Stroom 2 - Projectsubsidie pg-organisaties

Op deze pagina vindt u informatie over Stroom 2 - projectsubsidie pg-organisaties van de regeling Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO) 2024-2028.

In 2024 kunt u geen subsidie meer aanvragen, omdat het subsidieplafond voor dit jaar is bereikt. Vanaf januari 2025 kunt u weer subsidie aanvragen.

Pg-organisaties die instellingssubsidie ontvangen uit stroom 1 kunnen ook een aanvullende, tijdelijke projectsubsidie (stroom 2) aanvragen om hun impact en bereik te vergroten. Dit is een nieuwe subsidie binnen deze subsidieregeling. In de video ziet u hoe u voor deze projectsubsidie in aanmerking komt en waar u deze voor kunt gebruiken.

Ontvangt jouw-PG organisatie financiering vanuit subsidiestroom 1? En wil je zorgen voor meer maatschappelijke impact en een groter bereik? Wij helpen graag bij het bereiken van de doelen en de doelgroep. Daarom hebben we extra geld vrijgemaakt voor meer menskracht.

Wil je in aanmerking komen voor deze aanvullende projectsubsidie? Dat kan onder twee voorwaarden:

 1. Je levert een plan van aanpak aan met in elk geval deze onderdelen. Een externe analyse van de missie en visie van jouw organisatie. Waar staat de PG-organisatie voor? Waar wil je naar toe, en wat heb je daarvoor nodig? PGOsupport helpt je hier gratis bij. Hieruit rolt een actieplan, ook wel veranderopgave. Welke activiteiten en stappen zijn nodig om nog sterker te worden en de maatschappelijke doelen beter te bereiken?
 2. Je moet de subsidie binnen twee jaar gebruiken. Wij beoordelen het plan op kwaliteit en haalbaarheid en bepalen of jouw organisatie de subsidie krijgt. Deze projectsubsidie kun je vanaf 1 januari 2024 vijf jaar lang op ieder moment indienen.

Wil je de volledige lijst met voorwaarden lezen en alvast het aanvraagproces bekijken? Je vindt alle informatie op de website van DUS-I: www.dus-i.nl/subsidies/patienten-en-gehandicaptenorganisaties-pgo

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor pg-organisaties die instellingssubsidie ontvangen uit stroom 1. Deze projectsubsidie is bedoeld voor personele ondersteuning voor activiteiten ter verbetering van de maatschappelijke impact en het bereik van de pg-organisatie.

Waar u subsidie voor kunt aanvragen

Deze subsidie is bedoeld voor personele inhuur voor het implementeren van een veranderopgave voor de eigen organisatie die nodig is om de impact en het bereik te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het impactverhaal van de organisatie ontwikkelen of de impact van de organisatie meten.
 • Onderzoek doen naar behoeften en meningen van de doelgroep van de pg-organisatie.
 • Stakeholdersonderzoek met externe partijen doen om te achterhalen op welke terreinen en hoe beter kan worden samengewerkt.
 • Actieve samenwerkingsrelaties met belangrijke stakeholders oprichten.
 • De implementatie van verbetervoorstellen voor de effectiviteit en slagkracht van de eigen organisatie.
 • Leden- of donateurswerving opzetten en versterken.
 • Een infrastructuur voor fondsenwerving ontwikkelen en inrichten.

Startdatum

De startdatum is op zijn vroegst de datum waarop u de projectsubsidie aanvraagt en op zijn laatst 31 december van het kalenderjaar waarin u de projectsubsidie aanvraagt.

Belangrijke voorwaarden

 1. U ontvangt instellingssubsidie uit stroom 1 van deze regeling.
 2. U heeft deze projectsubsidie niet eerder ontvangen.
 3. Een externe organisatie heeft een analyse van de organisatie (missie, visie en organisatieontwikkeling) uitgevoerd. Lees meer over deze analyse.
 4. De activiteiten worden in maximaal 2 jaar tijd uitgevoerd.
 5. U kunt de subsidie gebruiken voor kosten die u maakt vanaf het moment dat u de subsidie aanvraagt. U kunt de subsidie niet gebruiken voor eerder gemaakte kosten.

Hoogte subsidie en budget

Een pg-organisatie kan maximaal €124.999 subsidie aanvragen.

Per kalenderjaar is een budget beschikbaar van €1,5 miljoen.

Het budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangen aanvragen.

Subsidie aanvragen

In 2024 kunt u geen subsidie meer aanvragen, omdat het subsidieplafond voor dit jaar is bereikt. Vanaf januari 2025 kunt u weer subsidie aanvragen.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Activiteitenplan:
  • Projectperiode (maximaal 2 jaar)
  • Per activiteit (maximaal 5):
   • Naam
   • Omschrijving
   • Doelstelling en verwachte resultaat
 • Begroting:
  • Specificatie van de personele kosten (zie 'Kosten waar u subsidie voor kunt aanvragen' hieronder)
 • Plan van aanpak:
  • Antwoorden op de volgende vragen geven duidelijkheid over op welke manier de externe analyse van de missie en visie die is afgenomen richting geeft aan de concrete veranderopgave van uw organisatie:
   • Wat is de concrete veranderopgave als uitkomst van de externe analyse van uw organisatie?
   • Wat is het concrete doel van de veranderopgave van uw organisatie?
   • Wat zijn de te zetten stappen in de organisatieontwikkeling om invulling te geven aan de missie, visie en de concrete veranderopgave?
   • Hoe draagt de subsidieaanvraag bij aan het zetten van de noodzakelijke stappen voor de veranderopgave?
   • Hoe beoogt u de verandering(en) structureel te borgen in uw organisatie?

Kosten waar u subsidie voor kunt aanvragen

U kunt alleen subsidie aanvragen voor personele kosten. Dit kunnen kosten zijn voor zowel intern als extern personeel. In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar de functie, het uurtarief en het aantal uren.

Uurtarief

Wij adviseren u om voor de kosten in de begroting zo veel mogelijk uit te gaan van een gemiddeld rekentarief per medewerker per uur, inclusief een opslag voor overhead. Als richtlijn voor een gemiddeld rekentarief geldt maximaal schaal 11 inclusief overhead uit de Handleiding Overheidstarieven 2023. Voor interne medewerkers geldt een gemiddeld tarief van €86 per uur, voor externe medewerkers is dit €105 per uur. U mag lagere of hogere tarieven gebruikt. Gebruikt u een hoger tarief? Dan moet u uitleggen waarom u dit nodig vindt.

Hoelang het duurt

 • Heeft u subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u binnen 13 weken een besluit.
 • U voert de activiteiten uit in de in de beschikking genoemde subsidieperiode (maximaal 2 jaar).
 • Na deze periode heeft u 22 weken om uw subsidie te verantwoorden.
 • Daarna wordt uw subsidie binnen 22 weken vastgesteld.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór het einde van de activiteitenperiode.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan. De manier van verantwoorden is afhankelijk van het verleende subsidiebedrag:

 • Minder dan €25.000: Deze subsidie wordt door ons (ambtshalve) na de subsidieperiode vastgesteld. Er kan een steekproef plaatsvinden waarin aangetoond moet worden dat de activiteiten zijn uitgevoerd en er wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden.
 • €25.000 tot €125.000: U stuurt een werkelijke kostenverklaring waarin u aangeeft wat de gerealiseerde kosten zijn. Er kan een steekproef plaatsvinden waarin aangetoond moet worden dat de activiteiten zijn uitgevoerd en er wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.