VIPP OPEN

VIPP OPEN is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional, bedoeld voor de gebruikersstichting LEGIO en regionale coalities in de huisartsenzorg. Zij konden subsidie aanvragen om patiënten digitaal en gestandaardiseerd te laten beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Patiënten moeten deze gegevens veilig, betrouwbaar en zonder kosten kunnen benaderen.

VIPP OPEN stimuleert daarnaast een dialoog over gezondheidsgegevens tussen huisartsen en patiënten. Ook is de regeling gericht op het bieden van praktische ondersteuning en kennis over digitale informatie-uitwisseling aan zorgverleners in de eerstelijnszorg.

Nieuws: Wijziging van de regeling per 12 juli 2022

Op 12 juli heeft het ministerie van VWS de regeling VIPP OPEN aangepast. De nieuwe versie is gepubliceerd in de Staatscourant.

De subsidievoorwaarden sluiten door deze aanpassing nu beter aan bij de realiteit en de technische haalbaarheid in de huisartspraktijk. Daarnaast krijgt stichting Legio de ruimte om de komende jaren de technische en financiële aspecten van de DVZA-problemen te onderzoeken en om te werken aan concrete oplossingen.  

De wijzigingen zijn als volgt:

Regionale coalities

 • De deadline voor de 95%-norm is verschoven naar 30 september 2022.
  Via DUS-I kwamen bij het ministerie van VWS veel meldingen binnen van regio’s die de oorspronkelijke deadline niet dreigden te halen. Volgens de regeling moeten de deelnemende huisartspraktijken op de deadline geregistreerd staan op de Zorg Aanbiederslijst (ZAL) van Stichting MedMij. Met deze registratie tonen praktijken aan dat ze online inzage via een PGO mogelijk maken voor patiënten.
  De deadline is daarom verschoven naar 30 september 2022. 
 • De verantwoordingseisen voor de regionale coalities zijn aangepast.
  Met de wijziging zijn de resultaat- en toetsingsbeschrijvingen van de modules aangepast. Het ministerie reageert hiermee op signalen vanuit de huisartsenpraktijken dat gegevensuitwisseling met de PGO’s niet op persoonsniveau getest kan worden. De controle op de technische werking van de PGO-koppeling met de verschillende informatiesystemen van huisartsen zal bij de HIS-leveranciers plaatsvinden. 

DUS-I werkt in nauw overleg met programmabureau OPEN deze aangepaste eisen verder uit. We publiceren eind augustus 2022 de verantwoordingseisen op deze website. Op donderdag 22 september zal DUS-I tijdens een webinar van programmabureau OPEN deze eisen mondeling verder toelichten.

LEGIO

 • Stichting LEGIO rond de oorspronkelijke activiteiten af, maar verricht aanvullende subsidiabele activiteiten om de DVZA-problemen op te lossen.
 • In eerste instantie zal Stichting LEGIO onderzoek doen naar een mogelijke technische aanpassing van de informatiesystemen van de huisarts- en ketenzorg.
 • Vervolgens laat Stichting LEGIO deze technische aanpassing ook ontwikkelen en implementeren door de ICT-leveranciers.
 • Stichting LEGIO zal ook de beheerskosten van de DVZA inventariseren en afspraken maken met alle betrokken partijen. 

Verantwoording

Tweede tussentijdse verantwoording

De penvoerder brengt elke 12 maanden vanaf de startdatum van de basismodule een inhoudelijk en financieel verslag uit. Hierin beschrijft u de voortgang van de activiteiten en de behaalde gebruikerspercentages bij de modules. Zorg dat de periode waarover u rapporteert aansluit op de vorige rapportage (1e verantwoording).

Gebruik het format voor de voortgangsrapportage. Vul alle onderdelen in waarvoor u subsidie hebt gekregen. Vergeet de verklaring op de laatste pagina niet. Een "natte handtekening" is niet nodig.

De rapportage kunt u per e-mail versturen naar vippopen@minvws.nl. Begin 2022 wordt u door een medewerker van DUS-I per e-mail benaderd over de voortgangsrapportage.

Aanvraag tot vaststelling

Vaststellen regionale coalitie

Tussen 1 januari 2023 en 3 juni 2023 kan de penvoerder van een regionale coalitie de aanvraag tot vaststelling indienen bij DUS-I. Dit kan dan via het Subsidieportaal.  DUS-I werkt in nauw overleg met programmabureau Open de aangepaste vaststellingseisen uit en publiceert eind augustus 2022 de verantwoordingseisen op deze website. Op donderdag 22 september zal DUS-I tijdens een webinar van programmabureau OPEN deze eisen mondeling verder toelichten.

Vaststellen Stichting LEGIO

Tussen 1 januari 2023 en 3 juni 2023 kan Stichting LEGIO de aanvraag tot tussentijdse vaststelling indienen bij DUS-I voor de activiteiten uit artikel 2 van de regeling. Deze lopen af op 31 december 2022. De aanvraag kan via het Subsidieportaal van DUS-I ingediend worden. De vaststellingseisen zijn terug te vinden in artikel 11 van de regeling en in de verleningsbeschikking. De documenten die hiervoor nodig zijn, staan vanaf begin september 2022 op deze pagina.

Voor de aanvullende subsidiabele activiteiten uit artikel 2a, die lopen tot en met 31 mei 2024, kan daarna een vaststelling ingediend worden.     

Wat is een regionale coalitie?

Tot 31 mei 2020 konden regionale coalities een subsidieaanvraag indienen. Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee huisartsenorganisaties, zoals een zorggroep, LHV-kring of een koepel van gezondheidscentra. Alleen één van deze organisaties kan namens de coalitie als penvoerder optreden en daarmee de subsidie aanvragen.

Een regionale coalitie levert zorg aan minimaal 100.000 patiënten, tenzij sprake is van:

 • bijzondere geografische omstandigheden, of
 • een bestaand samenwerkingsverband van kleinere omvang, dat in staat is de gevraagde activiteiten uit te voeren.

Hoogte subsidie

De subsidie voor de activiteiten van de gebruikersstichting LEGIO bedraagt niet meer dan het bedrag dat door de minister wordt vastgesteld.

De subsidie voor een regionale coalitie bestaat uit een tegemoetkoming voor de verplichte module 1 en de overige (niet-verplichte) modules. Het bedrag is afhankelijk van de volgende berekeningen:

 • De subsidie voor module 1 bedraagt € 10.000 en een variabel bedrag van € 0,20 per ingeschreven patiënt.
 • Voor de niet-verplichte modules 2 tot en met 5 geldt een bedrag van € 0,20 per ingeschreven patiënt. Er kan subsidie worden aangevraagd voor maximaal twee niet-verplichte modules.

Bekijk de bijlage voor meer informatie over de modules. Het moment van aanvragen geldt als peildatum voor het aantal ingeschreven patiënten bij de regionale coalitie. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan € 500.000.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling, de wijzigingsregeling en op de website van het programma. Bekijk ook de bijlage met instroomcriteria activiteiten en resultaten bij modules.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.