Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024

Op dit moment heeft niet elke gemeente een volwaardige eigen openbare bibliotheek. En in veel gemeenten is de afstand tot de bibliotheek erg groot. De overheid wil dat de bibliotheek nu én in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is. Daarom komt extra geld voor bibliotheken beschikbaar. En vanaf 2025 zijn gemeenten wettelijk verplicht om te zorgen voor een volwaardige openbare bibliotheek.

De regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb) draagt bij aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten.

U kunt de specifieke uitkeringen niet meer aanvragen.

Budget verhoogd

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de aanvragen die in de tweede ronde afvielen omdat er te weinig budget was. Heeft u in de tweede ronde subsidie aangevraagd, maar is uw aanvraag toen afgewezen omdat er te weinig budget was? Dan nemen wij uw aanvraag alsnog in behandeling. Houd hierbij rekening met het volgende:

 • U hoeft uw aanvraag niet opnieuw in te dienen.
 • Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen in de regeling.
 • Het is niet mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Als het voorstel van het kabinet wordt goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer dan ontvangt u informatie van ons over hoe dit proces zal verlopen en welke informatie wij van u nodig hebben.

Heeft u vragen of zijn er grote wijzigingen in uw plannen? Neem dan contact met ons op.

Activiteiten waarvoor gemeenten aanvragen konden indienen

Gemeenten konden specifieke uitkeringen aanvragen voor de bekostiging van de volgende activiteiten:

 • Het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging.
 • Het doorontwikkelen van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening naar een bibliotheekvestiging.
 • Verruiming van de bemande openingstijden van een bibliotheekvestiging met minimaal 10 uren per week.
 • Verruiming van bemande sta-uren van de bibliobus met minimaal 10 uren per week in gemeenten waar geen andere bibliotheekvoorzieningen zijn.

Voor hoeveel activiteiten gemeenten een aanvraag konden indienen, hing af van het aantal inwoners:

 • Een gemeente met minder dan 200.000 inwoners kon voor maximaal 2 activiteiten een aanvraag indienen.
 • Een gemeente met 200.000 of meer inwoners kon voor maximaal 4 activiteiten een aanvraag indienen, waarvan maximaal 2 voor een nieuwe vestiging.

Hoogte specifieke uitkering en budget

Een specifieke uitkering bedraagt maximaal 80% van de kosten van een activiteit. Gemeenten moeten minimaal 20% van de kosten zelf betalen (cofinanciering).

De maximale hoogte van een specifieke uitkering is:

 • €440.000 inclusief btw voor het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging.
 • €220.000 inclusief btw voor het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande bibliotheekvoorzieningen.

Voor de specifieke uitkeringen is een totaalbudget van €56 miljoen beschikbaar: €17,6 miljoen voor 2023 en €38,4 miljoen voor 2024.

Cofinanciering

De gemeente mag zelf bepalen op welke manier de minimale eigen bijdrage van 20% wordt gefinancierd. Dit kan uit gemeentelijke begrotingsmiddelen, maar bijvoorbeeld ook via externe financiering. Het is van belang dat de gemeente in de aanvraag aantoont dat er minimaal 20% cofinanciering is. Voorbeelden van cofinanciering zijn:

 • Indexatie van bibliotheekorganisaties (mutaties loon- en prijsaccres in het Gemeentefonds)
 • Gemeentelijk budget voor de aanpak van laaggeletterdheid, onderwijsachterstanden, de bevordering van digitale inclusie en eenzaamheidbestrijding.
 • Cofinanciering door externe partijen, zoals de provincie, regiodeals, dorpendeals, fondsen, et cetera.

Uitkering aanvragen

U kunt de specifieke uitkeringen niet meer aanvragen. Er waren twee aanvraagperiodes voor deze regeling.

Voor welk jaar Aanvraagperiode
2023 15 mei tot en met 15 juni 2023
2024 15 november tot en met 15 december 2023

Een gemeente kon voor beide jaren specifieke uitkeringen aanvragen, maar per bibliotheekvoorziening kon een gemeente slechts 1 specifieke uitkering ontvangen. Bekijk ook het overzicht van gemeenten die in de eerste ronde financiering hebben ontvangen.

Welke documenten stuurde u mee met uw aanvraag?

Uw aanvraag bestaat uit een activiteitenplan en een begroting.

Activiteitenplan

Het activiteitenplan bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor u een uitkering aanvraagt. Het plan beschrijft:

 • De aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteiten.
 • De met de activiteiten na te streven doelstellingen, resultaten of producten.

Begroting

De begroting bestaat uit een overzicht van de geraamde kosten en opbrengsten van de aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • De begroting is sluitend. Dit betekent dat het definitief is en geen onduidelijkheden bevat.
 • De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien. Het is aan de opsteller om de begroting in te vullen. De volgende kosten kunt u opnemen in de begroting:
  • Huisvestingskosten. Dit zijn kosten die voortvloeien uit de huisvesting en inrichting van de bibliotheek, zoals schoonmaak, onderhoud, beveiliging en energie.
  • Personeelskosten. Dit zijn direct aan eigen personeel toerekenbare kosten, inclusief kosten voor studie en deskundigheidsbevordering.
  • ICT-kosten. Dit zijn kosten voor hard- en software, leden- en uitleen- en catalogussysteem, toegang tot internet en netwerkverbindingen, inclusief datacommunicatie, uitleenapparatuur en aanpassing aan landelijke digitale infrastructuur.
  • Kosten collectie en media. Dit zijn kosten die rechtstreeks te maken hebben met de aanschaf en onderhoud van de collectie en media, inclusief leenrecht en verzekering van de collectie.
  • Overige kosten. Dit zijn kosten die niet in een van de eerder genoemde rubrieken voorkomen, zoals activiteiten, programmering, pr en communicatie, verantwoording, management en hr.

Hoelang duurt het?

Heeft u de uitkering voor het jaar 2024 aangevraagd? Dan ontvangt de gemeente uiterlijk half maart 2024 bericht of uw aanvraag is toegekend.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die niet, niet op tijd of niet volledig kunnen worden uitgevoerd? Of wijzigt er iets in de organisatie van een project? Dan moeten gemeenten dit zo snel mogelijk aan ons melden, in elk geval voor eind 2025. Doet een gemeente dit niet, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de toegekende specifieke uitkering.

Verantwoorden

Gemeenten zijn verplicht de activiteiten uiterlijk op 31 december 2025 af te ronden. Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Bibliotheken en hun gemeenten kunnen voor ondersteuning bij de planvorming en het opstellen van de aanvraag terecht bij hun provinciale ondersteuningsinstelling.

Heeft u vragen over de regeling? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.