Verbetering basisvaardigheden 2023

Elk kind kan goed rekenen en beheerst de Nederlandse taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan en verlaat het onderwijs met de benodigde digitale vaardigheden op zak. Het zijn vaardigheden waar het in de basis om draait. Want deze vaardigheden zijn noodzakelijk om andere kennis en vaardigheden op te kunnen doen. Op die manier kan ieder kind zich ontwikkelen en meedoen in de maatschappij.

Het Masterplan basisvaardigheden heeft als doel om scholen met de ontwikkeling van deze vaardigheden te ondersteunen, en daarmee de resultaten op taal, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. Vanuit dit Masterplan is het de ambitie om te komen tot een structureel instrument om financiële middelen te verdelen onder scholen die dat het meest nodig hebben, en te zorgen voor publieke ondersteuning die permanent beschikbaar is voor alle scholen.

Let op! Heeft u in 2022 subsidie ontvangen via de regeling Verbetering basisvaardigheden 2022 of in 2023 via de regeling Verbetering basisvaardigheden 2023? Dan kunt u in 2023 geen subsidie meer aanvragen.

Twee subsidieregelingen

Vooruitlopend op dit instrument ondersteunen twee subsidieregelingen scholen met het verbeteren van de basisvaardigheden in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 en een deel van het schooljaar 2025/2026:

Interventiekaart

Met deze regelingen krijgen scholen de mogelijkheid om de basisvaardigheden te verbeteren aan de hand van effectief bewezen methoden zoals opgenomen in de ‘interventiekaart’. Bijvoorbeeld:

 • Activiteiten gericht op extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen.
 • Effectieve didactiek, professionalisering van het onderwijspersoneel.
 • Klassenmanagement.
 • Effectieve leer- en ontwikkelmiddelen.

Een school mag de subsidie gebruiken voor de aanschaf van instrumenten om de voortgang te meten. Bijvoorbeeld objectieve toetsen of leerlingvolgsystemen die vaardigheidsscores laten zien op het gebied van taal, rekenen en wiskunde.

Subsidie voor prioriteitsscholen

Er zijn 2 aanvraagrondes voor prioriteitsscholen:

 • Scholen die op 1 september 2022 en/of 1 februari 2023 van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ hebben gekregen, konden subsidie aanvragen van 27 maart tot en met 14 april 2023.
 • Scholen die op 1 augustus 2023 het inspectie-oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ hebben gekregen, kunnen subsidie aanvragen van 1 september tot en met 15 september 2023.

De ambitie is om alle prioriteitsscholen financieel en via een basisteam te ondersteunen.

Wat als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is?

Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan worden de aanvragen als volgt gerangschikt:

 • Aanvragen uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen voorrang op alle overige aanvragen.
 • Daarna krijgen scholen met het inspectie-oordeel ‘zeer zwak’ voorrang. Is er te weinig budget voor alle aanvragen van deze scholen? Dan behandelen we deze aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 • Vervolgens krijgen scholen met het inspectie-oordeel ‘onvoldoende’ voorrang. Is er te weinig budget voor alle aanvragen van deze scholen? Dan behandelen we deze aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Basisteam

Aanvullend op de subsidie ontvangt een prioriteitsschool ondersteuning van een basisteam. De onderwijsadviseurs van het ministerie van OCW stellen per school een basisteam op maat samen aan de hand van de specifieke situatie en hulpvraag van de school. Dit team bestaat uit primair publieke partijen die vraaggericht werken en de school helpen een plan te maken om de basisvaardigheden te verbeteren. Daarnaast ondersteunt een basisteam de school bij de uitvoering en verantwoording. Een basisteam kan dus advies geven over het beste type interventie of monitoringssystematiek. De uiteindelijke keuze hiervoor ligt echter bij de school. Dit bevordert een lerende cultuur en maakt de effecten duurzaam. 

Belangrijke voorwaarden

 1. De interventies zijn in ieder geval gericht op het versterken van de basisvaardigheden taal, rekenen of wiskunde. En waar nodig voor het versterken van de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid.
 2. Ontvangt u subsidie in de eerste aanvraagronde? Dan besteedt u de subsidie in het schooljaar 2023/2024 en in het schooljaar 2024/2025 tot en met 31 juli 2025.
 3. Ontvangt u subsidie in de tweede aanvraagronde? Dan besteedt u de subsidie in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 en een deel van het schooljaar 2025/2026 tot en met 31 december 2025.
 4. De subsidie is bedoeld voor het verbeteren van de basisvaardigheden via interventies zoals opgenomen in de interventiekaart.
 5. De subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van één of meerdere interventies en voor monitoringsdoeleinden.
 6. De school inventariseert de behoefte aan begeleiding van de school, in afstemming met de onderwijsadviseurs van het ministerie van OCW.
 7. Prioriteitsscholen die in de eerste ronde subsidie ontvangen, sturen in de periode van 1 september 2023 tot en met 13 oktober 2023 een activiteitenplan naar DUS-I.
 8. Prioriteitsscholen die in de tweede ronde subsidie ontvangen, sturen in de periode van 1 januari 2024 tot en met 17 februari 2024 een activiteitenplan naar DUS-I.
 9. Prioriteitsscholen die in de eerste ronde subsidie ontvangen, moeten uiterlijk 30 november 2023 een nulmeting hebben gedaan onder alle leerlingen, behalve onder leerlingen die 4 jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
 10. Prioriteitsscholen die in de tweede ronde subsidie ontvangen, moeten uiterlijk 29 februari 2024 een nulmeting hebben gedaan onder alle leerlingen, behalve onder leerlingen die 4 jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
 11. De school werkt mee aan onderzoek dat verdere beleidsontwikkeling ondersteunt.

Subsidie voor overige scholen

In 2023 was er voor overige scholen 1 aanvraagronde: van 27 maart tot en met 14 april 2023.

Wat als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is?

Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan worden de aanvragen als volgt gerangschikt:

Belangrijke voorwaarden

 1. De interventies zijn in ieder geval gericht op het versterken van minstens één van de basisvaardigheden taal, rekenen of wiskunde. En waar nodig voor het versterken van de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid.
 2. De ontvanger besteedt de subsidie in het schooljaar 2023/2024 en in het schooljaar 2024/2025 tot en met 31 juli 2025.
 3. De subsidie is bedoeld voor het verbeteren van de basisvaardigheden via interventies zoals opgenomen in de interventiekaart.
 4. De subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van één of meerdere interventies en voor monitoringsdoeleinden.
 5. De subsidieontvanger stuurt in de periode van 1 september 2023 tot en met 13 oktober 2023 een activiteitenplan naar DUS-I.
 6. De subsidieontvanger moet uiterlijk op 30 november 2023 een nulmeting hebben gedaan onder alle leerlingen, behalve onder leerlingen die 4 jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
 7. De school werkt mee aan onderzoek dat verdere beleidsontwikkeling ondersteunt.

Voor wie

Besturen van de volgende scholen kunnen subsidie aanvragen:

 • het basisonderwijs en primair onderwijs BES
 • het speciaal basisonderwijs
 • het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
 • het voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs BES
 • het praktijkonderwijs

Let op: Scholen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunnen geen subsidie aanvragen.

Hoogte subsidie en budget

Het subsidiebedrag is €1.000 per leerling die: 

 • op 1 februari 2022 stond ingeschreven op de betreffende vestiging in het primair onderwijs of het primair onderwijs BES;
 • op 1 oktober 2021 stond ingeschreven in het voortgezet onderwijs of het voortgezet onderwijs BES.

Prioriteitsscholen

In 2023 is voor de prioriteitsscholen €69,5 miljoen beschikbaar.

Voor de prioriteitsscholen zijn in de eerste ronde de volgende budgetten beschikbaar:

 • €16.293.000 voor het primair onderwijs en primair onderwijs BES (behalve het speciaal basisonderwijs).
 • €15.361.000 voor het voortgezet onderwijs (behalve het (voortgezet) speciaal onderwijs).
 • €696.000 voor het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Voor de prioriteitsscholen zijn in de tweede ronde de volgende budgetten beschikbaar:

 • €18.450.000 voor het primair onderwijs en primair onderwijs BES (behalve het speciaal basisonderwijs).
 • €16.900.000 voor voortgezet onderwijs (behalve het (voortgezet) speciaal onderwijs).
 • €1.800.000 voor het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Overige scholen

Voor de overige scholen is €594 miljoen beschikbaar. Voor deze scholen zijn de volgende budgetten beschikbaar:

 • €337.626.211 voor het primair onderwijs en primair onderwijs BES (behalve het speciaal basisonderwijs).
 • €222.778.484 voor het voortgezet onderwijs (behalve het praktijkonderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs).
 • €7.302.177 voor het praktijkonderwijs.
 • €26.355.128 voor het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Ingelote aanvragen

De regeling bestaat uit twee delen: de prioriteitsscholen en de overige scholen. De prioriteitsscholen zijn volledig toegekend. Door overschrijding van de subsidieplafonds bij de overige scholen heeft er een ranking plaatsgevonden onder de subsidieaanvragen aan de hand van de CBS-indicator en de cumi-score. Bekijk de uitslag van de subsidie voor prioriteitsscholen en overige scholen.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Het uitvoeren van een nulmeting is voor beide regelingen verplicht. U kunt uw school aanmelden voor de leergroeirapportages van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Deelname aan het NCO is nadrukkelijk niet verplicht. Uw school mag ook andere schooleigen toetsen, objectieve toetsen of leerlingvolgsystemen gebruiken om de nulmeting te doen en de voortgang van uw leerlingen te meten, zolang deze op leerlingenniveau een groei in (vaardigheid)score kunnen aantonen voor taal en rekenen-wiskunde. 

Aanvraagronde 1
Doelgroep Prioriteitsscholen en overige scholen
Aanvraagperiode 27 maart tot en met 14 april 2023
Besluit Uiterlijk 16 juni 2023
Activiteitenplan inleveren In de periode van 1 september tot en met 13 oktober 2023
Einde activiteitenperiode 31 juli 2025
Aanvraagronde 2
Doelgroep Prioriteitsscholen
Aanvraagperiode 1 september (vanaf 9.00 uur) tot en met 15 september 2023 (tot 18.00 uur)
Besluit Uiterlijk 15 december 2023
Activiteitenplan inleveren In de periode van 1 januari tot en met 17 februari 2024
Einde activiteitenperiode 31 december 2025

Hoelang duurt het?

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan krijgt u binnen 13 weken een besluit. Als wij een vraag hebben over uw subsidieaanvraag, nemen wij contact met u op.

Activiteitenplan

Als uw subsidie is toegekend moet u in de periode van 1 september tot en met 13 oktober 2023 een activiteitenplan indienen. In juli 2023 plaatsen we een inkijkversie van het verplichte format op deze pagina.

Alle contactpersonen en bevoegd gezagen ontvangen op 1 september 2023 een persoonlijke link naar de online formulier om het activiteitenplan in te dienen.

Voorbeeldversie van het activiteitenplan

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Voorbeelden van situaties die u moet melden:

 • Een wijziging in e-mailadres/contactpersoon.
 • Als u een extra basisvaardigheid wilt toevoegen.
 • Als er een fusie bij uw vestiging plaatsvindt.
 • Een wijziging in activiteiten, ná het indienen van het activiteitenplan.
 • Het niet behalen van de geplande activiteiten.
 • Het niet verkrijgen van een akkoord van de medezeggenschapsraad op het activiteitenplan.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

De subsidie wordt verleend op basis van een voorschot. De subsidie wordt achteraf vastgesteld na afloop van de activiteitenperiode. U verantwoordt de subsidie uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende kalenderjaar als onderdeel van de jaarverslaggeving met een aangepast model G, onderdeel 1. Zie hiervoor de Raad voor de Jaarverslaggeving of de regeling Jaarverslaggeving onderwijs BES. Als blijkt dat de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet-gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor geld wordt verstrekt.

We doen een steekproef om te controleren of de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd. En of is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regelingen:

Prioriteitsscholen

Overige scholen

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Tijdlijn 2023