Subsidie via de Kaderregeling

De Rijksoverheid verstrekt subsidie op het gebied van onderwijs, sport, zorg, welzijn en sociale zaken. Het gaat om subsidies die passen binnen het beleid van de ministeries van OCW, SZW en VWS.

Instellingssubsidies en projectsubsidies

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS kent 2 typen subsidies:

 • Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
 • Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.

Welke activiteiten worden gesubsidieerd?

Op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport

 • bevordering van de gezondheid;
 • gezondheidsbescherming;
 • gezondheidszorg;
 • maatschappelijke zorg (voor zover van landelijke betekenis);
 • sport (voor zover van landelijke betekenis).

Op het gebied van onderwijs en wetenschap

 • onderwijs;
 • onderzoek;
 • emancipatie.

Op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid

 • werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid;
 • arbeidsomstandighedenbeleid;
 • arbeidsverhoudingenbeleid;
 • inkomensbeleid;
 • sociale zekerheidsbeleid;
 • kinderopvangbeleid;
 • inburgeringsbeleid en integratiebeleid.

Accountantsprotocol

Het accountantsprotocol voor OCW, SZW en VWS is van toepassing op aanvragen op basis van de nieuwe Kaderregeling OCW, SZW en VWS. Het is niet van toepassing op subsidies die voor 1 april 2016 zijn verleend.

Het accountantsprotocol bevat de volgende accountantsproducten:

 • assurance-rapport bij een verantwoording over de gerealiseerde prestatie-eenheden;
 • controleverklaring bij een financieel verslag;
 • rapport van feitelijke bevindingen;
 • controleverklaring bij verantwoording in de jaarverslaggeving van niet bekostigde instellingen.

In het protocol staan per accountantsproduct de onderzoeksaanpak en het rapporteringsmodel beschreven.

Vragen?

Heeft u vragen over de formulieren of de subsidieregeling? Neem dan gerust contact met ons op.