Sterk techniekonderwijs

De regeling Sterk techniekonderwijs 2020-2023 moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Bovendien gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf 2020 samenwerken met partners in de regio.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Verloop besteding subsidie en verantwoording

De penvoerder van de sterktechniekregio heeft in november 2021 de eerste voortgangsrapportage ingediend. Daarnaast moet aan het eind van de looptijd een eindverslag en een financiële verantwoording worden ingediend. 

De einddatum van de transitiefase is verschoven van 31 december 2023 naar 1 augustus 2024. Dit betekent dat u de eindrapportage uiterlijk 31 december 2024 moet indienen. Meer informatie over de wijzigingen vindt u in de brief van minister Slob aan de scholen.

In de regeling is aangegeven dat de regio uiterlijk 1 juli 2023 een 2e voortgangsrapportage moet indienen over de periode 1 juli 2021 tot 1 januari 2023.

OCW overweegt de indieningsdatum voor de 2e voortgangsrapportage te verschuiven naar uiterlijk 1 oktober 2023. Het is dan mogelijk dat daarin ook het verloop van de subsidiabele activiteiten over het gehele schooljaar 2022-2023 in de regio kan worden weergegeven.

Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u hierover geïnformeerd.

Meldingsplicht

De subsidieontvanger moet direct feiten en omstandigheden melden die van belang kunnen zijn voor de subsidieverstrekking. Bijvoorbeeld als activiteiten niet op tijd, niet geheel, of helemaal niet worden uitgevoerd. U kunt dit melden via sto.dus-i@minvws.nl. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt de volgende pagina's raadplegen:

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.