Uitvoering convenanten lerarentekort G5

Het lerarentekort in het primair onderwijs is in de grote steden, de zogenaamde G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere), een groeiend probleem. Voorspellingen laten zien dat de tekorten in deze steden de komende jaren verder zullen toenemen. De G5-besturen hebben aangegeven dat er noodmaatregelen nodig zijn. Er is daarom per stad een noodplan opgesteld.

Naar aanleiding van de noodplannen is er per stad een zogeheten convenant opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over de maatregelen, de middelen, de beoogde resultaten, monitoring en evaluatie. Met deze subsidie kunnen de maatregelen uit de convenanten worden uitgevoerd. Hiermee wordt gezorgd voor continuïteit, kwaliteit en kansengelijkheid van het onderwijs.

De kennis die wordt opgedaan en de behaalde resultaten zullen worden vertaald, zodat ook de rest van het land gebruik kan maken van deze werkwijzen.

Hoogte subsidie

Voor de periode 2020 - 2024 is € 80,7 miljoen beschikbaar. De verdeling van dit subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen in het primair onderwijs per stad, de voorspellingen en het bedrag dat volgens de aanvrager nodig is voor de noodplannen.

Subsidie per gemeente, 2020-2024
Gemeente Bedrag
Amsterdam € 27.288.844
Rotterdam € 21.874.526
Den Haag € 16.205.436
Utrecht € 9.137.553
Almere € 6.193.633

Cofinanciering

De regeling subsidieert maximaal twee derde van de kosten van de activiteiten. Minimaal een derde deel moet komen uit cofinanciering. Naast financiële middelen kan het ook gaan om de inzet van personeel of arbeidstijd. De gemeente tekent de aanvraag als cofinancier.

Voorbeeld: Amsterdam krijgt €27.288.844 subsidie van OCW. Het totaal aan subsidiabele kosten bedraagt dan €40.933.266. De cofinanciering vanuit de besturen en gemeente is dus over vier schooljaren minimaal €13.644.422.

Aanvraagcriteria

Per gemeente kan één aanvraag worden ingediend. Deze wordt gedaan door een bestuur van een school voor primair- of speciaal (basis) onderwijs. Zij doen dit namens de andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het convenant.

Het convenant is het activiteitenplan. De subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van de maatregelen in de schooljaren 2020-2021 tot en met 2023-2024. Vanaf het moment van indienen van de aanvraag kan worden gestart met de activiteiten.

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Convenant;
 • begroting;
 • ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

Begroting

Bij de aanvraag hoort een begroting. Gebruik het format als hulpmiddel. Een begroting voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:

 • Elke begrotingspost moet worden toegelicht en de begroting moet sluitend zijn. Een post ‘onvoorziene kosten’ is niet toegestaan.
 • De begroting bevat per maatregel een overzicht van de geraamde kosten en opbrengsten van de aanvrager.
 • De maatregelen uit de begroting moeten een-op-een aansluiten op de maatregelen genoemd in het ondertekende convenant.
 • De begroting wordt gespecificeerd per schooljaar.
 • In de begroting wordt duidelijk gemaakt welke kosten worden gemaakt en door welke partijen. Daarbij wordt de vereiste cofinanciering aangetoond.

De cofinanciering bedraagt ten minste een derde deel van de subsidiabele kosten die zijn gemoeid met de uitvoering van de maatregelen. De cofinanciering moet in een geldbedrag worden uitgedrukt.

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst bevat in ieder geval:

 • een beschrijving van de wijze waarop elk van de partijen bijdraagt aan de maatregelen waarvoor subsidie wordt verstrekt;
 • een beschrijving van de wijze waarop de besluitvorming plaatsvindt;
 • een beschrijving van hoe eventueel resterende middelen na afloop van de subsidie worden verdeeld;
 • een verklaring van alle partijen die het convenant uitvoeren dat de penvoerder gemachtigd is om hen in het kader van de subsidie te vertegenwoordigen;
 • een verklaring van alle partijen die het convenant uitvoeren dat zij meewerken aan een monitor- en evaluatieonderzoek en dat zij alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoording aan de aanvrager verstrekken.

Subsidie aanvragen

Er kan tot 17 augustus 2020 subsidie worden aangevraagd. De bij DUS-I bekende contactpersonen krijgen het format voor de aanvraag per e-mail toegestuurd.

Alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria en verplichtingen zullen worden toegekend. U krijgt hierover uiterlijk 12 oktober 2020 bericht.

Het subsidiebedrag wordt als volgt verdeeld en uitbetaald:

Uitbetaling subsidie
Gemeente 2020 2021, 2022, 2023
Amsterdam € 5.985.286 € 7.101.186
Rotterdam € 4.797.758 € 5.692.256
Den Haag € 3.554.352 € 4.217.028
Utrecht € 2.004.147 € 2.377.802
Almere € 1.358.455 € 1.611.726

De eerste betaling vindt direct naar verlening plaats, de overige betaalmomenten zijn in september 2021, 2022 en 2023.

Tussenevaluatie

Door een onderzoeksbureau wordt een tussentijdse evaluatie afgenomen. Op basis van de resultaten kan de uitvoering van de convenanten worden bijgesteld.

Mochten de resultaten tegenvallen dan kan de minister besluiten om de subsidie lager vast te stellen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag, het beoordelingsproces of de regeling? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over de regionale aanpak: www.aanpaklerarentekort.nl.