Bonus zorgprofessionals COVID-19

De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wil hiervoor graag zijn waardering uitspreken met een bonus van €1.000 netto.

De aanvraagperiode is verlengd tot en met 6 november 2020.

Zorgaanbieders kunnen als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp'ers en uitzendkrachten) voor deze zorgprofessionals een bonus aanvragen. Dit kan als de zorgaanbieder van mening is dat een zorgprofessional ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Naast een subsidie van €1.000 ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd.

Bent u een zorgprofessional? Alle informatie voor zorgprofessionals staat op www.rijksoverheid.nl.

Voorwaarden

Het uitgangspunt van de subsidieregeling is dat de zorgaanbieder bepaalt welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor de bonus. De werk- of opdrachtgever kan namelijk het beste inschatten wie tijdens de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Om de zorgaanbieder hierbij te ondersteunen heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handreiking opgesteld. De handreiking is besproken met de werkgeversorganisatie in de sector Zorg en welzijn binnen het gestelde politieke kader.

Zorgprofessionals die tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere prestatie hebben geleverd komen in aanmerking voor een bonus. Er zijn twee doelgroepen waarbij enige overlap mogelijk is. Deze overlap heeft geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

 • Zorgprofessionals die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. Bijvoorbeeld door te verzorgen, verplegen, behandelen, begeleiden of triage te verlenen.
 • Zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Bijvoorbeeld door extra uren te werken, collega’s te vervangen of preventieve taken uit te voeren om het risico op verspreiding te verkleinen.

De zorgprofessional moet in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 werkzaam zijn geweest bij de zorgaanbieder, op basis van een (arbeids)overeenkomst of een inhuurconstructie. Hierbij geldt een inkomensgrens: als de professional op jaarbasis bruto meer dan 2 keer modaal verdient, komt hij of zij niet in aanmerking voor een bonus. Hoe dit wordt berekend, kunt u lezen in de handreiking (onder 4.2).

Zorgaanbieder

Onder een zorgaanbieder wordt verstaan:

 • Een privaatrechtelijke rechtspersoon, een organisatorisch verband van natuurlijke personen of een natuurlijk persoon die:
  • bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen als bedoeld in de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of de Wet publieke gezondheid;
  • een jeugdhulpaanbieder is als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;
  • een aanbieder is als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, die als zodanig door het desbetreffende College van burgemeester en wethouders is aangemerkt; of
  • een ADL-aanbieder is als bedoeld in artikel 1.1 van de Subsidieregeling ADL-assistentie.
 • De stichtingen SBOH en SBOS

De zorgaanbieder moest op 1 september 2020 met tenminste 2 werkzame personen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een SBI-code die voorkomt op de lijst met codes uit de regeling.

Welke beroepen komen in aanmerking voor de bonus?

Beroepen die in aanmerking komen

Op basis van de criteria heeft het ministerie een overzicht opgesteld van de beroepen, functies of functiegroepen die in aanmerking komen voor een bonus. Een volledig dekkende lijst is niet mogelijk, voornamelijk door de grootte van de sector. In de meeste gevallen staan er op de lijst vergelijkbare functies die kunnen helpen bij het vaststellen of een aanvraag ingediend kan worden. De lijst is opgenomen in de handreiking (onder 5).

Beroepen die niet in aanmerking komen

De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor die zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van COVID-19 uitzonderlijke prestaties hebben moeten leveren, naast het gewone, dagelijkse werk. De verwachting is dat dit niet voor alle zorgprofessionals geldt. Voor sommigen is het werk grotendeels stil komen te liggen. Ook zijn er zorgprofessionals waarvan het werk niet heeft stilgestaan, en die het in aangepaste vorm hebben kunnen uitvoeren. Hierdoor hoefden zij geen uitzonderlijke prestaties te leveren. Bij deze groep gaat het bijvoorbeeld om zorgprofessionals die vanuit huis hun werk konden doen en daarbij middelen als beeldbellen konden gebruiken. Voor deze zorgprofessionals is de bonus niet bedoeld.

Nee, tenzij...

Het kan zijn dat sommige zorgprofessionals volgens het functieoverzicht niet in aanmerking komen voor de bonus, maar wél voldoen aan de andere criteria. Bijvoorbeeld omdat zij tijdelijk zijn ingezet op een afdeling voor COVID-19-patiënten. Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen. Zie ook hiervoor de handreiking (onder 5).

Pgb-zorgverleners

Tot nu toe was het voor zorginstellingen gefinancierd via het persoonsgebonden budget (pgb) uit de Jeugdwet of de Wmo 2015, niet mogelijk voor hun medewerkers een bonus aan te vragen. De regeling wordt aangepast zodat ook deze instellingen gebruik kunnen maken van de regeling.

Deze aanpassing wordt met terugwerkende kracht van toepassing. Dat betekent dat pgb-instellingen al een aanvraag kunnen indienen nog voordat de aangepaste regeling is gepubliceerd. Dit geldt voor alle instellingen die met een overeenkomst van opdracht zorg leveren aan pgb-houders. Voor andere zorgverleners die via een pgb zorg leveren wordt gekeken of er een aanvulling op de regeling nodig is.

Subsidie aanvragen

Aanvraagperiode

Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen van 1 oktober tot en met 6 november 2020.

Wat heeft u nodig?

 • Het gemiddelde aantal zorgprofessionals dat bij u in loondienst was tussen 1 maart en 1 september 2020.
 • Het aantal zorgprofessionals waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers en derden.
 • Uw KvK-nummer.
 • Een volmacht als u niet tekenbevoegd bent conform KvK.
 • Een digitale kopie van een bankafschrift of een printscreen vanuit internetbankieren (niet ouder dan drie maanden). Alleen het IBAN, de datum en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn. Maak de andere gegevens onleesbaar, zie het voorbeeld.

Online aanvraagformulier

Stroomschema bonusregeling

Stroomschema
Van aanvraag tot vaststelling

Veelgestelde vragen

Beroepen of functies die in aanmerking komen voor de bonus

Als een zorgaanbieder van mening is dat een zorgprofessional zich uitzonderlijk heeft ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, of in bijzondere mate heeft bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus, dan kan voor deze zorgprofessional subsidie worden aangevraagd. Oók als het beroep of de functie voorkomt op de Nee, tenzij-lijst (handreiking (5.2). Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen.
De aanvraag kan eenmalig worden ingediend door elke zorgaanbieder waar de zorgprofessional binnen de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 werkzaam is geweest.

Risico op meerdere bonussen voor een zorgprofessional

Er kan een eenmalige bonus worden aangevraagd voor elke zorgprofessional die voldoet aan de subsidiecriteria. De aanvraag kan worden ingediend door elke zorgaanbieder waar deze zorgprofessional binnen de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020, naar oordeel van de zorgaanbieder, een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.
Het is aan de zorgaanbieder om te bepalen hoe het risico op meerdere bonusaanvragen voor dezelfde werknemer of derde kan worden voorkomen. Bij een vermoeden op het risico van een dubbele uitkering, adviseren wij om navraag te doen bij de andere zorgaanbieder(s) en/of de zorgprofessional. Zo kan worden voorkomen dat de zorgprofessional meerdere keren de bonus ontvangt.
U kunt eventueel ook gebruikmaken van een zorgprofessional verklaring waarin de zorgprofessional verklaart dat geen van de andere zorgaanbieders waarvoor zij/hij werkzaam is (geweest) de bonus heeft aangevraagd, of zal aanvragen.

Aanvraag wijzigen

Het is niet mogelijk om een aanvraag te wijzigen. Als u toch iets wilt aanpassen, bijvoorbeeld het aantal zorgprofessionals waarvoor u de subsidie aanvraagt, volg dan deze stappen:

 • Trek uw eerdere aanvraag in. Gebruik hiervoor het contactformulier. Vermeld hierbij altijd uw KvK-nummer en de referentie die u heeft gekregen. En beschrijf kort waarom u de aanvraag wilt intrekken.
 • U krijgt van ons bericht dat uw aanvraag is ingetrokken. Deze wordt niet verder in behandeling genomen.
 • Stuur een nieuwe aanvraag in. Hierbij moet u opnieuw uw gegevens invullen en de bijlagen meesturen. U hoeft niet te wachten tot uw eerdere aanvraag is ingetrokken. Dien uw aanvraag in ieder geval uiterlijk 6 november in.
 • U krijgt een bevestiging en een nieuwe referentie.

Bekijk ook het volledige overzicht met vragen en antwoorden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling en de handreiking.
Heeft u toch nog een vraag? Gebruik dan het contactformulier. Wij mailen of bellen u zo snel mogelijk terug.

Let op: Wij krijgen veel vragen en kunnen daarom niet altijd snel antwoord geven. U kunt tot en met 6 november subsidie aanvragen. Wij raden u aan dit altijd te doen, óók als u er niet helemaal zeker van bent of uw aanvraag goed is. Wij nemen in dat geval contact met u op.

Heeft u problemen bij het indienen van uw aanvraag? En kunt u DUS-I buiten de kantooruren niet bereiken voor de deadline van 6 november om 23:59 uur? In dat geval geldt het volgende:

 • Bij problemen met het aanvraagformulier kunt u het contactformulier invullen. Hier geeft u aan dat u een aanvraag wilt doen voor de bonusregeling. Het contactformulier moet uiterlijk 6 november om 23:59 uur door DUS-I zijn ontvangen. Bewaar een printscreen van de melding op uw computer.
 • Wanneer u wel toegang heeft tot het portaal maar niet weet welke bewijsstukken u moet aanleveren of het uploaden van uw bewijsstukken niet lukt, doet u alsnog  een aanvraag in het portaal. U uploadt dan lege pdf’s wanneer er om een bewijsstuk wordt gevraagd. Hierdoor kunt u verder in het portaal en de aanvraag ondertekenen en indienen. Ook hier geldt dat de aanvraag uiterlijk 6 november om 23:59 uur moet zijn verzonden.

In bovenstaande gevallen krijgt u bericht van DUS-I over de gegevens en bewijsstukken die nog missen. U krijgt dan eenmalig de gelegenheid om alle stukken binnen twee weken toe te sturen.

Informatie voor zorgprofessionals

De Bonus zorgprofessionals COVID-19 kan alleen worden aangevraagd door zorgaanbieders. Alle informatie voor zorgprofessionals staat op www.rijksoverheid.nl. DUS-I kan helaas geen vragen van zorgprofessionals beantwoorden.