Sterk techniekonderwijs

De regeling Sterk techniekonderwijs 2020-2023 moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Bovendien gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf 2020 samenwerken met partners in de regio.

Subsidie aanvragen

De aanvraagtermijn is verstreken. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Vervolg subsidietraject

  • Alle plannen zijn getoetst op volledigheid (oktober 2019).
  • Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen (oktober – november 2019). De regio’s ontvangen voor 1 januari bericht of hun plan is goedgekeurd.

Meldplicht en verantwoorden

De subsidieontvanger moet direct feiten en omstandigheden melden die van belang kunnen zijn voor de subsidieverstrekking. Bijvoorbeeld als activiteiten niet op tijd, niet geheel, of helemaal niet worden uitgevoerd. U kunt dit melden via ocwsubsidies@minvws.nl

De penvoerder moet uiterlijk 1 oktober 2021 en 1 juli 2023 een voortgangsrapportage indienen. Daarnaast moeten aan het eind van de looptijd een eindverslag en een financiële verantwoording worden ingediend. De formulieren die hiervoor nodig zijn volgen later op deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt de volgende pagina's raadplegen:

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.