Collectieve erkenning van Indisch Moluks Nederland

Projecten en activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch Moluks Nederland, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

In deze subsidieregeling staan de volgende inhoudelijke onderdelen centraal:

 • Scholing en educatie
 • Culturele activiteiten
 • Museale- en kennisfunctie

Voorbeelden zijn het ontwikkelen van lesmateriaal, het opstellen van een tentoonstelling of culturele activiteiten zoals een dansvoorstelling. Ook kan worden gedacht aan de koppeling van een tentoonstelling aan lesmateriaal of het maken van een betere verbinding tussen deelcollecties. Maar ook andere initiatieven die aansluiten bij de inhoudelijke onderdelen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De projecten moeten gericht zijn op Indisch Moluks Nederland. Met de term ‘Indisch Moluks Nederland’ wordt gedoeld op iedereen met wortels in voormalig Nederlands-Indië, die zelf of waarvan de voorouder(s) door oorlogsgeweld en na-oorlogse ontwikkelingen tot 1967 naar Nederland zijn gekomen.

Het is een erkenning voor wat de Indisch Molukse gemeenschap tijdens de oorlog in Nederlands-Indië heeft meegemaakt en vervolgens bij aankomst in Nederland heeft moeten ondergaan.

Niet in aanmerking voor subsidie komen activiteiten op het gebied van herdenken, contextgebonden zorg of gebouwbeheer van de Sophiahof. Wel in aanmerking voor subsidie komen projecten die (deels) plaatsvinden in de Sophiahof en waarbij het beheer van de Sophiahof huur vraagt voor de exploitatie van het pand.

Contextgebonden zorg is zorg die uitgaat van een cultuursensitieve benadering en waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke oorlogs- en geweldservaringen. Dergelijke activiteiten van de collectieve erkenning worden op een andere wijze gefinancierd.

Belangrijke wijzigingen

Loting

De manier om de subsidies te verdelen is met ingang van 2020 veranderd. De regel ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ is afgeschaft.

Door loting wordt bepaald welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen. Pas nadat de aanvraagperiode gesloten is, wordt geloot tussen alle ingediende aanvragen. Een notaris doet deze loting.

Aanvraagperiode van 15 januari tot 15 februari

De periode van aanvragen is ten opzichte van 2019 aangepast. U kunt met ingang van 2020 elk jaar vanaf 15 januari tot en met 14 februari een aanvraag indienen. Aanvragen die voor 15 januari óf op of na 15 februari worden ingediend worden afgewezen.

Maximum subsidiebedragen verlaagd

De maximaal aan te vragen bedragen zijn ten opzichte van 2019 verlaagd. Per jaar geldt nu een maximum van € 20.000 per project per organisatie. Een project mag maximaal drie jaar lopen. Per project is dus maximaal € 60.000 beschikbaar. Het minimaal aan te vragen bedrag is gelijk gebleven, namelijk € 5.000.

De loting vindt plaats in twee categorieën: aanvragen van (totaal) € 5.000 tot € 30.000 en aanvragen van (totaal) € 30.000 tot en met € 60.000

Meer informatie over de wijzigingen in de subsidieregeling staat in deze brief.

Maximaal beschikbaar bedrag voor het jaar 2021 en 2022 verhoogd

Het kabinet heeft, onder andere door het 75 jarige einde van de Tweede Wereldoorlog, extra middelen ter beschikking gesteld voor de Indische en Molukse gemeenschap. Een deel van deze middelen wordt gebruikt om het beschikbare subsidiebedrag voor deze regeling op het peil van 2020 te houden. Dit heeft tot gevolg dat:

Het maximaal beschikbaar bedrag voor het jaar 2021 en 2022 is verhoogd van respectievelijk € 500.000 en € 333.000 naar € 1.000.000: Per categorie betekent de wijziging het volgende:

 • Voor projecten die € 5.000 tot € 30.000 bedragen: maximaal € 250.000 voor het jaar 2021 en 2022;
 • Voor projecten die € 30.000 tot en met € 60.000 bedragen: maximaal € 750.000 voor het jaar 2021 en 2022.

Voorwaarden

Voor de subsidieregeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Alleen een rechtspersoon zonder winstoogmerk ingeschreven in de Kamer van Koophandel kan een aanvraag indienen.
 • Een rechtspersoon mag maximaal één aanvraag indienen. Na afloop van de projectperiode is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.
 • Alleen rechtspersonen die niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun (de-minimissteun) tijdens een periode van drie kalenderjaren hebben ontvangen, komen in aanmerking voor subsidie. Dit bedrag is inclusief de aangevraagde subsidie.
 • Voor het project mag tussen de € 5.000 en € 20.000 per jaar worden aangevraagd.
 • Het project mag maximaal drie projectjaren duren voor een maximumbedrag van € 60.000. Het totaalbedrag moet in één keer worden aangevraagd in het kalenderjaar dat u start.
 • De start van de activiteiten van het project moet liggen na de datum van het indienen van de subsidieaanvraag. In 2021 kan de start dus niet liggen voor 15 januari 2021.

Subsidie aanvragen

Voor de aanvraagronde 2021 kon tussen 15 januari en 15 februari 2021 een aanvraag worden ingediend.

Afhandeling van uw aanvraag

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u direct een ontvangstbevestiging. Na 15 februari 2021 werd door middel van loting onder alle ingediende aanvragen bepaald wie voor subsidie in aanmerking komt.  Een besluit over uw subsidieaanvraag ontving u uiterlijk op 17 mei 2021.

Bent u ingeloot, maar is uw aanvraag niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen. Hierdoor wordt de termijn voor afhandeling van uw subsidieaanvraag via een besluit langer dan 13 weken.

Meer informatie

Meer informatie en de voorwaarden staan in de regelingen:

Lees ook de vragen en antwoorden

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op: cewin@minvws.nl. U ontvangt binnen tien dagen een reactie.