Specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze regeling helpt regio’s, via zogeheten centrumgemeenten, hun plannen en projecten in de praktijk te brengen. Dit gebeurt via het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Het team helpt de regio’s bij de overgang van denken naar doen, om zo knelpunten uit de dagelijkse praktijk structureel op te lossen.

U kunt de specifieke uitkering niet meer aanvragen.

Lokale of regionale projecten, die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, komen in aanmerking voor een uitkering. Deze uitkering kan zorgen voor het sneller of beter uitvoeren van de plannen en is onderdeel van de algemene ondersteuning van het programmateam GHNT. Per regio is €192.000 beschikbaar. Voorwaarde is dat de projectvoorstellen een bijdrage leveren aan de 3 ‘actielijnen’ en de daarbij behorende ‘bouwstenen’.

De 3 actielijnen zijn:

 1. Geweld eerder in beeld
 2. Geweld stoppen en duurzaam oplossen
 3. Aandacht voor specifieke doelgroepen

Deze actielijnen hebben te maken met de doelstellingen van het programma GHNT. Lees hier meer over in de brochure Geweld hoort nergens thuis.

Thema's

Voor 2020 tot en met 2022 zijn de volgende thema’s opgesteld. Hiervoor kon door een centrumgemeente een aanvraag worden gedaan:

 • het in gebruik nemen of uitwerken van de visie ‘gefaseerde ketenzorg’;
 • MDA++;
 • minstens één van de drie actielijnen van het programmateam;
 • het versterken van lokale teams zodat zij beter voorbereid zijn op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • het sturen op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • het verbeteren van traumaonderzoek en –behandeling bij huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • de aanpak van ouderenmishandeling;
 • de aanpak van de plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • de actualisering van de ‘meldcode’ huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verantwoorden

Verantwoording van het project doet u via de SiSa-procedure.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem voor beleidsinhoudelijke vragen contact op met het programmateam GHNT via info@geweldnergensthuis.nl.
Neem voor overige vragen contact op met DUS-I. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.