Uitvoering convenanten lerarentekort G5

Het lerarentekort in het primair onderwijs is in de grote steden, de zogenaamde G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere), een groeiend probleem. Voorspellingen laten zien dat de tekorten in deze steden de komende jaren verder zullen toenemen. De G5-besturen hebben aangegeven dat er noodmaatregelen nodig zijn. Er is daarom per stad een noodplan opgesteld.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Naar aanleiding van de noodplannen is er per stad een zogeheten convenant opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over de maatregelen, de middelen, de beoogde resultaten, monitoring en evaluatie. Met deze subsidie kunnen de maatregelen uit de convenanten worden uitgevoerd. Hiermee wordt gezorgd voor continuïteit, kwaliteit en kansengelijkheid van het onderwijs. De kennis die wordt opgedaan en de behaalde resultaten zullen worden vertaald, zodat ook de rest van het land gebruik kan maken van deze werkwijzen.

Minimaal een derde cofinanciering

De regeling subsidieert maximaal twee derde van de kosten van de activiteiten. Minimaal een derde deel moet komen uit cofinanciering. Naast financiële middelen kan het ook gaan om de inzet van personeel of arbeidstijd. De gemeente tekent de aanvraag als cofinancier.

Voorbeeld: Amsterdam krijgt €27.288.844 subsidie van OCW. Het totaal aan subsidiabele kosten bedraagt dan €40.933.266. De cofinanciering vanuit de besturen en gemeente is dus over 4 schooljaren minimaal €13.644.422.

Hoogte subsidie en budget

Voor de periode 2020-2024 is €80,7 miljoen beschikbaar. De verdeling van dit subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen in het primair onderwijs per stad, de voorspellingen en het bedrag dat volgens de aanvrager nodig is voor de noodplannen.

Subsidiebedrag per gemeente

Subsidie per gemeente, 2020-2024
Totale subsidiebedrag Subsidiebedrag 2020 Subsidiebedrag 2021, 2022, 2023
Amsterdam €27.288.844 €5.985.286 €7.101.186
Rotterdam €21.874.526 €4.797.758 €5.692.256
Den Haag €16.205.436 €3.554.352 €4.217.028
Utrecht €9.137.553 €3.554.352 €2.377.802
Almere €6.193.633 €2.004.147 €1.611.726

Aanvullend subsidiebedrag

Vanwege loonprijscompensatie is in 2021 een aanvullend subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Convenanten Lerarentekort PO G5. In 2022 gebeurde dit opnieuw, voor de resterende looptijd van de subsidie. Het beschikbare bedrag per G5-gemeente vindt u in de meest rechter kolom van onderstaande tabel.

Aanvullend subsidiebedrag per gemeente
Oorspronkelijk maximaal subsidiebedrag

Loonprijscompensatie
2021

Loonprijscompensatie
2022

Nieuw maximaal subsidiebedrag (totaal)
Amsterdam €27.288.844 €706.062 €614.760 €28.609.666
Rotterdam €21.874.526 €565.974 €365.074 €22.933.287
Den Haag €16.205.436 €419.292 €492.787 €16.989.802  
Utrecht €9.137.553 €236.421 €205.850 €9.579.824
Almere €6.117.112 €160.251 €139.529 €6.416.892

Anders dan in 2021 hoefden de penvoerders het aanvullende bedrag niet zelf aan te vragen, maar wijzigde DUS-I de beschikking direct.

Om de administratieve lasten voor de uitvoerende partijen zo laag mogelijk te houden, wordt ook de loonprijscompensatie voor de subsidieregeling Zij-instroom primair onderwijs G5 in het aanvullende bedrag verwerkt. Dit betekent dat het bedrag hoger is dan wanneer het alleen voor de subsidieregeling Uitvoering convenanten lerarentekort G5 was bedoeld. Het samenvoegen van de compensatie in één regeling is mogelijk omdat zij-instroom ook als activiteit is opgenomen in de convenanten. De penvoerder mag het beschikbaar gestelde bedrag daarom inzetten voor de activiteiten rondom zij-instromers zoals beschreven in het convenant.

Tussenevaluatie

Door een onderzoeksbureau wordt een tussentijdse evaluatie afgenomen. Op basis van de resultaten kan de uitvoering van de convenanten worden bijgesteld.

Mochten de resultaten tegenvallen dan kan de minister besluiten om de subsidie lager vast te stellen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling, de eerste wijzigingsregeling en de tweede wijzigingsregeling. Meer informatie over de regionale aanpak vindt u op www.aanpaklerarentekort.nl.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.