Aanvraagronde 2021 – vavo

Een vavo-instelling kon een subsidieaanvraag indienen van 19 juli 2021 tot en met 15 september 2021. Er waren 4 plekken beschikbaar. Deze aanvragen zijn inmiddels toegekend.

De 4 plekken zijn als volgt toegekend:

  • 1 aan Zorg & Welzijn
  • 3 aan Economie & Ondernemen

Voortgangsrapportage en uitwerking implementatiefase

Uiterlijk 1 december 2022 moest een voortgangsrapportage en een uitwerking van de implementatiefase worden opgestuurd met in ieder geval de volgende onderdelen:

  • een activiteitenplan met een planning en begroting voor de resterende subsidieperiode vanaf de start van het schooljaar 2022/2023 tot het einde van het schooljaar 2023/2024;
  • een toelichting over de inrichting en implementatie van het praktijkgericht programma dat wordt aangeboden vanaf schooljaar 2022/2023 tot en met 2023/2024;
  • een overzicht van de samenwerkingspartners, waaronder één aangesloten mbo en een bedrijf of maatschappelijke instelling en de wijze waarop er wordt samengewerkt.

U kunt het format voor de voortgangsrapportage hier vinden. In de voortgangsrapportage beschrijft u de activiteiten die in de periode 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022 zijn uitgevoerd. U stuurt de ingevulde voortgangsrapportage naar ocwsubsidies@minvws.nl onder vermelding van uw referentie (GLTL21XXX).  

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de projectperiode.

Hoe maakt u een melding?

  1. Stuur een e-mail naar ocwsubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
  2. Wanneer nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie verlagen.

Verantwoorden

  • U moet deze subsidie achteraf verantwoorden.
  • De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Meer informatie

Op de website van Sterk beroepsonderwijs vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de pilot en de nieuwe leerweg. Bekijk voor meer informatie ook de regeling. Of neem contact met ons op.

Andere aanvraagronden