Uitvoering convenanten lerarentekort G5

Het lerarentekort in het primair onderwijs is in de grote steden, de zogenaamde G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere), een groeiend probleem. Voorspellingen laten zien dat de tekorten in deze steden de komende jaren verder zullen toenemen. De G5-besturen hebben aangegeven dat er noodmaatregelen nodig zijn. Er is daarom per stad een noodplan opgesteld.

Naar aanleiding van de noodplannen is er per stad een zogeheten convenant opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over de maatregelen, de middelen, de beoogde resultaten, monitoring en evaluatie. Met deze subsidie kunnen de maatregelen uit de convenanten worden uitgevoerd. Hiermee wordt gezorgd voor continuïteit, kwaliteit en kansengelijkheid van het onderwijs.

De kennis die wordt opgedaan en de behaalde resultaten zullen worden vertaald, zodat ook de rest van het land gebruik kan maken van deze werkwijzen.

Minimaal een derde cofinanciering

De regeling subsidieert maximaal twee derde van de kosten van de activiteiten. Minimaal een derde deel moet komen uit cofinanciering. Naast financiële middelen kan het ook gaan om de inzet van personeel of arbeidstijd. De gemeente tekent de aanvraag als cofinancier.

Voorbeeld: Amsterdam krijgt €27.288.844 subsidie van OCW. Het totaal aan subsidiabele kosten bedraagt dan €40.933.266. De cofinanciering vanuit de besturen en gemeente is dus over vier schooljaren minimaal €13.644.422.

Hoogte subsidie

Voor de periode 2020 - 2024 is € 80,7 miljoen beschikbaar. De verdeling van dit subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen in het primair onderwijs per stad, de voorspellingen en het bedrag dat volgens de aanvrager nodig is voor de noodplannen.

Subsidiebedrag per gemeente

Subsidie per gemeente, 2020-2024
Totale subsidiebedrag Subsidiebedrag 2020 Subsidiebedrag 2021, 2022, 2023
Amsterdam €27.288.844 €5.985.286 €7.101.186
Rotterdam €21.874.526 €4.797.758 €5.692.256
Den Haag €16.205.436 €3.554.352 €4.217.028
Utrecht €9.137.553 €3.554.352 €2.377.802
Almere €6.193.633 €2.004.147 €1.611.726

De uitbetaling vindt direct naar verlening plaats, de overige betaalmomenten zijn in september 2021, 2022 en 2023.

Aanvullend subsidiebedrag

Er is een aanvullend subsidiebedrag beschikbaar voor de uitvoering van de Convenanten Lerarentekort PO G5. Hierin wordt de loonprijscompensatie verwerkt voor de hele looptijd van de subsidie.

Voor de schooljaren 2021–2022, 2022–2023 en 2023–2024 zijn per G5-gemeente de volgende aanvullende bedragen beschikbaar:

Aanvullend bedrag per gemeente
Totale subsdiebedrag Maximaal subsidiebedrag 2021, 2022 en 2023
Amsterdam €706.062 €235.354
Rotterdam €565.974 €188.658
Den Haag €419.292 €139.764
Utrecht €236.421 €78.807
Almere €160.251 €53.417

Na de vaststelling van de aanvullende subsidie vindt de betaling direct plaats. In 2022 en 2023 wordt het bedrag in september betaald.

Subsidie aanvragen

Van 1 september tot en met 1 oktober 2021 kon u een aanvullend bedrag aanvragen.

De bij DUS-I bekende contactpersonen hebben het aanvraagformulier en een begrotingsformat per e-mail ontvangen .

Tussenevaluatie

Door een onderzoeksbureau wordt een tussentijdse evaluatie afgenomen. Op basis van de resultaten kan de uitvoering van de convenanten worden bijgesteld.

Mochten de resultaten tegenvallen dan kan de minister besluiten om de subsidie lager vast te stellen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling en de wijzigingsregeling. Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag, het beoordelingsproces of de regeling? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over de regionale aanpak: www.aanpaklerarentekort.nl.