Stroom 1 - Instellingssubsidie pg-organisaties

Op deze pagina vindt u informatie over Stroom 1 - Instellingssubsidie pg-organisaties van de regeling Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO) 2024-2028.

Komt uw pg-organisatie voor het eerst in aanmerking voor instellingssubsidie (stroom 1) via deze subsidieregeling? In de video ziet u waar u als nieuwe organisatie onder andere aan moet voldoen.

Krijgt jouw PG-organisatie geen subsidie vanuit de regeling die nu geldt? Misschien kun je financiering krijgen vanuit stroom 1 van de nieuwe subsidieregeling. Hiermee helpen we je met je kernactiviteiten.

Er zitten wel wat voorwaarden aan. We noemen er een paar. Je organisatie vertegenwoordigt patiënten of cliënten met één of meerdere erkende aandoeningen. Of mensen die elkaar vinden binnen een aandoening overstijgend thema, zoals levensfasen. Je organisatie is actief voor heel Nederland. Je organisatie heeft minstens honderd donateurs of leden, die elk jaar € 25 of meer geven. Je organisatie bestaat minstens twaalf maanden als vereniging of stichting zonder instellingssubsidie. Er is geen andere organisatie die subsidie krijgt voor jouw doelgroep. Is deze er wel? Soms krijg je het dan alsnog.

Benieuwd voor welke activiteiten je subsidie kunt aanvragen? We zetten ze op een rij. Lotgenotencontact organiseren. Informatie geven aan de doelgroepen. De belangen van jouw doelgroep behartigen. Onder andere door kennis en ervaring vanuit de achterban te verzamelen en te gebruiken. Backoffice taken uitvoeren of laten uitvoeren voor één van deze activiteiten.

Alle voorwaarden nalezen en je aanvraag starten? De informatie vind je op de website van DUS-I: www.dus-i.nl/subsidies/patienten-en-gehandicaptenorganisaties-pgo

Voor wie

Zowel aandoeningsspecifieke pg-organisaties als aandoeningsoverstijgende pg-organisaties kunnen deze subsidie aanvragen. Deze laatste categorie is nieuw vergeleken met het vorige beleidskader.

Een pg-organisatie is een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die zich primair richt op de belangen van mensen met één of meerdere aandoeningen of daaraan gerelateerde aandoeningsoverstijgende thema’s of op de belangen van hun naasten of wettelijke vertegenwoordigers.

Aandoeningsspecifieke pg-organisaties zijn georganiseerd rond een aandoening of een cluster van aan elkaar gerelateerde aandoeningen. Deze aandoeningen moeten algemeen erkend zijn. Dat betekent dat ze in de ICD moeten staan. (Klik links boven op 'ICD' en selecteer 'ICD-10-2021v3-C'. In uw aanvraag kunt u een overkoepelende code opgeven, zoals 'A00' en/of een specifiekere code(s) zoals 'A00.1'.) 

Aandoeningsoverstijgende pg-organisaties organiseren zich op een aandoeningsoverstijgend niveau. Het gaat om organisaties die zich organiseren rond een overkoepelend thema of levensfase. Bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen die zich richten op jongeren, het gebruik van specifieke medische hulpmiddelen, of pg-organisaties die zich richten op aandoeningen die samenhangen met een bepaalde levensfase. Daarbij kan de focus meer liggen op het wegnemen van drempels, zodat mensen met een aandoening en/of beperking met zo weinig mogelijk belemmeringen kunnen meedoen in de samenleving. Ook aandoeningsoverstijgende pg-organisaties moeten een doelgroep vertegenwoordigen die te maken heeft met een aandoening zoals beschreven in de ICD. (Klik links boven op 'ICD' en selecteer 'ICD-10-2021v3-C'. In uw aanvraag kunt u een overkoepelende code opgeven, zoals 'A00' en/of een specifiekere code(s) zoals 'A00.1'.) 

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

Belangrijke voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden. Voor nieuwe pg-organisaties die nog niet eerder PGO-subsidie hebben ontvangen, gelden aanvullende voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden voor nieuwe organisaties

De volgende aanvullende voorwaarden gelden voor organisaties die nog niet eerder PGO-subsidie hebben ontvangen.

Hoogte subsidie en budget

U kunt maximaal €75.000 subsidie aanvragen. Is er sprake van een fusie met een nieuwe of eerder gesubsidieerde pg-organisatie? Dan is het maximale bedrag €60.000 per pg-organisatie die bij de fusie betrokken is.

Elk jaar is een budget beschikbaar van €19 miljoen.

Bij de verdeling van het budget krijgen pg-organisaties die eerder subsidie hebben ontvangen voorrang op nieuwe aanvragers. Het budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangen aanvragen.

Belangrijkste veranderingen op een rij

Subsidie aanvragen

U kunt jaarlijks subsidie aanvragen van 1 tot en met 30 september in het jaar voorafgaand aan de subsidieperiode.

U vraagt subsidie aan via een online aanvraagformulier. Organisaties die al eerder PGO-subsidie hebben ontvangen, krijgen op 1 september een e-mail met een link naar het aanvraagformulier. Voor nieuwe organisaties staat de link naar het aanvraagformulier tijdens de aanvraagperiode op deze pagina.

Bekijk de voorbeeldversie van het aanvraagformulier om uw aanvraag voor te bereiden.

Hoelang duurt het?

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u uiterlijk 30 december een besluit waarin staat of uw aanvraag is toegekend.

Het subsidieproces

Alle stappen in een overzicht

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór het einde van de activiteitenperiode.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan. De manier van verantwoorden is afhankelijk van het verleende subsidiebedrag:

  • Tot €25.000: Ambtshalve. Er kan eventueel een steekproef plaatsvinden.
  • €25.000 tot €125.000: Werkelijke kostenverklaring waarin u aangeeft wat de gerealiseerde kosten zijn. Er kan een steekproef plaatsvinden.
  • Vanaf €125.000: Activiteitenverslag, financieel verslag en accountantsverklaring.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling.

Bekijk ook het overzicht van alle organisaties met een instellingssubsidie in 2023.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.