Uitvoering convenanten lerarentekort G5

Het lerarentekort in het primair onderwijs is in de grote steden, de zogenaamde G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere), een groeiend probleem. Voorspellingen laten zien dat de tekorten in deze steden de komende jaren verder zullen toenemen. De G5-besturen hebben aangegeven dat er noodmaatregelen nodig zijn. Er is daarom per stad een noodplan opgesteld.

Naar aanleiding van de noodplannen is er per stad een zogeheten convenant opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over de maatregelen, de middelen, de beoogde resultaten, monitoring en evaluatie. Met deze subsidie kunnen de maatregelen uit de convenanten worden uitgevoerd. Hiermee wordt gezorgd voor continuïteit, kwaliteit en kansengelijkheid van het onderwijs.

De kennis die wordt opgedaan en de behaalde resultaten zullen worden vertaald, zodat ook de rest van het land gebruik kan maken van deze werkwijzen.

Hoogte subsidie

Voor de periode 2020 - 2024 is € 80,7 miljoen beschikbaar. De verdeling van dit subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen in het primair onderwijs per stad, de voorspellingen en het bedrag dat volgens de aanvrager nodig is voor de noodplannen.

Subsidie per gemeente, 2020-2024
Gemeente Bedrag
Amsterdam € 27.288.844
Rotterdam € 21.874.526
Den Haag € 16.205.436
Utrecht € 9.137.553
Almere € 6.193.633

Cofinanciering

De regeling subsidieert maximaal twee derde van de kosten van de activiteiten. Minimaal een derde deel moet komen uit cofinanciering. Naast financiële middelen kan het ook gaan om de inzet van personeel of arbeidstijd. De gemeente tekent de aanvraag als cofinancier.

Voorbeeld: Amsterdam krijgt €27.288.844 subsidie van OCW. Het totaal aan subsidiabele kosten bedraagt dan €40.933.266. De cofinanciering vanuit de besturen en gemeente is dus over vier schooljaren minimaal €13.644.422.

Subsidie aanvragen

Er kon tot 17 augustus 2020 subsidie worden aangevraagd. De bij DUS-I bekende contactpersonen ontvingen het format voor de aanvraag per e-mail.

Alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria en verplichtingen zullen worden toegekend. U ontving hierover uiterlijk 12 oktober 2020 bericht.

Het subsidiebedrag wordt als volgt verdeeld en uitbetaald:

Uitbetaling subsidie
Gemeente 2020 2021, 2022, 2023
Amsterdam € 5.985.286 € 7.101.186
Rotterdam € 4.797.758 € 5.692.256
Den Haag € 3.554.352 € 4.217.028
Utrecht € 2.004.147 € 2.377.802
Almere € 1.358.455 € 1.611.726

De eerste betaling vindt direct naar verlening plaats, de overige betaalmomenten zijn in september 2021, 2022 en 2023.

Tussenevaluatie

Door een onderzoeksbureau wordt een tussentijdse evaluatie afgenomen. Op basis van de resultaten kan de uitvoering van de convenanten worden bijgesteld.

Mochten de resultaten tegenvallen dan kan de minister besluiten om de subsidie lager vast te stellen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag, het beoordelingsproces of de regeling? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over de regionale aanpak: www.aanpaklerarentekort.nl.