Veerkracht en zeggenschap

Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in de zorg bevorderen. Het bevorderen van veerkracht is belangrijk om de zorg nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorg te behouden. Zeggenschap wordt als essentieel middel gezien om veerkracht te realiseren.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders. Zorgorganisaties waar deze doelgroep werkzaam is kunnen de subsidie aanvragen. Het gaat om universitaire medisch centra, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg, huisartsenzorg en gezondheidscentra die vallen onder de SBI-codes zoals opgenomen in bijlage 2 van de regeling.

Hoogte subsidie en budget

Voor deze regeling is een budget van €12.750.000 beschikbaar. Dit biedt ruimte om aan maximaal 255 zorgaanbieders uit verschillende zorgbranches een financiële impuls van €50.000 te geven om zelf aan de slag te gaan met veerkracht en zeggenschap.

Als er minder dan 255 aanvragen worden ingediend, komen alle aanvragen voor subsidie in aanmerking die voldoen aan de criteria van de regeling. Als er meer aanvragen binnenkomen wordt er geloot. 

De subsidiabele kosten bestaan uit loonkosten en overige kosten. Ten minste 60% van de totale kosten moet bestaan uit loonkosten. Zo kan de doelgroep zelf op een goede en passende manier invulling geven aan de activiteiten om veerkracht en zeggenschap te bevorderen. Als meer dan 40% van de begroting bestaat uit overige kosten, komt het bedrag boven de 40% niet voor subsidie in aanmerking.

De looptijd van de activiteiten bedraagt maximaal een jaar na de datum van de subsidieverlening. Een kortere projectperiode is dus ook mogelijk, dit heeft geen invloed op de hoogte van de subsidie.

Het subsidiebedrag bedraagt €50.000 per zorgorganisatie, meer of minder budget aanvragen is niet mogelijk. Als de kosten van de activiteiten hoger zijn, dan moet het bedrag boven de €50.000 op een andere manier worden gefinancierd. Dit moet blijken uit de begroting.

Voorwaarden

  • U stond op 1 januari 2022 in het handelsregister ingeschreven met een SBI-code die in bijlage 2 is opgenomen.
  • U beschikt over een toelatingsvergunning (Wtza-vergunning) als bedoeld in artikel 4 van de Wet toetreding zorgaanbieders, óf
    Als uw instelling valt onder de Jeugdwet of de WMO stuurt u een contract met een leverancier mee en een ontvangstbewijs van betaling.
  • U moet een de-minimisverklaring meesturen. Hiermee verklaart u met de aangevraagde subsidie niet boven €200.000 subsidie over een periode van drie jaar te komen.
  • Uit de begroting moet blijken dat u daadwerkelijk €50.000 nodig heeft voor het uitvoeren van de activiteiten die veerkracht en zeggenschap bevorderen.
  • U voldoet aan de criteria zoals opgenomen in bijlage 3 van de regeling.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Verplichtingen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan heeft u een meldingsplicht. Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Naast de meldingsplicht heeft u ook een administratieplicht. Dit betekent dat u een overzichtelijke en controleerbare administratie moet voeren en deze gedurende 10 jaar na de vaststelling moet bewaren.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.