Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

De regeling Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten richt zich op zorgmedewerkers die in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 besmet zijn geraakt met COVID-19 en sindsdien langdurige post-COVID klachten hebben. Deze klachten hebben grote invloed op het werk en het privéleven van deze zorgmedewerkers. Zij kunnen soms hun eigen werk als zorgmedewerker niet meer (volledig) doen. Voor deze specifieke groep zorgmedewerkers is een eenmalige financiële ondersteuning beschikbaar van €24.010 per persoon.

Regeling aangepast

Deze regeling is aangepast. Het bedrag is verhoogd naar €24.010. Naast de zorgmedewerkers die tussen 1 maart en 30 juni 2020 ziek zijn gemeld op het werk, komen nu ook zorgmedewerkers die tussen 1 juli en 31 december 2020 ziek zijn gemeld op het werk in aanmerking voor deze financiële ondersteuning.

U kunt de eenmalige financiële ondersteuning aanvragen van 1 juli 2024 om 9.00 uur tot en met 23 september 2024 om 12.00 uur.

Zorgmedewerkers die eerder het bedrag van €15.000 ontvingen, hebben uiteraard ook recht op het hogere bedrag van €24.010. Zij hoeven de financiële ondersteuning niet opnieuw aan te vragen en krijgen vanzelf bericht.

Bekijk ook de infographic.

Voor wie

Voor deze regeling komen zorgmedewerkers in aanmerking die:

 • in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 tijdens hun werk veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan COVID-19 patiënten en/of tijdens hun werk bij die zorgverlening nauw betrokken waren,
 • in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ziek zijn geworden,
 • nu langer dan 2 jaar langdurige post-COVID klachten hebben en als gevolg hiervan hun eigen werkzaamheden niet meer (volledig) kunnen uitvoeren.

Er zijn ook zorgmedewerkers die zelf geen zorg verleenden, maar wel nauw betrokken zijn geweest bij veelvuldige en intensieve zorgverlening aan COVID-19 patiënten. Het kan gaan om de handen aan het bed. Dit zijn de mensen die de directe zorg verleenden. Het kan ook gaan om de handen voor het bed. Dit zijn de mensen die op de werkvloer de zorg mogelijk maakten en daarvoor veelvuldig en intensief in ruimten verbleven waar voor COVID-19 patiënten werd gezorgd. Ook militairen die werkzaam waren bij een zorgaanbieder kunnen in aanmerking komen voor de financiële ondersteuning.

Aanvragers met een afwijzing

Is uw aanvraag in de eerste ronde afgewezen, omdat u na 30 juni 2020 ziek bent geworden? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen.

Heeft u na de eerste ronde bezwaar gemaakt, en komt u nu wel in aanmerking voor de financiële ondersteuning? Dan hoeft u deze niet opnieuw aan te vragen. In de beoordeling van de bezwaren hebben we er rekening mee gehouden dat de regeling zou wijzigen. Deze aanvragers krijgen vanzelf bericht.

U krijgt de financiële ondersteuning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. In de periode van 1 maart tot en met 31 december 2020 werkte u voor of heeft u gewerkt bij een zorgaanbieder in een van de volgende sectoren:
  1. de verzorgings- en verpleeghuizen, waaronder Eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  2. de (universitaire) ziekenhuizen
  3. de gehandicaptenzorg
  4. de wijkverpleging
  5. de geboortezorg
  6. de ambulancezorg
  7. de intramurale jeugdzorg
  8. de justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel)
  9. de intramurale geestelijke gezondheidszorg
  10. de huisartsenzorg
 2. In de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 heeft u bij een zorgaanbieder veelvuldig en intensief zorg verleend aan patiënten met COVID-19 of was u nauw betrokken bij deze zorgverlening.
 3. In de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 heeft u zich ziek gemeld bij uw werkgever.
 4. U heeft langdurige post-COVID klachten ontwikkeld die vóór 1 juni 2023 zijn vastgesteld door een arts.
 5. Sinds de ziekmelding in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 was u minstens 2 jaar ziek met langdurige post-COVID klachten en na deze 2 jaar (ook wel 104 weken wachttijd) kunt u uw eigen werkzaamheden als zorgmedewerker niet meer (volledig) uitvoeren.

Hoogte eenmalige financiële ondersteuning en budget

De eenmalige financiële ondersteuning is €24.010 per persoon.

Voor deze regeling is een budget van €21,5 miljoen beschikbaar.

Benodigde documenten

Bij uw aanvraag stuurt u altijd de volgende documenten mee:

 1. Een bewijs van uw dienstverband tijdens de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020
  Dit bewijs is een arbeidsovereenkomst (of aanstelling als u militair bent). We beoordelen of u heeft gewerkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Ook kijken we naar uw functie/beroep. Op basis daarvan beoordelen we of sprake is geweest van veelvuldig en intensieve zorgverlening aan patiënten met COVID-19 of nauwe betrokkenheid daarbij.
 2. Een gewaarmerkt verzekeringsbericht van het UWV
  Het verzekeringsbericht is een overzicht van uw arbeidsverleden en loongegevens. Wij controleren hierop uw dienstverband. U kunt het downloaden via Mijn UWV. Download dit document in een pdf-formaat met een waarmerk. Dit waarmerk garandeert dat het document van UWV komt. Controleer of uw burgerservicenummer (BSN) op het bewijs staat en of het pdf-document gewaarmerkt is. Hieronder staat uitgelegd hoe u een gewaarmerkt verzekeringsbericht kunt downloaden.

 1. Een kopie van de WIA-beslissing
  Van het UWV krijgt u een beslissing op uw aanvraag voor een WIA-uitkering. Dit is de WIA-beslissing. Om in aanmerking te komen voor de financiële ondersteuning moet hierop staan:
  1. Dat u een WIA-uitkering (IVA of WGA) ontvangt;
  2. Of dat u geen WIA-uitkering ontvangt, omdat u meer dan 65% kan verdienen van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.

Met de WIA-beslissing controleren wij of u uw eigen werk als zorgmedewerker inderdaad niet meer kunt uitvoeren. Daarnaast controleren wij of u ziek bent geworden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020. U heeft de WIA-beslissing per brief van het UWV ontvangen.

 1. De sociaal-medische beoordeling (bij het UWV bekend als 'medische rapportage')
  De sociaal-medische beoordeling is een verslag van de beoordeling van de verzekeringsarts. Dit verslag wordt gemaakt bij uw WIA-beoordeling. Met dit verslag beoordelen wij of er bij u inderdaad sprake is van langdurige post-COVID klachten. Dit doen we aan de hand van de geregistreerde Cas-code. Het UWV registreert niet altijd uw diagnose. Het kan dus zijn dat dit ontbreekt in uw verslag. In dat geval kunt u een verklaring van uw arts opsturen.

Het verslag wordt niet standaard meegestuurd bij de WIA-beslissing. Daarom is het belangrijk dat u controleert of u dit verslag heeft ontvangen. Heeft u dit verslag niet ontvangen? Dan kunt u het opvragen bij uw UWV-kantoor. Vraag dan naar uw ‘medische rapportage’.

Voor de beoordeling hoeft u alleen de voorpagina van het verslag en de pagina met de diagnose mee te sturen. De overige gegevens hoeft u niet mee te sturen.

In sommige situaties stuurt u aanvullende documenten mee:

 1. Een verklaring van uw zorgaanbieder
  Heeft u geen functie of beroep in de arbeidsovereenkomst die hieronder staat genoemd? Dan kunt u toch een eenmalige financiële ondersteuning aanvragen. U heeft dan een verklaring van uw zorgaanbieder nodig. Uw (toenmalige) leidinggevende mag verklaren dat u veelvuldig en intensief zorg heeft verleend aan patiënten met COVID-19 of nauw betrokken was bij deze zorgverlening. Gebruik hiervoor het verplichte format en laat deze ondertekenen door uw (toenmalige) leidinggevende. DUS-I kan contact opnemen met de zorgaanbieder om de verklaring te laten bevestigen. U kunt uw zorgaanbieder verwijzen naar de informatie voor zorgaanbieders.
  1. Ambulancechauffeur/begeleider
  2. Anesthesiemedewerker en/of operatieassistent
  3. Arts
  4. Bachelor medisch hulpverlener
  5. Doktersassistent
  6. Helpende
  7. Physician assistant
  8. Praktijkondersteuner huisarts
  9. Verpleegkundig specialist
  10. (gespecialiseerd) Verpleegkundige
  11. Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er) of (kraam)verzorgende
  12. ADL-assistent, zorgondersteuner en/of voedingsassistent
  13. Begeleider gehandicaptenzorg, jeugdzorg en/of psychiatrische inrichting
  14. GGD-testmedewerker

Was u ingehuurd bij de zorgaanbieder, terwijl u ergens anders in dienst was? Dan kunt u ook een eenmalige financiële ondersteuning aanvragen. Ook in dit geval heeft u een verklaring van uw zorgaanbieder nodig.

 1. Een kopie van vrijwillige/verplichte loondoorbetaling
  Is uw WIA-beoordeling uitgesteld door de vrijwillige of verplichte loondoorbetaling, terwijl u wel ziek bent geworden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020? Dan moet u uw bewijs van de vrijwillige of verplichte loondoorbetaling meesturen.
 2. Een verklaring van uw arts
  Mist de diagnose langdurige post-COVID klachten in uw medisch onderzoeksverslag? En zijn deze klachten wel vóór 1 juni 2023 bij u vastgesteld? Dan stuurt u de verklaring van uw arts mee. Gebruik hiervoor het verplichte format en laat dit ondertekenen door uw arts. DUS-I kan contact opnemen met uw arts om de verklaring te laten bevestigen. U kunt uw arts verwijzen naar de informatie voor artsen.
 3. BIG-nummer
  Bent u werkzaam geweest als zorgmedewerker in een justitiële inrichting? Dan vult u uw BIG-nummer in op het aanvraagformulier.

Informatie voor artsen en zorgaanbieders

Zoals hierboven staat uitgelegd, stuurt u in sommige situaties een verklaring van uw arts en/of zorgaanbieder mee bij uw aanvraag. Om hen te informeren over de achtergrond van deze regeling, de voorwaarden voor zorgmedewekers om in aanmerking te komen, en de mogelijke verklaring die u aan hen vraagt, kunt u hen verwijzen naar de:

Aanvragen

U kunt de eenmalige financiële ondersteuning aanvragen van 1 juli 2024 om 9.00 uur tot en met 23 september 2024 om 12.00 uur. Het aantal verwachte aanvragen past binnen het budget van €21,5 miljoen.

U heeft DigiD nodig om de financiële ondersteuning aan te vragen.

Let op! Gebruik uw eigen DigiD, niet die van degene die u eventueel helpt met uw aanvraag.

Heeft u vragen? Neem op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur contact met ons op via 070 3405566.

Status van uw aanvraag

In Mijn DUS-I kunt u controleren of uw aanvraag is verstuurd. Daar kunt u ook de status van uw aanvraag volgen en beheren.

Na uw aanvraag

We beoordelen complete aanvragen op volgorde van ontvangst. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u de mogelijkheid om uw aanvraag aan te vullen. De dag waarop de aanvraag compleet is, geldt dan als datum van ontvangst.

Wij proberen de financiële ondersteuning in 2024 uit te keren.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven: het beoordelen van uw aanvraag voor de financiële ondersteuning voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten.

Wij bewaren (persoons)gegevens niet langer dan nodig is. Daarna worden de gegevens vernietigd. Hiervoor bestaan wettelijke termijnen waar wij ons aan houden. Uw gegevens worden niet met andere partijen gedeeld. Wij begrijpen dat uw gegevens persoonlijk en belangrijk zijn. Daarom worden ze opgeslagen in een beveiligde omgeving. Wij voldoen technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen hiervan.  

Onze inzet voor privacy en gegevensbeveiliging is een integraal onderdeel van onze werkzaamheden, en we zetten ons in om uw vertrouwen te behouden door uw gegevens veilig en beschermd te houden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U kunt ons bellen op nummer 070 3405566. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.