Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs 2023-2025

(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) met subsidie gestimuleerd om deze leerlingen extra ondersteuning te geven.

Deze ondersteuning kan bestaan uit nieuwe activiteiten, het aantrekken of ontwikkelen van meer expertise, maar ook uit het uitbouwen van bestaande arrangementen of voorzieningen. Het is belangrijk dat de kennis over (hoog)begaafdheid wordt vergroot en beter wordt verspreid, en dat het aanbod voor deze leerlingen wordt uitgebreid. Het is ook belangrijk dat de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs en overige belangenpartijen in de regio wordt versterkt.

Er wordt extra aandacht gevraagd voor vroegtijdig signaleren, en een aanbod voor (zeer) hoogbegaafde leerlingen, en (hoog)begaafde leerlingen die niet naar school gaan of dreigen niet naar school te gaan.

Correctie beschikking dubbele bekostiging
In de beschikkingen die in december 2023 zijn verstuurd staat een onjuiste passage. Hoewel dubbele bekostiging altijd moet worden vermeden, hoeft de accountant daar niet op toe te zien. De regeling wordt volgens model G1 verantwoord. Dit houdt in dat alleen sprake is van een steekproefsgewijze controle door de accountant op de prestatie die genoemd wordt in de jaarrekening.

De kosten van personeelsleden of activiteiten die al (kunnen) worden betaald vanuit de reguliere bekostiging zijn niet subsidiabel.
Wél subsidiabel zijn de kosten voor:
- aanvullende activiteiten,
- vervangers die niet regulier worden bekostigd, en
- uitbreiding van aanstellingsuren.

Dit geldt voor al het personeel dat al in dienst is, maar in het bijzonder voor administratief en beleidspersoneel, directeuren en bestuurders.
Veel samenwerkingsverbanden hebben subsidie ontvangen vanuit de vorige regeling uit 2019. Let op dat kosten niet (ook) al vanuit die regeling gesubsidieerd zijn.

Twee mogelijkheden

De regeling Begaafde leerlingen po en vo 2023-2025 biedt samenwerkingsverbanden 2 mogelijkheden:

  1. Subsidie voor de regeling Begaafde leerlingen po en vo 2023-2025
  2. Eenmalige subsidie in 2023 voor scholen die beschikken over een voltijd hoogbegaafdheidsvoorziening

Voor beide mogelijkheden kunt u geen subsidie meer aanvragen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

In september 2023 hebben 2 webinars plaatsgevonden. Deze zijn in samenwerking met het Kenniscentrum voor Hoogbegaafdheid georganiseerd en lichten de regeling nog eens toe. Van deze webinars is 1 opname gemaakt, die terug te zien is op de website van het kenniscentrum.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.