Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020-2024

Mede als gevolg van vergrijzing en het toenemend gebruik van technologie wordt de zorg steeds complexer. Daarom is het nodig dat de kennis en vaardigheden van medewerkers actueel zijn. Dit vraagt om een continue investering in permanent ontwikkelen. De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020-2024 (KPZ) ondersteunt zorginstellingen hierbij.

De KPZ is verlengd, waarbij 2024 een overgangsjaar is in aanloop naar het nieuwe financiële instrumentarium Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ).

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) konden deze subsidie aanvragen om hun medewerkers op te leiden. Alleen instellingen die medisch-specialistische zorg aanbieden en beschikken over een AGB-code die begint met 06, 18, 19, 20 of 22 konden subsidie aanvragen.

Budget 2024

Het budget voor 2024 is €44,7 miljoen voor UMC’s en €182,8 miljoen voor overige instellingen.

Onderbouwing van de kosten

Voor de onderbouwing van de kosten bij de aanvraag en de verantwoording achteraf maakt u gebruik van een standaard uurtarief en vaste opslag:

 • Voor het vaststellen van de hoogte van het uurtarief wordt uitgegaan van productieve uren én de loonschalen in de cao’s voor ziekenhuizen, klinieken (cao ZKN) en UMC’s voor de basisverpleegkundige als grootste beroepsgroep.
 • De netto uurtarieven voor 2024 zijn vastgesteld op €57,30 voor UMC’s en €49,96 voor overige instellingen.
 • In de aanvraag en de verantwoording wordt het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal te besteden uren door de deelnemers en opleiders.
 • Voor operationele kosten – gedefinieerd in de regeling – geldt een vaste opslag van 30% bovenop de loonkosten.

Als het niet mogelijk is om bovenstaande methode te gebruiken, kunt u uw kosten onderbouwen op basis van werkelijk gemaakte kosten. Deze methodiek is niet gewijzigd ten opzichte van de afgelopen jaren.

 • Reguliere zorginstellingen wordt gevraagd om de Zvw-omzet (zoals bepaald in de regeling) uit te splitsen in de volgende 3 componenten: beschikbaarheidsbijdragen opleidingen, beschikbaarheidsbijdragen zorg en de Zvw-omzet.
 • UMC's wordt gevraagd om hun personeelskosten (zoals bepaald in de regeling) uit te splitsen in de volgende 4 componenten: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en andere personeelskosten.

Bij uw aanvraag had u de volgende documenten nodig:

 • Strategisch opleidingsplan: Het actueel strategisch plan is afgestemd met de werknemersvertegenwoordiging en bevat in ieder geval de inhoudelijke prioriteiten wat betreft het opleiden van personeel.
 • Jaarplan 2024: De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt moeten zijn opgenomen in het jaarplan en worden uitgevoerd in 2024. Specificeer per activiteit in ieder geval de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering. Het jaarplan is een concrete uitwerking van het strategisch opleidingsplan en heeft instemming van de  werknemersvertegenwoordiging.
 • Sluitende begroting die volledig aansluit op het jaarplan: U bent verplicht om het format begroting te gebruiken. Afhankelijk van uw gekozen verantwoordingssystematiek zal dit het format begroting op basis van standaardtarieven zijn of het format begroting op basis van werkelijke kosten. De begroting heeft instemming van de werknemersvertegenwoordiging.
 • Instemmingsverklaring van een werknemersvertegenwoordiging: U bent verplicht om het format instemmingsverklaring te gebruiken.
 • Jaarrekening 2022: De jaarrekening van 2022 moet een door de accountant getekende samenstellingsverklaring, beoordelingsverklaring of controleverklaring bevatten.
 • Overzicht personeelskosten (alleen voor UMC’s): Het format overzicht personeelskosten UMC’s is alleen verplicht voor UMC’s. In het format staat een toelichting over de te verstrekken gegevens.
 • Overzicht Zvw-omzet (alleen voor niet-UMC’s): Het format overzicht Zvw-omzet is alleen verplicht voor niet-UMC’s. In het format staat een toelichting over de te verstrekken gegevens.

Verplichtingen

 • Heeft u subsidie ontvangen? Dan doet u binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling.
 • Is het aannemelijk dat meer dan 15% van het verleende subsidiebedrag niet kan worden besteed? Dan moet u dit meteen aan ons melden. Maar ook als er zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor de beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • U verleent medewerking aan onderzoek met betrekking tot deze regeling.

Verantwoorden

Overzicht 2021-2024

Subsidiejaar 2021 Subsidiejaar 2022 Subsidiejaar 2023 Subsidiejaar 2024
Subsidieregeling Regeling 2020-2022 Regeling 2020-2022 Regeling
Aanvraagperiode Al afgelopen Al afgelopen Al afgelopen Al afgelopen
Opleidingsperiode 1-1-2021 -
31-12-2021
1-1-2022 -
31-12-2022
1-1-2023 -
31-12-2023
1-1-2024 - 31-12-2024
Standaard uurtarief
 • UMC’s: €47,66
 • Overige instellingen: €42,24
 • UMC’s: €47,66
 • Overige instellingen: €42,24
 • UMC's: €49,91
 • Overige instellingen: €45,36
 • UMC's: €57,30
 • Overige instellingen: €49,96
Budget
 • UMC’s: €40,5 mln.
 • Overige instellingen: €165,3 mln.
 • UMC's: €41,1 mln.
 • Overige instellingen: €168,0 mln.
 • UMC’s: €42,6 mln.
 • Overige instellingen: €173,9 mln.
 • UMC's: €42,7 mln.
 • Overige instellingen: €182,8 mln.
Verantwoording 1-1-2022 –
3-6-2022
1-1-2023 –
2-6-2023
1-1-2024 -
2-6-2024
1-1-2025 - 3-6-2025
Bijzonderheden In­stem­mings­ver­kla­ring aanleveren bij aanvraag subsidie In­stem­mings­ver­kla­ring aanleveren bij aanvraag subsidie Verplichte formats voor begroting en instemmingsverklaring Verplichte formats voor begroting, instemmingsverklaring en overzicht personeelskosten (UMC's) en Zvw-omzet (niet-UMC's)

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling, de eerste wijzigingsregeling en de tweede wijzigingsregeling.

Bent u aangesloten bij één van de volgende brancheorganisaties?

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Dan kunt u bij hen terecht voor inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten en het opstellen van het strategisch opleidingsplan.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.