De regeling 'Sterk techniekonderwijs 2020-2023' bevat voorwaarden voor het verstrekken van subsidie aan het bevoegd gezag van vmbo-scholen. Dit moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Bovendien gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf 2020 samenwerken met partners in de regio.

Nieuwe aanvraagronde

De oorspronkelijke aanvraagperiode liep tot en met 31 maart 2019. Alle 78 regio’s hebben een aanvraag ingediend. Een aantal regio’s zal een nieuwe aanvraag indienen omdat het eerdere verzoek is afgewezen. De betreffende regio’s ontvangen hierover een e-mail met een link naar een aanvraagformulier. Hierin is de eerder opgegeven informatie al vooringevuld, zodat deze waar nodig kan worden aangepast.

DUS-I verwacht de e-mail met de link naar het aanvraagformulier begin september te versturen naar de penvoerder van de regio. Aanvragen is mogelijk tot 1 oktober 2019.

Nemen er vso-vestigingen met leerlingen in technische profielen deel in uw regio?

De vso-leerlingen zijn niet meegeteld in het regioportret. Om ook deze leerlingen voor subsidie in aanmerking te laten komen, geeft u het aantal leerlingen op dat op de peildatum (1 oktober 2018) staat ingeschreven op een technisch profiel van deze vestiging(en). Indien van toepassing kunt u de vso-school/vestiging toevoegen op blad 3 bij ‘deelnemende vmbo- & vso-scholen’. Het aantal vso-leerlingen kunt u opgeven bij de vraag ‘aantal leerlingen in de technische profielen in basis- en kaderberoepsgerichte leerweg’ (blad 4). 

Addendum

Bij de vernieuwde aanvraag moet een addendum worden geüpload (bekijk het format). Hierin beschrijft u wat is gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag. Ook geeft u de gewijzigde onderdelen een andere kleur, met behulp van een programma voor tekstverwerking (bijvoorbeeld Microsoft Word). Bij een begroting gemaakt in Excel is dit niet mogelijk. In dat geval uploadt u een nieuwe begroting en beschrijft u de wijzigingen in het addendum. Upload alleen de gewijzigde documenten.

De mate waarin de aanvraag moet worden gewijzigd, hangt af van het oordeel/advies van de beoordelingscommissie. In de meeste gevallen zal het activiteitenplan en/of de begroting moeten worden aangepast. In een enkel geval is een nieuwe regiovisie nodig. De regio moet ervoor te zorgen dat de regiovisie, het activiteitenplan, de samenwerkingsovereenkomst en de begroting op elkaar aansluiten. Het kan helpen om in de uitwerkingen concrete voorbeelden te gebruiken. 

Voorschouw

Regio’s kunnen voorafgaand aan de aanvraag een voorschouw indienen via ocwsubsidies@minvws.nl. Het advies is om dit zo snel mogelijk te doen, bij voorkeur voor 1 september 2019.  

Subsidie aanvragen

De tweede aanvraagperiode start op het moment dat u een e-mail van ons ontvangt met een link naar het aanvraagformulier (begin september 2019). U moet de aanvraag voor 1 oktober 2019 insturen. Alleen regio’s die een e-mail hebben ontvangen kunnen een nieuwe aanvraag indienen.

Vervolg subsidietraject

  • Alle plannen worden getoetst op volledigheid (oktober 2019).
  • Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen (oktober – november 2019).
  • De beoordelingscommissie bespreekt alle plannen en schrijft het een advies (november 2019).
  • De regio’s ontvangen bericht of hun plan is goedgekeurd (uiterlijk 1 januari 2020).

Aanvullende bekostiging

Vmbo-scholen met een profiel PIE, BWI of M&T hebben in 2018 en 2019 een aanvullende bekostiging ontvangen om te investeren in het techniekonderwijs. Deze tegemoetkoming wordt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) toegekend op basis van het aantal leerlingen in 2017 en 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt de volgende pagina's raadplegen:

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.