Extra hulp voor de klas

De uitbraak van COVID-19 zorgt voor grote uitdagingen in het onderwijs. Zoals een hoge werkdruk, lesuitval of het tijdelijk sluiten van een locatie.

Het kabinet heeft besloten om € 240 miljoen extra beschikbaar te stellen in de tweede aanvraagronde van deze coronanoodmaatregel. Deze regeling is bedoeld om het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs  hulp en ondersteuning te bieden met behulp van extra personeel. De subsidie draagt hiermee bij aan het continueren van het onderwijs. Dit is noodzakelijk om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

Voor wie

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kon subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • Het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs.
 • Het laten geven van gastlessen.
 • Het inzetten van studenten.
 • De ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen.
 • Het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar.
 • Het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel.
 • Het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel.

Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs kon subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • Het inzetten van surveillanten en begeleiders.
 • Helpdesk- en servicemedewerkers.
 • Student-assistenten voor begeleiding bij practica.
 • Ondersteuning bij:
  • ICT bij online onderwijs.
  • Handhaving van de COVID-19 maatregelen op de campus.
  • Het herinrichten van ruimten waaronder practicaruimten op de campus.
  • Communicatie- en roosterwerkzaamheden.
  • Andere werkzaamheden waarbij door de coronacrisis extra inspanningen nodig zijn.
 • Overige functies ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek.
 • Onderwijsvervanging door student-assistenten en junior-docenten.
 • Het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijke personele inzet. 

Regio's primair en voortgezet onderwijs

Scholen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) konden in het tweede tijdvak subsidie per regio aanvragen via de penvoerder van de regio.

Er konden geen nieuwe regio’s gevormd worden tijdens het tweede tijdvak. Een regio kon wel worden uitgebreid met een vestiging die in het eerste tijdvak nog niet deelnam aan de regeling.

Hoogte subsidie

Er is in totaal € 240 miljoen beschikbaar: € 102 miljoen voor het po, € 56 miljoen voor het vo, € 52 miljoen voor het mbo en € 30 miljoen voor het ho.

Primair en voortgezet onderwijs

In het po is het subsidiebedrag maximaal € 72 per leerling, in het vo maximaal € 62. De teldatum voor het aantal leerlingen per vestiging is 1 oktober 2019. Zie hiervoor ook de regiotool.

Middelbaar beroepsonderwijs

Voor het middelbaar beroepsonderwijs zijn de bedragen vastgesteld in de bijlage van de regeling.

Caribisch Nederland

Voor de BES-eilanden is het subsidiebedrag in het po maximaal € 79 per leerling, in het vo maximaal € 68. De teldatum voor het aantal leerlingen per vestiging is 1 oktober 2019. De bedragen worden omgerekend in dollars op basis van de vastgestelde wisselkoers.

Subsidie aanvragen

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs konden subsidie aanvragen van 1 mei 2021 tot en met 1 juni 2021.

Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs kon subsidie aanvragen van 1 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021.

Caribisch Nederland

Instellingen in Caribisch Nederland konden subsidie aanvragen tot en met 1 juni 2021.

Verantwoording

U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens model G1. De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn en dat de activiteiten zijn uitgevoerd.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijzigingsregeling. Zie ook de infographic met een overzicht van de resultaten van de aanvraagronde van januari 2021.

Heeft u vragen over de regeling of het aanvraagproces? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via ehk@minvws.nl. Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug.