door de handelingsbevoegde.

Indienen van de verantwoording

 • Via de mail: ptz@minvws.nl. Vermeld uw relatienummer en het subsidienummer
 • Via de post: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
  T.a.v. Verantwoording PTZ
  Postbus 16006
  2500 BA DEN HAAG

Na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling ontvangt u binnen 22 weken een besluit.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. U moet het meteen melden als:

 • aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan;
 • zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Meld dit schriftelijk bij ons, bij voorkeur via e-mail. Bij de melding kunt u naast uw toelichting ook de relevante stukken opsturen. Vermeld daarbij ook uw subsidienummer.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling en de meest recente wijziging. Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.