Specifieke Uitkering Sportakkoord

In de zomer van 2018 is samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin is de ambitie uitgesproken om de komende jaren voortgang te boeken op zes speerpunten.

Deze speerpunten zijn:

 • Inclusief sporten & bewegen
 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Positieve sportcultuur
 • Vaardig in bewegen
 • ‘Topsport die inspireert’

Voor de realisatie heeft het ministerie van VWS in 2019 middelen verstrekt via een decentralisatie uitkering. Naar aanleiding van kritiek van de Algemene Rekenkamer is besloten om de middelen met ingang van 2020 beschikbaar te stellen via een specifieke uitkering.

De Regeling Sportakkoord trad per 1 april 2020 in werking, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Specifieke uitkering aanvragen

Er is een specifieke uitkering beschikbaar voor lokale/regionale sportakkoorden en voor het aanstellen van een sportformateur. De G5 krijgt uitvoeringsbudget voor Living Labs.

De specifieke uitkering kon tot 8 juni 2020 worden aangevraagd. Het ondertekende sportakkoord kunt u voor 26 juni 2020 aanleveren bij de Vereniging Sport en Gemeenten: sportakkoorden@sportengemeenten.nl

Hoogte uitkering

Het budget hangt af van het inwoneraantal op 1 januari 2019.

Uitvoeringsbudget per jaar voor gemeenten tot:

 • 20.000 inwoners: € 10.000
 • 40.000 inwoners: € 20.000
 • 60.000 inwoners: € 30.000
 • 80.000 inwoners: € 40.000
 • 100.000 inwoners: € 50.000
 • 130.000 inwoners: € 60.000
 • 200.000 inwoners: € 80.000
 • 225.000 inwoners: € 120.000
 • Meer dan 225.000 inwoners: € 200.000

Voor de sportformateur is eenmalig een bedrag van € 15.000 beschikbaar.

Meer informatie

De complete informatie staat in de regeling.

Binnen 17 weken na de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn (8 juni 2020) ontvangt u een beschikking op de aanvraag. De verantwoording over de uitkering maakt deel uit van de jaarlijkse gemeentelijke verantwoording volgens de SiSa systematiek.

Voor meer informatie over het sportakkoord kunt u terecht op www.sportengemeenten.nl
Vragen over de regeling kunt u stellen via SPUKSportakkoord@minvws.nl of 070 3405566.