Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiairs te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent in aanmerking voor subsidie.

Subsidie 2018-2019

Het budget voor het studiejaar 2018-2019 is € 112 miljoen. Het bedrag per fulltime (fte) stageplaats is afhankelijk van de categorie en het totale aantal stageplaatsen in een schooljaar.

Nu alle aanvragen zijn beoordeeld gelden de onderstaande normbedragen voor het studiejaar 2018-2019. De subsidie wordt aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd aan de zorginstellingen.

Per opleiding is een maximum normbedrag opgenomen in de regeling. In de subsidieregeling ziet u dat de opleidingen zijn opgedeeld in zeven categorieën. Per categorie zijn de maximum normbedragen als volgt:

Categorie

Normbedrag

A

€ 1.300,00

B

€ 1.104,71

C

€ 2.448,09

D

€ 2.252,81

E

€ 2.252,81

F

€ 2.872,43

G

€ 2.677,14

Binnen categorie A is minder subsidie uitgekeerd dan verwacht. Dit verschil bedraagt € 675.715. Dit bedrag is naar rato verdeeld onder de overige gerealiseerde stageplaatsen.

−  € 258.361,62 naar de opleidingen in categorieën B, D, E en G (zie ook lid vier, onder b in de regeling);

−  € 387.542,43 naar de opleidingen in categorieën C, D, E, F en G (zie ook lid vier, onder c in de regeling);

−  € 29.810,96 naar de opleidingen in categorieën F en G (zie ook lid vier, onder d in de regeling).

Voor meer informatie over de herverdeling van het resterend budget verwijzen wij u naar de wijziging per 07-2019.

Subsidie aanvragen

Aanvragen was mogelijk tussen 23 augustus 2019 en 1 oktober 2019. Aanvragen die na 1 oktober 2019 zijn ingediend moeten we afwijzen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de vragen en antwoorden. Meer informatie staat in de subsidieregeling.

Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunt u bij SBB terecht: 088 3380000 of info@s-bb.nl.

Als u vragen heeft over de inhoud van de specificatie, bijvoorbeeld over de fte- berekening of de organisatiestructuur, dan kunt u contact opnemen met SBB:  088 338 00 00 of via stagefonds@s-bb.nl.

Heeft u vragen over de subsidie? Neem dan contact op met DUS-I: