Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg (InZicht)

Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog niet altijd elektronisch. Het programma InZicht heeft als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Subsidieregeling gewijzigd

De subsidieregeling is in juni 2023 opnieuw gewijzigd. Hierbij zijn een aantal verplichtingen aangepast. De looptijd van de regeling is niet veranderd.

Projectperiode verlengd

De subsidieregeling is in oktober 2022 gewijzigd. Hierdoor is de projectperiode verlengd tot en met 30 juni 2023. U kunt in het Subsidieplatform aangeven of u gebruik wilt maken van de verlengingsperiode. Let op: hierdoor wordt de uiterlijke verantwoordingsdatum verschoven naar 1 december 2023.

Na inloggen in het Subsidieplatform klikt u op Mijn subsidies, VIPP Inzicht en daarna op de knop Wijziging subsidieaanvraag indienen.

Meldingsplicht bij wijzigingen

De voorwaarden van de meldingsplicht zijn ook opgenomen in de verleningsbeschikking van de subsidie.

Wijzigingen in uw project die van belang kunnen zijn voor de subsidie moet u direct melden. Bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet op tijd of niet geheel zullen worden verricht. Of als een andere leverancier het project uitvoert. Neem contact met ons op als u twijfelt of u iets moet melden.

Ook wanneer duidelijk wordt dat de subsidiabele kosten lager uit zullen vallen dan begroot, moet u dit direct melden. Als u verwacht een onderbesteding van 10% of meer te hebben, dan dient u een wijziging van de subsidieaanvraag in met een herziene begroting. De herziene begroting moet dezelfde opbouw hebben als de begroting op basis waarvan de subsidie is verleend. De subsidie wordt dan tussentijds herzien of de onderrealisatie wordt bij de vaststelling van de subsidie verrekend.

Na het inloggen in het Subsidieplatform klikt u op Mijn subsidies, VIPP Inzicht en daarna op de knop Wijziging subsidieaanvraag indienen.

Als u niet voldoet aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of als activiteiten niet (geheel) worden uitgevoerd, kan (een deel van) de subsidie worden teruggevorderd. De beoordeling van de verplichtingen is via de 'leverancierstafels' gecommuniceerd. Bekijk voor meer informatie de memo.

Verantwoorden

Aan het eind van het project moet over de subsidie een inhoudelijke en financiële verantwoording worden afgelegd. De manier waarop hangt af van de hoogte van de subsidie. U dient de subsidieverantwoording in binnen 22 weken na de datum van 30 juni 2023 waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht. Dit betekent dat uw verantwoording uiterlijk op 1 december 2023 moet zijn ingediend.

Na inloggen in het Subsidieplatform klikt u op Mijn subsidies, VIPP Inzicht en onder Mijn taken kunt u na afloop van uw project de verantwoording indienen.

Subsidiebedrag per zorgaanbieder: tussen €25.000 en €125.000

DUS-I doet de eindbeoordeling. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op basis van uw digitale opgave in het Subsidieplatform met de gerealiseerde kosten en de gerealiseerde activiteiten. Dit is de zogenaamde verklaring van de werkelijke kosten en opbrengsten.

Subsidiebedrag per zorgaanbieder: boven €125.000

DUS-I doet de eindbeoordeling. Hierbij wordt:

  • De hoogte van de subsidie mede vastgesteld op basis van uw digitale opgave in het Subsidieplatform met de gerealiseerde kosten en de gerealiseerde activiteiten. U laat een download van uw digitale opgave eerst door de accountant waarmerken, waarna u de scan ervan uploadt in het Subsidieplatform en deze vervolgens indient met de overige bijlagen: de controleverklaring door de accountant, het rapport IT-audit en de beoordelingsmatrix.
  • Met behulp van een IT-audit vastgesteld of de ICT-investering voldoet aan de geplande doelstelling en eisen. De normen voor de IT-audit zijn opgenomen in het Handboek Inzicht. Uw EDP-auditor rapporteert de bevindingen middels een rapport en een beoordelingsmatrix.
  • Getoetst of een controleverklaring volgens het voorgeschreven model is bijgevoegd. Uw accountant met certificerende bevoegdheid moet model B uit het accountantsprotocol versie 4 hiervoor gebruiken.

Als niet wordt voldaan aan de criteria kan (een deel van) de subsidie worden teruggevorderd.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de wijzigingsregeling (20 juni 2023) of de volledige, gewijzigde subsidieregeling.

Heeft u vragen? Bekijk dan de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.