Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Dit document licht stapsgewijs alle onderdelen van het aanvraagformulier voor een subsidievaststelling toe.