Aanvraagrondes 2 en 3

Op deze pagina vindt u informatie over aanvraagrondes 2 en 3 van de subsidieregeling Veerkracht en zeggenschap.

Doel

Het doel van deze regeling is het duurzaam verankeren van zeggenschap in het dagelijks werk van medewerkers in zorg en welzijn, door op instellingsniveau effectief te werken aan een cultuuromslag ter versterking van zeggenschap. Het duurzaam bevorderen van zeggenschap is van belang voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn.

Voor wie

De subsidie in de tweede en derde aanvraagronde is bedoeld voor verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, begeleiders, helpenden, sociaal werkers en jeugdzorgwerkers. Instellingen waar deze doelgroep werkzaam is kunnen de subsidie aanvragen. Onder de instellingen in zorg en welzijn vallen de (universitaire) ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg (ggz), jeugdzorg, welzijn en huisartsenzorg die vallen onder de SBI-codes die staan in bijlage 4 van de wijzigingsregeling.

Hoogte subsidie en budget

Voor de tweede aanvraagronde is een budget van €5.460.000 beschikbaar, voor de derde ronde is €3.600.000 beschikbaar. Dit biedt ruimte om instellingen uit verschillende zorgbranches een financiële impuls te geven van minimaal €25.000 en maximaal €50.000. Hiermee kan de doelgroep zelf op een goede en passende manier invulling geven aan de activiteiten om zeggenschap te bevorderen.

Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan wordt er geloot. Als er minder aanvragen binnenkomen dan binnen het budget kunnen worden uitgekeerd, komen alle aanvragen voor subsidie in aanmerking die voldoen aan de criteria van de regeling.

De looptijd van de activiteiten bedraagt maximaal 15 maanden na de datum van de subsidieverlening. Een kortere projectperiode is dus ook mogelijk. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de subsidie.

De subsidiabele kosten in de tweede en derde aanvraagronde bestaan uit loonkosten. Daarnaast is elke aanvrager verplicht om een eigen bijdrage van minimaal 25% van het aangevraagde subsidiebedrag in de begroting op te nemen.

Het subsidiebedrag bedraagt minimaal €25.000 en maximaal €50.000 per zorgorganisatie. Als de kosten van de activiteiten hoger zijn, moet het bedrag boven de €50.000 plus de cofinanciering van minimaal 25% op een andere manier worden gefinancierd. Dit moet blijken uit de begroting.

Voorwaarden

  • U stond op 1 januari 2023 in het handelsregister ingeschreven met een SBI-code uit bijlage 4 van de wijzigingsregeling.
  • U beschikt over een toelatingsvergunning (Wtza-vergunning) als bedoeld in artikel 4 van de Wet toetreding zorgaanbieders óf
    Als uw instelling onder de Jeugdwet of de WMO valt, stuurt u een contract met een leverancier mee en een ontvangstbewijs van betaling.
  • U moet een de-minimisverklaring meesturen. Hiermee verklaart u met de aangevraagde subsidie niet boven €200.000 subsidie over een periode van 3 jaar te komen.
  • Uit de begroting moet blijken dat u daadwerkelijk het subsidiebedrag (minimaal € 25.000, maximaal €50.000) nodig heeft om de activiteiten uit te voeren die veerkracht en zeggenschap bevorderen.
  • U moet een instemmingsverklaring meesturen.
  • U voldoet aan de criteria zoals opgenomen in bijlage 5 van de wijzigingsregeling.

Subsidie aanvragen

In de derde aanvraagronde kunt u subsidie aanvragen van 18 november tot en met 16 december 2024. De tweede aanvraagronde was van 20 november tot en met 18 december 2023.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling, de eerste wijzigingsregeling en de tweede wijzigingsregeling. Bekijk ook de regeling waarin de wijzigingsregelingen zijn verwerkt.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden over ronde 2 op de website van het LAZ of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.