Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

De subsidieregeling Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis richt zich op de inzet van vrijwilligers, netwerken voor palliatieve zorg en integrale kindzorg én geestelijke verzorging thuis.

Het doel van de regeling is om: 

  • meer vrijwilligers aan de slag te laten gaan in de palliatieve terminale zorg in hospices, bijna-thuis-huizen en bij mensen thuis;
  • regionale netwerken palliatieve zorg en netwerken integrale kindzorg de activiteiten te laten coördineren van alle instellingen en personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verlenen van palliatieve zorg in de betreffende regio netwerkregio;
  • geestelijke verzorging thuis te stimuleren, door de regionale inzet van geestelijke verzorgers voor palliatieve patiënten en hun naasten en mensen van 50 jaar en ouder met een zingevingsvraag, of de inzet van rouw- en verliesbegeleiders voor ernstig zieke kinderen en hun naasten.

Vrijwilligers

De subsidie kan gebruikt worden voor de inzet, de opleiding en de coördinatie van vrijwilligers. Dit geldt voor vrijwilligers bij de mensen thuis en in de hospices.

Netwerken 

Daarnaast worden netwerken voor palliatieve zorg ondersteund. Dit zorgt voor een samenhangend aanbod van palliatieve zorg in een regio.

Geestelijke verzorgers aan huis

Sinds 2019 is subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en ouder. Deze subsidie is er ook voor geestelijke verzorging van kinderen en volwassenen in de laatste levensfase.

Subsidie aanvragen 2023

Vrijwilligers

Voor 2023 kon u tot 15 juli 2022 subsidie aanvragen voor de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. 

Netwerken en Geestelijke verzorgers aan huis

Voor 2023 kon u de aanvraag via het Subsidieplatform indienen tot uiterlijk 1 december 2022.

Verantwoording subsidie 2022

Netwerken palliatieve terminale zorg en Geestelijke verzorging Thuis

Voor het indienen van de verantwoording 2022 heeft u in januari 2023 een uitnodiging via het Subsidieplatform ontvangen.

U kon de subsidie verantwoorden tot uiterlijk 3 juni 2023.

Subsidie aanvragen 2024

Netwerken

Voor het indienen van de aanvraag voor het jaar 2024 ontvangt u in september 2023 een uitnodiging per e-mail van DUS-I. Daarna kunt u de aanvraag via het Subsidieplatform indienen.

De subsidieaanvraag 2024 kunt u indienen tot 1 oktober 2023.

Geestelijke verzorgers aan huis

Voor het indienen van de aanvraag voor het jaar 2024 ontvangt u in september een uitnodiging van DUS-I. Daarna kunt u de aanvraag via het Subsidieplatform indienen.

De ingevulde formulieren van de DAEB-deminimisovereenkomst en de DAEB-de-minimisverklaring dient u ook aan te leveren.   

De subsidieaanvraag 2024 kunt u indienen tot 1 oktober 2023.

Vraagt u voor de eerste keer aan?

Van organisaties die voor het eerst een aanvraag indienen ontvangen wij ook graag:

  • een afschrift van de oprichtingsakte van de aanvrager, of van de statuten zoals deze het laatst zijn gewijzigd;
  • de laatst opgemaakte jaarrekening en, voor zover aanwezig, de daarbij behorende controleverklaring van een accountant. Of een balans en staat van baten en lasten inclusief de toelichting daarop.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. U moet het meteen melden als:

  • aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan;
  • zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Herziene of gewijzigde aanvragen kunt u indienen in het Subsidieplatform onder "Mijn subsidies". Ziet u de subsidie niet staan of kunt u geen herziening of wijziging indienen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling en de meest recente wijziging.

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.