Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in aanmerking komen om hun medewerkers op te leiden. Zorginstellingen die alleen geneeskundige geestelijke gezondheidszorg leveren zijn uitgesloten van subsidie.

Mede als gevolg van vergrijzing en toenemend gebruik van technologie wordt de zorg steeds complexer. Daarom is het nodig dat de kennis en vaardigheden van medewerkers actueel zijn. Dit vraagt om een continue investering in permanent ontwikkelen. De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg ondersteunt zorginstellingen hierin.

Hoogte van de subsidie

In de subsidieregeling wordt jaarlijks een subsidieplafond gehanteerd. Voor de umc’s bedraagt het plafond in 2019 € 39,42 miljoen en voor de overige instellingen € 161,1 miljoen.

Als er meer wordt aangevraagd dan wordt het bedrag evenredig verdeeld. Het uitgangspunt is het aandeel van de Zvw-omzet op basis van de jaarrekening van 2016.

Voorwaarden

Door het indienen van een aanvraag verklaart u dat u kennis hebt genomen van de regeling en de verplichtingen die dat met zich brengt. De belangrijkste verplichtingen zijn:

 • De subsidie wordt uitsluitend gebruikt voor de subsidiabele activiteiten.
 • De ontvanger van een subsidie doet binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling.
  • Voor subsidies van € 125.000 en meer gebeurt dit aan de hand van een activiteiten­verslag en door een accountant gecontroleerde een financieel verslag. Het activiteiten­verslag de aanvullende voorwaarde dat een werknemers­vertegen­woordiging van het organisatorisch verband hiermee heeft ingestemd.
  • Voor een subsidie van € 25.000 tot € 125.000 gebeurt de verantwoording aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten.
  • Voor een subsidie van minder dan €25.000 hoeven geen stukken overlegd te worden, maar kunnen controles worden gedaan op basis van een steekproef.
 • Er wordt meteen schriftelijk melding gedaan als het aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidie­verplichtingen zal worden voldaan, of als er zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor de beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • U verleent medewerking aan onderzoek met betrekking tot deze regeling.

Subsidie aanvragen

Van 1 december tot en met 31 december 2018 kon u een subsidieaanvraag indienen. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Meer informatie

De conceptversie van het accountantsprotocol is beschikbaar. Deze kunt u alvast inzien ter informatie, maar het protocol kan nog gewijzigd worden.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U kunt ook de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) raadplegen.

Bent u aangesloten bij één van de volgende brancheorganisaties?

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Dan kunt u bij hen terecht voor inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van de subsidiabele activiteiten en het opstellen van het strategisch opleidingsplan.