Informatie voor artsen

Sommige zorgmedewerkers ondervinden dagelijkse gevolgen van hun langdurige post-COVID klachten. Een deel hiervan kan zijn of haar werk als zorgmedewerker niet meer doen. Het kabinet verstrekt een gebaar ter erkenning aan een specifieke groep zorgmedewerkers om hen eenmalig financieel te ondersteunen. Op 1 september 2023 is daarvoor de regeling Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten gepubliceerd in de Staatscourant. Zorgmedewerkers kunnen hiervoor een aanvraag indienen via de uitvoeringsorganisatie Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

In sommige situaties kan een zorgmedewerker u benaderen voor het verkrijgen van een verklaring van een arts. Op deze pagina leest u meer over de achtergrond van de regeling, de voorwaarden voor zorgmedewerkers om in aanmerking te komen, en de mogelijke verklaring die aan u gevraagd kan worden. Voor deze verklaring moest een vastgesteld format gebruikt worden.

Aanleiding

In de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 van de COVID-19 pandemie is een dringend beroep gedaan op zorgmedewerkers. Ondanks alle nog onbekende risico’s is de benodigde zorg verleend aan COVID-19 patiënten. Voor deze groep zorgmedewerkers was het niet mogelijk om géén zorg te verlenen; het land bevond zich in een ernstige staat van crisis en hun inzet was hard nodig. Zorgmedewerkers kwamen hierdoor veelvuldig en intensief in contact met het virus.

Het kabinet betreurt het ten zeerste dat sommige zorgmedewerkers langdurige post-COVID klachten hebben ontwikkeld, waardoor zij verstrekkende gevolgen ervaren voor hun werk- én privéleven. Het kabinet maakt een gebaar ter erkenning van het ontstane leed en de getoonde inzet in een uitzonderlijke situatie. Het gebaar is in de vorm van een eenmalige financiële ondersteuning van €24.010 per persoon. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een schadevergoeding voortkomend uit aansprakelijkheid.

De financiële ondersteuning is aanvullend op de algemene ondersteuningsmaatregelen vanuit het kabinet voor iedereen met post-COVID klachten. Daarbij kan gedacht worden aan het tijdelijk vergoeden van de paramedische herstelzorg uit het basispakket. Daarnaast is het aanvullend op het stelsel van sociale zekerheid voor iedere werknemer die meer dan 2 jaar ziek is.

Doelgroep

In de regeling leest u de voorwaarden voor de zorgmedewerker om in aanmerking te komen voor de financiële ondersteuning. De financiële ondersteuning is beschikbaar voor zorgmedewerkers:

 • Die in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 werkten voor een zorgaanbieder in een van de volgende zorgsectoren:
  • de verzorgings- en verpleeghuizen, waaronder Eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  • de (universitaire) ziekenhuizen
  • de gehandicaptenzorg
  • de wijkverpleging
  • de geboortezorg
  • de ambulancezorg
  • de intramurale jeugdzorg
  • de justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel)
  • de intramurale geestelijke gezondheidszorg
  • de huisartsenzorg
 • Die in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 bij de zorgaanbieder veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan patiënten met post-COVID of daar nauw bij betrokken waren;
 • Die zich in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ziek hebben gemeld bij de werkgever;
 • Waarbij voor 1 juni 2023 langdurige post-COVID klachten zijn geconstateerd door een arts;
 • En sinds de ziekmelding in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 2 jaar ziek zijn waardoor de eigen werkzaamheden als zorgmedewerker niet meer (volledig) uitgevoerd kunnen worden.

Aanvraag door zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers kunnen een aanvraag indienen via DUS-I. Het aanvraagloket is open van 1 juli 2024 om 9.00 uur tot en met 23 september 2024 om 12.00 uur. Zorgmedewerkers wordt geadviseerd om vroegtijdig te starten met het verzamelen van de benodigde documenten.

De aanvraag moet altijd vergezeld gaan van de volgende documenten:

 • De arbeidsovereenkomst (of aanstelling in geval van militairen) ten tijde van de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Een gewaarmerkt verzekeringsbericht, te downloaden via het UWV.
 • Een kopie van de WIA-beslissing.
 • Een kopie van de sociaal-medische beoordeling opgesteld door het UWV voor de WIA-beoordeling.

In sommige gevallen zijn ook de volgende documenten noodzakelijk:

 • Een verklaring van de zorgaanbieder.
 • Een verklaring van de arts.
 • Een kopie van de vrijwillige of verplichte loondoorbetaling.

Uw rol als arts

Bij het opstellen van de regeling is rekening gehouden met het zo laag mogelijk houden van de administratieve lasten voor zowel de zorgmedewerkers als voor artsen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat een zorgmedewerker u als arts benadert voor het ontvangen van een verklaring. Er is geprobeerd om deze situatie in zoveel mogelijk gevallen te voorkomen.

Daarom is besloten om in eerste instantie uit te gaan van de informatie uit de sociaal-medische beoordeling (of: medische rapportage) die wordt opgesteld door de verzekeringsarts van het UWV bij de WIA-beoordeling. In de meeste gevallen wordt hierin de diagnose langdurige post-COVID klachten geregistreerd.

In sommige gevallen ontbreekt deze diagnose echter in het medisch onderzoeksverslag. Dan bestaat de mogelijkheid voor een zorgmedewerker om een verklaring van een arts aan te leveren. U als arts kunt gevraagd worden om te verklaren dat bij de betreffende zorgmedewerker langdurige post-COVID klachten zijn geconstateerd voor 1 juni 2023. De voorwaarde is wel dat u als arts BIG-geregistreerd bent.

Definitie van langdurige post-COVID klachten

Bij het vaststellen van de definitie voor langdurige post-COVID klachten is aansluiting gezocht bij de richtlijn van het Nederlands Centrum voor beroepsziekten (NCvB) en de richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Hiervoor is gekozen omdat in de eerste plaats wordt uitgegaan van de diagnose vastgelegd in het medisch onderzoeksverslag (volgens de richtlijn van het NCvB). Als het hieruit niet blijkt, dan zal in veel gevallen de huisarts worden geraadpleegd (die een diagnose zal stellen volgens de richtlijn van het NHG).

Praktische informatie

Voor het afgeven van de verklaring moet een vastgesteld format worden gebruikt. In dit formulier vult u de gegevens van de aanvrager (zorgmedewerker), uw verklaring en uw eigen gegevens in.

Zorgmedewerkers kunnen een aanvraag indienen via DUS-I. Het aanvraagloket is open van 1 juli 2024 om 9.00 uur tot en met 23 september 2024 om 12.00 uur. Zorgmedewerkers wordt geadviseerd om voorafgaand de benodigde documenten te verzamelen. De mogelijkheid bestaat dat een zorgmedewerker u benadert voor een verklaring.

In de verklaring bevestigt u dat bij de zorgmedewerker langdurige post-COVID klachten zijn vastgesteld voor 1 juni 2023 en u geeft toestemming om contact met u op te nemen voor de verificatie van de verklaring.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U kunt ons bellen op nummer 070 3405566. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.