Extra hulp voor de klas

De uitbraak van COVID-19 zorgt voor grote uitdagingen in het onderwijs. Zoals een hoge werkdruk, lesuitval of het tijdelijk sluiten van een locatie.

Het kabinet heeft besloten om € 210 miljoen beschikbaar te stellen voor de subsidie Extra Hulp voor de Klas. Deze coronanoodmaatregel is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en het mbo extra hulp en ondersteuning te bieden voor extra personeel. De subsidie draagt hiermee bij aan het openhouden van de scholen en het continueren van het onderwijs. Dit is noodzakelijk om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

 • Het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs.
 • Het laten geven van gastlessen.
 • Het inzetten van studenten.
 • De ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen.
 • Het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar.
 • Het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel.
 • Het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel.

Regio's

Scholen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) kunnen de subsidie alleen per regio aanvragen. Mbo-instellingen kunnen de subsidie individueel aanvragen.

Bestaande regio

 • Een bestaande RAP-regio (Regionale Aanpak Personeelstekort) kan voor alle deelnemende vestigingen subsidie aanvragen.
 • Een gemeenten kan zich aansluiten bij een bestaande regio.
 • Een vestiging die niet deelneemt aan een regio kan bij een bestaande regio aansluiten. De vestiging moet liggen in een deelnemende gemeente van de regio, óf in een aangrenzende gemeente óf grenzen aan een gemeente die zich in het kader van deze regeling aan gaat sluiten bij een RAP-regio.
 • Voor het primair onderwijs kan ook een regio die is gevormd in het kader van de Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5, met uitzondering van Almere, een aanvraag indienen.

Nieuwe regio

 • Vestigingen die niet deelnemen aan een RAP-regio kunnen ook een nieuwe regio vormen. Ten minste 35% van de po-besturen of 50% van de vo-besturen met scholen in de regio neemt deel aan de activiteiten. Als een school bestaat uit meer dan één (neven)vestiging, wordt uitgegaan van de afzonderlijke vestigingen.
 • Deze scholen hebben ten minste een derde van de personeelsomvang van alle scholen in de regio, met voor het po ten minste 800 fte en voor het vo 1200 fte.
 • Er is een regiotool ontwikkeld die u kunt gebruiken om te controleren of uw regio voldoet aan deze eisen. Zie ook de handleiding bij de tool.

Hoogte subsidie

Er is in totaal € 210 miljoen beschikbaar: € 102 miljoen voor het po, € 56 miljoen het vo en € 52 miljoen voor het mbo. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan worden de aanvragen per sector (po of vo) naar rato bijgesteld.

Primair en voortgezet onderwijs
In het po is het subsidiebedrag maximaal € 72 per leerling, in het vo maximaal € 62. De teldatum voor het aantal leerlingen per vestiging is 1 oktober 2019. Zie hiervoor ook de regiotool. Nieuw gevormde regio’s ontvangen 10% extra subsidie.

Middelbaar beroepsonderwijs
Voor het middelbaar beroepsonderwijs zijn de bedragen vastgesteld in de bijlage van de regeling.

Caribisch Nederland
Voor de BES-eilanden is het subsidiebedrag in het po maximaal € 79 per leerling, in het vo maximaal € 68. De teldatum voor het aantal leerlingen per vestiging is 1 oktober 2019. De bedragen worden omgerekend in dollars op basis van de vastgestelde wisselkoers.

Subsidie aanvragen

U kon subsidie aanvragen van 18 december 2020 tot en met 24 januari 2021.

Stand subsidieaanvragen per 25-01-2021

Primair onderwijs (po) 53
Voortgezet onderwijs (vo) 35
Gezamenlijke aanvraag po-vo 1
Middelbaar beroepsonderwijs 60
Totaal 149

Verantwoording

U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens model G1. De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn en dat de activiteiten zijn verricht.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Zie ook de vragen en antwoorden. Heeft u vragen over de regeling of het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op: ehk@minvws.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Informatie over de regeling is ook te vinden op: