Aanvraagronde 1

Op deze pagina vindt u informatie over aanvraagronde 1 van de regeling Veerkracht en zeggenschap.

Voor wie

De subsidie in aanvraagronde 1 is bedoeld voor verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders. Zorgorganisaties waar deze doelgroep werkzaam is konden de subsidie aanvragen. Het gaat om universitaire medisch centra, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ggz, jeugdzorg, huisartsenzorg en gezondheidscentra die vallen onder de SBI-codes zoals opgenomen in bijlage 2 van de regeling.

Hoogte subsidie en budget

Voor de eerste ronde van deze regeling was een budget van €12.750.000 beschikbaar. Dit bood ruimte om aan maximaal 255 zorgaanbieders uit verschillende zorgbranches een financiële impuls van €50.000 te geven om zelf aan de slag te gaan met veerkracht en zeggenschap.

De subsidiabele kosten bestonden uit loonkosten en overige kosten. Minimaal 60% van de totale kosten moest bestaan uit loonkosten. Zo kon de doelgroep zelf op een goede en passende manier invulling geven aan de activiteiten om veerkracht en zeggenschap te bevorderen.

De looptijd van de activiteiten bedraagt maximaal een jaar na de datum van de subsidieverlening. Een kortere projectperiode was dus ook mogelijk, dit had geen invloed op de hoogte van de subsidie.

Voorwaarden

 • U stond op 1 januari 2022 in het handelsregister ingeschreven met een SBI-code in bijlage 2.
 • U had een toelatingsvergunning (Wtza-vergunning) als bedoeld in artikel 4 van de Wet toetreding zorgaanbieders, óf
  Als uw instelling onder de Jeugdwet of de WMO valt stuurde u een contract met een leverancier mee en een ontvangstbewijs van betaling.
 • U moest een de-minimisverklaring meesturen. Hiermee verklaarde u met de aangevraagde subsidie niet boven €200.000 subsidie over een periode van 3 jaar te komen.
 • Uit de begroting moest blijken dat u daadwerkelijk €50.000 nodig heeft voor het uitvoeren van de activiteiten die veerkracht en zeggenschap bevorderen.
 • U voldeed aan de criteria zoals opgenomen in bijlage 3 van de regeling.

Subsidie verantwoorden

Wanneer moet u uw subsidie verantwoorden?

Vanaf 1 maart 2024 kunt u uw subsidie digitaal verantwoorden in het Subsidieportaal van DUS-I.

In februari 2024 ontvangen de bij ons bekende contactpersonen van ons een e-mail. Daarin staat hoe u uw subsidie moet verantwoorden. Uw verantwoording moet uiterlijk op 3 mei 2024 door ons zijn ontvangen.

Heeft u op 15 februari 2024 nog geen e-mail ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Hoe moet u uw subsidie verantwoorden?

U verantwoordt uw subsidie in het Subsidieportaal van DUS-I. Vanaf 1 maart 2024 kun u uw aanvraag tot vaststelling via dit portaal indienen.

Bij uw vaststellingsaanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 1. Een inhoudelijke samenvatting van de uitgevoerde activiteiten. Hierin beschrijft u welke activiteiten u heeft uitgevoerd en welke resultaten of opbrengsten u heeft behaald in het kader van veerkracht en zeggenschap. U gebruikt hiervoor een verplicht format. De samenvatting moet zijn ondertekend door:
  1. de voorzitter van een Verpleegkundige Adviesraad, Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad, Professionele Adviesraad, of Zorgadviesraad; of,
  2. minimaal 8 VVVB’ers die werkzaam zijn bij de aanvrager.
 1. Een specificatie financiële verantwoording veerkracht en zeggenschap. Gebruik hiervoor ons format.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.