Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

De regeling Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten richt zich op zorgmedewerkers die tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie besmet zijn geraakt met COVID-19 en sindsdien langdurige post-COVID klachten hebben. Deze klachten hebben grote invloed op het werk en het privéleven van deze zorgmedewerkers. Zij kunnen soms hun eigen werk als zorgmedewerker niet meer (volledig) doen. Voor deze specifieke groep zorgmedewerkers is een eenmalige financiële ondersteuning beschikbaar van €15.000 per persoon.

Update 21 februari 2024

De Tweede Kamer heeft een motie en een amendement aangenomen waarin aanpassingen worden voorgesteld voor deze regeling. DUS-I is hiervan op de hoogte. Op dit moment bestudeert het ministerie de motie en het amendement. Zodra we meer informatie hebben, vindt u hierover meer op deze webpagina.

Voor wie

Voor deze regeling komen zorgmedewerkers in aanmerking die:

 • in de eerste golf van de COVID-19 pandemie (de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020) tijdens hun werk veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan COVID-19 patiënten en/of tijdens hun werk bij die zorgverlening nauw betrokken waren,
 • in de eerste golf ziek zijn geworden,
 • nu langer dan 2 jaar langdurige post-COVID klachten hebben en als gevolg hiervan hun eigen werkzaamheden niet meer (volledig) kunnen uitvoeren.

Er zijn ook zorgmedewerkers die zelf geen zorg verleenden, maar wel nauw betrokken zijn geweest bij veelvuldige en intensieve zorgverlening aan COVID-19 patiënten. Het kan gaan om de handen aan het bed. Dit zijn de mensen die de directe zorg verleenden. Het kan ook gaan om de handen voor het bed. Dit zijn de mensen die op de werkvloer de zorg mogelijk maakten en daarvoor veelvuldig en intensief in ruimten verbleven waar voor COVID-19 patiënten werd gezorgd. Ook militairen die werkzaam waren bij een zorgaanbieder kunnen in aanmerking komen voor de financiële ondersteuning.

U krijgt de financiële ondersteuning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. In de eerste golf werkte u voor of heeft u gewerkt bij een zorgaanbieder in een van de volgende sectoren:
  1. de verzorgings- en verpleeghuizen, waaronder Eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  2. de (universitaire) ziekenhuizen
  3. de gehandicaptenzorg
  4. de wijkverpleging
  5. de geboortezorg
  6. de ambulancezorg
  7. de intramurale jeugdzorg
  8. de justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel)
  9. de intramurale geestelijke gezondheidszorg
  10. de huisartsenzorg
 2. In de eerste golf heeft u bij een zorgaanbieder veelvuldig en intensief zorg verleend aan patiënten met COVID-19 of was u nauw betrokken bij deze zorgverlening.
 3. In de eerste golf heeft u zich ziek gemeld bij uw werkgever.
 4. U heeft langdurige post-COVID klachten ontwikkeld die vóór 1 juni 2023 zijn vastgesteld door een arts.
 5. Sinds de ziekmelding in de eerste golf was u minstens 2 jaar ziek met langdurige post-COVID klachten en na deze 2 jaar (ook wel 104 weken wachttijd) kunt u uw eigen werkzaamheden als zorgmedewerker niet meer (volledig) uitvoeren.

Hoogte eenmalige financiële ondersteuning en budget

De eenmalige financiële ondersteuning is €15.000 per persoon.

Voor deze regeling is een budget van €33 miljoen beschikbaar.

Benodigde documenten

Bij uw aanvraag stuurde u altijd de volgende documenten mee:

 1. Een bewijs van uw dienstverband tijdens de eerste golf
  Dit bewijs is een arbeidsovereenkomst (of aanstelling als u militair bent). We beoordelen of u heeft gewerkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Ook kijken we naar uw functie/beroep. Op basis daarvan beoordelen we of sprake is geweest van veelvuldig en intensieve zorgverlening aan patiënten met COVID-19 of nauwe betrokkenheid daarbij.
 2. Een gewaarmerkt verzekeringsbericht van het UWV
  Het verzekeringsbericht is een overzicht van uw arbeidsverleden en loongegevens. Wij controleren hierop uw dienstverband. U kunt het downloaden via Mijn UWV. Download dit document in een pdf-formaat met een waarmerk. Dit waarmerk garandeert dat het document van UWV komt. Controleer of uw burgerservicenummer (BSN) op het bewijs staat en of het pdf-document gewaarmerkt is. Hieronder staat uitgelegd hoe u een gewaarmerkt verzekeringsbericht kunt downloaden.

 1. Een kopie van de WIA-beslissing
  Van het UWV krijgt u een beslissing op uw aanvraag voor een WIA-uitkering. Dit is de WIA-beslissing. Om in aanmerking te komen voor de financiële ondersteuning moet hierop staan:
  1. Dat u een WIA-uitkering (IVA of WGA) ontvangt;
  2. Of dat u geen WIA-uitkering ontvangt omdat u meer dan 65% kan verdienen van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.

Met de WIA-beslissing controleren wij of u uw eigen werk als zorgmedewerker inderdaad niet meer kunt uitvoeren. Daarnaast controleren wij of u ziek bent geworden in de eerste golf. U heeft de WIA-beslissing per brief van het UWV ontvangen.

 1. Het medisch onderzoeksverslag (bij het UWV bekend als 'medische rapportage')
  Het medisch onderzoeksverslag is een verslag van de beoordeling van de verzekeringsarts. Dit verslag wordt gemaakt bij uw WIA-beoordeling. Met dit verslag beoordelen wij of er bij u inderdaad sprake is van langdurige post-COVID klachten. Dit doen we aan de hand van de geregistreerde Cas-code. Het UWV registreert niet altijd uw diagnose. Het kan dus zijn dat dit ontbreekt in uw verslag. In dat geval kon u een verklaring van uw arts opsturen.

Het verslag wordt niet standaard meegestuurd bij de WIA-beslissing. Daarom is het belangrijk dat u controleert of u dit verslag heeft ontvangen. Heeft u dit verslag niet ontvangen? Dan kunt u het opvragen bij uw UWV-kantoor. Vraag dan naar uw ‘medische rapportage’.
Voor de beoordeling hoefde u alleen de voorpagina van het verslag en de pagina met de diagnose mee te sturen. De overige gegevens hoefde u niet mee te sturen.

In sommige situaties stuurde u aanvullende documenten mee:

 1. Een verklaring van uw zorgaanbieder
  Heeft u geen functie of beroep in de arbeidsovereenkomst die hieronder staat genoemd? Dan kon u toch een eenmalige financiële ondersteuning aanvragen. U had dan een verklaring van uw zorgaanbieder nodig. Uw (toenmalige) leidinggevende mag verklaren dat u veelvuldig en intensief zorg heeft verleend aan patiënten met COVID-19 of nauw betrokken was bij deze zorgverlening. Gebruik hiervoor het verplichte format en laat deze ondertekenen door uw (toenmalige) leidinggevende. DUS-I kan contact opnemen met de zorgaanbieder om de verklaring te laten bevestigen. U kunt uw zorgaanbieder verwijzen naar de informatie voor zorgaanbieders.
  1. Ambulancechauffeur
  2. Anesthesiemedewerker en/of operatieassistent
  3. Arts
  4. Bachelor medisch hulpverlener
  5. Doktersassistent
  6. Helpende
  7. Physician assistant
  8. Praktijkondersteuner huisarts
  9. Verpleegkundig specialist
  10. (gespecialiseerd) Verpleegkundige
  11. Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er) of verzorgende
  12. Zorgondersteuner en/of voedingsassistent
 2. Een verklaring van uw zorgaanbieder
  Was u ingehuurd bij de zorgaanbieder, terwijl u ergens anders in dienst was? Dan kon u ook een eenmalige financiële ondersteuning aanvragen. U had dan een verklaring van uw zorgaanbieder nodig. Uw (toenmalige) leidinggevende mag verklaren dat u veelvuldig en intensief zorg heeft verleend aan patiënten met COVID-19 of nauw betrokken was bij deze zorgverlening. Gebruik hiervoor het verplichte format en laat deze ondertekenen door uw (toenmalige) leidinggevende. DUS-I kan contact opnemen met de zorgaanbieder om de verklaring te laten bevestigen. U kunt uw zorgaanbieder verwijzen naar de informatie voor zorgaanbieders.
 3. Een kopie van vrijwillige/verplichte loondoorbetaling
  Is uw WIA-beoordeling uitgesteld door de vrijwillige of verplichte loondoorbetaling, terwijl u wel ziek bent geworden in de eerste golf? Dan moest u uw bewijs van de vrijwillige of verplichte loondoorbetaling meesturen.
 4. Een verklaring van uw arts
  Mist de diagnose langdurige post-COVID klachten in uw medisch onderzoeksverslag? En zijn deze klachten wel vóór 1 juni 2023 bij u vastgesteld? Dan stuurde u de verklaring van uw arts mee. Gebruik hiervoor het verplichte format en laat dit ondertekenen door uw arts. DUS-I kan contact opnemen met uw arts om de verklaring te laten bevestigen. U kunt uw arts verwijzen naar de informatie voor artsen.
 5. BIG-nummer
  Bent u werkzaam geweest als zorgmedewerker in een justitiële inrichting? Dan vulde u uw BIG-nummer in op het aanvraagformulier.

Informatie voor artsen en zorgaanbieders

Zoals hierboven staat uitgelegd, stuurde u in sommige situaties een verklaring van uw arts en/of zorgaanbieder mee bij uw aanvraag. Om hen te informeren over de achtergrond van deze regeling, de voorwaarden voor zorgmedewekers om in aanmerking te komen, en de mogelijke verklaring die u aan hen vraagt, kon u hen verwijzen naar de:

Aanvragen

U kunt de eenmalige financiële ondersteuning niet meer aanvragen. Dit kon van 25 september 2023 om 9.00 uur tot en met 23 oktober 2023 om 12.00 uur. Het aantal ingediende aanvragen past binnen het budget van €33 miljoen. Alle op tijd ingediende aanvragen die voldoen aan de voorwaarden kunnen dus worden toegekend.

Let op! Stuur nooit documenten met medische gegevens of persoonsgegevens via e-mail.

Status van uw aanvraag

In Mijn DUS-I kunt u controleren of uw aanvraag is verstuurd. Daar kunt u ook de status van uw aanvraag volgen en beheren.

Hoelang duurt het?

We beoordelen complete aanvragen op volgorde van ontvangst. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u 1 keer de mogelijkheid om uw aanvraag aan te vullen. De dag waarop de aanvraag compleet is geldt dan als datum van ontvangst.

Wij proberen de financiële ondersteuning in 2023 uit te keren.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven: het beoordelen van uw aanvraag voor de financiële ondersteuning voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten.

Wij bewaren (persoons)gegevens niet langer dan nodig is. Daarna worden de gegevens vernietigd. Hiervoor bestaan wettelijke termijnen waar wij ons aan houden. Uw gegevens worden niet met andere partijen gedeeld. Wij begrijpen dat uw gegevens persoonlijk en belangrijk zijn. Daarom worden ze opgeslagen in een beveiligde omgeving. Wij voldoen technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen hiervan.  

Onze inzet voor privacy en gegevensbeveiliging is een integraal onderdeel van onze werkzaamheden, en we zetten ons in om uw vertrouwen te behouden door uw gegevens veilig en beschermd te houden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U kunt ons bellen op nummer 070-3405566. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.