Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Ook kunnen mbo-instellingen nog meer begeleiding bieden aan studenten bij het vinden van een stageplek.

Heeft u een vraag? Mail ons.

Subsidie intrekken

Vanaf donderdag 17 september is het niet meer mogelijk om uw subsidieaanvraag in te trekken. Uw aanvraag wordt dan in behandeling genomen zoals u die heeft ingediend.

Vragen

Wegens drukte is onze telefonische helpdesk niet altijd in staat om u direct te helpen. Om wachttijden te voorkomen vragen wij u daarom om te mailen naar iop@minvws.nl. Vermeld uw telefoonnummer, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Voor wie

De aanvrager en ontvanger van de subsidie is het instellingsbestuur (bevoegd gezag) van de uitvoerende school of instelling uit:

  • het primair onderwijs;
  • het speciaal onderwijs:
  • het speciaal basisonderwijs;
  • het voortgezet onderwijs;
  • het voortgezet speciaal onderwijs;
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
  • de volwasseneneducatie. Ook aanbieders van volwasseneneducatie voor laaggeletterden, die onder toezicht van de Inspectie staan, komen in aanmerking.

Het bevoegd gezag kan voor iedere school of instelling subsidie aanvragen.

Er mag geen subsidie worden aangevraagd voor activiteiten waarvoor al andere subsidie wordt verstrekt, bijvoorbeeld via de regeling Lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs.

Subsidie aanvragen

U kon in het tweede tijdvak subsidie aanvragen van 18 augustus tot en met 18 september 2020. Aanvragen is nu niet meer mogelijk.

Subsidie verantwoorden

Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag dat u heeft ontvangen moet u de subsidie verantwoorden. Alle informatie over óf, en hoe u moet verantwoorden staat in onderstaand document.

Meer informatie

Heeft u vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden (voor po, vo en so en mbo, vavo en overige volwasseneneducatie) of neem contact met ons op.

Zie ook de subsidieregeling, de wijziging op de regeling en de tweede wijziging.

Stroomschema's

U kunt ook de stroomschema's van het tweede tijdvak raadplegen. Hierin vindt u belangrijke data, informatie over het subsidieplafond en wanneer er eventueel geloot moet worden. Er is ook een voorbeeld beschikbaar hoe een loting in zijn werk gaat.