VIPP OPEN

VIPP OPEN is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional, bedoeld voor de gebruikersstichting LEGIO en regionale coalities in de huisartsenzorg. Zij konden subsidie aanvragen om patiënten digitaal en gestandaardiseerd te laten beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Patiënten moeten deze gegevens veilig, betrouwbaar en zonder kosten kunnen benaderen.

VIPP OPEN stimuleert daarnaast een dialoog over gezondheidsgegevens tussen huisartsen en patiënten. Ook is de regeling gericht op het bieden van praktische ondersteuning en kennis over digitale informatie-uitwisseling aan zorgverleners in de eerstelijnszorg.

Wat is een regionale coalitie?

Tot 31 mei 2020 konden regionale coalities een subsidieaanvraag indienen. Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee huisartsenorganisaties, zoals een zorggroep, LHV-kring of een koepel van gezondheidscentra. Alleen één van deze organisaties kan namens de coalitie als penvoerder optreden en daarmee de subsidie aanvragen.

Een regionale coalitie levert zorg aan minimaal 100.000 patiënten, tenzij sprake is van:

  • bijzondere geografische omstandigheden, of
  • een bestaand samenwerkingsverband van kleinere omvang, dat in staat is de gevraagde activiteiten uit te voeren.

Hoogte subsidie

De subsidie voor de activiteiten van de gebruikersstichting LEGIO bedraagt niet meer dan het bedrag dat door de minister wordt vastgesteld.

De subsidie voor een regionale coalitie bestaat uit een tegemoetkoming voor de verplichte module 1 en de overige (niet-verplichte) modules. Het bedrag is afhankelijk van de volgende berekeningen:

  • De subsidie voor module 1 bedraagt € 10.000 en een variabel bedrag van € 0,20 per ingeschreven patiënt.
  • Voor de niet-verplichte modules 2 tot en met 5 geldt een bedrag van € 0,20 per ingeschreven patiënt. Er kan subsidie worden aangevraagd voor maximaal twee niet-verplichte modules.

Bekijk de bijlage voor meer informatie over de modules. Het moment van aanvragen geldt als peildatum voor het aantal ingeschreven patiënten bij de regionale coalitie. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan € 500.000.

Tussentijdse verantwoording

De penvoerder brengt elke 12 maanden vanaf de startdatum van de basismodule een inhoudelijk en financieel verslag uit. Hierin beschrijft u de voortgang van de activiteiten en de behaalde gebruikerspercentages bij de modules.

U kunt het format gebruiken voor het rapporteren over de voortgang. Vul alle onderdelen van deze rapportage in. De tussentijdse rapportage moet zijn ondertekend door degene(n) die daartoe volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegd is.

De tussentijdse rapportage kunt u per e-mail versturen naar vippopen@minvws.nl.

Verantwoording

Tussen 1 januari 2023 en 28 mei 2023 dient de gebruikersstichting LEGIO en de penvoerder van een regionale coalitie de aanvraag tot vaststelling in. Tegen die tijd zal hierover meer informatie op deze pagina worden geplaatst.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling en op de website van het programma. Bekijk ook de bijlage met instroomcriteria activiteiten en resultaten bij modules.

Heeft u vragen over het project of uw aanvraag? Neem dan contact met ons op via vippopen@minvws.nl.