Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs

(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs met subsidie gestimuleerd om deze leerlingen extra ondersteuning te geven.

Deze ondersteuning kan bestaan uit nieuwe activiteiten, het aantrekken of ontwikkelen van meer expertise, maar ook uit het uitbouwen van bestaande arrangementen of voorzieningen. Het is belangrijk dat de kennis over begaafdheid wordt vergroot en beter wordt verspreid, en dat het aanbod voor deze leerlingen wordt uitgebreid. Het is ook belangrijk dat de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden en scholen in het primair en voortgezet onderwijs en overige belangenpartijen in de regio wordt versterkt. 

Voorwaarden

De subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Bij de aanvraag kunnen ook andere partijen betrokken zijn zoals gemeenten, overige samenwerkingsverbanden of zorginstellingen. Voor het indienen van uw aanvraag moet u het online aanvraagformulier gebruiken.

Bij de subsidieaanvraag hoort een activiteitenplan en een begroting. Hierin worden de activiteiten en maatregelen voor extra ondersteuning voor de komende vier jaar toegelicht en onderbouwd.

Het activiteitenplan en de begroting worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van experts op het gebied van (hoog)begaafdheid. Deze commissie adviseert over de kwaliteit en gebruikt daarbij de volgende criteria:

 1. Doelstelling en visie.
  Het is helder op welke doelen en doelgroep de activiteiten zich richten en in hoeverre deze logisch aansluiten op de behoeften.
 2. Samenwerking en draagvlak.
  Er is aangeven welke partijen bij de samenwerking zijn betrokken en hoe de samenwerking wordt vormgegeven (o.a. taak- en verantwoordelijkheidsverdeling).
 3. Expertiseontwikkeling en kennisdeling.
  Er is beschreven hoe kennis en expertise blijvend ontwikkeld, gedeeld en geborgd worden. Het gaat hierbij om kennisdeling binnen het samenwerkingsverband en daarbuiten op regionaal en landelijk niveau.
 4. Evaluatie en voortgang.
  Er is aangegeven hoe de ingezette activiteiten en maatregelen geëvalueerd worden en wat er met de resultaten wordt gedaan.
 5. Haalbaarheid en duurzaamheid.
  Het activiteitenplan bevat een realistisch tijdpad met mijlpalen en resultaten. Het moet duidelijk zijn of de voorstellen organisatorisch, financieel en inhoudelijk haalbaar zijn en hoe deze geborgd worden na afloop van de subsidie.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het plan in ieder geval een voldoende te scoren op de criteria 1, 2, 3 en 5.

Meer informatie over de criteria vindt u in de regeling en in het format voor het activiteitenplan.

Subsidie op de BES-eilanden

Voor de BES-eilanden gelden andere voorwaarden. Subsidie kan aangevraagd worden door de expertisecentra onderwijszorg (EOZ). Bij deze aanvraag hoeft in afwijking van de samenwerkingsverbanden in Europees Nederland geen plan te worden ingediend. Het subsidiegeld kan worden besteed aan activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt aan de EOZ’s. De verantwoording gebeurt conform Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES met model G, onderdeel 1.

Hoogte subsidie

Voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2022 was in totaal €56 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over de samenwerkingsverbanden op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2017 stond ingeschreven op de scholen binnen een samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

De subsidie is betaald in vier jaarlijkse termijnen: in 2019, juni 2020, juni 2021 en juni 2022.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten. De overige kosten moeten via co-financiering (eigen bijdrage) worden betaald. In de begroting bij het activiteitenplan geeft u aan hoe deze kosten worden gedekt. Als derde partijen een bijdrage leveren dan moeten ook zij de aanvraag ondertekenen.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode liep tot en met 31 maart 2019. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Verantwoorden

De verantwoording gebeurt in de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1, zoals is vastgesteld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Ook moet de subsidieontvanger actief deelnemen aan het monitoronderzoek dat wordt uitgevoerd gedurende het subsidietraject.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling.

Heeft u vragen? Bekijk dan de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.