School en omgeving 2023-2025

Kinderen en jongeren kunnen hun talenten het beste ontwikkelen in een stimulerende omgeving. De subsidieregeling School en omgeving 2023-2025 heeft als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

Informatie over de regeling School en omgeving 2022-2023 vindt u op deze pagina.

Voor wie

De subsidie is bedoeld om buitenschools aanbod aan te bieden aan leerlingen op zogeheten categorie A-vestigingen en categorie B-vestigingen. Deze vestigingen moeten onderdeel zijn van een lokale coalitie School en omgeving. Dit kunnen bestaande coalities (zoals voormalige voorlopers en doorgroeiers) maar ook nieuwe coalities zijn. Staat uw school niet in de lijst? Dan kunt u geen subsidie aanvragen.

Programma verrijkte schooldag

De subsidie is bedoeld om een 'programma verrijkte schooldag' uit te voeren voor de ontwikkelgebieden sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, oriëntatie op jezelf of oriëntatie op de wereld.

Belangrijke voorwaarden

Voor aanvragers gelden de volgende voorwaarden:

 • Alleen categorie A-vestigingen en categorie B-vestigingen kunnen subsidie aanvragen.
 • De vestigingen moeten deel uitmaken van een lokale coalitie. De regievoerder moet de coalitie eerst aanmelden en geeft daarbij de deelnemende vestigingen op. U kunt pas subsidie aanvragen als de coalitie en de deelnemende vestigingen zijn aangemeld met het plan van aanpak.

Voor activiteiten gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij een aanvraag voor 2 jaar (startdatum 1 augustus 2023) moeten de activiteiten minimaal 55 weken aangeboden zijn.
 • Bij een aanvraag voor anderhalf jaar (startdatum 1 januari 2024) moeten de activiteiten minimaal 40 weken aangeboden zijn.
 • De activiteiten moeten in ieder geval op reguliere schooldagen buiten het reguliere onderwijsprogramma worden aangeboden. Eventueel in combinatie met een aanbod tijdens schoolvakanties.
 • Het bevoegd gezag van de schoolvestiging ziet erop toe dat de personen die met leerlingen werken in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • De subsidieontvanger spant zich in om het aantal opgegeven leerlingen een ‘programma verrijkte schooldag’ aan te bieden. Een bevoegd gezag van een vestiging kan niet meer leerlingen opgeven dan er zijn opgegeven in de DUO telling van 1 februari 2022, voor het primair onderwijs en de voorlopige telling van 1 oktober 2022 voor het voortgezet onderwijs.
 • Een categorie A-vestiging biedt een aanbod van het aantal opgegeven uren (minimaal 4 klokuren) met een groei van minimaal 1 uur in het tweede jaar (minimaal 5 klokuren). Een categorie B-vestiging biedt een aanbod van minimaal 5 klokuren.  
 • De inhoud van het programma deelt u met onderzoekers die de regeling evalueren. Dit gebeurt uiteraard volgens de geldende privacywetgeving.

Hoogte subsidie en budget

 • Het subsidiebedrag voor een categorie A-vestiging wordt berekend door het aantal opgegeven leerlingen van de betreffende vestiging dat naar verwachting zal deelnemen aan het programma verrijkte schooldag te vermenigvuldigen met een bedrag van €236 per aangevraagd klokuur, per schooljaar.
 • Het subsidiebedrag voor een categorie B-vestiging wordt berekend door het aantal opgegeven leerlingen van de betreffende vestiging dat naar verwachting zal deelnemen aan het programma verrijkte schooldag te vermenigvuldigen met een bedrag van €118 per klokuur, per schooljaar voor 10 uur per week.
 • Coalities van voormalige voorlopers kunnen ook een tegemoetkoming lerende aanpak aanvragen. Dit is een vast bedrag van €10.000 per coalitie.

Voor de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 is een budget beschikbaar van €563.103.423.

Budget per categorie
Categorie Budget
A-vestigingen €303.703.011
B-vestigingen €259.010.412
Tegemoetkoming lerende aanpak (alleen voor coalities voormalige voorlopers) €390.000

Wordt voor een categorie meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan wordt het subsidiebedrag per aanvraag binnen die categorie evenredig naar beneden bijgesteld.

Subsidie aanvragen

Vestigingen die in 2023 geen subsidie hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen tijdens de tweede aanvraagronde van 1 tot en met 30 april 2024.

Subsidie aanvragen in 2 stappen

Subsidie aanvragen gebeurt in 2 stappen.

Stap 1: Coalitie aanmelden

De regievoerder van de bestaande of nieuwe coalitie meldt de coalitie aan en beschrijft het plan van aanpak. De regievoerder is een bevoegd gezag van één van de deelnemende vestigingen van de lokale coalitie.

Let op! Ook bestaande coalities moeten zich eerst aanmelden met een plan van aanpak (stap 1) voordat de vestigingen subsidie kunnen aanvragen (stap 2).

Een bestaande coalitie kan in deze stap nieuwe vestigingen toevoegen. Voorlopers kunnen in deze stap een tegemoetkoming aanvragen voor de lerende aanpak.

De regievoerder van een nieuwe coalitie:

 • Geeft de deelnemende vestigingen, maatschappelijke organisaties en gemeente op van de lokale coalitie.
 • Beschrijft het plan van aanpak.

De regievoerder van een bestaande coalitie:

 • Geeft alleen bij uitbreiding van de coalitie de gegevens van de nieuwe deelnemende vestigingen of nieuwe maatschappelijke organisaties op.
 • Beschrijft het plan van aanpak.
 • Bij voorlopers: vraagt een tegemoetkoming aan voor de lerende aanpak.

De volgende gegevens zijn nodig in stap 1:

 • De naam van de deelnemende vestigingen en de bijbehorende RIO-nummers.
 • De contactpersoon met e-mailadres van de deelnemende vestigingen.
 • Bij bestaande coalities: het referentienummer van de lokale coalitie waar de vestiging deel van uitmaakt.

Stap 2: Subsidie aanvragen voor de vestiging

Het bevoegd gezag van elke deelnemende vestiging vraagt subsidie aan voor de vestiging.

Let op: U kunt pas subsidie aanvragen nadat de regievoerder in stap 1 de coalitie heeft aangemeld met een plan van aanpak. Controleer of dit gebeurd is voordat u subsidie aanvraagt. U kunt hiervoor de ontvangstbevestiging van de regievoerder opvragen.

De volgende gegevens zijn nodig in stap 2:

 • Maak een keuze wanneer u start met het aanvullende aanbod.
 • Het geschatte aantal leerlingen op de vestiging dat gaat deelnemen aan de activiteiten.
 • Het geschatte aantal klokuren aanbod per week per leerling.

Maak bij de schatting gebruik van de handleiding.

Overzicht per categorie

Categorie A-vestiging Categorie B-vestiging
Doelgroep Schoolvestigingen met de relatief hoogste achterstandsscores op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden of relatief hoogste aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Zie de lijst in bijlage 1 van de regeling. Alle overige scholen die al als onderdeel van een coalitie deelnemen aan het landelijke programma School en omgeving die via de regeling School en omgeving 2022-2023 zijn aangeduid als voorloper, doorgroeier en starter. Zie de lijst in bijlage 2 van de regeling.
Aanvraagperiode
 • 28 augustus tot en met 29 september 2023
 • 1 tot en met 30 april 2024 (alleen voor nieuwe aanvragers)
 • 28 augustus tot en met 29 september 2023
 • 1 tot en met 30 april 2024 (alleen voor nieuwe aanvragers)
Looptijd
 • 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2025, minimaal 55 weken
 • 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2025, minimaal 40 weken
 • 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025, minimaal 30 weken (voor aanvragen vanaf 1 april 2024)
 • 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2025, minimaal 55 weken
 • 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2025, minimaal 40 weken
Subsidiebedrag Per deelnemende leerling ontvangen scholen een bedrag van €236 per klokuur per week, per schooljaar. Per deelnemende leerling ontvangen scholen een bedrag van €118 per klokuur, voor 10 uur per week, per schooljaar, waarbij we uitgaan van 50% cofinanciering.

Resultaatverplichting
voor bevoegd gezag van schoolvestiging

 • Deelnemende leerlingen
 • Minimaal 4 uur en groeipad, maximaal 10 uur
 • Toewerken naar kwaliteitsplan
 • Deelnemende leerlingen
 • Minimaal 5 uur
 • Toewerken naar kwaliteitsplan
Inspannen voor
 • Ambitie naar uiteindelijk programma van 10 uur
 • Toezien op VOG
 • Deelname onderzoek en monitoring
 • Ambitie naar uiteindelijk programma van 10 uur
 • Toezien op VOG
 • Deelname onderzoek en monitoring

Hoelang duurt het?

Het subsidieproces

Alle stappen in een overzicht

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier en stuur dit als bijlage mee bij het contactformulier.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

 • U dient een eindverslag met de realisatie uiterlijk in op 1 november 2025.
 • De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs of de regeling Jaarverslaggeving onderwijs BES.
 • De aanvrager toont op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Hoe en wanneer moet ik verantwoorden op de resultaatverplichting?

 • Voor de vestigingen is een resultaatverplichting van toepassing. U verantwoordt de de resultaatverplichting na twee jaar aan de hand van de urenregistratie.
 • Op basis van de urenregistratie wordt eventueel subsidie teruggevorderd die te veel is uitgekeerd.
 • Het is mogelijk dat wij u al eerder vragen naar uw urenregistratie aan de hand van een deelwaarneming (vergelijkbaar met een steekproef). Het is daarom belangrijk dat u de urenregistratie vanaf het begin goed bijhoudt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen over de regeling, het subsidieproces of het aanvraagformulier? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Voor vragen over de ontwikkelingen en uitvoering van het programma kunt u terecht bij uw regiocoördinator van de Gelijke Kansen Alliantie. Bijvoorbeeld als u ondersteuning nodig heeft bij het plan van aanpak.