Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Er is subsidie beschikbaar om de inzet, opleiding en coördinatie van vrijwilligers in de palliatieve zorg te stimuleren.

Regeling palliatieve zorg

De regeling is gewijzigd op 1 januari 2018 en op 1 januari 2019.

Wijzigingen 2018

 • Verhoging totaalbedrag voor het subsidiejaar 2018
  Het totaalbedrag en de maximumbedragen zijn aangepast,  met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Dit heeft betrekking op de subsidie voor het verlenen van vrijwillige palliatieve zorg .
 • Wijziging indieningtermijn voor het subsidiejaar 2019
  Vanaf 2019 wordt de indieningtermijn vervroegd. Instellingen konden tot 15 juli een subsidieaanvraag indienen. Hierdoor zullen ook de subsidievaststellingen eerder in het jaar voorafgaand aan de subsidie plaatsvinden. Instellingen hebben zo eerder zekerheid over de hoogte van de subsidie.

Wijziging 2019

Netwerken zullen in 2019 en 2020 ook worden gesubsidieerd voor de inzet van geestelijke verzorgers die palliatieve patiënten en mensen van 50 jaar en ouder kunnen helpen met zingevingsvragen.

De netwerken hebben hierover een brief met het specifieke aanvraagformulier en de de-minimisverklaring ontvangen. In verband met de startdatum van subsidieperiode en een snelle behandeling van de aanvraag vragen wij u deze zo snel mogelijk terug te sturen. Vergeet de aanvraag niet te ondertekenen. Stuur uw aanvraag naar:

 • ptz@minvws.nl of naar
 • DUS-I
  tav Palliatieve zorg
  Postbus 16006
  2500 BA Den Haag

Zie ook de wijziging op de regeling. Er kan voor deze subsidieaanvraag geen gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal.

Meldingen

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. Uitzondering hierop is de subsidie 2019 voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio’s in de thuissituatie.

U moet meteen melden als:

 • aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan;
 • zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Meld dit schriftelijk bij ons, bij voorkeur via e-mail. Bij de melding kunt u naast uw toelichting ook de relevante stukken opsturen. Vermeld daarbij ook uw subsidienummer.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling en de wijziging. Voor vragen over de subsidie kunt u contact met ons opnemen.