Commissie

De commissie Regionaal Investeringsfonds mbo is een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit een voorzitter en 10 leden. Zij zijn afkomstig uit onderwijs en bedrijfsleven, en uit diverse sectoren. De commissie voert de werkzaamheden uit op basis van de regelingen Regionaal Investeringsfonds mbo 2019-2023 en Regionaal Investeringsfonds mbo 2024-2027.

De commissie:

  • Beoordeelt de subsidieaanvragen van de mbo-scholen (2019-2027) die namens het publiek-private samenwerkingsverband in de regio zijn ingediend en adviseert over subsidieverstrekking.
  • Beoordeelt de voortgangsrapportages van projecten uit 2019-2023 en adviseert over de effecten van de uitvoering van een project en over eventuele verlaging dan wel beëindiging van de subsidieverlening.

Verder heeft de commissie als taak jaarlijks een verslag uit te brengen over hoe haar beoordeling heeft plaatsgevonden. Zie ook het instellingsbesluit.

Wim van Amersfoort

De samenwerking tussen publieke en private partijen loopt als een rode draad door mijn werkzame leven. De eerste 20 jaar was ik als onderzoeker in de natuurkunde verantwoordelijk voor de ontwikkeling van innovatieve instrumentatie waarvan onderdelen meestal samen met bedrijven werden ontwikkeld. In 2007 ging ik aan de slag in het mbo en ik ben 12 jaar bestuurder geweest bij ROC Regio College in Zaanstreek-Waterland. Sinds een aantal jaren werk ik binnen het traject MBOin2030 van het ministerie van OCW aan beleid om duurzame samenwerking in regionale ecosystemen te stimuleren.

Bij het Regio College ben ik betrokken geweest bij vele vormen van regionale samenwerking. Zo is samen met 20 bedrijven uit de levensmiddelenindustrie het Food Proces Tech Center opgezet om operators op te leiden. Steun van het RIF is belangrijk voor het succes van dit soort projecten en ik draag als commissielid dan ook graag mijn steentje bij om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Met name de aanpak om de samenwerking te verduurzamen heeft daarbij mijn belangstelling.

Edwin Berends

In mijn dagelijks werk houd ik me bezig met innovatieprojecten en business development op het gebied van groene grondstoffen, biotechnologie, chemie en voeding (DSM, AnQore, Cargill). Momenteel ontwikkel ik bij Cargill als Strategic Growth Projects lead EMEA innovatieve plantaardige alternatieven voor vlees en melk.

In 2011 ben ik via Platform Bèta Techniek betrokken geraakt bij de ontwikkeling van Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo en Centres of Expertise in het hbo. De ontwikkeling van deze nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden spreekt me zeer aan. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier in verschillende rollen bijgedragen: advisering in de ontwikkeling van nieuwe aanvragen, selectie van nieuwe businessplannen en monitoring & auditing van bestaande initiatieven. Ik heb gezien dat deze samenwerking tot hele mooie resultaten heeft geleid op het gebied van uitdagend en bijdetijds onderwijs, en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Met evenveel plezier draag ik nu in de beoordelingscommissie bij aan de verdere uitbouw van publiek-private samenwerking in het mbo.

Ed van den Berg

Bedrijfsleven en onderwijs lopen als een rode draad door mijn werkzame leven. Ik heb vanaf 1976 verschillende functies in het bedrijfsleven en het onderwijs vervuld. In 1999 ben ik weer terug gegaan naar de mbo-sector bij het Nova College waar ik vanaf 2004 tot 1 juni 2018 bestuurder ben geweest. Daarnaast heb ik als bestuurslid van het kwaliteitsnetwerk mbo een rol gespeeld in het stimuleren van de eigen regie op kwaliteitsverbetering en kwaliteitscultuur.

Met het RIF wordt innovatie in het mbo en het bedrijfsleven gefaciliteerd en gestimuleerd en daar draag ik in deze commissie graag mijn steentje aan bij. Kwaliteitsverbetering en het samenwerken met partners aan innovatie en verbetering van het mbo kunnen rekenen op mijn warme belangstelling. Het mbo is goed en met de nieuwe RIF-regeling wordt de duurzame verbinding van het mbo met het (regionale) bedrijfsleven nog beter.

Niek van den Berg

Onderzoek en innovatie in het onderwijs hebben al jaren mijn hart, en dan is het mbo toch wel de boeiendste sector met de meeste ontwikkelingen, mede vanwege de rol van de beroepspraktijk. Ik ben mijn loopbaan begonnen als wetenschappelijk onderzoeker en beleidsadviseur, maar wilde graag in en met de onderwijspraktijk werken. Die kans kreeg ik in het pionierende lectoraat beroepsonderwijs bij Zadkine (voorloper van de huidige practoraten) en vanaf 2015 het lectoraat ‘grenspraktijken van opleiders en onderzoekers’ bij de educatieve faculteit Aeres Hogeschool Wageningen. Het lectoraat richt zich op samenwerkingen tussen (de rollen van) opleiders en onderzoekers en op methodologische keuzes en dilemma’s waarmee zij te maken hebben.

Sinds 2012 heb ik tevens een eigen bedrijf Strix Aluco – onderzoek & innovatie, van waaruit ik onder meer actief ben als kennismakelaar bij de Kennisrotonde van NRO en als commissielid bij het Regionaal Investeringsfonds mbo. Bij elkaar mooie werkomgevingen om de relaties tussen onderzoek, innovatie, onderwijs en beroepspraktijk te helpen versterken.

Inge van Berkel

Mijn ervaring ligt zowel aan de ‘fysieke’ kant van de publieke sector (ruimtelijke ordening, infrastructuur/bouw, energietransitie) als in het hoger (beroeps-)onderwijs. Werken met mensen vanuit verschillende disciplines en sectoren houdt me scherp en vrolijk, omdat je samen verrassend verder komt. Als consultant, onderzoeker of leidinggevende werkte ik in verschillende werkvelden met gedreven professionals aan innovatieve, werkbare  oplossingen voor maatschappelijke problemen. Deze uitdagingen liggen in de praktijk, de professionals worden opgeleid in het (beroeps-)onderwijs. Het is dan ook logisch om opleiding en praktijkvraag hiervoor met elkaar te verbinden. Maar niet altijd makkelijk.

Gelukkig biedt het Regionaal Investeringsfonds mbo mogelijkheden om deze publiek-private samenwerkingsvormen verder te ontwikkelen. In het mbo worden immers de professionals opgeleid die we hard nodig hebben bij de grote maatschappelijke transities, zoals die in de zorg en de energie. Ik hoop op veel slimme aanvragen die het (fossiele) energieverbruik ver terug kunnen brengen, en op aanvragen die gaan over toegevoegde waarde door creativiteit en vakmanschap.

Mirjam Bult-Spiering

Het RIF beoogt eigentijds en aantrekkelijk mbo-onderwijs te stimuleren dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderende arbeidsmarkt door het creëren van publiek-private samenwerkingsverbanden. Ik ben er trots op dat ik hier een bijdrage aan mag leveren!

Sinds 2021 ben ik staatsraad in de afdeling Advisering van de Raad van State. Ik heb ervaring in zowel het funderend als het vervolgonderwijs, in uitvoerende, adviserende, bestuurlijke en toezichthoudende functies. Na mijn studie bestuurskunde aan de Universiteit Twente promoveerde ik op het gebied van publiek-private samenwerking.

Ik geloof in de kracht en noodzaak van publiek-private samenwerking. Publiek-private samenwerking verbetert de match tussen arbeidsmarkt en overheid, versterkt de kracht van regionaal-economische systemen en maakt leven lang ontwikkelen mogelijk.

Mijn ervaring en liefde voor de brede sector onderwijs en voor publiek-private samenwerking breng ik heel graag in voor toekomstbestendig en hoogwaardig Nederlands onderwijs. In het belang van nieuwsgierige en getalenteerde mensen, werkend aan hun ontwikkeling in een steeds veranderende context en met hopelijk de wereld aan hun voeten.

Paul Dirckx

Sinds 1987 ben ik werkzaam in het hoger onderwijs. Gestart als docent werktuigbouwkunde met als specialisatie Robotica, las- en CNC-technieken en doorgegroeid naar projectmanagement. Ik ben vanaf 2000 fulltime bezig met het initiëren, managen en uitvoeren van onderwijsvernieuwingsprojecten. Deze projecten richten zich voornamelijk op techniek/techniekpromotie, ICT-toepassingen in het onderwijs en combinaties van beide. De projecten zijn daarbij zowel nationaal als internationaal van aard en bestrijken het volledige spectrum van primair tot en met wetenschappelijk onderwijs.

Ik volg voortdurend de laatste ontwikkelingen op het gebied van de inzet van techniek, ICT en Mediawijsheid in het onderwijs en ben continu bezig om nieuwe media op een innovatieve en verantwoorde manier te integreren in het onderwijs. Mijn motto is: Innovatie is noodzaak voor alle (onderwijs)instellingen en bedrijven die hun economische slagkracht en flexibiliteit willen behouden. Een goede interactie tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, vind ik cruciaal om duurzame samenwerkingsverbanden te creëren.

Jos van Erp

Met een basis als docent en economisch geograaf loopt de thematiek van leren en ontwikkelen als een rode draad door mijn loopbaan. Daarbij is het accent steeds meer komen te liggen op de manier waarop bedrijven en scholen voor beroepsonderwijs gezamenlijk invulling kunnen geven aan dynamische curricula. Met zal doel om zowel initieel beroepsonderwijs als de leven lang leven agenda te optimaliseren.

De ervaringen die ik heb opgedaan bij Stork, de FME, topsector HTSM en in de samenwerking met de Maastricht University als lid van de adviesraad van de masteropleiding Learning & Development, hebben geleid tot de rol die ik momenteel vervul als adviseur voor skills development en publiek private samenwerking in ontwikkelingslanden.

Ik zie het als een passie om bij te dragen aan een zo goed mogelijk functionerende arbeidsmarkt waarbij uitstekend beroepsonderwijs centraal staat. Onderwijs dat het best gestalte kan krijgen in dialoog met cruciale spelers in het (regionale) beroepenveld.

Henk Lutten

Het CIV en het RIF zijn een belangrijke rode draad in mijn loopbaan. Ik ben begonnen als directeur van het CIV DCTech en later als adviseur en kwartiermaker betrokken geweest bij verschillende onderwijs samenwerkingsprojecten, zoals RIF GAS 2.0 en Sterk Techniekonderwijs Assen-Beilen. In deze rol heb ik gezien hoe waardevol een publiek-private samenwerking kan zijn. Het kan leiden tot inspirerende nieuwe vormen van onderwijs, talentontwikkeling en begeleiding naar de arbeidsmarkt toe. Momenteel houd ik mij bezig met de verbetering van het techniekonderwijs in het noorden van het land. De samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijven staat hierbij centraal.

Ik ben werkzaam als netwerkregisseur voor Groningen, Friesland en Drenthe voor Stichting Technasium. Mijn enthousiasme over en kennis van het (bèta)technisch onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden van de noordelijke regio neem ik mee als commissielid.

Agaath Sluijter

Ik ben gefascineerd door innovatie, transformatie en samenwerken in netwerken. Als gepromoveerd spraaktechnoloog begon ik ooit bij KPN. Later als managementconsultant bij Rijnconsult heb ik in diverse sectoren transities begeleid. In die periode is mijn interesse voor de zorgsector ontstaan. In 2013 pakte ik met beide handen de kans aan om bij de TU Delft als business director aan de slag te gaan. Dit betrof een consortium rondom de inzet van zorgtechnologie met diverse zorginstellingen en bedrijven. Daarna heb ik vanuit de TU Delft bij de Medical Delta als interim managing director gewerkt. Ik heb daar met uiteenlopende disciplines en partners uit de gezondheidszorg mogen samenwerken rondom innovatie in de zorg.

De afgelopen 7 jaar werkte ik als strategisch adviseur en programmamanager bij het Erasmus MC. Begin 2024 ben ik gestart als Programmamanager Zorgtransformatie bij Haaglanden MC. In een zo diverse regio zoals Haaglanden is het een mooie uitdaging om zorg voor iedereen toegankelijk, maar ook betaalbaar te houden. Ik zie ernaar uit om binnen de commissie mijn expertise in te zetten voor onderwijsinnovatie en samenwerking van het mbo met het bedrijfsleven. Goed opgeleide mbo'ers zijn niet alleen voor de toekomst van de zorg essentieel, maar voor alle sectoren.

Marsha Wagner

Hoe zorgen we voor continue ontwikkeling, groei en vernieuwing van onze skills? Dat is de vraag die mij sinds mijn opleiding Kunstmatige Intelligentie heeft beziggehouden. In mijn werkzame leven heb ik mij toegelegd op beleidsmatige en strategische vraagstukken rondom het bouwen van een kenniseconomie met onderzoek, innovatie, onderwijs in publiek-private samenwerkingen.

Als directeur van de Human Capital van de Topsector Energie en GroenvermogenNL werk ik aan de arbeidsmarkt opgaven van de energietransitie en de waterstofeconomie.

Mijn hoop is dat met het vernieuwde RIF de samenwerking tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en het onderzoek zich verder ontwikkelt en innoveert zodat studenten, werkenden, docenten en professionals nog beter hun skills kunnen aanscherpen ter voorbereiding op hun toekomst én om in hun werk succesvol te blijven.