Projecten en activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De Indische en Molukse gemeenschap bepaalt zelf wat daarvoor nodig is. Niet de overheid beslist wat nodig is voor erkenning, maar de gemeenschap zelf.

Tussen 2 juli en 31 augustus 2018 kunt u subsidie aanvragen. Vanaf 2019 kan tussen 2  januari en 1 maart een aanvraag worden ingediend.

Subsidie

De Indische en Molukse gemeenschap heeft de inhoudelijke onderdelen benoemd die centraal staan in de collectieve erkenning:

  • Scholing en educatie
  • Culturele activiteiten
  • Museale- en kennisfunctie

Voorbeelden zijn het ontwikkelen van lesmateriaal, het opstellen van een tentoonstelling of culturele activiteiten zoals een dansvoorstelling. Ook kan worden gedacht aan de koppeling van een tentoonstelling aan lesmateriaal of het maken van een betere verbinding tussen deelcollecties. Maar ook andere initiatieven die aansluiten bij de inhoudelijke onderdelen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De projecten moeten plaatsvinden in Nederland.

Niet in aanmerking voor subsidie komen activiteiten op het gebied van herdenken, contextgebonden zorg of gebouwbeheer van de Sophiahof.
Contextgebonden zorg is zorg die uitgaat van een cultuursensitieve benadering en waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke oorlogs- en geweldservaringen. Dergelijke activiteiten van de collectieve erkenning worden op een andere wijze gefinancierd.

Subsidie aanvragen

In 2018 kan van 2 juli (00:00 uur) tot en met 31 augustus een subsidieaanvraag worden ingediend. Vanaf 2019 kan tussen 2  januari en 1 maart een aanvraag worden ingediend.

Gebruik het aanvraagformulier tot subsidieverlening Kaderregeling Subsidies OCW SZW en VWS. Vul ook de bijlage in. Mail de volledig ingevulde documenten, inclusief bijlagen naar cewin@minvws.nl. U krijgt dan van ons direct een ontvangstbevestiging. Controleer eventueel de map "Ongewenste e-mail".

Per jaar is € 500.000 subsidie beschikbaar. Als er meer projecten worden ingediend, dan wordt het beschikbare bedrag toegekend op volgorde van binnenkomst van de complete aanvragen. Aanvragen die voor 2 juli 2018 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden

Voor de subsidieregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • Alleen een rechtspersoon zonder winstoogmerk ingeschreven in de Kamer van Koophandel kan een aanvraag indienen.
  • Een rechtspersoon mag maximaal één aanvraag indienen. Na afloop van de projectperiode is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.
  • Alleen rechtspersonen die niet meer dan € 200.000 aan overheidssubsidie tijdens een periode van drie kalenderjaren hebben ontvangen, komen in aanmerking voor subsidie. Dit bedrag is inclusief de aangevraagde subsidie.
  • Voor het project mag tussen de € 5.000 en € 25.000 per jaar worden aangevraagd.
  • Het project mag maximaal drie jaar duren. Het totaalbedrag  moet in één keer  worden aangevraagd in het kalenderjaar dat u start.
  • De start van de activiteiten van het project moet liggen na de datum van het indienen van de subsidieaanvraag. In 2018 dus na 2 juli.

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling. Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op: cewin@minvws.nl. U ontvangt binnen tien dagen een reactie.