Sterk techniekonderwijs

De regeling Sterk techniekonderwijs 2020-2023 moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Bovendien gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf 2020 samenwerken met partners in de regio.

Wijziging regeling

In 2020 is er een wijziging in de regeling ten opzichte van 2019.  Van 16 maart tot en met 31 mei 2020 kon u opnieuw een aanvraag indienen als u eerder een afwijzing heeft ontvangen. De betreffende regio's hebben hierover op 16 maart een e-mail ontvangen.

Kosten die u vanaf januari 2020 maakt, komen – vooruitlopend op het besluit – ook in aanmerking voor subsidie. Dit besluit ontving u uiterlijk op 1 september 2020. Bekijk voor meer informatie de wijzigingen in de regeling.

Subsidie aanvragen

De aanvraagtermijn is verstreken.

Meldplicht en verantwoorden

De subsidieontvanger moet direct feiten en omstandigheden melden die van belang kunnen zijn voor de subsidieverstrekking. Bijvoorbeeld als activiteiten niet op tijd, niet geheel, of helemaal niet worden uitgevoerd. U kunt dit melden via ocwsubsidies@minvws.nl. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier.

De penvoerder moet uiterlijk 1 oktober 2021 en 1 juli 2023 een voortgangsrapportage indienen. Daarnaast moeten aan het eind van de looptijd een eindverslag en een financiële verantwoording worden ingediend. De formulieren die hiervoor nodig zijn volgen later op deze pagina. Wel kunt u alvast onderstaand voorbeeld bekijken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt de volgende pagina's raadplegen:

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.