Biedt u stageplaatsen aan studenten van zorgopleidingen aan? Dan komt u als stageaanbieder mogelijk in aanmerking voor het Stagefonds Zorg. Het fonds biedt stageaanbieders (achteraf) een bijdrage voor de kosten van de stagebegeleiding.

Subsidieronde 2017

Een subsidieaanvraag voor een stageplek verloopt volgens een vast proces, de subsidieronde. Ieder jaar moet de subsidie opnieuw worden aangevraagd. De subsidie wordt achteraf aangevraagd na het einde van het schooljaar, zodat de subsidie kan worden uitbetaald op basis van werkelijk gerealiseerde stages. De subsidieronde voor schooljaar 2016-2017 liep t/m 1 oktober 2017 en is nu gesloten.

Nieuw: uw aanvraag indienen via het online portaal

Vanaf dit jaar kunt u uw aanvraag online indienen in ons nieuwe portaal. Dit maakt het indienen van uw aanvraag veel eenvoudiger en sneller. In het portaal vindt u uw vooringevulde aanvraagformulier en een overzicht van de stages (fte) uitgesplitst per leerbedrijf. Meer weten over het online portaal? Bekijk de video:

(Beeldtitel: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Aanvraag Stagefonds. Voice-over:)

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Oké, een aanvraag doen.

(Een vrouw pakt een brief. Ze ondertekent hem, stopt hem in een envelop, en nadat ze er een postzegel op heeft geplakt, doet ze de envelop op de bus. In een zak zit post. Er wordt iets gestempeld. Iemand tikt de datum in waarop een aanvraag is binnengekomen, waarna een formulier een scanner in gaat.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Dat moet toch makkelijker kunnen?

(De beelden spoelen terug. Voor een vrouw ligt een envelop.)

Oké, een aanvraag doen.
Vanaf 18 augustus gaan alle aanvragen voor het Stagefonds digitaal.
Wel zo makkelijk.
Het werkt als volgt: eerst krijgt u een brief opgestuurd voor uw subsidie-aanvraag van het Stagefonds.
Hierin staan de link naar de website voor een digitale aanvraag en uw persoonlijke code.
Met deze gegevens kunt u online inloggen en aangeven met welk e-mailadres u voortaan in het portaal wilt werken.

(Een vrouw met een stethoscoop om haar nek zit achter een computer. In een digitaal formulier klikt ze op een link.)

LOUNGEMUZIEK

Eenmaal in het portaal bestaat het aanvragen uit vijf stappen.
U begint bij de gegevens van uw instelling.
Bent u al bekend bij ons, dan hebben wij deze vast voor u ingevuld.
Controleer de gegevens goed.

(De vrouw klikt 'volgende' aan.)

Daarna controleert u de gegevens voor de contactpersoon.

(De vrouw typt een telefoonnummer in.)

In de aanvraag staat hoeveel fte de stagiaires het afgelopen schooljaar stage hebben gelopen.
Klopt dit niet, wijzig het dan hier.
Heeft u alle gegevens ingevuld, dan bent u klaar om de aanvraag te laten ondertekenen.
Maak er een printje van, laat het handtekeningenformulier ondertekenen door de bevoegde persoon of personen en voeg het toe aan uw aanvraag.

(De vrouw kiest een bestand.)

Laatste check...
Alles klopt?

(Op het computerscherm staat 'uw aanvraag is succesvol verzonden'. De vrouw steekt haar armen in de lucht.)

DE LOUNGEMUZIEK SPEELT VERDER

Het digitale aanvraagportaal minder administratief werk en minder kans op fouten.
Zo helpen we graag een handje.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.)

(Het beeld wordt wit met mintgroen. Beeldtekst: Voor vragen kunt u contact opnemen met DUS-I via: stagefonds@minvws.nl of 070 - 340 55 66 (keuze 1 het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.))

Desgewenst is het ook nog mogelijk om uw aanvraag per post in te dienen. Wilt u uw aanvraag per post indienen? Neem dan contact op met DUS-I om het vooringevulde aanvraagformulier voor uw zorgconcern per post te ontvangen via (070) 340 55 66 of stagefonds@minvws.nl.

Voor wie is het Stagefonds Zorg bedoeld?

Voor vergoeding uit het Stagefonds Zorg komen in aanmerking: instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding volgen, of een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent. Meer weten over de voorwaarden van het Stagefonds Zorg? De juridische afbakening van zowel de stageaanbieders als een lijst van de onder het Stagefonds Zorg vallende opleidingen is opgenomen in de Subsidieregeling.

Doel van het Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg beoogt dat zorginstellingen meer stageplaatsen aanbieden en dat de begeleiding van stagiaires verbetert, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige knelpunten in de arbeidsmarkt van de zorg.

Hoogte subsidie 2016-2017

In de subsidieregeling geldend voor het schooljaar 2016-2017 is een subsidieplafond van € 112 miljoen opgenomen en maximumbedragen voor de verschillende categorieën stageplaatsen. Het daadwerkelijke normbedrag per gerealiseerde stageplaats is afhankelijk van het totaal aantal aangevraagde en gerealiseerde stageplaatsen. In onderstaande tabel is per categorie aangegeven wat het normbedrag voor het studiejaar 2016-2017 is.

Categorie Gerealiseerde plaatsen (fte) Bedrag per stageplaats
A 27.543,95 € 1.626,49
B 8.602,76 € 1.800,00
C 7.857,76 € 4.800,00
D 1.793,57 € 2.424,45

Het subsidieproces

Wilt u weten hoe het subsidieproces werkt? Hier treft u nadere informatie aan over het subsidieproces van het Stagefonds Zorg.

1. Zorg dat u als leerbedrijf bent geregistreerd bij SBB

Aangezien het Ministerie van VWS de subsidie toekent op concernniveau, is het belangrijk dat de leerbedrijven die stageplaatsen aanbieden bij het juiste zorgconcern staan vermeld. Een zorgconcern is het moederbedrijf van een leerbedrijf. Alle stageaanbieders die als leerbedrijf zijn erkend voor beroepspraktijkvormings(bpv)-plaatsen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn bekend bij SBB. Stageaanbieders die alleen stageplaatsen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) aanbieden, hoeven niet erkend te zijn door SBB, maar worden door de hogescholen wel aangemeld bij SBB. Elk voorjaar nodigt SBB de instellingen uit waar stageplaatsen zijn gerealiseerd, met het verzoek om via het online portaal van SBB voor het Stagefonds hun gegevens te controleren en aan te vullen. Is uw instelling nog geen erkend leerbedrijf? Of heeft u vragen over uw registratie? Neem dan contact op met SBB via telefoon (088 338 00 00 bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8:00-17:00 uur) of per e-mail: info@s-bb.nl.

2. De aankondigingsbrief wordt medio augustus verstuurd

Op basis van de aangeleverde gegevens gaan SBB en het Ministerie van VWS na welke instellingen binnen de voorwaarden van de subsidieregeling vallen. Als uw instelling voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u in augustus automatisch een aankondigingsbrief van DUS-I met een oproep tot het indienen van een aanvraag voor het Stagefonds Zorg.

3. Dien het gecontroleerde aanvraagformulier vóór 1 oktober in

Indien u als stageaanbieder akkoord bent met de aantallen bpv-plaatsen/stageplaatsen op het aanvraagformulier, dient het formulier – na controle van de instellingsgegevens en na juiste ondertekening – ingediend te worden via het online portaal. Let wel op dat uw aanvraag tijdig wordt ondertekend en uiterlijk op 1 oktober van het betreffende jaar door DUS-I ontvangen moet zijn. De verantwoordelijkheid voor het tijdige indienen, ontvangen en de juistheid van de aanvraag ligt geheel bij de stageaanbieder. Eventuele fouten van een postbedrijf, zoals te late bezorgingen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van DUS-I. Ook de SBB en de onderwijsinstellingen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. Alle aanvragen die na 1 oktober worden ontvangen worden afgewezen.

4. Klopt het aantal stageplaatsen niet?

Het kan voorkomen dat het berekende aantal stageplaatsen op het aanvraagformulier niet klopt. In dat geval kan de stageaanbieder een hogere of lagere aanvraag opstellen door de gegevens in het online portaal aan te passen met behulp van het stroomschema. Overige belangrijke informatie vindt u in de meegestuurde brief. In het geval van een hogere aanvraag geldt het volgende:

 • Heeft de hogere aanvraag alleen betrekking op stageplaatsen in het hoger beroepsonderwijs (hbo), dan kan worden volstaan met het bewijsmateriaal voor alle stageplaatsen in het hbo.
 • Heeft de hogere aanvraag alleen betrekking op stageplaatsen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) voor duaal, dan kan worden volstaan met het bewijsmateriaal voor alle stageplaatsen in het hbo duaal.
 • Heeft de hogere aanvraag alleen betrekking op stageplaatsen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) voor voltijd/deeltijd, dan kan worden volstaan met het bewijsmateriaal voor alle stageplaatsen in het hbo voltijd/deeltijd.
 • Hetzelfde geldt voor de hogere aanvraag die betrekking heeft op stageplaatsen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) BOL en/of BBL.
 • Alleen als de hogere aanvraag betrekking heeft op zowel de stageplaatsen in het hbo als in het mbo, dan moet voor alle stageplaatsen bewijsmateriaal aangeleverd worden.
 • Is deze hogere aanvraag € 150.000,- of meer op basis van de maximumprijzen, dan moet er verplicht een assurance-rapport van een accountant toegevoegd worden. De accountant moet daarbij het accountantsprotocol volgen. De documenten kunnen ingediend worden via het online portaal. Het modeloverzicht en de stageovereenkomsten hoeven in dat geval niet meegestuurd te worden.
 • Komt deze hogere aanvraag, op basis van de maximumprijzen, niet boven de € 150.000,- uit dan hoeft u geen assurance-rapport toe te voegen. U moet dan het modeloverzicht bijvoegen met een kopie van alle stageovereenkomsten. Deze documenten kunnen ingediend worden via het online portaal. U mag in dit geval ook kiezen voor het toevoegen van een assurance-rapport. 

Ter illustratie twee rekenvoorbeelden:

A. De stageaanbieder heeft van VWS een vooringevuld aanvraagformulier ontvangen. Hierin is opgenomen:

hbo voltijd/deeltijd   55 fte
hbo duaal    2 fte
mbo BOL 11 fte
mbo BBL    0 fte

De stageaanbieder is van mening dat zij meer stageplekken heeft vervuld voor hbo voltijd/deeltijd, namelijk 6 fte meer; de overige leerwegen blijven gelijk. Zij wil hiervoor een hogere aanvraag indienen. Het maximum bedrag voor de leerweg hbo voltijd/deeltijd is € 2.700 (conform artikel 2, lid 4 van de Subsidieregeling). In dat geval dient de volgende berekening te worden gemaakt:
55 + 6 = 61 * € 2.700 = € 164.700. Dit bedrag komt boven de grens van € 150.000 uit en een assurance-rapport is in dat geval verplicht.

B. De stageaanbieder heeft van VWS een vooringevuld aanvraagformulier ontvangen. Hierin is opgenomen:

hbo voltijd/deeltijd 12 fte
hbo duaal       0 fte
mbo BOL    1 fte
mbo BBL 4 fte

De stageaanbieder is van mening dat zij meer stageplekken heeft vervuld voor hbo voltijd/deeltijd, namelijk 5 fte meer, en voor mbo BOL, namelijk 10 fte meer; de overige leerwegen blijven gelijk. Zij wil een hogere aanvraag indienen. Het maximum bedrag voor de leerweg hbo voltijd/deeltijd is € 2.700 (conform artikel 2, lid 4) en voor de leerweg mbo BOL € 2.700 (conform artikel 2, lid 4). In dat geval dient de volgende berekening te worden gemaakt: 12 + 5 + 1 + 10 = 28 * € 2.700 = € 75.600. Dit bedrag komt niet boven de grens van € 150.000 uit en een assurance-rapport is in dat geval niet verplicht.

5. Geen aankondigingsbrief gekregen?

Heeft uw zorginstelling eind augustus geen aankondigingsbrief ontvangen en meent u wel recht te hebben op een vergoeding uit het Stagefonds Zorg? Dan kunt u in het online portaal een eigen aanvraag opstellen met behulp van een blanco aanvraagformulier en het stroomschema. Neem contact op met DUS-I voor de toegang tot het online portaal via (070) 340 55 66 of stagefonds@minvws.nl.

 • Is deze aanvraag € 150.000,- of meer op basis van de maximumprijzen, dan moet er verplicht een assurance-rapport van een accountant toegevoegd worden. De accountant moet daarbij het accountantsprotocol volgen. De documenten kunnen ingediend worden via het online portaal. Het modeloverzicht en de stageovereenkomsten hoeven in dat geval niet meegestuurd te worden.
 • Komt deze aanvraag, op basis van de maximumprijzen, niet boven de € 150.000,- uit dan hoeft u geen assurance-rapport toe te voegen. U moet dan het modeloverzicht bijvoegen met een kopie van alle stageovereenkomsten. Deze documenten kunnen ingediend worden via het online portaal. U mag in dit geval ook kiezen voor het toevoegen van een assurance-rapport. 

Zie punt 4 voor twee rekenvoorbeelden.

6. Aanvraag per post versturen

Met het online portaal kunt u uw aanvraag eenvoudig en snel  indienen. Het blijft echter ook mogelijk de aanvraag per post in te dienen. Wilt u uw aanvraag per post indienen? Neem dan contact op met DUS-I om het aanvraagformulier voor uw zorgconcern per post te ontvangen via (070) 340 55 66 of stagefonds@minvws.nl.

Aanpassingen subsidieronde 2017-2018

De subsidieregeling stageplaatsen zorg II, ofwel het Stagefonds Zorg, is op enkele punten aangepast voor het studiejaar 2017-2018. De aanpassingen komen voort uit een evaluatie van de subsidie in 2016. Hier vindt u de belangrijkste informatie. Let op: deze wijzigingen hebben geen betrekking op de aankomende ronde voor het schooljaar 2016-2017.

De belangrijkste aanpassing is de wijziging van de budgetverdeling. Een van de aanbevelingen die naar voren kwam uit de evaluatie was om te zorgen voor een periodieke herijking van de verdeling van de subsidiemiddelen naar opleidingsniveau en -richting op basis van informatie over de (toekomstige) vraag naar arbeid in de zorg. Bij de verlenging van de subsidieregeling in 2016 is deze heroverweging toen aangekondigd.

De verdeling van het budget over de opleidingen onder het subsidieplafond van € 112 miljoen is aangepast aan de verwachte ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector voor de beroepsgroepen, zoals onder meer in het onderzoeksprogramma arbeidsmarkt zorg en welzijn is geraamd (www.azwinfo.nl).

Op grond van de verwachte behoefte aan nieuwe instroom wordt gericht een impuls gegeven aan het stimuleren van stageplaatsen bij de opleidingen tot:

 • Verpleegkundige hbo-niveau
 • Verpleegkundige mbo niveau 4
 • Verzorgende mbo niveau 3
 • Doktersassistent mbo niveau 4
 • Apothekersassistent mbo niveau 4
 • Tandartsassistent mbo niveau 4

Tevens wordt er bij de verdeling van het budget rekening gehouden met hogere kosten van opleidingen via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) in het mbo en duale opleidingen in het hbo. De kosten van het praktijkgedeelte van deze opleidingen zijn hoger voor stageaanbieders dan voor de andere stages, omdat er geen stagevergoeding betaald wordt, maar een salaris.

Dit leidt voor de subsidieronde 2018 tot de volgende maximumbedragen per volle fte:

Opleiding

Maximumbedrag

hbo verpleegkunde voltijd/deeltijd

€ 3.500

hbo verpleegkunde duaal

€ 4.000

hbo voltijd/deeltijd overige opleidingen

€ 1.200

hbo duaal overige opleidingen

€ 1.500

mbo verpleegkundige en assisterende beroepen niveau 4 BOL

€ 3.000

mbo verpleegkundige en assisterende beroepen niveau 4 BBL

€ 4.000

mbo niveau 4 BOL overige opleidingen

€ 1.200

mbo niveau 4 BBL overige opleidingen

€ 1.500

mbo verzorgende niveau 3 BOL

€ 3.000

mbo verzorgende niveau 3 BBL

€ 4.000

mbo niveau 3 BOL overige opleidingen

€ 1.200

mbo niveau 3 BBL overige opleidingen

€ 2.800

mbo niveau 2 BOL

€ 1.200

mbo niveau 2 BBL

€ 1.500

mbo niveau 1 BOL

€ 1.200

mbo niveau 1 BBL

€ 1.500

SBB en DUS-I werken samen aan het Stagefonds Zorg

De Stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) werkt aan de voorbereiding van het Stagefonds Zorg 2016-2017. De uitvoering van het Stagefonds Zorg ligt bij DUS-I.

Contact

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de voorbereiding van het Stagefonds Zorg, dan kunt u ze stellen aan de Servicedesk van de SBB (088 338 00 00, bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8:00-17:00 uur of per e-mail stagefonds@s-bb.nl). Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunt u ook bij SBB terecht, via hetzelfde telefoonnummer of via info@s-bb.nl. Meer informatie hierover vindt u op de website van SBB. Heeft u vragen over de uitvoering van het Stagefonds Zorg? Neem dan contact op met DUS-I via (070) 340 55 66 of stagefonds@minvws.nl.