Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Ook kunnen mbo-instellingen nog meer begeleiding bieden aan studenten bij het vinden van een stageplek.

Update 17 december 2020: activiteitenperiode tijdvak 1 verlengd

De activiteitenperiode voor tijdvak 1 is verlengd van 31 december 2020 naar augustus 2021.

Update 13 januari 2021: verantwoording aangepast voor bekostigde instellingen

Met terugwerkende kracht is de manier van verantwoorden voor bekostigde onderwijsinstellingen gewijzigd. Alle toegekende subsidieaanvragen mogen verantwoord worden in model G1. Hiermee vervalt de verantwoording in model G2 voor de verleende subsidies boven de €125.000.

Als de activtietien volledig zijn uitgevoerd mogen bekostigde instellingen een eventueel overschot besteden aan activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Zie voor meer informatie: Verantwoorden subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

Overzicht aanvragen

Er zijn in drie aanvraagrondes in totaal 5.902 aanvragen toegekend. Deze aanvragen zijn door 5.043 scholen en instellingen ingediend, verdeeld over 1.064 besturen.

Overzicht aanvragen regeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

Voor wie

De aanvrager en ontvanger van de subsidie is het instellingsbestuur (bevoegd gezag) van de uitvoerende school of instelling uit:

  • het primair onderwijs;
  • het speciaal onderwijs:
  • het speciaal basisonderwijs;
  • het voortgezet onderwijs;
  • het voortgezet speciaal onderwijs;
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
  • de volwasseneneducatie. Ook aanbieders van volwasseneneducatie voor laaggeletterden, die onder toezicht van de Inspectie staan, komen in aanmerking.

Het bevoegd gezag kan voor iedere school of instelling subsidie aanvragen.

Er mag geen subsidie worden aangevraagd voor activiteiten waarvoor al andere subsidie wordt verstrekt, bijvoorbeeld via de regeling Lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs.

Subsidie aanvragen

Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

Subsidie verantwoorden

Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag dat u heeft ontvangen moet u de subsidie verantwoorden. Alle informatie over óf, en hoe u moet verantwoorden staat in onderstaand document.

Evaluatie

U wordt de komende tijd benaderd om mee te werken aan een onderzoek van het NRO in opdracht van het ministerie van OCW. U bent verplicht om hieraan mee te werken.

Meer informatie

Heeft u vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden (voor po, vo en so en mbo, vavo en overige volwasseneneducatie) of neem contact met ons op.

Zie ook de subsidieregeling, de wijziging op de regeling, de tweede wijziging en de derde wijziging.