VIPP OPEN

VIPP OPEN is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional, bedoeld voor de gebruikersstichting LEGIO en regionale coalities in de huisartsenzorg. Zij konden subsidie aanvragen om patiënten digitaal en gestandaardiseerd te laten beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Patiënten moeten deze gegevens veilig, betrouwbaar en zonder kosten kunnen benaderen.

VIPP OPEN stimuleert daarnaast een dialoog over gezondheidsgegevens tussen huisartsen en patiënten. Ook is de regeling gericht op het bieden van praktische ondersteuning en kennis over digitale informatie-uitwisseling aan zorgverleners in de eerstelijnszorg.

Nieuws: Accountantsprotocol staat klaar

Van 1 januari tot en met 3 juni 2023 kunt u uw verantwoording over het VIPP OPEN programma naar DUS-I sturen. Bij de verantwoording stuurt u de volgende documenten mee:

  • Het ingevulde vaststellingsformulier (versie: januari 2023).
  • Een overzicht van welke praktijken wel en niet op de peildatum op de ZAL staan, inclusief een uitleg waarom een praktijk niet op de ZAL staat. Regionale coalities kunnen ZORG-AB gebruiken om de benodigde gegevens te vinden. Individuele huisartsenpraktijken kunnen ook contact opnemen met hun DVZA-leverancier voor de MedMij-naam. Bij een overname, een fusie of een anderewijziging kan de MedMij-naam gewijzigd zijn.
  • Een verklaring van de regionale coalitie dat de huisartsenpraktijken een overeenkomst met een DVZA-leverancier hebben.
  • OPEN monitor op naam van de regionale coalitie.
  • Toetsing van de werking op het niveau van de ICT-leverancier (opgesteld door LEGIO).

Heeft u meer dan €125.000 subsidie ontvangen? Dan heeft u dit accountantsprotocol nodig voor uw accountant.

Staan niet alle aangesloten praktijken op de ZAL? Dan stuurt u van deze praktijken de overeenkomst met een DVZA-leverancier mee.

Verantwoording

Tweede tussentijdse verantwoording

De penvoerder brengt elke 12 maanden vanaf de startdatum van de basismodule een inhoudelijk en financieel verslag uit. Hierin beschrijft u de voortgang van de activiteiten en de behaalde gebruikerspercentages bij de modules. Ook nu de verantwoording dichterbij komt, bent u verplicht om een tussentijdse verantwoording aan te leveren. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, doe dit dan alsnog

Gebruik het format voor de voortgangsrapportage. Vul alle onderdelen in waarvoor u subsidie hebt gekregen. Vergeet de verklaring op de laatste pagina niet. Een "natte handtekening" is niet nodig.

De rapportage kunt u per e-mail versturen naar vippopen@minvws.nl.

Aanvraag tot vaststelling

Vaststellen regionale coalitie

Van 1 januari tot en met 3 juni 2023 kan de penvoerder van een regionale coalitie de aanvraag tot vaststelling indienen bij DUS-I. Dit kan dan via het Subsidieportaal. Op donderdag 22 september heeft DUS-I tijdens een webinar van programmabureau OPEN deze eisen toegelicht.

Meer informatie over het verantwoorden van de subsidie, vindt u bovenaan deze pagina of online in het Subsidieportaal. Heeft u daar vragen over? Mail ons dan via vippopen@minvws.nl.

Vaststellen Stichting LEGIO

Tussen 1 januari 2023 en 3 juni 2023 kan Stichting LEGIO de aanvraag tot tussentijdse verantwoording indienen bij DUS-I voor de activiteiten uit artikel 2 van de regeling. Deze lopen af op 31 december 2022. Deze tussentijdse verantwoording kan per mail ingediend worden op vippopen@minvws.nl.

De vaststelling van zowel de activiteiten uit artikel 2 van de regeling als de activiteiten uit artikel 2a vindt aan het einde van de subsidie plaats. Hiervoor kan na afloop van de subsidie op 31 mei 2024 een verzoek tot vaststelling ingediend worden.      

Wat is een regionale coalitie?

Tot 31 mei 2020 konden regionale coalities een subsidieaanvraag indienen. Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee huisartsenorganisaties, zoals een zorggroep, LHV-kring of een koepel van gezondheidscentra. Alleen één van deze organisaties kan namens de coalitie als penvoerder optreden en daarmee de subsidie aanvragen.

Een regionale coalitie levert zorg aan minimaal 100.000 patiënten, tenzij sprake is van:

  • bijzondere geografische omstandigheden, of
  • een bestaand samenwerkingsverband van kleinere omvang, dat in staat is de gevraagde activiteiten uit te voeren.

Hoogte subsidie

De subsidie voor de activiteiten van de gebruikersstichting LEGIO bedraagt niet meer dan het bedrag dat door de minister wordt vastgesteld.

De subsidie voor een regionale coalitie bestaat uit een tegemoetkoming voor de verplichte module 1 en de overige (niet-verplichte) modules. Het bedrag is afhankelijk van de volgende berekeningen:

  • De subsidie voor module 1 bedraagt € 10.000 en een variabel bedrag van € 0,20 per ingeschreven patiënt.
  • Voor de niet-verplichte modules 2 tot en met 5 geldt een bedrag van € 0,20 per ingeschreven patiënt. Er kan subsidie worden aangevraagd voor maximaal twee niet-verplichte modules.

Bekijk de bijlage voor meer informatie over de modules. Het moment van aanvragen geldt als peildatum voor het aantal ingeschreven patiënten bij de regionale coalitie. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan € 500.000.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling, de wijzigingsregeling en op de website van het programma. Bekijk ook de bijlage met instroomcriteria activiteiten en resultaten bij modules.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.