Pilot gemengde en theoretische leerweg

De gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) van het vmbo worden samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen straks, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma.

In 2020 is een pilot gestart voor het vormgeven en uitproberen van deze praktijkgerichte programma’s. Deze zogeheten gl- en tl-scholen (en vanaf 2021 ook vavo-instellingen) konden subsidie aanvragen voor deelname aan deze pilot.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

  • Alle gl- en tl-scholen vmbo en vavo-instellingen met een theoretische leerweg kunnen subsidie aanvragen voor deelname aan het ontwikkelen van het nieuwe praktijkgerichte programma Techniek en Innovatief Vakmanschap. Er zijn 12 plekken beschikbaar: 6 zijn bestemd voor tl-scholen en 6 voor gl/tl -scholen.
  • Vmbo-scholen met het gelijknamige beroepsgericht profiel kunnen subsidie aanvragen voor deelname aan het programma Media, vormgeving en ICT en het programma Mobiliteit & Transport. Er zijn 3 plekken beschikbaar voor het programma Media, vormgeving en ICT en 2 plekken voor het programma Mobiliteit &Transport.
  • De pilotscholen (vmbo-scholen en vavo-instellingen), die subsidie hebben ontvangen in de eerste (en eventueel tweede) ronde kunnen subsidie aanvragen voor het Extra praktijkgericht programma. Het gaat om 24 plekken die als volgt zijn verdeeld: Dienstverlening en Producten (6), Economie en Ondernemen (6) Informatietechnologie (6) Zorg en Welzijn (6). Voor dit programma is geen licentie nodig.

Het bestuur kon de subsidie per vestiging of instelling aanvragen. Per vestiging of instelling kon maximaal één aanvraag worden ingediend.

Belangrijke voorwaarden

  • Voor Techniek en Innovatief Vakmanschap heeft u geen licentie nodig voor het gelijknamige beroepsgerichte profiel op de vestiging waar u een aanvraag voor indient.
  • Voor de programma’s Media, vormgeving en ICT en Mobiliteit & Transport is een licentie nodig van het gelijknamige beroepsgerichte profiel op de vestiging waar u een aanvraag voor indient. Daarnaast moet u het beroepsgerichte profiel hebben aangeboden in de schooljaren 2020/2021 en 2021/2022.
  • Voor alle programma’s geldt dat u subsidie ontvangt vanaf schooljaar 2021/2022. De ontwikkeling en voorbereiding loopt tot het begin van schooljaar 2022/2023. Vanaf schooljaar 2022/2023 start de implementatiefase en biedt u het praktijkgericht programma aan leerlingen aan. En u kunt de subsidie inzetten voor de kosten die worden gemaakt voor de ontwikkeling en voorbereiding van het praktijkgericht programma.

Hoogte subsidie en budget

Voor het programma Techniek en Innovatief Vakmanschap is een totaalbudget van €900.000 beschikbaar. Het subsidiebedrag per vestiging is €75.000.

Voor de programma’s Media, vormgeving en ICT en Mobiliteit & Transport is een totaalbudget van €375.000 beschikbaar. Het subsidiebedrag per vestiging is €75.000.

Voor het Extra praktijkgericht programma is een totaalbudget van €1,2 miljoen beschikbaar. Het subsidiebedrag per vestiging is €50.000. 

Overzicht

Praktijkgericht programma

Voor wie?

Licentie ja/nee

Verdeling en aantal beschikbare plekken

Regeling

Subsidie per vestiging

Techniek en Innovatief Vakmanschap

Vmbo-scholen & vavo-instellingen

Nee

Scholen met alleen tl (6)

Scholen met gl of gltl (6)

Hoofdstuk 4 subsidieregeling Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl.

€75.000

Media, vormgeving en ICT

Mobiliteit & Transport

Vmbo-scholen

Ja

Media, vormgeving en ICT (3)

Mobiliteit & Transport (2)

Hoofdstuk 5 subsidieregeling Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl.

€75.000

Extra praktijkgericht programma

Deelnemende vmbo-scholen en deelnemende vavo-instellingen

Nee

Dienstverlening en Producten (6), Economie en Ondernemen (6) Informatietechnologie (6) Zorg en Welzijn (6)

Hoofdstuk 3 van aanvullende subsidieregeling Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl.

€50.000

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit tijdens de projectperiode.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie verlagen.

Verantwoorden

Heeft u subsidie voor de Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl ontvangen? Dan moet u de subsidie achteraf verantwoorden.

De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

U stuurde uiterlijk 1 oktober 2023 een voortgangsrapportage en u stuurt uiterlijk 1 december 2024 een eindrapportage.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regelingen:

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.