Teambeurs primair onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten voor school- en teamontwikkeling. Met de Teambeurs kan een bevoegd gezag subsidie aanvragen voor twee of meer leraren die dezelfde master gaan volgen.

De subsidie is bedoeld voor vergoeding van collegegeld, studie- en reiskosten van leraren en voor het delen en inzetten van kennis op de school voor het op gang brengen van een veranderproces.

De aanvraagperiode liep tot en met 15 oktober 2019. Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

Masteropleiding in teamverband en kennisinbedding

De subsidie wordt aangevraagd door het bevoegd gezag. Deze persoon stelt samen met de betrokken schoolleider en het lerarenteam 'ontwikkelvragen' op waaraan de studie zal bijdragen. Daarnaast maakt het bevoegd gezag samen met de schoolleider en leraren afspraken over de kennisinbedding tijdens en na de studie. De aanvraag wordt ook ondertekend door het lerarenteam en betrokken schoolleiders.

De subsidie bestaat uit minimaal de volgende onderdelen:

  • het gezamenlijk volgen van eenzelfde masteropleiding door een lerarenteam, bestaande uit minimaal twee leraren;
  • het bieden van studieverlof voor het volgen van de masteropleiding;
  • het inbedden van de nieuw opgedane kennis door leraren voor de ontwikkeling van de eigen school.

Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die worden uitgevoerd om de kennis in te bedden in het bredere schoolteam, andere leraren in de school te betrekken en gezamenlijk te werken aan schoolontwikkeling. Bovendien geldt de subsidie ook voor afstemming met het opleidingsinstituut om de opleiding beter aan te laten sluiten op de behoeften van de school/het bevoegd gezag.

Beoordeling en beslissing

Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van (volledige) aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt.

U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op de aanvraag. Als de subsidie wordt toegekend, wordt deze betaald aan het bevoegd gezag.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het volgen van een in ontwikkeling zijnde, maar nog niet geaccrediteerde, masteropleiding. In dit laatste geval volgt er pas een besluit op de aanvraag wanneer de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een besluit heeft genomen over accreditatie. De uiterste datum waarop de minister hierover heeft besloten was 1 februari 2020.

Hoogte subsidie

De volgende kosten worden gesubsidieerd:

  • collegegeld tot een maximum van € 7.000 per studiejaar;
  • studiemiddelen van 10% van het collegegeld met een maximum van € 350 per studiejaar;
  • reiskosten van 10% van het collegegeld tot een maximum van € 350 per studiejaar;
  • maximaal 320 verlofuren;
  • maximaal 160 uur, voor de duur van één jaar, voor de inbedding van kennis door de masteropgeleide leraar.

Voor het betrekken van andere leraren kan per deelnemende school maximaal € 5.000 worden aangevraagd. Voor de afstemming met het opleidingsinstituut om de opleiding beter aan te laten sluiten op de behoeften van de school/het bevoegd gezag kan er maximaal € 5.000 worden aangevraagd.

Verantwoorden

Na afloop van de subsidieperiode dient u uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende kalenderjaar bij DUO uw verantwoording over de subsidie in als onderdeel van de jaarverslaggeving.

De subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband wordt verantwoord in de jaarverslaggeving (Regeling jaarverslaggeving onderwijs) met model G, onderdeel 1.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling, het aanvraagformulier of het beoordelingsproces? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie vindt u in de gewijzigde subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs en de oorspronkelijke regeling.