Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2023

Mede als gevolg van vergrijzing en het toenemend gebruik van technologie wordt de zorg steeds complexer. Daarom is het nodig dat de kennis en vaardigheden van medewerkers actueel zijn. Dit vraagt om een continue investering in permanent ontwikkelen. De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg ondersteunt zorginstellingen hierbij.

Voor wie?

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen deze subsidie aanvragen om hun medewerkers op te leiden. Instellingen die alleen geneeskundige, geestelijke gezondheidszorg leveren, kunnen deze subsidie niet aanvragen.

Budget 2023

Het budget voor 2023 is €42,6 miljoen voor UMC’s en €173,9 miljoen voor overige instellingen.

Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verdelen wij het budget evenredig onder de aanvragen. Om dit mogelijk te maken stuurt u een jaarrekening over 2021 mee bij uw aanvraag.

Onderbouwing van de kosten

Voor de onderbouwing van de kosten bij de aanvraag en de verantwoording achteraf maakt u gebruik van een standaard uurtarief en vaste opslag:

 • Voor het vaststellen van de hoogte van het uurtarief wordt uitgegaan van productieve uren én de loonschalen in de cao’s voor ziekenhuizen, klinieken (cao ZKN) en UMC’s voor de basisverpleegkundige als grootste beroepsgroep.
 • De netto uurtarieven voor 2023 zijn vastgesteld op €49,91 voor UMC’s en €45,36 voor overige instellingen.
 • In de aanvraag en de verantwoording wordt het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal te besteden uren door de deelnemers en opleiders.
 • Voor operationele kosten – gedefinieerd in de regeling – geldt een vaste opslag van 30% bovenop de loonkosten.

Als het niet mogelijk is om bovenstaande methode te gebruiken, kunt u uw kosten onderbouwen op basis van werkelijk gemaakte kosten. Deze methodiek is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

 • In het aanvraagformulier worden reguliere zorginstellingen gevraagd om de Zvw-omzet (zoals bepaald in de regeling) uit te splitsen in drie componenten: beschikbaarheidsbijdragen opleidingen, beschikbaarheidsbijdragen zorg en de Zvw-omzet.
 • In het aanvraagformulier worden UMC’s gevraagd om hun personeelskosten (zoals bepaald in de regeling) uit te splitsen in vier componenten: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en andere personeelskosten.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Verplichtingen

 • Heeft u subsidie ontvangen? Dan doet u binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling.
 • Is het aannemelijk dat meer dan 15% van het verleende subsidiebedrag niet kan worden besteed? Dan moet u dit meteen aan ons melden. Maar ook als er zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor de beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • U verleent medewerking aan onderzoek met betrekking tot deze regeling.

Verantwoorden

Overzicht 2021-2023

Subsidiejaar 2021 Subsidiejaar 2022 Subsidiejaar 2023
Subsidieregeling Regeling 2020-2022 Regeling 2020-2022
Aanvraagperiode Al afgelopen Al afgelopen Al afgelopen
Opleidingsperiode 1-1-2021 -
31-12-2021
1-1-2022 -
31-12-2022
1-1-2023 -
31-12-2023
Standaard uurtarief UMC’s: €47,66
Overige instellingen:
€42,24
UMC’s: €47,66
Overige instellingen: €42,24
UMC's: €49,91
Overige instellingen: €45,36
Budget UMC’s: €40,5 mln.
Overige instellingen: €165,3 mln.
UMC's: €41,1 mln.
Overige instellingen: €168,0 mln.
UMC’s: €42,6 mln.
Overige instellingen: €173,9 mln.
Verantwoording 1-1-2022 –
3-6-2022
1-1-2023 –
2-6-2023
1-1-2024 -
31-5-2024
Bijzonderheden In­stem­mings­ver­kla­ring aanleveren bij aanvraag subsidie In­stem­mings­ver­kla­ring aanleveren bij aanvraag subsidie Verplichte formats voor begroting en instemmingsverklaring

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling, de eerste wijzigingsregeling en de tweede wijzigingsregeling.

Bent u aangesloten bij één van de volgende brancheorganisaties?

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Dan kunt u bij hen terecht voor inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten en het opstellen van het strategisch opleidingsplan.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.