Verbetering basisvaardigheden 2023

Elk kind kan goed rekenen en beheerst de Nederlandse taal, leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan en verlaat het onderwijs met de benodigde digitale vaardigheden op zak. Deze basisvaardigheden zijn noodzakelijk om andere kennis en vaardigheden op te kunnen doen. Zo kan ieder kind zich ontwikkelen en later als volwassene goed functioneren in de maatschappij.

De subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2023 heeft als doel om hieraan bij te dragen. De subsidie kan worden gebruikt voor bewezen effectieve interventies die basisvaardigheden verbeteren. Handreikingen om tot onderbouwde keuzes te komen staan op de zogenaamde menukaart basisvaardigheden. Voorbeelden zijn handvatten voor het verdiepen van leesbegrip, handreikingen bij het doelgericht en in samenhang werken aan burgerschapsonderwijs, effectieve didactiek, professionalisering van het onderwijspersoneel, klassenmanagement en effectieve leer- en ontwikkelmiddelen.

Over de regeling

Voor 2023 zijn er twee subsidieregelingen: één voor prioriteitsscholen en één voor alle andere scholen. Prioriteitsscholen zijn scholen die van de Onderwijsinspectie het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ hebben ontvangen.

Er zijn 2 aanvraagrondes voor prioriteitsscholen, voor de overige scholen is er 1 aanvraagronde. 

Alle prioriteitsscholen ontvangen ondersteuning vanuit OCW via een onderwijsadviseur basisteams. De onderwijsadviseur helpt de school om een basisteam te creëren en verbindt de school aan mogelijke partijen die de school kunnen ondersteunen. Onderwijsadviseurs zijn helpend en verbindend, niet controlerend of inspecterend. De school houdt de regie. Dit bevordert een lerende cultuur en maakt de effecten duurzaam .

Aanvragen

Naar verwachting kunt u vanaf maart 2023 subsidie aanvragen.

Het bevoegd gezag vraagt de subsidie aan voor de school. In uw subsidieaanvraag selecteert u welke basisvaardigheden u wilt versterken. Ook geeft u aan welke publieke en/of private partijen u op dit moment steunen. Als u deze subsidie aanvraagt dan moet u de Medezeggenschapsraad hierover informeren.

Het uitvoeren van een nulmeting is voor beide regelingen verplicht. U kunt hiervoor gebruik maken van data uit uw eigen leerlingenvolgsysteem. Heeft u dit niet, dan kunt u bijvoorbeeld aansluiten bij de  leergroeirapportages van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Meld u dan uiterlijk voor 1 mei aan bij het NCO: Aanmelden leergroei-rapportages. Deelname aan het NCO is gratis.

Meer informatie

Op dit moment worden de subsidieregelingen verder uitgewerkt. Als er meer informatie beschikbaar is, plaatsen wij dat op deze pagina.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.