Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

Projecten en activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De Indische en Molukse gemeenschap bepaalt zelf wat daarvoor nodig is. Niet de overheid beslist wat nodig is voor erkenning, maar de gemeenschap zelf.

Belangrijke wijzigingen in de subsidieregeling

Het beschikbare subsidiebedrag in 2019 en 2020 is verdubbeld tot € 1.000.000 per jaar. De beschikbare subsidiebedragen in 2021 en 2022 blijven gelijk, respectievelijk € 500.000 en € 333.000.

Meer informatie over de wijzigingen in de subsidieregeling staat in deze brief.

De Indische en Molukse gemeenschap heeft de inhoudelijke onderdelen benoemd die centraal staan in de collectieve erkenning:

  • Scholing en educatie
  • Culturele activiteiten
  • Museale- en kennisfunctie

Voorbeelden zijn het ontwikkelen van lesmateriaal, het opstellen van een tentoonstelling of culturele activiteiten zoals een dansvoorstelling. Ook kan worden gedacht aan de koppeling van een tentoonstelling aan lesmateriaal of het maken van een betere verbinding tussen deelcollecties. Maar ook andere initiatieven die aansluiten bij de inhoudelijke onderdelen kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De projecten moeten gericht zijn op Indisch en Moluks Nederland. Het is een erkenning van Nederland voor wat de Indisch-Molukse gemeenschap tijdens de oorlog in Nederlands-Indië heeft meegemaakt en vervolgens bij aankomst in Nederland heeft moeten ondergaan. De projecten die in de eerste aanvraagronde zijn gehonoreerd staan in het document Informatie over de afhandeling van aanvragen eerste ronde.

Niet in aanmerking voor subsidie komen activiteiten op het gebied van herdenken, contextgebonden zorg of gebouwbeheer van de Sophiahof. Wel in aanmerking voor subsidie komen projecten die (deels) plaatsvinden in de Sophiahof en waarbij het beheer van de Sophiahof huur vraagt voor de exploitatie van het pand.

Contextgebonden zorg is zorg die uitgaat van een cultuursensitieve benadering en waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke oorlogs- en geweldservaringen. Dergelijke activiteiten van de collectieve erkenning worden op een andere wijze gefinancierd.

Voorwaarden

Voor de subsidieregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • Alleen een rechtspersoon zonder winstoogmerk ingeschreven in de Kamer van Koophandel kan een aanvraag indienen.
  • Een rechtspersoon mag maximaal één aanvraag indienen. Na afloop van de projectperiode is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.
  • Alleen rechtspersonen die niet meer dan € 200.000 aan overheidssubsidie tijdens een periode van drie kalenderjaren hebben ontvangen, komen in aanmerking voor subsidie. Dit bedrag is inclusief de aangevraagde subsidie.
  • Voor het project mag tussen de € 5.000 en € 25.000 per jaar worden aangevraagd.
  • Het project mag maximaal drie jaar duren. Het totaalbedrag moet in één keer worden aangevraagd in het kalenderjaar dat u start.
  • De start van de activiteiten van het project moet liggen na de datum van het indienen van de subsidieaanvraag. In 2019 kan de start dus niet liggen voor 2 januari 2019.

Subsidie aanvragen

De aanvraagronde 2019 liep tot 1 maart 2019.

Voor de aanvraagronde 2020 kunnen vanaf 2 januari 2020 tot 1 maart 2020 aanvragen worden ingediend, tenzij de regeling wordt aangepast. In 2019 wordt namelijk nagegaan of de subsidieregeling op deze wijze gecontinueerd zal worden. Informatie daarover kunt u te zijner tijd vinden op deze pagina. Eventuele wijzigingen in de subsidieregeling worden ook gepubliceerd in de Staatscourant.

Afhandeling van uw aanvraag

Na het indienen van uw aanvraag per e-mail ontvangt u direct een ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken ontvangt u van ons per brief een besluit.

Is uw aanvraag niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen. Hierdoor wordt de termijn voor afhandeling langer dan 13 weken.

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling en de wijziging. Lees ook de vragen en antwoorden.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op: cewin@minvws.nl. U ontvangt binnen tien dagen een reactie.