Informatie voor zorgaanbieders

Sommige zorgmedewerkers ondervinden dagelijkse gevolgen van hun langdurige post-COVID klachten. Een deel hiervan kan zijn of haar werk als zorgmedewerker niet meer doen. Het kabinet verstrekt een gebaar ter erkenning aan een specifieke groep zorgmedewerkers om hen eenmalig financieel te ondersteunen. Op 1 september 2023 is daarvoor de regeling Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten gepubliceerd in de Staatscourant. Zorgmedewerkers kunnen hiervoor een aanvraag indienen via de uitvoeringsorganisatie Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

In sommige situaties kan een zorgmedewerker u benaderen voor het verkrijgen van een verklaring van de zorgaanbieder. Op deze pagina leest u meer over de achtergrond van de regeling, de voorwaarden voor zorgmedewerkers om in aanmerking te komen én de mogelijke verklaring die aan u gevraagd kan worden. Voor deze verklaring moet een vastgesteld format gebruikt worden.

Aanleiding

In de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 van de COVID-19 pandemie is een dringend beroep gedaan op zorgmedewerkers. Ondanks alle nog onbekende risico’s is de benodigde zorg verleend aan COVID-19 patiënten. Voor deze groep zorgmedewerkers was het niet mogelijk om géén zorg te verlenen; het land bevond zich in een ernstige staat van crisis en hun inzet was hard nodig. Zorgmedewerkers kwamen hierdoor veelvuldig en intensief in contact met het virus.

Het kabinet betreurt het ten zeerste dat sommige zorgmedewerkers langdurige post-COVID klachten hebben ontwikkeld, waardoor zij verstrekkende gevolgen ervaren voor hun werk- én privéleven. Het kabinet maakt een gebaar ter erkenning van het ontstane leed en de getoonde inzet in een uitzonderlijke situatie. Het gebaar is in de vorm van een eenmalige financiële ondersteuning van €24.010 per persoon. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een schadevergoeding voortkomend uit aansprakelijkheid.

De financiële ondersteuning is aanvullend op de algemene ondersteuningsmaatregelen vanuit het kabinet voor iedereen met post-COVID klachten. Daarbij kan gedacht worden aan het tijdelijk vergoeden van de paramedische herstelzorg uit het basispakket. Daarnaast is het aanvullend op het stelsel van sociale zekerheid voor iedere werknemer die meer dan 2 jaar ziek is.

Doelgroep

In de regeling leest u de voorwaarden voor de zorgmedewerker om in aanmerking te komen voor de financiële ondersteuning. De financiële ondersteuning is beschikbaar voor zorgmedewerkers:

 • Die in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 werkten voor een zorgaanbieder in een van de volgende zorgsectoren:
  • de verzorgings- en verpleeghuizen, waaronder Eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  • de (universitaire) ziekenhuizen
  • de gehandicaptenzorg
  • de wijkverpleging
  • de geboortezorg
  • de ambulancezorg
  • de intramurale jeugdzorg
  • de justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel)
  • de intramurale geestelijke gezondheidszorg
  • de huisartsenzorg
 • Die in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 bij de zorgaanbieder veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan patiënten met post-COVID of daar nauw bij betrokken waren;
 • Die zich in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ziek hebben gemeld bij de werkgever;
 • Waarbij voor 1 juni 2023 langdurige post-COVID klachten zijn geconstateerd door een arts;
 • En sinds de ziekmelding in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 2 jaar ziek zijn waardoor de eigen werkzaamheden als zorgmedewerker niet meer (volledig) uitgevoerd kunnen worden.

Aanvraag door zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers kunnen een aanvraag indienen via DUS-I. Het aanvraagloket is open van 1 juli 2024 om 9.00 uur tot en met 23 september 2024 om 12.00 uur. Zorgmedewerkers wordt geadviseerd om vroegtijdig te starten met het verzamelen van de benodigde documenten.

De aanvraag moet altijd vergezeld gaan van de volgende documenten:

 • De arbeidsovereenkomst (of aanstelling in geval van militairen) ten tijde van de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Een gewaarmerkt verzekeringsbericht, te downloaden via het UWV.
 • Een kopie van de WIA-beslissing.
 • Een kopie van de sociaal-medische beoordeling opgesteld door het UWV voor de WIA-beoordeling.

In sommige gevallen zijn ook de volgende documenten noodzakelijk:

 • Een verklaring van de zorgaanbieder.
 • Een verklaring van de arts.
 • Een kopie van de vrijwillige of verplichte loondoorbetaling.

Uw rol als zorgaanbieder

Bij het opstellen van de regeling is rekening gehouden met het zo laag mogelijk houden van de administratieve lasten voor zowel de zorgmedewerkers als voor de zorgaanbieders. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat een zorgmedewerker u als zorgaanbieder benadert voor het ontvangen van een verklaring. Er is geprobeerd om deze situatie in zoveel mogelijk gevallen te voorkomen.

Deze verklaring is echter in twee situaties noodzakelijk om de aanvraag van de zorgmedewerker te kunnen beoordelen:

Situatie 1: Geen functie of beroep in de arbeidsovereenkomst die is opgenomen in bijlage 4 van de regeling

Een van de voorwaarden is dat de zorgmedewerker in de eerste golf bij de zorgaanbieder veelvuldig en intensief zorg heeft verleend aan patiënten met COVID-19 of nauw betrokken was bij deze zorgverlening. Er zijn ook zorgmedewerkers die zelf geen zorg verleenden maar wel nauw betrokken zijn geweest bij deze veelvuldige en intensieve zorgverlening aan COVID-19 patiënten. Daarmee wordt bedoeld dat het zowel kan gaan om de handen aan het bed – de verpleegkundigen, de verzorgenden en de artsen die de directe zorg verleenden – als de handen voor het bed – de mensen die op de werkvloer de zorg mogelijk maakten en daarvoor veelvuldig en intensief verbleven in ruimten waar voor COVID-19 patiënten werd gezorgd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan diegenen die de kamers van COVID-19 patiënten schoonmaakten of diegenen die het eten of drinken verzorgden voor deze patiënten.

Deze voorwaarde wordt in de eerste plaats getoetst aan de hand van de functie of het beroep op de arbeidsovereenkomst. In de regeling is een lijst met functies en beroepen opgenomen waarvan met een redelijke mate van zekerheid gesteld kan worden dat sprake is van veelvuldig en intensief contact met COVID-patiënten of nauwe betrokkenheid daarbij. Het gaat om de volgende functies en beroepen:

 • Ambulancechauffeur/begeleider
 • Anesthesiemedewerker en/of operatieassistent
 • Arts
 • Bachelor medisch hulpverlener
 • Doktersassistent
 • Helpende
 • Physician assistant
 • Praktijkondersteuner huisarts
 • Verpleegkundig specialist
 • (gespecialiseerd) Verpleegkundige
 • Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er) of (kraam)verzorgende
 • ADL-assistent, zorgondersteuner en/of voedingsassistent
 • Begeleider gehandicaptenzorg, jeugdzorg en/of psychiatrische inrichting
 • GGD-testmedewerker

Als de functie of het beroep van de zorgmedewerker er niet bij staat, kan de zorgmedewerker u als zorgaanbieder benaderen om te verklaren dat sprake is geweest van veelvuldig en intensief contact met COVID-patiënten en/of nauwe betrokkenheid daarbij.

Situatie 2: Een arbeidsovereenkomst met een werkgever anders dan de zorgaanbieder, bijvoorbeeld in het geval van een uitzendbureau

Een van de voorwaarden is dat de zorgmedewerker werkzaam was voor of werkzaamheden heeft verricht bij een zorgaanbieder in een van de sectoren vastgelegd in de regeling. Dit wordt in de eerste plaatst getoetst aan de hand van de aangeleverde arbeidsovereenkomst en het gewaarmerkte verzekeringsbericht.

In sommige gevallen wijkt de werkgever af van de zorgaanbieder waar de werkzaamheden zijn verricht. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van zorgmedewerkers vanuit een uitzendbureau of de artsen in opleiding die in dienst zijn bij de SBOH. Als dit het geval is, kan een zorgmedewerker u als zorgaanbieder benaderen om te verklaren dat in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 werkzaamheden zijn verricht bij u als zorgaanbieder en dat sprake is geweest van veelvuldig en intensief contact met COVID-patiënten en/of nauwe betrokkenheid daarbij.

Praktische informatie

Voor het afgeven van de verklaring moet een vastgesteld format worden gebruikt. Op dit formulier vult u de gegevens van de aanvrager (zorgmedewerker), de zorgaanbieder en uw eigen gegevens in.

Zorgmedewerkers konden een aanvraag indienen via DUS-I. Het aanvraagloket is open van 1 juli 2024 om 9.00 uur tot en met 23 september 2024 om 12.00 uur. Zorgmedewerkers wordt geadviseerd om voorafgaand de benodigde documenten te verzamelen. De mogelijkheid bestaat dat een zorgmedewerker u benadert voor een verklaring.

De verklaring mag namens de (toenmalig) leidinggevende van de afdeling worden ondertekend. Hiervoor is gekozen om de drempel voor de zorgmedewerker te verlagen. Het is belangrijk dat u als zorgaanbieder op de hoogte bent dat deze verklaring namens u wordt afgegeven. In de verklaring worden contactgegevens opgenomen waarmee toestemming wordt gegeven dat de verklaring bij u of de zorgaanbieder kan worden geverifieerd. DUS-I controleert steekproefsgewijs of de verklaring daadwerkelijk door u als leidinggevende of als zorgaanbieder is gegeven.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U kunt ons bellen op nummer 070 3405566. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.