Verbinding po-vo

De subsidieregeling Verbinding po-vo is bedoeld om de samenwerking tussen scholen in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (po) te bevorderen, om zo de overgang van leerlingen in het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te versoepelen.

U kunt geen subsidie meer aanvragen. 

Voor wie

Scholen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en speciaal onderwijs (so) konden deze subsidie aanvragen als zij leerlingen willen ondersteunen bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Het bevoegd gezag van een van de samenwerkende scholen treedt op als penvoerder namens een coalitie van scholen die subsidie wilden aanvragen. De penvoerder vroeg de subsidie voor deze scholen aan.

Een coalitie bestaat uit vestigingen van minimaal 2 po-scholen en 1 vo-school. Ook so-scholen kunnen deelnemen aan een coalitie. Een po-school, vo-school of so-school mag bij maximaal 2 coalities aansluiten. Een combinatie van po-scholen en vo-scholen mag niet meedoen aan meerdere coalities.

Waar u subsidie voor kon aanvragen

De subsidie is bedoeld voor een periode van 3 jaar:

 • In het eerste jaar (schooljaar 2024/2025) schrijft de coalitie een verbindingsplan.
 • In het tweede en derde jaar (schooljaren 2025/2026 en 2026/2027) voert de coalitie de activiteiten in het verbindingsplan uit.

Verbindingsplan

In het verbindingsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

 • De vormgeving en werkzaamheden van een stuurgroep po-vo.
 • Het uitbreiden van activiteiten om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
 • Indien van toepassing: de rol van een samenwerkingsverband bij de uitvoering van de activiteiten uit het verbindingsplan.
 • Indien van toepassing: op welke manier gebruik wordt gemaakt van externe partijen.

In het verbindingsplan moeten activiteiten voor minimaal 3 van de volgende onderwerpen zijn uitgewerkt:

 • Afspraken over een systeem voor de warme (en dus mondelinge) overdracht van groep 8-leerlingen van de po-school naar de vo-school. De vo-school moet de po-school actief informeren over de mate waarin de overdrachtsinformatie aansluit bij de ervaring van de vo-school.
 • De manier waarop groep 8-leerlingen van de po-school ervaring opdoen op de vo-school. Alle groep 8-leerlingen van de deelnemende po-scholen in de coalitie krijgen per jaar minimaal 5 keer de gelegenheid om ervaring op te doen met het vo.
 • De uitwisseling van kennis en ervaring tussen leerkrachten van de po-school en docenten van de vo-school. De coalitie organiseert jaarlijks minimaal 5 bijeenkomsten voor kennisuitwisseling tussen leraren die op de scholen van de coalitie werken.
 • De manier waarop groep 8-leerlingen kennismaken met en worden voorbereid op de vaardigheden die ze nodig hebben voor het lesaanbod van de vo-school. De po-school biedt leerlingen vaardigheden aan die van belang zijn voor het vo, vooruitlopend op en in afstemming met het aanbod hiervan op de vo-school.
 • Een ander initiatief dat aantoonbaar bijdraagt aan het doel van deze regeling, namelijk het stimuleren van de samenwerking tussen po en vo, om zo de doorstroom naar het vo te versoepelen.

De penvoerder stuurt het verbindingsplan uiterlijk 31 januari 2025 naar DUS-I. Uiterlijk 30 april 2025 ontvangt u van ons een beslissing op het verbindingsplan. Als het plan niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt de subsidie lager vastgesteld en krijgt u geen subsidie voor de resterende schooljaren.

Hoogte subsidie en budget

De subsidie bestaat voor de gehele looptijd uit:

 • Een bedrag van €60.000 per school in een coalitie.
 • Een bedrag van €225 per leerling die in schooljaar 2023/2024 in groep 8 zit (€112,50 per leerling als een po-school aan 2 coalities meedoet).

Voor deze regeling is het totale budget verhoogd naar €61,2 miljoen.

Wat als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is?

Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, hebben aanvragen van coalities in Caribisch Nederland voorrang op overige aanvragen. De overige aanvragen worden vervolgens gerangschikt op basis van de gemiddelde (relatieve) achterstandsscore van een coalitie. Meer informatie over deze rangschikking staat in artikel 10 van de regeling.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u uiterlijk 3 juni 2024 van ons bericht of uw aanvraag is toegekend.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er subsidieverplichtingen die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan. U verantwoordt deze subsidie in de jaarverslaggeving en met een activiteitenverslag.

Jaarverslaggeving

U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1. Voor Caribisch Nederland geldt de regeling Jaarverslaggeving onderwijs BES met model G, onderdeel 1. Dit doet u uiterlijk in juni 2028.

Activiteitenverslag

Daarnaast schrijft de penvoerder een activiteitenverslag. Daarin staat dat alle activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen zijn uitgevoerd en dat u hebt voldaan aan alle verplichtingen van deze subsidieregeling. In de toelichting op artikel 14 van de subsidieregeling staat informatie over de eisen aan het activiteitenverslag. Het format voor het activiteitenverslag plaatsen wij uiterlijk in maart 2024 op deze pagina.

U stuurt het activiteitenverslag uiterlijk 29 oktober 2027 naar DUS-I. De activiteitenverslagen worden gecontroleerd.

Belangrijke data

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.