Pilot gemengde en theoretische leerweg

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Met de Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl doen scholen ervaring op met deze nieuwe leerweg. Samen ontwikkelen ze praktijkgerichte examenprogramma’s en geven ze de nieuwe leerweg vorm. 

De pilot startte in december 2020 voor 136 vmbo-scholen. In het najaar 2021 startte een nieuwe aanvraagronde voor vavo-scholen. Er zijn vier plekken beschikbaar: twee voor Z&W en twee voor E&O. Deze aanvragen moeten nog worden toegekend.

De regeling wordt nu uitgebreid voor de pilotscholen die al in de eerste aanvraagronde subsidie hebben ontvangen. Zij kunnen met deze aanvullende subsidie nu ook een tweede licentiegebonden, praktijkgericht programma realiseren. Het biedt de scholen de mogelijkheid meer kennis en ervaring op te doen in de nieuwe leerweg.

Voor wie

Alle 136 deelnemende vmbo-scholen komen in aanmerking voor subsidie. Alleen het bevoegd gezag van deze scholen mag een aanvraag indienen. Of een functionaris met een ondertekende volmacht van het bevoegd gezag.

Goed om te weten

 • Maximaal 24 van de 136 vmbo-scholen kunnen deelnemen aan de pilot met een tweede licentiegebonden, praktijkgericht programma.
 • U vraagt de subsidie per vestiging aan.
 • Voor onderstaande geselecteerde praktijkgerichte programma’s zijn een geselecteerd aantal plekken beschikbaar:
  • Bouwen, wonen en interieur (BWI): 4
  • Groen: 3
  • Media, vormgeving en ICT (MVI): 4
  • Mobiliteit en transport (M&T): 5
  • Horeca, bakkerij en recreatie (HBR): 2
  • Produceren, installeren en energie (PIE): 6

Hoogte subsidie

Voor deze regeling is een totaal budget van €1.800.000 beschikbaar. Het subsidiebedrag per aanvraag is €75.000.

Belangrijke voorwaarden

 1. U heeft een licentie voor het beroepsgerichte profiel op de vestiging waar u een aanvraag voor indient. En u heeft het beroepsgerichte profiel minimaal de afgelopen twee jaar aangeboden aan leerlingen in de gemengde leerweg.
 2. U ontvangt subsidie vanaf schooljaar 2021/2022. Het eerste schooljaar is een voorbereidingsjaar.
 3. Vanaf schooljaar 2022/2023 start de implementatiefase: u biedt het praktijkgerichte programma aan leerlingen aan.
 4. U mag de subsidie inzetten voor de kosten die worden gemaakt voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte programma.

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling.

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de projectperiode.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar ocwsubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Wanneer nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie verlagen.

Verantwoorden

Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

 • Heeft u subsidie voor de uitbreiding van de Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl ontvangen? Dan moet u deze achteraf verantwoorden.
 • De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
 • U dient uiterlijk 1 december 2022 een voortgangsrapportage in met een plan voor de implementatiefase waarin een planning, begroting, een toelichting op activiteiten en een overzicht van samenwerkingspartners (minstens één aangesloten mbo en een bedrijf/maatschappelijke instelling) is opgenomen.

Vaststelling

De vaststelling vindt plaats binnen een jaar na het indienen van het jaarverslag over het laatste jaar van uitgave.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie vindt u in de regelingen:

Bekijk ook de website van Sterk beroepsonderwijs. Hier staan bijvoorbeeld veelgestelde vragen. De concepten van de examenprogramma’s zijn in de loop van 2022 gereed.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.