VIPP OPEN

VIPP OPEN is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional, bedoeld voor de gebruikersstichting LEGIO en regionale coalities in de huisartsenzorg. Zij konden subsidie aanvragen om patiënten digitaal en gestandaardiseerd te laten beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Patiënten moeten deze gegevens veilig, betrouwbaar en zonder kosten kunnen benaderen.

VIPP OPEN stimuleert daarnaast een dialoog over gezondheidsgegevens tussen huisartsen en patiënten. Ook is de regeling gericht op het bieden van praktische ondersteuning en kennis over digitale informatie-uitwisseling aan zorgverleners in de eerstelijnszorg.

Aanvraagcriteria

De subsidie is bedoeld voor de gebruikersstichting LEGIO en regionale coalities. Aanvragen was mogelijk tot 31 mei 2020.

Wat is een regionale coalitie?

Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee huisartsenorganisaties, zoals een zorggroep, LHV-kring of een koepel van gezondheidscentra. Alleen één van deze organisaties kan namens de coalitie als penvoerder optreden en daarmee de subsidie aanvragen.

Een regionale coalitie levert zorg aan minimaal 100.000 patiënten, tenzij sprake is van:

  • bijzondere geografische omstandigheden, of
  • een bestaand samenwerkingsverband van kleinere omvang, dat in staat is de gevraagde activiteiten uit te voeren.

Overige voorwaarden regionale coalitie

  • De penvoerder moet hebben deelgenomen aan de nulmeting van het programmabureau OPEN.
  • De penvoerder heeft ervaring met het opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg.
  • De penvoerder heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de andere deelnemende huisartsenorganisaties.
  • De penvoerder ziet erop toe dat de huisartspraktijken in zijn samenwerkingsverband uitsluitend aan zijn regionale coalitie deelnemen.
  • De regionale coalitie ontvangt geen subsidie voor een ander Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP fase 1, fase 2 of fase 3).

Hoogte subsidie

De subsidie voor de activiteiten van de gebruikersstichting LEGIO bedraagt niet meer dan het bedrag dat door de minister wordt vastgesteld.

De subsidie voor een regionale coalitie bestaat uit een tegemoetkoming voor de verplichte module 1 en de overige (niet-verplichte) modules. Het bedrag is afhankelijk van de volgende berekeningen:

  • De subsidie voor module 1 bedraagt € 10.000 en een variabel bedrag van € 0,20 per ingeschreven patiënt.
  • Voor de niet-verplichte modules 2 tot en met 5 geldt een bedrag van € 0,20 per ingeschreven patiënt. Er kan subsidie worden aangevraagd voor maximaal twee niet-verplichte modules.

Bekijk de bijlage voor meer informatie over de modules. Het moment van aanvragen geldt als peildatum voor het aantal ingeschreven patiënten bij de regionale coalitie. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan € 500.000.

Na het besluit tot subsidieverlening ontvangt de aanvrager een voorschot van 70% van het totale bedrag. Na de vaststelling ontvangt de aanvrager het restant.

Aanvraagprocedure

Regionale coalities

De subsidie kon tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020 door de penvoerder worden aangevraagd. De aanvraag bevat onderstaande documenten:

De penvoerder brengt daarnaast elke 12 maanden een inhoudelijk en financieel verslag uit. Hierin staat de voortgang van de activiteiten en de behaalde gebruikerspercentages bij de modules.

De voortgangsrapportages stuurt u naar vippopen@minvws.nl.

Gebruikersstichting LEGIO

Deze subsidie kon tussen 1 juni 2019 en 30 september 2019 worden aangevraagd.

Verantwoording

Tussen 1 januari 2023 en 28 mei 2023 dient de gebruikersstichting LEGIO en de penvoerder van een regionale coalitie de aanvraag tot vaststelling in. Tegen die tijd zal hierover meer informatie op deze pagina worden geplaatst.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling en op de website van het programma. Bekijk ook de bijlage met instroomcriteria activiteiten en resultaten bij modules.

Heeft u vragen over het project of uw aanvraag? Neem dan contact met ons op via vippopen@minvws.nl.