Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie konden subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Ook kunnen mbo-instellingen nog meer begeleiding bieden aan studenten bij het vinden van een stageplek.

Voor materiële vaste activa, zoals laptops en andere elektronische apparaten, kwamen alleen de afschrijvingskosten gedurende de activiteitenperiode in aanmerking voor subsidie. U mag de afschrijvingswaarde van de duur van het programma financieren.

Een inhaal- en ondersteuningsprogramma bestaat uit gemiddeld ten minste 25 uur per leerling. Dit betreft een verplichting voor het aanbod, geen aanwezigheidsplicht voor de leerling. Verder gaat het om een gemiddelde per school of instelling, zodat kan worden voorzien in maatwerk per (groep van) leerlingen. Let op: voor projecten die zijn aangevraagd in 2020 blijft het gemiddelde van 30 uur per leerling ongewijzigd.

Voor de uitvoering van het inhaal- of ondersteuningsprogramma is het toegestaan om samen te werken met een andere partij. Het bevoegd gezag blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma en voor het voldoen aan de voorwaarden van de subsidie. Ook externe partijen zijn verplicht mee te werken aan een mogelijke evaluatie.

Heeft u een vraag?

Wegens drukte is onze telefonische helpdesk niet altijd in staat om u direct te helpen. Om wachttijden te voorkomen vragen wij het contactformulier te gebruiken. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Voor wie

De aanvrager en ontvanger van de subsidie is het instellingsbestuur (bevoegd gezag) van de uitvoerende school of instelling uit:

  • het primair onderwijs;
  • het speciaal onderwijs:
  • het speciaal basisonderwijs;
  • het voortgezet onderwijs;
  • het voortgezet speciaal onderwijs;
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
  • de volwasseneneducatie. Ook aanbieders van volwasseneneducatie voor laaggeletterden, die onder toezicht van de Inspectie staan, komen in aanmerking.

Het bevoegd gezag kon voor iedere school of instelling subsidie aanvragen.

Er kon geen subsidie worden aangevraagd voor activiteiten waarvoor al andere subsidie wordt verstrekt, bijvoorbeeld via de regeling Lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs.

Subsidie aanvragen

U kon in het vierde tijdvak subsidie aanvragen tot en met 2 mei 2021. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk. Aanvragers ontvangen uiterlijk 14 juni 2021 een besluit per post.

Sinds 30 april 2021 is het niet meer mogelijk uw aanvraag in te trekken of te wijzigen.

Subsidie verantwoorden

Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag dat u heeft ontvangen moet u de subsidie verantwoorden. Alle informatie over óf, en hoe u moet verantwoorden staat in onderstaand document.

Meer informatie

Heeft u vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden (voor po, vo en so en mbo, vavo en overige volwasseneneducatie) of neem contact met ons op.

Voor meer informatie zie ook:

Stroomschema's

U kunt ook de stroomschema's van het vierde tijdvak raadplegen. Hierin vindt u belangrijke data, informatie over het subsidieplafond en wanneer er eventueel geloot moet worden. Er is ook een voorbeeld beschikbaar hoe een loting in zijn werk gaat.