Bonus zorgprofessionals COVID-19

De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wil hiervoor graag zijn waardering uitspreken met een bonus van €1.000 netto.

Zorgaanbieders konden als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp'ers en uitzendkrachten) voor deze zorgprofessionals een bonus aanvragen. Dit kon als de zorgaanbieder van mening was dat een zorgprofessional ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Naast een subsidie van €1.000 ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd.

Bent u een zorgprofessional? Alle informatie voor zorgprofessionals staat op www.rijksoverheid.nl.

Subsidie verantwoorden

Heeft u € 25.000 subsidie of meer ontvangen? Dan moet u de subsidie verantwoorden. Subsidies lager dan € 25.000 worden ambtshalve vastgesteld, u hoeft deze dus niet te verantwoorden. U ontvangt van DUS-I de subsidievaststelling in 2022, in elk geval voor 5 juni.

Heeft u in 2020 de volledige zorgbonus uitgekeerd aan alle zorgprofessionals dan moet u de subsidie uiterlijk 6 juni 2021 verantwoorden. U ontvangt in april 2021 een e-mail met een link naar het online verantwoordingsformulier.

 • € 25.000 tot € 125.000. U vult de werkelijke kosten verklaring in. Deze is opgenomen in het online verantwoordingsformulier.
 • € 125.000 of hoger. U vult het online verantwoordingsformulier in en stuurt hierbij de accountantsverklaring mee. Het accountantsprotocol voor de verklaring wordt in april 2021 gepubliceerd op deze website.

Heeft u in 2020 niet de volledige subsidie uitgekeerd? Geef dit dan aan in het online formulier. U ontvangt in dat geval in 2022 opnieuw van DUS-I een e-mail dat u uw subsidie moet verantwoorden.

Voorwaarden

Het uitgangspunt van de subsidieregeling is dat de zorgaanbieder bepaalt welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor de bonus. De werk- of opdrachtgever kan namelijk het beste inschatten wie tijdens de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Om de zorgaanbieder hierbij te ondersteunen heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handreiking opgesteld. De handreiking is besproken met de werkgeversorganisatie in de sector Zorg en welzijn binnen het gestelde politieke kader.

Zorgprofessionals die tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere prestatie hebben geleverd komen in aanmerking voor een bonus. Er zijn twee doelgroepen waarbij enige overlap mogelijk is. Deze overlap heeft geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

 • Zorgprofessionals die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. Bijvoorbeeld door te verzorgen, verplegen, behandelen, begeleiden of triage te verlenen.
 • Zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Bijvoorbeeld door extra uren te werken, collega’s te vervangen of preventieve taken uit te voeren om het risico op verspreiding te verkleinen.

De zorgprofessional moet in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 werkzaam zijn geweest bij de zorgaanbieder, op basis van een (arbeids)overeenkomst of een inhuurconstructie. Hierbij geldt een inkomensgrens: als de professional op jaarbasis bruto meer dan 2 keer modaal verdient, komt hij of zij niet in aanmerking voor een bonus. Hoe dit wordt berekend, kunt u lezen in de handreiking (onder 4.2).

Zorgaanbieder

Onder een zorgaanbieder wordt verstaan:

 • Een privaatrechtelijke rechtspersoon, een organisatorisch verband van natuurlijke personen of een natuurlijk persoon die:
  • bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen als bedoeld in de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of de Wet publieke gezondheid;
  • een jeugdhulpaanbieder is als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;
  • een aanbieder is als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, die als zodanig door het desbetreffende College van burgemeester en wethouders is aangemerkt; of
  • een ADL-aanbieder is als bedoeld in artikel 1.1 van de Subsidieregeling ADL-assistentie.
 • De stichtingen SBOH en SBOS.

De zorgaanbieder moest op 1 september 2020 met ten minste 2 werkzame personen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een SBI-code die voorkomt op de lijst met codes uit de regeling.

Welke beroepen komen in aanmerking voor de bonus?

Beroepen die in aanmerking komen

Op basis van de criteria heeft het ministerie een overzicht opgesteld van de beroepen, functies of functiegroepen die in aanmerking komen voor een bonus. Een volledig dekkende lijst is niet mogelijk, voornamelijk door de grootte van de sector. In de meeste gevallen staan er op de lijst vergelijkbare functies die helpen bij het vaststellen of een aanvraag ingediend kon worden. De lijst is opgenomen in de handreiking (onder 5).

Beroepen die niet in aanmerking komen

De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor die zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van COVID-19 uitzonderlijke prestaties hebben moeten leveren, naast het gewone, dagelijkse werk. De verwachting is dat dit niet voor alle zorgprofessionals geldt. Voor sommigen is het werk grotendeels stil komen te liggen. Ook zijn er zorgprofessionals waarvan het werk niet heeft stilgestaan, en die het in aangepaste vorm hebben kunnen uitvoeren. Hierdoor hoefden zij geen uitzonderlijke prestaties te leveren. Bij deze groep gaat het bijvoorbeeld om zorgprofessionals die vanuit huis hun werk konden doen en daarbij middelen als beeldbellen konden gebruiken. Voor deze zorgprofessionals is de bonus niet bedoeld.

Nee, tenzij...

Het kan zijn dat sommige zorgprofessionals volgens het functieoverzicht niet in aanmerking komen voor de bonus, maar wél voldoen aan de andere criteria. Bijvoorbeeld omdat zij tijdelijk zijn ingezet op een afdeling voor COVID-19-patiënten. Zorgaanbieders hadden de ruimte om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen. Zie ook hiervoor de handreiking (onder 5).

Pgb-zorgverleners

Tot nu toe was het voor zorginstellingen gefinancierd via het persoonsgebonden budget (pgb) uit de Jeugdwet of de Wmo 2015, niet mogelijk voor hun medewerkers een bonus aan te vragen. De regeling wordt aangepast zodat ook deze instellingen gebruik kunnen maken van de regeling.

Deze aanpassing wordt met terugwerkende kracht van toepassing. Dat betekent dat pgb-instellingen al een aanvraag konden indienen nog voordat de aangepaste regeling is gepubliceerd. Dit gold voor alle instellingen die met een overeenkomst van opdracht zorg leveren aan pgb-houders.

Subsidie aanvragen

Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19. De aanvraagperiode liep tot en met 10 november 2020.

Voor vragen kunt u gebruikmaken van het contactformulier. Vermeld daarbij het kenmerk van uw aanvraag.

Vragen en antwoorden

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling en de gewijzigde regeling. Zie ook de handreiking en de veelgestelde vragen.
Heeft u toch nog een vraag? Gebruik dan het contactformulier. Wij mailen of bellen u zo snel mogelijk terug.

Informatie voor zorgprofessionals

De Bonus zorgprofessionals COVID-19 kon alleen worden aangevraagd door zorgaanbieders. Alle informatie voor zorgprofessionals staat op www.rijksoverheid.nl. DUS-I kan helaas geen vragen van zorgprofessionals beantwoorden.
 

Tijdlijn