School en omgeving 2023-2025

Kinderen en jongeren kunnen hun talenten het beste ontwikkelen in een stimulerende omgeving. De subsidieregeling School en omgeving 2023-2025 heeft als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Informatie over de regeling School en omgeving 2022-2023 vindt u op deze pagina.

Voor wie

De subsidie is bedoeld om buitenschools aanbod aan te bieden aan leerlingen op zogeheten categorie A-vestigingen en categorie B-vestigingen. Deze vestigingen moeten onderdeel zijn van een lokale coalitie School en omgeving. Dit kunnen bestaande coalities (zoals voormalige voorlopers en doorgroeiers) maar ook nieuwe coalities zijn. Staat uw school niet in de lijst? Dan kon u geen subsidie aanvragen.

Programma verrijkte schooldag

De subsidie is bedoeld om een 'programma verrijkte schooldag' uit te voeren voor de ontwikkelgebieden sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, oriëntatie op jezelf of oriëntatie op de wereld.

Dit is er veranderd met de wijzigingsregeling

In de wijzigingsregeling zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd. In de eerste plaats gaat het om een uitbreiding van de categorie A-vestigingen, waardoor er meer scholen een aanvraag kunnen doen. Daarnaast is het mogelijk voor B-vestigingen en starters om subsidie aan te vragen in de tweede aanvraagronde in april 2024. Ook is er verduidelijkt hoe de hoogte van het terug te vorderen bedrag wordt bepaald, mochten de resultaatverplichtingen niet worden gehaald. Zie hiervoor artikel 9 van de regeling. Hieronder worden de wijzigingen toegelicht:

Veranderingen wijzigingsregeling
Was Is gewijzigd naar
Categorie A bestaat uit schoolvestingen met 5% van de leerlingen met de hoogste relatieve onderwijsachterstandsscores Categorie A bestaat uit schoolvestingen met 10% van de leerlingen met de hoogste relatieve onderwijsachterstandsscores
Categorie B-vestigingen konden alleen in tijdvak 1 subsidie aanvragen Categorie B-vestigingen konden ook in tijdvak 2 subsidie aanvragen voor schooljaar 2024/2025
Starters konden alleen in tijdvak 1 subsidie aanvragen Starters konden ook in tijdvak 2 subsidie aanvragen voor schooljaar 2024/2025

Belangrijke voorwaarden

Hoogte subsidie en budget

 • Het subsidiebedrag voor een categorie A-vestiging wordt berekend door het aantal opgegeven leerlingen van de betreffende vestiging dat naar verwachting zal deelnemen aan het programma verrijkte schooldag te vermenigvuldigen met een bedrag van €236 per aangevraagd klokuur, per schooljaar.
 • Het subsidiebedrag voor een categorie B-vestiging wordt berekend door het aantal opgegeven leerlingen van de betreffende vestiging dat naar verwachting zal deelnemen aan het programma verrijkte schooldag te vermenigvuldigen met een bedrag van €118 per klokuur, per schooljaar voor 10 uur per week.
 • Coalities van voormalige voorlopers kunnen ook een tegemoetkoming lerende aanpak aanvragen. Dit is een vast bedrag van €10.000 per coalitie.

Voor de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 is een budget beschikbaar van €563.103.423.

Budget per categorie
Categorie Budget
A-vestigingen €303.703.011
B-vestigingen €259.010.412
Tegemoetkoming lerende aanpak (alleen voor coalities voormalige voorlopers) €390.000

Wordt voor een categorie meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan wordt het subsidiebedrag per aanvraag binnen die categorie evenredig naar beneden bijgesteld.

Overzicht per categorie

Categorie A-vestiging Categorie B-vestiging
Doelgroep Schoolvestigingen met de relatief hoogste achterstandsscores op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden of relatief hoogste aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Zie bijlage 1, bijlage 3 en bijlage 4 van de regeling Alle overige scholen die al als onderdeel van een coalitie deelnemen aan het landelijke programma School en omgeving die via de regeling School en omgeving 2022-2023 zijn aangeduid als voorloper, doorgroeier en starter. Zie bijlage 2 en bijlage 5 van de regeling
Aanvraagperiode
 • 28 augustus tot en met 29 september 2023
 • 1 tot en met 30 april 2024 
 • 28 augustus tot en met 29 september 2023
 • 1 tot en met 30 april 2024 
Looptijd
 • 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2025, minimaal 55 weken
 • 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2025, minimaal 40 weken
 • 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025, minimaal 30 weken (voor aanvragen vanaf 1 april 2024)
 • 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2025, minimaal 55 weken
 • 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2025, minimaal 40 weken
 • 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025, minimaal 30 weken (voor aanvragen vanaf 1 april 2024)
Subsidiebedrag Per deelnemende leerling ontvangen scholen een bedrag van €236 per klokuur per week, per schooljaar. Per deelnemende leerling ontvangen scholen een bedrag van €118 per klokuur, voor 10 uur per week, per schooljaar, waarbij we uitgaan van 50% cofinanciering.

Resultaatverplichting
voor bevoegd gezag van schoolvestiging

 • Deelnemende leerlingen
 • Minimaal 4 uur en voor de eerste 2 schooljaren groeipad, maximaal 10 uur
 • Toewerken naar kwaliteitsplan
 • Deelnemende leerlingen
 • Minimaal 5 uur
 • Toewerken naar kwaliteitsplan
Inspannen voor
 • Ambitie naar uiteindelijk programma van 10 uur
 • Toezien op VOG
 • Deelname onderzoek en monitoring
 • Ambitie naar uiteindelijk programma van 10 uur
 • Toezien op VOG
 • Deelname onderzoek en monitoring

Overzicht belangrijke data

Het subsidieproces

Alle stappen in een overzicht

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier en stuur dit als bijlage mee bij het contactformulier.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

 • U dient een eindverslag met de realisatie uiterlijk in op 1 november 2025.
 • De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs of de regeling Jaarverslaggeving onderwijs BES.
 • De aanvrager toont op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Resultaatverplichting verantwoorden

 • Voor de vestigingen is een resultaatverplichting van toepassing. U verantwoordt de resultaatverplichting na 1 of 2 jaar aan de hand van de urenregistratie.
 • Op basis van de urenregistratie wordt eventueel subsidie teruggevorderd die te veel is uitgekeerd.
 • Het is mogelijk dat wij u al eerder vragen naar uw urenregistratie aan de hand van een deelwaarneming (vergelijkbaar met een steekproef). Het is daarom belangrijk dat u de urenregistratie vanaf het begin goed bijhoudt.

Resultaten

De belangrijkste cijfers over de eerste aanvraagronde vindt u op de resultatenpagina. Bekijk ook de infographic.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en in de wijzigingsregeling.

Heeft u vragen over de regeling, het subsidieproces of het aanvraagformulier? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Voor vragen over de ontwikkelingen en uitvoering van het programma kunt u terecht bij uw regiocoördinator van de Gelijke Kansen Alliantie. Bijvoorbeeld als u ondersteuning nodig heeft bij het plan van aanpak.