Bonus zorgprofessionals COVID-19

De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wil hiervoor graag zijn waardering uitspreken met een bonus van ten hoogste €500 netto.

Zorgaanbieders konden als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp'ers en uitzendkrachten) voor deze zorgprofessionals een bonus aanvragen. Naast een subsidie van ten hoogste €500 ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd.

Bent u een zorgprofessional? Alle informatie voor zorgprofessionals staat op www.rijksoverheid.nl.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode voor de Subsidieregeling Zorgbonus 2021 is gesloten.

Het beschikbare subsidiebedrag is €720 miljoen. Het lijkt er op dat meer subsidie is aangevraagd dan beschikbaar is. Op dit moment worden alle aanvragen beoordeeld op juistheid en dubbelingen. In oktober zal bekend zijn of het subsidiebedrag daadwerkelijk overtekend is.  

Voorwaarden

Het uitgangspunt van de subsidieregeling is dat de zorgaanbieder bepaalt welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor de bonus. De werk- of opdrachtgever kan namelijk het beste inschatten wie vanwege COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Om de zorgaanbieder hierbij te ondersteunen heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handreiking opgesteld. De handreiking is besproken met de werkgeversorganisatie in de sector Zorg en welzijn binnen het gestelde politieke kader.

Zorgprofessionals die tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd komen in aanmerking voor een bonus. Er zijn twee doelgroepen waarbij enige overlap mogelijk is. Deze overlap heeft geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

 • Zorgprofessionals die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. Bijvoorbeeld door te verzorgen, verplegen, behandelen, begeleiden of triage te verlenen.
 • Zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Bijvoorbeeld door extra uren te werken, collega’s te vervangen of preventieve taken uit te voeren om het risico op verspreiding te verkleinen.

De zorgprofessional moet in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 werkzaam zijn geweest bij de zorgaanbieder, op basis van een (arbeids)overeenkomst of een inhuurconstructie. Hierbij geldt een inkomensgrens: als de professional op jaarbasis bruto meer dan 2 keer modaal verdient, komt hij of zij niet in aanmerking voor een bonus. Hoe dit wordt berekend, kunt u lezen in de handreiking (onder 6.3).

Zorgaanbieder

Onder een zorgaanbieder wordt verstaan:

 • Een privaatrechtelijke rechtspersoon, een organisatorisch verband van natuurlijke personen of een natuurlijk persoon die:
  • bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen bekostigd uit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of de Wet publieke gezondheid;
  • een jeugdhulpaanbieder is bekostigd uit artikel 1.1 van de Jeugdwet;
  • een aanbieder is bekostigd uit artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, die als zodanig door het desbetreffende College van burgemeester en wethouders is aangemerkt; of
  • een ADL-aanbieder is bekostigd uit artikel 1.1 van de Subsidieregeling ADL-assistentie.
 • Een academisch ziekenhuis bekostigd uit artikel 1.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
 • Stichtingen SBOH en SBOS.
 • Een abortuskliniek.
 • GezondheidsZorg Asielzoekers Nederland.
 • Een GGD.

De zorgaanbieder moest op 1 januari 2021 met ten minste 2 werkzame personen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een SBI-code die voorkomt op de lijst met codes uit de regeling.

Meer informatie

Alle informatie staat in de gewijzigde regeling voor ronde 2. Zie ook  het overzicht met eerdere publicaties van de regeling, de handreiking en de veelgestelde vragen.
Heeft u toch nog een vraag? Gebruik dan het contactformulier. Wij mailen of bellen u zo snel mogelijk terug.

Informatie voor zorgprofessionals

De Bonus zorgprofessionals COVID-19 kan alleen worden aangevraagd door zorgaanbieders. Alle informatie voor zorgprofessionals staat op www.rijksoverheid.nl. DUS-I kan helaas geen vragen van zorgprofessionals beantwoorden.
 

Tijdlijn