Pilot doorlopende begeleiding startende leraren

Al langer bestaat de wens om binnen de infrastructuur van partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) een doorlopende lijn van begeleiding en professionalisering te creëren. Van het opleiden van leraren tot en met de begeleiding van startende leraren en doorlopende professionalisering. Hiervoor wordt een pilot georganiseerd, die start in het primair onderwijs.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

De subsidie is voor partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P). Met deze subsidie kunnen zij een doorlopende lijn van vraaggerichte begeleiding ontwikkelen en organiseren voor startende leraren in het primair onderwijs. Een doorlopende lijn van vraaggerichte begeleiding die goed aansluit op de opleiding of de route die de startende leraren volgden.

Beschikbare subsidie

In totaal is €768.000 beschikbaar voor de volledige looptijd van de pilot (2021-2024). Per partnerschap wordt €192.000 subsidie verstrekt. Voldoen meer dan 4 aanvragen aan de voorwaarden? Dan wordt met een loting bepaald welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Voorwaarden

  1. De partner die ook bij de regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 als penvoerder van het partnerschap optreedt, kon van 1 mei 2021 tot en met 1 juni 2021 de subsidie aanvragen.
  2. Het partnerschap ontwikkelt en organiseert gedurende drie jaar een doorlopende lijn van vraaggerichte begeleiding voor startende leraren die goed aansluit op de opleiding of route die de startende leraren volgden.
  3. Aan de begeleidingsactiviteiten nemen ten minste 30 startende leraren deel, waaronder voormalige (academische) studenten.
  4. Voor de begeleidingsactiviteiten worden een mentor en intervisiecoach beschikbaar gesteld.
  5. De startende leraar krijgt voldoende tijd binnen de aanstelling om deel te nemen aan de activiteiten en deze voor te kunnen bereiden.
  6. Het partnerschap werkt mee aan de evaluatie van de pilot en aan duurzame kennisdeling.

Verantwoording

De subsidie is uiterlijk op 31 juli 2021 direct vastgesteld. De verantwoording verloopt via de jaarverslaggeving model G, onderdeel 1 over de jaren 2021 tot en met 2024.

Daarnaast toont het partnerschap op verzoek van de minister via een activiteitenverslag aan dat:

  • De activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht.
  • Er is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.