Bonus zorgprofessionals COVID-19

Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en Welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, leverden uitzonderlijke prestaties in de strijd tegen corona. Die zorgprofessionals kwamen in aanmerking voor een zorgbonus 2021.

De coronacrisis vraagt van zorgmedewerkers een enorme inzet. 

En daarom hebben duizenden werkgevers voor hen de zorgbonus aangevraagd.

Als extra blijk van waardering.

Maar, weet u ook hoe belangrijk het is om uw aanvraag correct af te handelen?

De subsidie die u heeft ontvangen, is namelijk een voorschot.

Die u in het kalenderjaar na uitbetaling van de zorgbonus moet verantwoorden.

En dat kan, zeker bij grote organisaties om flinke bedragen gaan.

Verwerk de zorgbonus dus op de juiste manier in uw loonadministratie.

En merk het uitbetaalde bedrag aan als eindheffingsbestanddeel.

Controleer uw belastingaangifte goed.

Of vraag uw administratiekantoor dat te doen.

Meer weten? Kijk dan verder op de pagina uitleg eindheffing bonus. 

Of neem contact met ons op.

De aanvraagperiode voor de Subsidieregeling Zorgbonus 2021 is gesloten. Benieuwd naar welke zorgaanbieders subsidie ontvingen? Bekijk de lijst met toegekende subsidies.

Voor wie

Zorgaanbieders konden als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp'ers en uitzendkrachten) voor zorgprofessionals een bonus aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

Het uitgangspunt van de subsidieregeling is dat de zorgaanbieder bepaalt welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor de bonus. De werk- of opdrachtgever kan namelijk het beste inschatten wie vanwege COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

Zorgprofessionals die tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd komen in aanmerking voor een bonus. Er zijn twee doelgroepen waarbij enige overlap mogelijk is. Deze overlap heeft geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

 • Zorgprofessionals die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. Bijvoorbeeld door te verzorgen, verplegen, behandelen, begeleiden of triage te verlenen.
 • Zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Bijvoorbeeld door extra uren te werken, collega’s te vervangen of preventieve taken uit te voeren om het risico op verspreiding te verkleinen.

De zorgprofessional moet in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 werkzaam zijn geweest bij de zorgaanbieder, op basis van een (arbeids)overeenkomst of een inhuurconstructie. Hierbij geldt een inkomensgrens: als de professional op jaarbasis bruto meer dan 2 keer modaal verdient, komt hij of zij niet in aanmerking voor een bonus.

Zorgaanbieder

Onder een zorgaanbieder wordt verstaan:

 • Een privaatrechtelijke rechtspersoon, een organisatorisch verband van natuurlijke personen of een natuurlijk persoon die:
  • bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen bekostigd uit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of de Wet publieke gezondheid;
  • een jeugdhulpaanbieder is bekostigd uit artikel 1.1 van de Jeugdwet;
  • een aanbieder is bekostigd uit artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, die als zodanig door het desbetreffende College van burgemeester en wethouders is aangemerkt; of
  • een ADL-aanbieder is bekostigd uit artikel 1.1 van de Subsidieregeling ADL-assistentie.
 • Een academisch ziekenhuis bekostigd uit artikel 1.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
 • Stichtingen SBOH en SBOS.
 • Een abortuskliniek.
 • GezondheidsZorg Asielzoekers Nederland.
 • Een GGD.

De zorgaanbieder moest op 1 januari 2021 met ten minste 2 werkzame personen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een SBI-code die voorkomt op de lijst met codes uit de regeling.

Budget en hoogte zorgbonus

 • In totaal is er €720 miljoen beschikbaar voor de Zorgbonus 2021.
 • Het definitieve bonusbedrag is €384,71, voor zowel vaste medewerkers als voor derden.

Naast een subsidie voor de bonus ontving de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd.

Meer weten over het afdragen van de belasting? Bekijk de uitleg over eindheffing.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Meldt direct zaken die van belang kunnen zijn voor de subsidie. U moet het in ieder geval melden als:

 • De bonus niet, niet tijdig (binnen vijf maanden) of niet geheel wordt uitgekeerd aan de zorgprofessional.
 • Niet, niet op tijd of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Bijvoorbeeld als de bonus is uitgekeerd aan een zorgprofessional die meer dan twee keer modaal verdient.
 • De daadwerkelijk verschuldigde belasting lager uitvalt dan het daarvoor verleende bedrag.

Uw melding kunt u indienen via het meldingsformulier. Als u twijfelt of u iets moet melden, neem dan contact met ons op: bonusregeling@minvws.nl.

Meer informatie

Alle informatie staat in de gewijzigde regeling voor ronde 2. Zie ook het overzicht met eerdere publicaties van de regeling en de veelgestelde vragen.

Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Informatie voor zorgprofessionals

De Bonus zorgprofessionals COVID-19 kan alleen worden aangevraagd door zorgaanbieders. DUS-I kan helaas geen vragen van zorgprofessionals beantwoorden.
 

Het subsidieproces

Alle stappen in een overzicht