Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Over het Regionaal Investeringsfonds

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. In totaal zijn in de periode 2014-2021 184 RIF-projecten goedgekeurd, waarvan 11 met een opschalerssubsidie. In deze periode is in totaal € 173 miljoen verstrekt. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast € 346 miljoen geïnvesteerd.

Lees ook: Monitorverslag RIF 2021

Aantrekkelijk en eigentijds middelbaar beroepsonderwijs

Waarin studenten worden voorbereid op beroepen met een hoog innovatief karakter.

Dat vraagt om nauwe samenwerking met bedrijven. 

Daarom heeft het ministerie van OCW in 2014 het Regionaal investeringsfonds mbo in het leven geroepen. 

Een flinke impuls voor nieuwe partnerships

Waaraan ook ondernemers en regionale overheden hun steentje bijdragen.

Inmiddels zijn al ruim 160 samenwerkingsverbanden ontstaan.

En daar kunnen we natuurlijk veel van leren.

Welke projecten zijn allemaal van de grond gekomen? 

Wat vertellen die projecten ons?

En hoe kunnen we de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven nog krachtiger maken?

Al deze bevindingen vindt u terug in het vierde monitorverslag Regionaal investeringsfonds mbo.

Meer weten? Bekijk het verslag dan op www.dus-i.nl/rif

Subsidie aanvragen

De tweede aanvraagronde in 2022 was van 1 tot en met 30 juni. Op dit moment kunt u geen subsidie aanvragen.

Wijziging van de RIF-regelingen

De wijziging van de RIF-regeling, RIF-1 (2014-2018) en RIF-2 (2019-2022), zijn gepubliceerd in de Staatcourant. Met deze wijzigingen kan coulant worden omgegaan met projecten die last hebben van de COVID-19 maatregelen. Er hoeft dan minder, of in enkele gevallen zelfs niets, te worden terugbetaald als niet aan alle eisen van de cofinanciering kan worden voldaan.

Welke mogelijkheden heeft u?

Pps’en kunnen gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

  • Voor lopende projecten kunt u de projectperiode verlengen met maximaal 12 maanden.
  • U kunt eerder stoppen als het onmogelijk is om de projectdoelstellingen nog te behalen. Alleen de niet-bestede subsidie moet u terugbetalen.
  • U kunt afwijken van de eisen voor cofinanciering. Voor normale projecten is de eis minimaal 33% (in plaats van 67%). Voor entreeprojecten is de eis minimaal 25% (in plaats van 50%).
  • U kunt afwijken van de verhoudingen cofinanciering tussen publieke en private partijen. Vaak is de private cofinanciering lager vanwege COVID-19.

Wilt u een idee krijgen wat de mogelijkheden voor uw project zijn? Maak dan gebruik van de beslisboom.

Wat zijn de voorwaarden voor coulance?

Er geldt een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze mogelijkheden. De pps moet duidelijk maken welke invloed COVID-19 heeft op de voortgang en/of cofinanciering van het project. Er moet ook worden aangetoond dat de pps heeft geprobeerd om deze negatieve gevolgen op vangen, bijvoorbeeld door nieuwe cofinancierders te zoeken. Er wordt altijd uitgegaan van de oorspronkelijke projectbegroting of de door DUS-I goedgekeurde wijzigingsbegroting.

Wat moet een pps doen om af te mogen wijken van de cofinancieringseisen?

In alle gevallen moet u contact opnemen met uw contactpersoon bij DUS-I, of via ocwsubsidies@minvws.nl. De gevolgen van COVID-19 en de beheersmaatregelen moet u expliciet opnemen in de voortgangs- en eindrapportage. Zo wordt er een dossier opgebouwd van de impact van COVID-19 op uw project.

Voor projecten uit 2019 en later geldt dat de (eenmalige) tussentijdse rapportage mogelijk niet goed of volledig kan worden opgesteld vanwege onzekerheden die gerelateerd zijn aan COVID-19. In dat geval overlegt u met DUS-I of uitstel mogelijk is.

Grote wijzigingen in uw project of begroting of zorgen over het halen van de doelen moet u altijd melden bij DUS-I.

De specifieke voorwaarden kunt u lezen in de regeling. In dit document worden een aantal mogelijke situaties nader uitgelegd.

Monitorverslag 2021

De vijfde monitorrapportage over het Regionaal investeringsfonds mbo gaat in op de gerealiseerde opbrengsten van de afgesloten publiek-private samenwerkingen (pps’en) uit de eerste regeling (RIF-1) en de plannen van de pps’en die sinds 2019 zijn gestart (RIF-2).

Projecten eerste ronde 2022

In de eerste ronde van 2022 is aan 12 projecten subsidie verleend.

Uitgebreide omschrijvingen van deze projecten, en van alle projecten uit vorige jaren, staan op de projectenpagina. Zie ook de infographic (download als pdf) met alle feiten en cijfers.

Meer informatie

Alle informatie staat in de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022. Zie ook de wijzigingen op de regeling van 17 december 2021.

Heeft u vragen over de regeling of over het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op. U kunt zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u enkele keren per jaar informatie over het Regionaal Investeringsfonds mbo en RIF-projecten.