Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in aanmerking komen voor subsidie om hun medewerkers op te leiden. Instellingen die alleen geneeskundige, geestelijke gezondheidszorg leveren zijn uitgesloten van deze subsidie.

Mede als gevolg van vergrijzing en het toenemend gebruik van technologie wordt de zorg steeds complexer. Daarom is het nodig dat de kennis en vaardigheden van medewerkers actueel zijn. Dit vraagt om een continue investering in permanent ontwikkelen. De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg ondersteunt zorginstellingen hierbij.

Wijzigingen voor 2020

De regeling voor 2020 is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van een jaar eerder. Lees verder...

Hoogte van de subsidie

In de subsidieregeling wordt jaarlijks een subsidieplafond gehanteerd. Voor de umc’s bedraagt het plafond in 2020 € 39,42 miljoen en voor de overige instellingen € 161,1 miljoen.

Als er meer wordt aangevraagd dan wordt het bedrag evenredig verdeeld. Het uitgangspunt is het aandeel van de Zvw-omzet op basis van de jaarrekening van 2018.

Verplichtingen

Door het indienen van een aanvraag verklaart u dat u kennis hebt genomen van de regeling en de verplichtingen die deze met zich brengt. De belangrijkste verplichtingen zijn:

 • De subsidie wordt uitsluitend gebruikt voor de subsidiabele activiteiten.
 • De ontvanger van een subsidie doet binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling.
  • Voor subsidies van € 125.000 en meer gebeurt dit aan de hand van een activiteiten­verslag en door een accountant gecontroleerd financieel verslag. Door middel van een verklaring stemt een werknemers­vertegen­woordiging in met het activiteiten­verslag.
  • Voor een subsidie van € 25.000 tot € 125.000 gebeurt de verantwoording aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten.
  • Voor een subsidie van minder dan € 25.000 hoeven geen stukken overlegd te worden, maar kunnen controles worden gedaan op basis van een steekproef.

Er wordt meteen schriftelijk melding gedaan als het aannemelijk is dat meer dan 15% van het verleende subsidiebedrag niet kan worden besteed, of als er zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor de beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

U verleent medewerking aan onderzoek met betrekking tot deze regeling.

Subsidie aanvragen

Van 14 november tot en met 19 december 2019 om 12:00 uur kunt u een subsidieaanvraag indienen. Aanvragen na deze datum worden afgewezen. Gebruik voor uw subsidieaanvraag het online formulier. Dat is vanaf 14 november op deze website te vinden.

Naast het aanvraagformulier kunt u de volgende documenten bij uw aanvraag gebruiken:

Meer informatie

De definitieve versie van het accountantsprotocol voor de verantwoording is sinds 2 oktober 2019 beschikbaar. Deze geldt alleen voor projecten die in 2019 zijn goedgekeurd. Voor projecten uit 2020 volgt in de loop van dat jaar een aangepaste versie van het accountantsprotocol.

Alle infomratie in staat in de subsidieregeling. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. U kunt ook de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) raadplegen.

Bent u aangesloten bij één van de volgende brancheorganisaties?

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Dan kunt u bij hen terecht voor inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van de subsidiabele activiteiten en het opstellen van het strategisch opleidingsplan.