Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024

Op dit moment heeft niet elke gemeente een volwaardige eigen openbare bibliotheek. En in veel gemeenten is de afstand tot de bibliotheek erg groot. De overheid wil dat de bibliotheek nu én in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is. Daarom komt extra geld voor bibliotheken beschikbaar. En vanaf 2025 zijn gemeenten wettelijk verplicht om te zorgen voor een volwaardige openbare bibliotheek.

De regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb) draagt bij aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten.

In het kort

 • Gemeenten kunnen specifieke uitkeringen aanvragen als tegemoetkoming in de kosten die zij maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en voor het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande bibliotheekvoorzieningen.
 • Voor het jaar 2023 kunt u de specifieke uitkering aanvragen van 15 mei tot en met 15 juni 2023.
 • Een gemeente met minder dan 200.000 inwoners kan voor maximaal 2 activiteiten een aanvraag indienen. Een gemeente met 200.000 of meer inwoners kan voor maximaal 4 activiteiten een aanvraag indienen, waarvan maximaal 2 voor een nieuwe vestiging.
 • Meer informatie vindt u op deze pagina, in de vragen en antwoorden en in de regeling.
 • Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Activiteiten waarvoor gemeenten aanvragen kunnen indienen

Gemeenten kunnen specifieke uitkeringen aanvragen voor de bekostiging van de volgende activiteiten:

 • Het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging.
 • Het doorontwikkelen van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening naar een bibliotheekvestiging.
 • Verruiming van de bemande openingstijden van een bibliotheekvestiging met minimaal 10 uren per week.
 • Verruiming van bemande sta-uren van de bibliobus met minimaal 10 uren per week in gemeenten waar geen andere bibliotheekvoorzieningen zijn.

Voor hoeveel activiteiten gemeenten een aanvraag kunnen indienen, hangt af van het aantal inwoners:

 • Een gemeente met minder dan 200.000 inwoners kan voor maximaal 2 activiteiten een aanvraag indienen.
 • Een gemeente met 200.000 of meer inwoners kan voor maximaal 4 activiteiten een aanvraag indienen, waarvan maximaal 2 voor een nieuwe vestiging.

Hoogte specifieke uitkering en budget

Een specifieke uitkering bedraagt maximaal 80% van de kosten van een activiteit. Gemeenten moeten minimaal 20% van de kosten uit eigen middelen of op andere wijze financieren.

De maximale hoogte van een specifieke uitkering is:

 • €440.000 inclusief btw voor het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging.
 • €220.000 inclusief btw voor het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande bibliotheekvoorzieningen.

Voor de specifieke uitkeringen is een totaalbudget van €56 miljoen beschikbaar: €17,6 miljoen voor 2023 en €38,4 miljoen voor 2024.

Wat als het beschikbare budget wordt overvraagd?

Als de aanvragen het beschikbare budget overschrijden, krijgen niet alle aanvragen een specifieke uitkering toegekend. Toekenning vindt in dat geval plaats op basis van een rangschikking:

 • Als eerste komen aanvragen in aanmerking voor het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging van gemeenten waar nog geen bibliotheekvestiging (in de zin van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) aanwezig is, en aanvragen voor de verruiming van bemande sta-uren van de bibliobus van gemeenten waar geen andere bibliotheekvoorzieningen zijn dan een bibliobus.
 • Daarna komen aanvragen in aanmerking voor het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging, het doorontwikkelen van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening naar een bibliotheekvestiging, en verruiming van bemande openingstijden van een bestaande bibliotheekvestiging. Daarbij wordt voorrang gegeven aan aanvragen van gemeenten met het hoogste aantal punten op basis van onderstaande kenmerken:
  • Gemeenten waar de gemiddelde afstand tot een bibliotheekvestiging of servicepunt gelijk is aan of groter is dan 3,2 kilometer: 20 punten.
  • Gemeenten waar 15% of meer van de kinderen het hoogste risico lopen op onderwijsachterstand: 10 punten.
  • Gemeenten met een score van 0 of lager voor wat betreft sociaaleconomische status, welvaart opleiding en arbeid (SES-WOA score): 10 punten.
  • Gemeenten met een aandeel van laaggeletterden van 12% of hoger: 10 punten.

De kenmerken en bijbehorende scores van alle gemeenten vindt u in dit overzicht.

Uitkering aanvragen

Er zijn twee aanvraagperiodes voor deze regeling.

Voor welk jaar Aanvraagperiode
2023 15 mei tot en met 15 juni 2023
2024 15 november tot en met 15 december 2023

Een gemeente kan voor beide jaren specifieke uitkeringen aanvragen, maar per bibliotheekvoorziening kan een gemeente slechts 1 specifieke uitkering ontvangen.

Welke documenten stuurt u mee met uw aanvraag?

Uw aanvraag bestaat uit een activiteitenplan en een begroting.

Het activiteitenplan bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het plan beschrijft:

 1. De aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteiten.
 2. De met de activiteiten na te streven doelstellingen, resultaten of producten.

De begroting bestaat uit een overzicht van de geraamde kosten en opbrengsten van de aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

 1. De begroting die bij de aanvraag wordt ingediend, is sluitend. Dit betekent dat het definitief is en geen onduidelijkheden bevat.
 2. De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien. In uw begroting neemt u in bijvoorbeeld de posten op en licht deze afzonderlijk toe:
  1. Kosten:
   1. Huisvestingskosten. Dit zijn kosten die voortvloeien uit de huisvesting en inrichting van de bibliotheek.
   2. Personeelskosten. Dit zijn direct aan eigen personeel toerekenbare kosten, inclusief kosten voor studie en deskundigheidsbevordering.
   3. Automatiseringskosten. Dit zijn kosten voor hard- en software, leden- en uitleen en catalogussysteem, toegang tot internet en netwerkverbindingen (inclusief datacommunicatie, uitleenapparatuur, aanpassing aan landelijke digitale infrastructuur).
   4. Kosten collectie en media. Dit zijn kosten die rechtstreeks te maken hebben met de aanschaf en onderhoud van de collectie en media, inclusief leenrecht en verzekering van de collectie.
   5. Overige kosten. Dit zijn kosten die niet in een van de eerder genoemde rubrieken voorkomen.
  2. Inkomsten:
   1. Aangevraagd bedrag OCW.
   2. Eigen bijdrage gemeenten.
   3. Overige subsidies.
   4. Overige inkomsten.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die niet, niet op tijd of niet volledig kunnen worden uitgevoerd? Of wijzigt er iets in de organisatie van een project? Dan moeten gemeenten dit zo snel mogelijk aan ons melden, in elk geval voor eind 2025. Doet een gemeente dit niet, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de toegekende specifieke uitkering.

Verantwoorden

Gemeenten zijn verplicht de activiteiten uiterlijk op 31 december 2025 af te ronden. Gemeenten die specifieke uitkeringen ontvangen moeten na afloop verantwoording afleggen over de besteding hiervan: zijn alle activiteiten uitgevoerd en is aan alle verplichtingen voldaan?

Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Bibliotheken en hun gemeenten kunnen voor ondersteuning bij de planvorming en het opstellen van de aanvraag terecht bij hun provinciale ondersteuningsinstelling.

Heeft u vragen over de regeling? Bekijk dan de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.