Met het programma InZicht zorgen we er samen voor dat veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling sneller plaatsvindt. Uitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg.

Op deze manier heeft digitale gegevensuitwisseling voor cliënt, mantelzorger en zorgprofessional écht waarde. U als zorginstelling speelt hierbij een hele grote rol. Sterker: digitale gegevensuitwisseling kan niet zonder uw kennis en inzet. 

Onderdelen van de regeling worden momenteel nogmaals beoordeeld en binnenkort mogelijk aangepast.

InZicht in een notendop

 • Door het digitaal ontsluiten en uitwisselen van gegevens wordt het samen beslissen (met de cliënt/ mantelzorger) ondersteund. En vermindert de administratieve last voor de zorgprofessional. Daardoor is er meer tijd voor de cliënt. En worden er minder onnodige fouten gemaakt in de registratie van gegevens. Dat vergroot de veiligheid en het vertrouwen in de zorg. Uiteindelijk draagt eenduidige en veilige digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg bij aan een betere kwaliteit van leven.
 • Zorginstellingen kunnen subsidie voor de implementatie van drie modules aanvragen. Dat kan tot en met 31 december 2020.
 • 31 december 2021 heeft u de techniek van de betreffende module(s) ingebouwd en is uw instelling klaar voor gebruik. Dat betekent dat het cliëntinformatiesysteem is ingericht en gevuld, en het personeel is geschoold. U kunt hierover meer lezen in de veelgestelde vragen.

De drie onderdelen van de subsidieregeling

 1. Opstellen van een grondige analyse van de bedrijfsprocessen.
 2. Opstellen van een plan van aanpak.
 3. Aanvragen van subsidie voor de implementatie van verschillende modules.

De modules waarvoor u subsidie kunt aanvragen (onderdeel 3)

 • Module PGO. U slaat alle gegevens digitaal op en ontsluit deze in uw systeem volgens MedMij-standaarden. Zo stelt u de gegevens beschikbaar voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de client. Hierdoor kan de cliënt een PGO gebruiken. Omdat binnen InZicht de cliënt centraal staat, is de implementatie van deze module verplicht en moet u deze module als eerste oppakken.
 • Module eOverdracht. U gaat met zorgprofessionals digitaal gegevens uitwisselen bij de verpleegkundige overdracht.
 • Module Medicatieproces. Naast de voorgeschreven recepten moeten ook gegevens over het verstrekken, toedienen en het gebruik van medicijnen digitaal worden opgeslagen. Het medicatieproces wordt hierdoor vollediger en veiliger en past beter bij de praktijk.

Binnen InZicht is alleen de module PGO verplicht. Er wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving voor digitale gegevensuitwisseling. U kunt nu met subsidie voldoen aan deze eisen. Daarom is het zinvol ook de andere twee modules op te pakken.

Aanvraagcriteria

Criterium bij het uitvoeren van onderdelen 1 en 2

Voordat u subsidie kunt aanvragen voor onderdeel 3 moet u volgens bepaalde richtlijnen onderdelen 1 en 2 hebben uitgevoerd. De aanvraagcriteria worden momenteel nogmaals beoordeeld en binnenkort mogelijk (deels) aangepast.

Criteria bij het aanvragen van de subsidie (onderdeel 3)

 • U vraagt de subsidie aan vanuit een samenwerkingsverband.
 • U heeft volgens de richtlijnen een analyse en een plan van aanpak opgesteld. Deze dient u samen met uw subsidieaanvraag in.
 • De ICT-oplossingen moeten ‘generiek’ toepasbaar zijn. Dat betekent dat ze zo breed mogelijk moeten worden gebruikt en geen maatwerkoplossingen voor uw instelling zijn. Dat geldt voor de software en voor de platforms waarop deze wordt gebruikt.
 • De ICT-oplossingen zijn ontwikkeld volgens afgesproken informatiestandaarden.
 • Een zorginstelling (of een groep van instellingen die een concern vormt) kan per module in één samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Die aanvraag kan wel een concern-brede implementatie betekenen, dus ook voor instellingen buiten het samenwerkingsverband.
 • Deelnemers in een samenwerkingsverband uit de curatieve zorg kunnen alleen subsidie aanvragen als deze nodig is voor een noodzakelijke aanpassing voor gegevensuitwisseling tussen langdurige en curatieve zorg. En:
  - alleen als er hiervoor binnen de VIPP-regelingen in de curatieve zorg geen subsidie is, of;
  - als u niet eerder een VIPP-subsidie heeft ontvangen voor dezelfde module of dezelfde activiteiten.

Criteria voor het samenwerkingsverband

 • Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal vier deelnemers, waarvan (minimaal) één uit de curatieve zorg. Voldoet u hier niet aan? Dan wordt de situatie op basis van uw argumentatie beoordeeld.
 • In een samenwerkingsverband zitten in ieder geval zorgaanbieders uit de langdurige zorg. Daarnaast bevat het aanbieders uit de curatieve zorg die met de aanbieders uit de langdurige zorg samenwerken. Hierdoor is de hele zorgketen voor cliënten vertegenwoordigd. Zit u met minder dan vier deelnemers in een samenwerkingsverband? Dan kunt u van deze samenstelling afwijken. Dat wordt per situatie beoordeeld.
 • Een van de deelnemers van het samenwerkingsverband uit de langdurige zorg is de projectleider (of penvoerder) van het samenwerkingsverband.
 • Alle deelnemers van een samenwerkingsverband ondertekenen een intentieverklaring tot samenwerking.

Lees meer over samenwerkingsverbanden in de veelgestelde vragen.

Hoogte subsidie

 • Het minimale bedrag van de subsidieaanvraag is € 25.000 per zorgaanbieder .
 • De subsidie voor de modules PGO en eOverdracht bedraagt voor beide 75% van de gemaakte kosten. Voor de module Medicatieproces wordt het percentage nog bepaald.
 • De projectleider van een samenwerkingsverband kan in zijn subsidieaanvraag maximaal € 25.000 opnemen voor de coördinerende werkzaamheden. Deze kosten komen volledig in aanmerking voor subsidie.
 • Als de subsidie is toegekend wordt deze in maandelijkse termijnen aan u overgemaakt.

Aanvraagprocedure

Belangrijke data

Vanaf eind maart 2019
Onderdeel 1: u kunt een grondige analyse van de bedrijfsprocessen voor de modules PGO en eOverdracht maken. Dit moet u doen voordat u subsidie voor de implementatie kunt aanvragen.

Hierbij krijgt u ondersteuning en advies. Zie ook het kopje Meer informatie, onderaan deze pagina.

Vanaf eind mei 2019
Onderdeel 2: u kunt een plan van aanpak voor de modules PGO en eOverdracht maken. Ook dit moet u doen voordat u subsidie voor de implementatie kunt aanvragen.

Vanaf zomer 2019
Onderdeel 3: u kunt subsidie aanvragen voor de implementatie van de modules PGO en eOverdracht. Dat kan tot en met 31 december 2020.

Tweede helft van 2019
U kunt de analyse en het plan van aanpak voor de module Medicatieproces maken. Als de informatiestandaard voor deze module gereed is voor implementatie, kunt u de subsidie voor de implementatie ervan aanvragen. U leest op deze pagina wanneer dat mogelijk is.

Procedure

 • Elke zorgaanbieder (deelnemer aan een samenwerkingsverband) voert onderdelen 1 en 2 (per module) uit.
 • Elke zorgaanbieder stelt de eigen subsidieaanvraag op.
 • De projectleider van het samenwerkingsverband bundelt de subsidieaanvragen van alle aanbieders uit het samenwerkingsverband (inclusief de analyses en plannen van aanpak) en dient ze gelijktijdig in bij DUS-I.
 • Het samenwerkingsverband vraagt hiermee de subsidie aan:
  • voor de module PGO. En kan daarna voor een volgende module (als die is opengesteld) opnieuw subsidie aanvragen, of;
  • voor meerdere modules (als deze zijn opengesteld) tegelijk. Hier moet de module PGO in ieder geval onderdeel van zijn. 
 • De zorgaanbieders in het samenwerkingsverband ondertekenen een intentieverklaring tot samenwerking. Hiervoor ontvangt u een modelverklaring.
 • DUS-I beoordeelt de aanvragen.
 • De beschikkingen worden individueel aan de deelnemers van een samenwerkingsverband gestuurd. Zo krijgt bij mindere resultaten van een deelnemer, alleen deze deelnemer daarover bericht.
 • De subsidie wordt verstrekt zolang er subsidiebudget is. Dit is afhankelijk van het totaal van toegekende subsidiebedragen. Hierbij bepaalt het moment van indiening van een volledige aanvraag wie voor subsidie in aanmerking komt.

Verantwoorden

Aan het eind van het project moet over de subsidie verantwoording worden afgelegd. De manier waarop hangt af van de hoogte van de subsidie.

Subsidiebedrag per zorgaanbieder: tussen € 25.000 - € 125.000
DUS-I doet de eindbeoordeling. Hierbij wordt:

 • het eindrapport beoordeeld;
 • een mogelijk (steekproefsgewijs) werkbezoek aan de zorginstelling uitgevoerd;
 • beoordeeld of de resultaten zijn behaald en de ICT-oplossingen ‘generiek’ toepasbaar zijn. Lees hierover meer onder het kopje 'Aanvraagcriteria'.

Subsidiebedrag per zorgaanbieder: boven € 125.000
DUS-I doet de eindbeoordeling. Hierbij wordt:

 • het eindrapport beoordeeld;
 • een mogelijk (steekproefsgewijs) werkbezoek aan de zorginstelling uitgevoerd;
 • beoordeeld of de resultaten zijn behaald;
 • bekeken of er een accountsverklaring over de kostenverantwoording is;
 • met een IT-audit vastgesteld of de ICT-investering voldoet aan de geplande doelstelling en de ICT-oplossingen ‘generiek’ toepasbaar zijn. Lees hierover meer in de criteria en de veelgestelde vragen.

Als niet wordt voldaan aan de criteria kan (een deel van) de subsidie worden teruggevorderd.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de veelgestelde vragen.

Heeft u een andere vraag of wilt u graag ondersteuning of advies? Als u een mail stuurt naar inzicht@minvws.nl en uw telefoonnummer achterlaat, bellen we u zo spoedig mogelijk op.