Verbetering basisvaardigheden 2022

Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden, zoals taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Dit is voor een leerling nodig om andere schoolvakken succesvol te kunnen volgen. En klaar te zijn voor het vervolgonderwijs en de maatschappij in het algemeen.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Het Masterplan Basisvaardigheden heeft als doel om scholen met de ontwikkeling van deze vaardigheden te ondersteunen, en daarmee de resultaten op taal, rekenen of wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. Vanuit dit Masterplan is het de ambitie om te komen tot een structureel instrument om financiële middelen te verdelen naar scholen die dat het meest nodig hebben, en te zorgen voor publieke ondersteuning die permanent beschikbaar is voor alle scholen.

Vooruitlopend op dit instrument ondersteunt deze subsidieregeling scholen met het verbeteren van de basisvaardigheden in het schooljaar 2022/2023 en het schooljaar 2023/2024, tot en met 31 juli 2024. Deze ondersteuning is tweeledig: scholen kunnen aanspraak maken op een basissubsidie én een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning door een onderwijscoördinator. De planvorming, uitvoering en monitoring vindt zoveel mogelijk op schoolniveau plaats.

Lees hier de persoonlijke toelichting van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over de achtergrond van deze regeling.

Conferenties in april en mei 2024

Ontvangt uw school subsidie via deze regeling? Kom dan naar een van de vier gratis conferenties in april en mei 2024. Deze worden georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Activiteitenperiode verlengd

De activiteitenperiode is verlengd. Daardoor heeft u meer tijd om de subsidiegelden uit te geven. De nieuwe einddatum is 31 juli 2024. Voor die datum moeten alle geplande activiteiten zijn afgerond.

Activiteitenplan aanvraagronde 2022

De activiteitenperiode voor de ronde van 2022 is verlengd. Activiteiten kunnen tot en met 31 juli 2024 uitgevoerd worden. Wilt u op basis van de nieuwe einddatum wijzigingen doorvoeren in uw activiteitenplan? U kon tot en met 19 februari 2023 wijzigingen doorgeven via een addendum. U ontvangt een e-mail met een link naar het online formulier om het gewijzigde plan te uploaden.

Let op! U kunt geen activiteiten uitvoeren na 31 juli 2024. U kunt geen uitstel aanvragen.

Gaat u subsidie inzetten voor burgerschap en/of digitale geletterdheid? Dan is het voldoende als u het domein benoemt waarop u activiteiten wilt uitvoeren. Sinds begin 2023 staan in de menukaart ook wetenschappelijk onderbouwde aanpakken voor deze twee basisvaardigheden.

Basissubsidie

De basissubsidie richt zich op interventies gebaseerd op praktijkkennis voor het verbeteren van de basisvaardigheden.

De interventies zijn beschikbaar via een menukaart. Bijvoorbeeld:

 • Activiteiten gericht op extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen.
 • Effectieve didactiek, professionalisering van het onderwijspersoneel.
 • Klassenmanagement.
 • Effectieve leer- en ontwikkelmiddelen.

Een school mag de basissubsidie gebruiken voor de aanschaf van instrumenten voor het meten van deze voortgang. Bijvoorbeeld objectieve toetsen of leerlingvolgsystemen die vaardigheidscores laten zien op het gebied van taal, rekenen of wiskunde.

Aanvullende subsidie

Daarnaast is ook aanvullende subsidie beschikbaar, in combinatie met ondersteuning vanuit onderwijscoördinatoren. Een onderwijscoördinator werkt vraaggericht en helpt de school met het maken van een plan ter verbetering van de basisvaardigheden. Daarnaast ondersteunt een onderwijscoördinator de school bij de uitvoering en verantwoording.

De exacte aanpak van een onderwijscoördinator zal per school verschillen. Dit is afhankelijk van de situatie. De circa 150 scholen die de aanvullende subsidie ontvangen, krijgen in 2022 een intakegesprek met een onderwijscoördinator waarbij de hulpvraag gezamenlijk in kaart wordt gebracht. De school blijft echter verantwoordelijk voor de keuzes die worden gemaakt. Dit stimuleert een lerende cultuur waarin de effecten van de interventies duurzaam kunnen zijn.

Een onderwijscoördinator kan dus advies geven over het beste type interventie of monitoringssystematiek. De uiteindelijke keuze hiervoor ligt echter bij de school.

Voor wie

Besturen van de volgende scholen konden subsidie aanvragen:

 • het basisonderwijs en primair onderwijs BES
 • het speciaal basisonderwijs
 • het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
 • het voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs BES
 • het praktijkonderwijs

Let op: Scholen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) konden geen subsidie aanvragen.

Voorwaarden

 1. De interventies zijn in ieder geval gericht op het versterken van de basisvaardigheden taal, rekenen of wiskunde. En waar nodig voor het versterken van de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid.
 2. De ontvanger besteedt de subsidie in schooljaar 2022/2023 en in schooljaar 2023/2024, tot en met 31 juli 2024.
 3. De basissubsidie is bedoeld voor het verbeteren van de basisvaardigheden via interventies zoals opgenomen in de menukaart.
 4. De basissubsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van één of meerdere interventies en voor monitoringsdoeleinden.
 5. In aanvulling op de basissubsidie, kan de minister een aanvullende subsidie verstrekken. Hiervoor geldt een verplichte ondersteuning door een onderwijscoördinator.
 6. De ontvanger mag de aanvullende subsidie besteden aan één of meerdere interventies en voor monitoringsdoeleinden.
 7. Zowel de ontvanger van de basissubsidie als de ontvanger van de aanvullende subsidie dienden voor 1 februari 2023 bij DUS-I een activiteitenplan in.
 8. De ontvanger van de aanvullende subsidie stuurt een verklaring in waaruit blijkt dat het bevoegd gezag gebruik wil maken van de ondersteuning door een onderwijscoördinator. En een inventarisatie van de behoefte aan begeleiding van de school.
 9. Voor de aanvullende subsidie voert de subsidieontvanger voor de monitoring een nulmeting uit voor in ieder geval de prestaties van taal, rekenen of wiskunde. De subsidieontvanger monitort de voortgang voor in ieder geval deze prestaties gedurende de looptijd van de subsidie.

Hoogte subsidie en budget

Voor schooljaar 2022/2023 was voor de basissubsidie €195.617.740 beschikbaar. Voor de aanvullende subsidie was €26.912.000 beschikbaar.

Door de overschrijding van het subsidieplafond is geloot onder de subsidieaanvragen. Aanvragen op de BES-eilanden hebben voorrang gekregen. Vervolgens zijn de overige aanvragen door middel van loting gerangschikt en toegekend tot het plafond is bereikt. Bekijk de uitslag van de loting.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op! DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet-gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor geld wordt verstrekt. Na afloop van de subsidieperiode verantwoordt u de subsidie uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende kalenderjaar als onderdeel van de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1. Zie hiervoor de Raad voor de Jaarverslaggeving of de regeling Jaarverslaggeving onderwijs BES.

De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd. En dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. In dit kader zal in ieder geval een steekproefcontrole plaatsvinden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de gewijzigde regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.