Subsidie versterken passend en dekkend aanbod

Belangrijke voorwaarden

De subsidie kon worden aangevraagd door een samenwerkingsverband passend onderwijs. Bij de aanvraag konden ook andere partijen betrokken zijn zoals gemeenten, overige samenwerkingsverbanden of zorginstellingen.

Bij de subsidieaanvraag hoorde een activiteitenplan en een begroting. Hierin werden de activiteiten en maatregelen voor extra ondersteuning voor de komende 3 jaar toegelicht en onderbouwd.

Wij beoordelen het activiteitenplan en de begroting aan de hand van een beoordelingskader. De volgende aspecten worden beoordeeld:

  1. Doelstelling en visie: Het is helder op welke doelen en doelgroep de activiteiten zich richten en in hoeverre deze logisch aansluiten op de behoeften.
  2. Samenwerking en draagvlak: Er is aangegeven welke partijen bij de samenwerking zijn betrokken (bijvoorbeeld ouders, leerlingen en schoolbesturen) en hoe de samenwerking wordt vormgegeven (onder andere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling).
  3. Expertiseontwikkeling en kennisdeling: Er is beschreven hoe kennis en expertise blijvend ontwikkeld, gedeeld en geborgd worden. Het gaat hierbij om kennisdeling binnen het samenwerkingsverband en daarbuiten op regionaal en landelijk niveau.
  4. Evaluatie en voortgang: Er is aangegeven hoe de ingezette activiteiten en maatregelen geëvalueerd worden en wat er met de resultaten wordt gedaan.
  5. Haalbaarheid en duurzaamheid: Het activiteitenplan bevat een realistisch tijdpad met mijlpalen en resultaten. Het moet duidelijk zijn of de voorstellen organisatorisch, financieel en inhoudelijk haalbaar zijn.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het plan in ieder geval een voldoende scoren op de criteria 1, 2, 3 en 5.

Meer informatie over de criteria vindt u in de regeling, in het format voor het activiteitenplan en het beoordelingskader.

Subsidie op de BES-eilanden

Voor de BES-eilanden gelden andere voorwaarden. Subsidie kon aangevraagd worden door de expertisecentra onderwijszorg (EOZ). Bij deze aanvraag hoefde in afwijking van de samenwerkingsverbanden in Europees Nederland geen plan te worden ingediend. Het subsidiegeld kan worden besteed aan activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt aan de EOZ’s. De verantwoording gebeurt volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs BES met model G, onderdeel 1.

Hoogte subsidie en budget

De maximale subsidiebedragen per samenwerkingsverband, op basis van de leerlingaantallen op de meest recente teldatum voor po en vo, vindt u in de informatietool. Het betreft een voorlopige telling. Deze aantallen worden niet gecorrigeerd.

Voor 2023 is een budget beschikbaar van €14 miljoen. Voor 2024 en 2025 is een budget beschikbaar van €28 miljoen. U vroeg het bedrag voor de gehele activiteitenperiode in één keer aan.

De subsidie wordt betaald in 3 jaarlijkse termijnen. De eerste termijn wordt eind december 2023 overgemaakt. Daarna in juni 2024 en juni 2025.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten. De overige kosten moeten via cofinanciering (eigen bijdrage) worden betaald. In de begroting gaf u aan hoe deze kosten worden gedekt. Als derde partijen een bijdrage leveren, moesten ook zij de aanvraag ondertekenen. Zij deden dit in de ondersteuningsverklaring.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Verantwoorden

De verantwoording gebeurt in de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1, zoals is vastgesteld in de regeling Jaarverslaggeving onderwijs.

Ook moet de subsidieontvanger actief deelnemen aan het monitor- en effectonderzoek dat wordt uitgevoerd gedurende het subsidietraject. Meer informatie daarover volgt in 2024.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.