Projecten en activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De Indische en Molukse gemeenschap bepaalt zelf wat daarvoor nodig is. Niet de overheid beslist wat nodig is voor erkenning, maar de gemeenschap zelf.

Overschrijding subsidieplafond

Per jaar is € 500.000 subsidie beschikbaar. Als er meer projecten worden ingediend, dan wordt het beschikbare bedrag toegekend op volgorde van binnenkomst van de complete aanvragen. Het beschikbare budget voor het 1e tijdvak van de subsidieregeling is ruimschoots overschreden met de ontvangen aanvragen. Het wordt afgeraden om nog een subsidieaanvraag in te dienen voor het 1e tijdvak. Voor het 2e tijdvak in 2019 kunnen vanaf 2 januari tot 1 maart aanvragen worden ingediend.

Subsidie

De Indische en Molukse gemeenschap heeft de inhoudelijke onderdelen benoemd die centraal staan in de collectieve erkenning:

  • Scholing en educatie
  • Culturele activiteiten
  • Museale- en kennisfunctie

Voorbeelden zijn het ontwikkelen van lesmateriaal, het opstellen van een tentoonstelling of culturele activiteiten zoals een dansvoorstelling. Ook kan worden gedacht aan de koppeling van een tentoonstelling aan lesmateriaal of het maken van een betere verbinding tussen deelcollecties. Maar ook andere initiatieven die aansluiten bij de inhoudelijke onderdelen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De projecten moeten plaatsvinden in Nederland.

Niet in aanmerking voor subsidie komen activiteiten op het gebied van herdenken, contextgebonden zorg of gebouwbeheer van de Sophiahof.
Contextgebonden zorg is zorg die uitgaat van een cultuursensitieve benadering en waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke oorlogs- en geweldservaringen. Dergelijke activiteiten van de collectieve erkenning worden op een andere wijze gefinancierd.

Subsidie aanvragen

Gebruik het aanvraagformulier tot subsidieverlening Kaderregeling Subsidies OCW SZW en VWS. Vul ook de bijlage in. Mail de volledig ingevulde documenten, inclusief bijlagen naar cewin@minvws.nl. U krijgt dan van ons direct een ontvangstbevestiging. Controleer eventueel de map "Ongewenste e-mail".

Per jaar is € 500.000 subsidie beschikbaar. Als er meer projecten worden ingediend, dan wordt het beschikbare bedrag toegekend op volgorde van binnenkomst van de complete aanvragen. Aanvragen die voor 2 juli 2018 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden

Voor de subsidieregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • Alleen een rechtspersoon zonder winstoogmerk ingeschreven in de Kamer van Koophandel kan een aanvraag indienen.
  • Een rechtspersoon mag maximaal één aanvraag indienen. Na afloop van de projectperiode is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.
  • Alleen rechtspersonen die niet meer dan € 200.000 aan overheidssubsidie tijdens een periode van drie kalenderjaren hebben ontvangen, komen in aanmerking voor subsidie. Dit bedrag is inclusief de aangevraagde subsidie.
  • Voor het project mag tussen de € 5.000 en € 25.000 per jaar worden aangevraagd.
  • Het project mag maximaal drie jaar duren. Het totaalbedrag  moet in één keer  worden aangevraagd in het kalenderjaar dat u start.
  • De start van de activiteiten van het project moet liggen na de datum van het indienen van de subsidieaanvraag. In 2018 dus na 2 juli.

Afhandeling van uw aanvraag

Na het indienen van uw aanvraag per e-mail ontvangt u direct een ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken ontvangt u van ons per brief een besluit.

Is uw aanvraag niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen. Hierdoor wordt de termijn voor afhandeling langer dan 13 weken.

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling. Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op: cewin@minvws.nl. U ontvangt binnen tien dagen een reactie.