(Ont)regelprojecten zorgaanbieders

De subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders stimuleert zorgaanbieders om in de eigen organisatie de administratieve last te verlagen. Het gaat om het verminderen van regeldruk die samenhangt met inkoop of verantwoording binnen zorg die geleverd wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen in hun eigen organisatie. Het ministerie van VWS deelt goede voorbeelden en geleerde lessen die uit deze activiteiten voortkomen. Hiermee geeft het andere zorgaanbieders inzicht en stimuleert het hen ook aan lastenverlichting in de eigen organisatie te werken.

De subsidieaanvraag moet worden gedaan door één zorgaanbieder, die voldoet aan de vereisten in deze regeling. De activiteiten waarvoor de aanvraag wordt gedaan, kunnen echter samen worden uitgevoerd met andere zorgaanbieders en/of samenwerkingsverbanden.

Om dit mogelijk te maken vragen wij aan aanvragers twee documenten aan te leveren: vooraf een activiteitenplan over de voorgenomen activiteiten en na afronding een korte samenvatting van de uitgevoerde activiteiten en opbrengsten. Deze documenten maken we openbaar. Ook kunnen we u tijdens de looptijd van de activiteiten vragen om voorlichting over uw project te geven aan andere zorgaanbieders.

Nieuws over aanvraagronde 1

25 oktober 2022

Heeft u subsidie aangevraagd via deze regeling? Dan ontving u 26 oktober van ons een bericht over uw aanvraag.

In de eerste aanvraagronde ontvingen we maar liefst 166 aanvragen voor een totaalbedrag van €13,3 miljoen. Omdat voor deze ronde €2,375 miljoen beschikbaar is, moest er worden geloot.

 • Alle aanvragers hoorden eind oktober of hun aanvraag is in- of uitgeloot. Meer informatie over de loting vindt u in dit voorbeeld.
 • Mogelijk vragen wij u om aanvullende informatie. Dit kan ook gebeuren als u bent uitgeloot. Als ingelote aanvragers afvallen, komt er namelijk subsidie vrij voor uitgelote aanvragers.
 • Zodra de toewijzingen definitief zijn, ontvangen alle aanvragers opnieuw een bericht van ons. Wij doen dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 29 december 2022.

Heeft u vragen over het bericht dat u van ons hebt ontvangen? Neem dan contact met ons op via ordzsubsidie@minvws.nl en vermeld hierbij uw dossiernummer (ORDZ-R1-XXX).

Voor wie

Subsidie kan worden verstrekt aan een zorgaanbieder die in ieder geval zorg levert volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en beschikt over volledige rechtsbevoegdheid.

Belangrijke voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. De organisatie beschikt over volledige rechtsbevoegdheid.
 2. De activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt hebben als doel de administratieve last te verminderen door processen te schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken.
 3. De administratieve last hangt samen met de eisen voor inkoop en/of verantwoording voor zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De activiteiten mogen ook betrekking hebben op andere zorgdomeinen, zo lang de administratieve last die voortkomt uit de inkoop en/of verantwoording binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) hier onderdeel van zijn.
 4. U biedt (ook) Zvw-zorg en kunt dat aantonen met een contract met één of meerdere zorgverzekeraars geldend op of na 1 juli 2021.
 5. De activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt hebben een duurzame impact op de administratieve last van minimaal 10 zorgprofessionals.
 6. U was al voor 1 juli 2020 actief als zorgaanbieder en kunt dit aantonen door een AGB-code of een contract met een zorgverzekeraar.
 7. U betrekt zorgprofessionals bij het opstellen van een activiteitenplan en de uitvoering van de activiteiten.
 8. U heeft verklaard dat u in een periode van 3 jaar maximaal €200.000 subsidie hebt ontvangen die kan worden aangemerkt als staatssteun (de-minimisverklaring).
 9. U start de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten binnen 30 weken na sluiting van een aanvraagperiode. De subsidie wordt verstrekt voor de duur van maximaal 1,5 jaar.

Hoogte en budget

U moet ten minste 25% van de kosten voor activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt zelf betalen. Dit betekent dat u geen subsidie kunt krijgen voor activiteiten met totale kosten van minder dan €33.333,33. In de toelichting op de regeling vindt u nog enkele rekenvoorbeelden.

Het budget voor deze subsidieregeling is €9.500.000. Dit verdelen we in 3 subsidierondes. Elke ronde heeft een subsidieplafond:

Ronde 1:

 • 1 tot en met 30 september 2022
 • Subsidieplafond: €2.375.000

Ronde 2:

 • 1 tot en met 31 maart 2023
 • Subsidieplafond: €3.800.000

Ronde 3:

 • 1 tot en met 30 november 2023
 • Subsidieplafond: €3.325.000

Wordt in een aanvraagronde meer subsidie aangevraagd dan het plafond? Dan verdelen wij het subsidiebedrag door te loten. Na de loting wordt beoordeeld of een aanvraag voldoet aan alle gestelde criteria.

Subsidie aanvragen

U kunt weer subsidie aanvragen in de tweede ronde van 1 tot en met 31 maart 2023.

Het digitale aanvraagformulier bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

 • Een activiteitenplan
 • Een begroting

Bij de aanvraag moet u ook een de-minimisverklaring toevoegen. Hierin staat dat u in een periode van 3 jaar maximaal €200.000 subsidie hebt ontvangen die kan worden aangemerkt als staatssteun.

Bekijk ook het voorbeeld van het aanvraagformulier van ronde 1. Voor ronde 2 wordt dit nog gewijzigd. Het voorbeeldformulier voor ronde 2 kunt u vanaf februari 2023 bekijken.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag?

U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken na afloop van de aanvraagperiode een besluit over uw aanvraag. Als wij uw aanvraag toekennen ontvangt u het volledige subsidiebedrag binnen één maand als voorschot.

Let op: Als de subsidie na 1 december wordt toegekend kan de betaling in januari plaatsvinden.

Wat kunt u doen als uw aanvraag is afgewezen?

Bent u (in het geval van loting) niet ingeloot of is uw aanvraag afwezen omdat deze niet voldeed aan de gestelde eisen? Dan kunt u in de tweede en/of derde ronde nogmaals een aanvraag doen.

Flyer

In de flyer (download als pdf) vindt u de belangrijkste informatie over deze subsidieregeling, waaronder een aantal voorbeeldprojecten.

Meldingsplicht

U moet direct, maar uiterlijk voor het einde van de subsidieperiode melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie.

 • Als u denkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet, niet op tijd of niet geheel zullen worden uitgevoerd.
 • Als u denkt dat niet, niet op tijd of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan.
 • Als zich andere omstandigheden voordoen of zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Daarvan is in ieder geval sprake als er een onderbesteding is van meer dan 15%.

Uw melding, inclusief een toelichting en relevante documenten, doet u door een e-mail te sturen naar ordzsubsidie@minvws.nl onder vermelding van het subsidienummer. Als u twijfelt of u iets moet melden, kunt u contact opnemen met DUS-I.

Als u feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de subsidie niet meldt, moet u het mogelijk (deels) terugbetalen.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit betekent dat u aantoont dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan. Dit doet u door middel van een verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten en een samenvatting.

Uiterlijk 22 weken na de datum waarop uw activiteiten moeten zijn uitgevoerd, moet u uw subsidie verantwoorden. Dit noemen wij een aanvraag tot vaststelling. U gebruikt hiervoor het vaststellingsformulier via uw Subsidieplatform-omgeving.

Bij uw aanvraag tot vaststelling voegt u een samenvatting toe van de uitgevoerde activiteiten en wat deze hebben opgeleverd. Wij maken uw samenvatting en contactgegevens openbaar. Hierdoor kunnen andere zorgaanbieders leren van de lessen uit uw activiteiten en hierover contact met u opnemen.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.