Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

Deze subsidie is bedoeld voor projecten en activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van de Indische, Molukse, Papoea en Chinees-Indonesische gemeenschappen in Nederland. Scholing, educatie, kennis en culturele activiteiten staan hierbij centraal.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voorbeelden van projecten zijn het ontwikkelen van lesmateriaal, het opstellen van een tentoonstelling of maken van een dansvoorstelling.

Voor wie

U kon deze subsidie aanvragen als stichting of vereniging:

 • zonder winstoogmerk,
 • die staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel,
 • die niet meer dan €300.000 aan overheidssteun (de-minimissteun) heeft ontvangen tijdens een periode van 3 kalenderjaren. Dit bedrag is inclusief de aangevraagde subsidie.

Update 15 januari 2024: De nieuwe de-minimisverklaring is van kracht. Het maximale bedrag is opgehoogd en geldt voor alle algemene verklaringen. Zie ook de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor meer informatie.

Belangrijke voorwaarden

 1. Uw project moet gericht zijn op erkenning van Indisch en Moluks Nederland.
  Met Indisch en Moluks Nederland wordt iedereen bedoeld met wortels in Nederlands-Indië/Indonesië, die zelf of waarvan de voorouder(s) door oorlogsgeweld en na-oorlogse ontwikkelingen tot 1967 naar Nederland zijn gekomen.
 2. Activiteiten op het gebied van herdenken, contextgebonden zorg of gebouwbeheer van de Sophiahof komen niet in aanmerking.
  Wel in aanmerking komen projecten die (deels) plaatsvinden in de Sophiahof en waarbij het beheer van de Sophiahof huur vraagt voor de exploitatie van het pand.
 3. Er geldt een maximum van 1 aanvraag per projectperiode.
  U kunt maximaal 1 aanvraag per keer indienen. Na afloop van de projectperiode is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.
 4. Uw project mag maximaal 3 jaar duren.
  Het maximumbedrag voor deze 3 jaar is €60.000. Dit totaalbedrag moet u in één keer aanvragen in het kalenderjaar dat u start.
 5. Activiteiten starten na de aanvraagdatum.
  U mag pas beginnen met de activiteiten na de datum van het indienen van de subsidieaanvraag. In 2024 kan uw project dus niet starten vóór 15 januari 2024.

Hoogte subsidie en budget

Het subsidiebedrag is minimaal €5.000 en maximaal €60.000. U kunt maximaal €20.000 per jaar aanvragen.

Het budget voor deze subsidie is €1 miljoen. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over 2 categorieën:

 • Voor projecten van €5.000 tot €30.000: maximaal €250.000 per jaar.
 • Voor projecten van €30.000 tot en met €60.000: maximaal €750.000 per jaar.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Hoelang duurt het?

Na 14 februari 2024 vindt een loting plaats om te bepalen wie voor subsidie in aanmerking komt. Onder toezicht van een notaris wordt de loting uitgevoerd per categorie (projecten tot €30.000 en projecten vanaf €30.000). Een besluit over uw subsidieaanvraag ontvangt u uiterlijk half mei 2024.

Bent u ingeloot, maar is uw aanvraag niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen. Hierdoor duurt de afhandeling van uw subsidieaanvraag langer en ontvangt u het besluit later.

Meldingsplicht

Zijn er feiten of omstandigheden die van belang kunnen zijn voor uw subsidie? Dan moet u die direct, maar uiterlijk voor het einde van de subsidieperiode aan ons melden. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen en de nieuwe situatie uit te leggen. Als uw melding compleet en goedgekeurd is, ontvangt u van ons een gewijzigde verleningsbrief. Bij de vaststelling van uw subsidie ontvangt u instructies hoe u het eventueel te veel betaalde bedrag kunt terugstorten.

Welke feiten of omstandigheden moet u aan ons melden?

 • Als u denkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet, niet op tijd of niet geheel zullen worden uitgevoerd.
 • Als u denkt dat niet, niet op tijd of niet geheel aan alle verplichtingen uit de verleningsbrief zal worden voldaan.
 • Als u verwacht dat de opgegeven eigen bijdrage voor een activiteit wijzigt of vervalt.
 • Als u een onderbesteding verwacht van meer dan 15% op het totaal verleende subsidiebedrag.
 • Als zich andere omstandigheden voordoen of zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Als u niet op tijd aan de meldplicht voldoet, dan moet u de subsidie mogelijk (deels) terugbetalen.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Hoe en wanneer u deze subsidie precies verantwoordt, hangt af van de einddatum van uw project en de hoogte van uw subsidie. Hierover vindt u meer informatie in het subsidiebesluit.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.