VIPP OPEN

VIPP OPEN is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional, bedoeld voor de gebruikersstichting LEGIO en regionale coalities in de huisartsenzorg. Zij konden subsidie aanvragen om patiënten digitaal en gestandaardiseerd te laten beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Patiënten moeten deze gegevens veilig, betrouwbaar en zonder kosten kunnen benaderen.

VIPP OPEN stimuleert daarnaast een dialoog over gezondheidsgegevens tussen huisartsen en patiënten. Ook is de regeling gericht op het bieden van praktische ondersteuning en kennis over digitale informatie-uitwisseling aan zorgverleners in de eerstelijnszorg.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Regeling gewijzigd sinds 3 november 2023

Met de ontvangst van alle vaststellingsdocumenten en de ervaringen uit de praktijk, bleek het nodig om de regeling aan te passen. Met deze wijziging is de vaststellingsmethode duidelijker geworden. Dit maakt het mogelijk om op een gelijke manier vast te stellen en daarmee recht te doen aan de resultaten die de regionale coalities geboekt hebben. In afwachting van deze wijziging, heeft DUS-I de regionale coalities moeten vragen wat langer te wachten op de vaststelling dan gebruikelijk. Met de publicatie van deze wijziging, gaan wij zoveel mogelijk vaststellingsverzoeken nog voor de kerst afhandelen.

Verzoek tot vaststelling indienen

Van 1 januari tot en met 3 juni 2023 kon u uw verantwoording over het VIPP OPEN programma naar DUS-I sturen. Bij de verantwoording had u de volgende documenten nodig:

  • Het ingevulde vaststellingsformulier (versie: januari 2023).
  • Een overzicht van welke praktijken wel en niet op de peildatum op de ZAL staan, inclusief een uitleg waarom een praktijk niet op de ZAL staat. Regionale coalities kunnen ZORG-AB gebruiken om de benodigde gegevens te vinden. Individuele huisartsenpraktijken kunnen ook contact opnemen met hun DVZA-leverancier voor de MedMij-naam. Bij een overname, een fusie of een anderewijziging kan de MedMij-naam gewijzigd zijn.
  • Een verklaring van de regionale coalitie dat de huisartsenpraktijken een overeenkomst met een DVZA-leverancier hebben.
  • OPEN monitor op naam van de regionale coalitie.
  • Toetsing van de werking op het niveau van de ICT-leverancier (opgesteld door LEGIO).

Heeft u meer dan €125.000 subsidie ontvangen? Dan had u dit accountantsprotocol nodig voor uw accountant.

Staan niet alle aangesloten praktijken op de ZAL? Dan stuurt u van deze praktijken de overeenkomst met een DVZA-leverancier mee.

Vaststellen Stichting LEGIO

De vaststelling van zowel de activiteiten uit artikel 2 van de regeling als de activiteiten uit artikel 2a vindt aan het einde van de subsidie plaats. Hiervoor kan na afloop van de subsidie op 31 mei 2024 een verzoek tot vaststelling ingediend worden.

Wat is een regionale coalitie?

Een regionale coalitie bestaat uit minimaal 2 huisartsenorganisaties, zoals een zorggroep, LHV-kring of een koepel van gezondheidscentra. Alleen 1 van deze organisaties kan namens de coalitie als penvoerder optreden en kon daarmee de subsidie aanvragen.

Een regionale coalitie levert zorg aan minimaal 100.000 patiënten, tenzij sprake is van:

  • bijzondere geografische omstandigheden, of
  • een bestaand samenwerkingsverband van kleinere omvang, dat in staat is de gevraagde activiteiten uit te voeren.

Hoogte subsidie

De subsidie voor de activiteiten van de gebruikersstichting LEGIO bedraagt niet meer dan het bedrag dat door de minister wordt vastgesteld.

De subsidie voor een regionale coalitie bestaat uit een tegemoetkoming voor de verplichte module 1 en de overige (niet-verplichte) modules. Het bedrag is afhankelijk van de volgende berekeningen:

  • De subsidie voor module 1 bedraagt €10.000 en een variabel bedrag van €0,20 per ingeschreven patiënt.
  • Voor de niet-verplichte modules 2 tot en met 5 geldt een bedrag van €0,20 per ingeschreven patiënt. Er kan subsidie worden aangevraagd voor maximaal 2 niet-verplichte modules.

Bekijk de bijlage voor meer informatie over de modules. Het moment van aanvragen geldt als peildatum voor het aantal ingeschreven patiënten bij de regionale coalitie. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan €500.000.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling, de eerste wijzigingsregeling, de tweede wijzigingsregeling en op de website van het programma. Bekijk ook de bijlage met instroomcriteria activiteiten en resultaten bij modules.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.